Утвърдил директор: ( п ) /Венеция Соколовастраница1/3
Дата27.10.2018
Размер491.98 Kb.
  1   2   3

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ГР.ДУПНИЦА ул. “Велико Търново № 6 тел. 0701/ 51096; 0701/51097

Утвърдил директор: ( п )

/Венеция Соколова/


П Р А В И Л Н И К
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

2016/2017 учебна година
Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с протокол № 12 от 02. 09.2016 и е в сила за учебната 2016/2017 година. Утвърден е от директора със заповед

№ 606/ 08.09.2016 г.

Правилникът е разработен по чл. 28 ал. 1 т. 2 от ЗПУО. С излизането на нови нормативни документи на МОН правилникът следва да се актуализира и приведе в съответствие с всички законови разпоредби.

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. Настоящият правилник се основава на Закона за предучилищното и училищно образование, ЗНП, ЗПОО и други актуални нормативни актове и документи в образованието. С него се уреждат и онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на ПГ ХВХТ, които не са регламентирани с нормативни актове от по-висок ранг. Училището е със статут на юридическо лице, общинско, неспециализирано, притежава обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.

Чл.2. Правилникът определя правилата на училищния живот и труд и е задължителен за директора, учителите, учениците и непедагогическия персонал в училището.

Чл.3. С правилника се запознават срещу подпис всички ученици от класния ръководител първите две седмици след започване на учебната година.

Чл.4. С правилника се запознават и родителите на учениците от класния ръководител /срещу подпис/ на първата родителска среща, организирана от училището.

Чл.5 Срокът на обучение е пет години /при прием след седми клас/ или четири години /при прием след завършено основно образование/ за придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация .

Чл.6. Учениците се приемат при условия и по ред определени с Наредба на Министъра на МОН. Приемът се осъществява за ученици след завършен седми клас или основно образование по утвърден държавен план-прием.

Чл.7. Учениците ползват правото на безплатно образование. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст.

Чл. 8. Училището осигурява общообразователна и професионална подготовка на учениците. Професиите и специалностите се класифицират в професионални направления и степен на професионална квалификация, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Чл.9. Обучението на учениците се осъществява при условия, съобразени със санитарно-хигиенните и здравни изисквания, определени с акт на Министъра на здравеопазването.

.

ГЛАВА ВТОРА – ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС


РАЗДЕЛ І – ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕЧл. 10 /1/ Учебно-възпитателният процес в училището се организира в следните форми на обучение:

  1. дневна

  2. самостоятелна

/2/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети съгласно училищния учебен план за дневна форма.

Чл.11 Обучението на учениците до 16 годишна възраст е дневна форма освен в случаите:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение. Здравословното състояние се доказва с медицински докумчен, издаден от съответната експертна лекарска комисия.


2. за даровити деца в задължителна училищна възраст.

3. лица, навършили шестнадесет години


Чл.12 /1/ Ученици минават на самостоятелна форма на обучение, като подават писмено заявление до директора или след наложено наказание.

/2/ Ученици, които се обучават в дневна или в самостоятелна форма на

обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година, или по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение.

3/ Ученици, които се обучават на самостоятелна форма се явяват на изпити по съответните учебни предмети, след подаване на заявление до директора. Заявленията се подават не по-късно от две седмици преди започване на изпитната сесия.

4/ Организират се три редовни и една поправителна сесии за ученици на самостоятелна форма на обучение:


  • октомври-ноември / от 20 октомври до 10 ноември/

  • януари/ февруари / от 20 януари до 10 февруари/

  • април/ май / от 20 април до 10 май/

  • поправителна сесия / от 01 юли до 10 юли/

Чл.13 Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

РАЗДЕЛ ІІ УЧЕБЕН ПЛАН И УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
Чл. 14. Училищната подготовка е общообразователна, професионална и задължително-избираема./ЗИП и ЗИПП/ и се конкретизира с училищния учебен план, който се приема от педагогическия съвет и одобрява от Началника на РУО преди началото на учебната година.

