Утвърдил директор: ( п ) /Венеция Соколова


Раздел ІІІ Санкции на ученицитестраница2/3
Дата27.10.2018
Размер491.98 Kb.
1   2   3
Раздел ІІІ Санкции на учениците
Чл. 48.(1) За неизпълнение на задълженията, определени в закона за предучилищното и училищното образование , в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. забележка;

2. предупреждение за преместване в друго училище;

3. предупреждение за преместване на самостоятелна форма на обучение

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като определя точно мястото на пребиваване на ученика до края на часа. Веднага след приключването на учебния час се уведомява родителя или класния ръководител, а класният ръководител уведомява родителя, като се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение.За времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в ученичиската книжка и дневника на класа от учителя..

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение с приетите от училището изисквания – къси панталони и много къси поли, раздърпано и мръсно облекло, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. Класният ръководител уведомява родителя, като се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение.

(4) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и пре­одоляване на проблемно поведение: разговор с класния ръководител, родители, разговор с директора на училището или съдействие на държавни и обществени структури.

/5/ За всяка процедура по налагане на санкция докладчик е класният ръководител. При определени обстоятелстваа докладчик може да бъде и учител, който преподава на ученика.

Чл. 49. (1) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 50. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 48, ал. 1. Мерките по чл. 48, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 48 ал. 1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.Чл. 51. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 52. (1) Санкциите „забележка“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 53. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 48, ал.1, класният ръководител писмено и задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 48, ал. 1, т. 2 – 5 – и съответните териториални структури за закрила на детето.

/2/ Процедурата по налагане на санкции включва следните дейности на класния ръководител:

1. класният ръководител изготвя доклад до директора в който описва нарушението, мястото и обстоятелствата, при които е настъпило и предлага вида на наказанието.

2. класният ръководител изготвя уведомление до родителя за причините и вида на наказанието. Уведомлението се подписва от класния ръководител, директора и съдържа изходящ номер.

3. класният ръководител изготвя уведомление до териториалната структура за закрила на детето. Уведомлението съдаржа подпис на класния ръководител, подпис и печат на директора и изх. номер.

4. класният ръководител докладва пред педагогическия съвет за вида на наказанието, времето и обстоятелствата, при които то е направено. Изразява мнение за вида на наказанието, което да се наложи на ученика.

5. осигурява психолог при изслушване на ученика от педагогическия съвет.

6. в тридневен срок от издаването на заповедта за наказание, уведомява писмено ученика и родителя.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията.

Чл. 54. Санкциите по чл. 48 се налагат и за допуснати отсъствия по неуважителни причини:.

1. забележка – за допуснати над 5 бр. отсъствия по неуважителни причини

2. предупреждение за преместване в друго училище - за допуснати над 10 бр. отсъствия по неуважителни причини

3. предупреждение за преместване на самостоятелна форма на обучение - за допуснати над 10 бр. отсъствия по неуважителни причини / за ученици, навършили 16 години/

4. преместване в друго училище; - за допуснати над 15 бр. отсъствия по неуважителни причини

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. - за допуснати над 15 бр. отсъствия по неуважителни причини / за ученици, навършили 16 години/

При вземане на решение за налагане на санкция за допуснати отсъствия по неуважителни причини се има предвид личността на ученика, поведението му в училище и извън училище, семейно положение, както и мнението на класния ръководител.Чл. 55. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението.

(2) В заповедта по ал.1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му от класния ръководител, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред началника на РУО Кюстендил.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 56. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика от класния ръководител.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“,„предупреждение за преместване на самостоятелна форма на обучение” „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

(4) При налагане на мярката по чл. 48, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При налагане на мярката ученикът, заедно с чистачите участва в почистване на училището, включително на тоалетните.Чл. 57. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друго училище“ той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика от класния ръководител.
Чл. 58. Ученикът може да отсъства от училище по следните уважителни причини:


  1. - по медицински причини – след представяне на медицински документ и писмено потвърждение от родителя / настойника/ - подписани от родителя/

  2. - при представяне на документ за наложително участие в спортни и други състезания, конкурси, олимпиади, изложби, концерти и др. и писмено потвърждение от родителя / настойника/ - подписани от родителя.