Чл. 15. Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната и професионална подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението.

Чл. 16. Задължително-избираемата подготовка /ЗИП и ЗИПП/ обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват знания от общообразователната и професионална подготовка. Съдържанието на задължително-избираемата подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас се определя с учебни програми, които се утвърждават от Началника на РУО. Учебната програма се изготвя от учителя, преподаващ учебния предмет преди началото на учебната година.

Чл. 17 ал. /1/ Извън часовете по чл. 14, за всеки клас и за всяка учебна седмица се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, както и по един учебен час на класа. Времето на провежданито им се фиксира със седмичното разписание. Провеждат се в блок от два последователни учебни часа през седмица, за всяка паралелка в училището.

(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. Провежда се от класния ръководител.

(3) Организирането и провеждането на спортни дейности се осъществява от учителя по физическо възпитание и спорт.
РАЗДЕЛ ІІІ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ
Чл.18. (1) Училищното образование се организира в последователни класове, паралелки и групи . Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред, а паралелките – с буквите от българската азбука. В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да се дели на групи
РАЗДЕЛ ІV УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ
Чл. 19 (1) Продължителността на обучението за всеки клас е една учебна година , започва на 15 септември и завързва на 30 юни през следващата календарна година.

Чл. 20 ал. /1/ Организацията на учебния ден е полудневна и започва в 8.00 часа.

(2) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях. Продължителността на учебните часове по теория е 45 минути, по учебна практика – 45 минути, а по производствена практика – 60 минути. Почивките между тях са 10 минути. След третия учебен час почивката е с продължителност – 20 минути. Последователни учебни часове без почивка между тях се организират по учебните часове за спортни дейности и по производствена практика от два последователни учебни часа.

(3) Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица за всяка паралелка е 32 учебни часа.

(5) Конкретният брой задължителни и избираеми учебни часове по класове се определя с училищния учебния план, одобрен от Началника на РУОVЧл. 21. ал. /1/ Всеки учебен срок, за всяка паралелка се изготвя седмична разписание на учебните часове съгласно училищния учебен план и преподавателска работа на учителите. В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включват часа на класа и учебния час за спортни дейности. Седмичнато разписание се изготвя от главния учител една седмица преди началото на учебната година, като се утвърждава със заповед от директора. Седмичното разписание се изготвя съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването.

/2/ В зависимост от темите на учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия в рамките на учебните часове . За целта учителят по съответния учебен предмет уведомява писмено директора чрез докладна записка седем дни преди провеждането им, в която посочват времето , мястото на провеждане, темата и вида на мероприятието. Към докладната записка прилагат декларация на всеки родител/настойник, че е информиран и е съгласен за провеждане на организираното посещение от ученика.
Чл. 22. (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед:

График на учебното време за учебната 2016/2017 година:
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. коледна

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. зимна / VІІІ – ХІ клас/

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. зимна / ХІІ клас/

08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за ХІІ клас

Неучебни дни : 07.11.2016 г.- неучебен, но присъствен ден

19.05.2017 г и 22.05.2017 г. – провеждане на ДЗИ по БЕЛ и втори ДЗИ

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден

22.03.2017 г. – неучебен ден, екскурзия с учениците

23.05.2017 г. – неучебен ден, организиране на спортен празникНачало на втория учебен срок – 09.02.2017 / за VІІІ – ХІ клас/

07.02.2017 г. / за ХІІ клас/Край на втория учебен срок

15.05.2017 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

30.06.2017 г. VІІІ – ХІ клас /18 учебни седмици/


(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

(3) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на регионалното управление на образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на територията на общината.

(4) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на регионалното управление на образованието:

(5) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.


РАЗДЕЛ V ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Чл. 23 Оценяване се извършва:

1. в процеса на обучение;

2. в края на клас или на етап от степен на образование;

3. при завършване на степен на образование.Чл. 24 (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити съгласно изискванията на Наредба № 3 от 15.04.2003 г . за системата на оценяване.

Чл. 25 (1) Изпитите са:

1. приравнителни;

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

3. за промяна на оценката;

4. изпит за установяване на знания и компетентности по английски език в VІІІ клас

5. държавни зрелостни изпити и изпити за придобиване степен на професионална квалификацияЧл. 26. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.

(2) Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър (4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“.

(3) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.
РАЗДЕЛ VІ Завършване на клас, етап и степен на образование
Чл. 27. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден (3)“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.Чл. 28. (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет , полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.Чл. 29. Ученик от XII клас, който има годишна оценка „слаб (2)“ по един или по няколко учебни предмета и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.

Чл. 30. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети , по които има оценка „слаб (2)“.

Чл. 31. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

(2) Зрелостниците придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на втори задължителен държавен изпит.Чл. 32. Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието.

Чл. 33 (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове.

(2) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит се полага по учебен предмет, избран от ученика измежду учебните предмети Чужд език – английски, или руски, Математика, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика, Философия.

3) Зрелостниците придобиват средно образование и след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

(4) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 132, ал. 3 се полага при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.Чл. 34. (1) По свое желание зрелостникът може да положи допълнителен държавен зрелостен изпит.

Чл. 35. (1) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от зрелостните изпити , по свое желание получава удостоверение за завършен 12 клас. Удостоверението не дава право за продължаване на образованието.

(2) Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват на държавни зрелостни изпити и на държавния изпит за придобиване на квалификация по професия без ограничение на възраст и на брой изпитни сесии при спазване на юридическите актове, действащи към момента на явяването.

(3) Зрелостниците по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит или държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, който не са положили успешно. При всяко следващо явяване на държавен зрелостен изпит зрелостникът може да сменя избора си на учебен предмет.

(4) Зрелостник, положил успешно само държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, получава свидетелство за професионална квалификация. Чл. 36. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени в нормативен акт.


РАЗДЕЛ VІІ ПЛАН-ПРИЕМ. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Чл. 37. /1/ Постъпването на учениците в училище е определено с училищния и държавния план-прием.

(2) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година със заповед на началника на регионалното управление на образованието.Чл. 38. ал./1/ Ученици могат да се преместват от друго училище при наличие на свободни места в паралелката., но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок, а в ХІ и ХІІ клас – само по същата професия. Не се преместват ученици в ХІІ клас през втори учебен срок.

/2/ Учениците се преместват при следните условия:

1. Подават писмено заявление до директора, а за ученици до 16 години, подписано от родителя / настойника/ на ученика.

2. Директорът издава служебна бележка на ученика, с която потвърждава, че ученикът ще бъде записан в училището. Служебната бележка се представя от ученика и неговия родител на директора на училището, в което се е обучавал ученика.

3. Ученикът подава заявление за преместване до директора на училището, в което се е обучавал.

4. До 3 работни дни ученикът представя удостоверение за преместване, заверено копие от училищния учебен план и копие от личното образователно дело.

/3/ Директорът информира родителя /настойника/ на ученика и ученика за условията за преместване.

(4) При преместването си учениците полагат приравнителни изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище и училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове. Редът за полагане на приравнителни изпити се определя със заповед на директора.


ГЛАВА ТРЕТА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
Раздел І Основни права и задължения

Чл. 39 ал. /1/ Учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участ­ници в образователния процес;

3. да избират профила и професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище.

/3/ До 10 дни от началото на учебната година всяка паралелка избира свой ученически актив от трима представители със свой председател, които изразяват мнението на класа по пряко засягащи ги въпроси. В същия срок класният ръководител внася доклад до директора с имената на учениците, членове на актива.

/4/ До 15 дни от началото на учебната година председателите на ученическите активи на всички паралелки провеждат заседание, на което избират училищен ученичиски актив със свой председател и членове. На учредителното заседание се изготвя протокол, копие от който се представя на директора.

/5/ Дейностите на ученическите активи и на училищния ученически актив се подпомагат от инж. Емилия Гайдарска – старши учител.