Глава четвърта РОДИТЕЛИ

РАЗДЕЛ І ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 58. (1) Сътрудничеството и вза­имодействието между родителите и детската градина или училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция, който се води от класния ръководител. Бележникът за кореспонденция е средство за връзка и между учителите и директора с родителя /настойника/ на ученика.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката. Електронната поща и електронният дневник на паралелката се създава по инициатива на класния ръководител.

Чл. 59. Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с училищния учебен план.

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището и центъра за подкрепа за личностно развитие.Чл. 60. (1) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;

2. да запишат ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

4. да спазват правилника за дейността на училището и центъра за подкрепа за личностно развитие и да съдействат за спазването му от страна на ученика;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да участват в родителските срещи;

7. да се явяват в училището след покана от учител и директор в подходящо за двете страни време.

8. да представят на класния ръководител електронния си адрес и телефонния си номер за връзка.

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение са длъжни да гарантират постигането на целите обучението, да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.


РАЗДЕЛ ІІ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 61. (1) Родители, които не запишат децата си в училище и подлежащи на задължително училищно образование, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 и 2 глобата е в размер от 100 до 500 лв.

(4) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2 и 3 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

Глава пета УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
Раздел І Права и задължения
Чл. 62 /1/Педагогически специалисти в училището са директорът и учителите.

(2) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование;

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището.

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. да повишават квалификацията си;

6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(3) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на училището и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

5. да изпълняват заповедите на директора в сроковете, посочени в заповедта.

6. да спазват етичния кодекс на училището.

7. да изпълняват възложената им норма преподавателска работа и седмичното разписание на учебните часове.

8. да участват и работят в комисии, организирани в училището.

9 да участват в работата на педагогическия съвет и изпълняват решенията му.

10. да изпълняват всички графици, утвърдени от директора, както и плана за работа през учебната година.

11. да уведомяват своевременно директора, ако се налага да отсъстват от учебни часове за осигуряване на заместник и с оглед недопускане на свободни часове като представят тематичните си разпределения и учебни материали, необходими за провеждането им.

12. учителите организират екскурзии с учениците само в извънучебно време при спазване на изискванията на Наредбата за детските, ученическите и туристически пътувания.

13. при организиране на учебна и производствена практика извън територията на града, както и при организиране на ученически екскурзии да внасят доклад до директора, да изготвят и да предложат за одобрение документация, съгласно изискванията на Наредбата за детските, ученически и туристически пътувания.

14. да работят в методични обединения – по предмети от общообразователна подготовка с председател Радка Василева и и по професионална подготовка с председател инж. Емилия Гайдарска. Работата от заседанията на методичните обединения се протоколира. Членовете на методичното обединение участват в заседанията му и представят на председателя при поискване информация, свързана с учебната дейност. Председателят отчита работата на методичното обединение пред педагогическия съвет в края на първи срок и учебната година.

15. да заместват отсъстващи учители със заповед на директора.

16. да съхраняват писмените работи на учениците в учителската стая през цялата учебна година и до края на следващата, като маркират чрез надпис точното им място на съхранение. Организацията и контролът върху съхранението се осъществява от главния учител.

17. да провеждат консултации с учениците, което удостоверяват в дневника на класа. /записват предмета на консултация и името на консултирания ученик . Присъствието си в часа за консултации съгласно утвърдения график на директора отбелязват в присъствена тетрадка за консултации.

18. да извършват допълнителна подготовка на учениците за ДЗИ и ДКИ в часовете за консултации.

19. да спазват Правилника за дейността на училището, както и всички законови и подзаконови нормативни уредби в образованието.Чл. 63. (1) Педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение на деца и ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците.

(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа на ученици и че това не са били ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.

(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Раздел ІІІ Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Чл. 64. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.

(4) Директорът осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.Чл. 65