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.Чл. 40. (1) Учениците имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. да се явяват в училището с облекло и във вид , които не противоречат на приетите обществени норми и добрите традиции;

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да спазват правилника за дейността на училището.;

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

13. да не разрушават и опазват училищното имущество.ал. 2/ Категорично се забранява:

  1. всякакви прояви и форми на насилие и тормоз – физически и психически /вербален, изолация от класа, разпространяване на лъжи и слухове по нечий адрес, отнемане на пари, вещи и повреждане на вещи, тормоз на етническа основа, кибер тормоз, сексуален тормоз/.

  2. всякакви прояви на вандализъм - повреждане и унищожаване на училищната материална база и имущество.

  3. прояви и действия, с които ученикът застрашава както собствения си живот и собственото си здраве, така и тези на останалите.

Чл. 41. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

3. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

/3/ Когато ученик, който се обучава в дневна форма не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца, класният ръководител на ученика изготвя писмен доклад до директора. Ученикът се отписва от училището със заповед на директора,

(4) Когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

/5/ Ученик, който по здравословни причини се освобождава от часовете по физическо възпитание и спорт, представя документ, удостоверяващ здравословното му състояние. Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверяват с медицинска експертиза за вид и степен на увреждане, временна или трайна неработоспособност, както и заявление за освобождаване от часовете, подписано поне от един родител /настойник/. За освобождаване от часовете директорът издава заповед.
Раздел II Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Чл. 42. (1) Училището има етичен кодекс, който е задължителен за всички членове на училищната общност. Етичният кодекс се приема на заседание на педагогическия съвет и се утвърждава от директора.

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на информационното табло пред учителската стая.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището от Радка Василева – старши учител.

Чл. 43. (1) На децата и учениците се предоставя от ръководството и колектива на училището подкрепа за лич­ностното развитие на учениците, като осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.Чл. 44. /ал.1/ Подкрепата за личностно развитие е обща

(2) Общата подкрепа за личностно развитие включва:

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

2. консултации по учебни предмети;

3. грижа за здравето;

4. поощряване с морални и материални награди;

5. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;


Чл. 45. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в занимания по интереси, активно участие и много добро представяне на състезание и олимпиади, недопускане на отсъствия , за приноса им към развитието на училищната общност и популяризиране на доброто име на училището.

(2) Директорът, след решение на педагогическия съвет със заповед учредява награди за учениците.Чл. 46. ал./1/ Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

ал./2/ В училището действа училищен механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилие между учениците и взаимодействие при сигнал на дете, жертва на насилие или в риск от насилие, утвърден със заповед на директора и Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и насилие между учениците и взаимодействие при сигнал на дете, жертва на насилие или в риск от насилие в ПГ по хранително-вкусови и химични технологии в състав:

Председател: инж. Надя Емилова Василева – старши учител теоретично обучение

Членове: инж.Галина Георгиева Кирилова – старши учител теоретично обучение

инж. Мария Захариева Петрова – старши учител практическо обучение.

ал. /3/ Училищния координационен съвет по ал. /2/ изготвя план за работа през учебната 2016/2017 г. в срок до две седмици от началото на учебната година и се утвърждава със заповед от директора; Училищен координационен съвет проследява и регистрира /води дневник – регистър/ на ситуациите на тормоз в училище и на деца в риск от насилие и координира усилията за справяне с насилието и тормоза; . осигурява връзка с психолози и всички необходими институции, ангажирани със справянето на случаите на тормоз и насилие между деца./ през учебната година/; изготвя доклад за дейностите в края на всеки учебен срок.; съхранява в учителската стая на определено от комисията място наличната документация по дейността .

(4) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на общата училищна политика и включват:

1. изготвяне съвместно с класните ръководители и учениците на правила за поведението им в паралелката;

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;

3. партньорство с родителите;

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

5. спазване на моралния кодекс на училището.Чл. 47. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение включват:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;

3. разговор с родител

4. разговор с директора на училището

5. предложение за консултиране на ученика с психолог

6. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

7. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

8. други дейности за преодоляване на проблемното поведение
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница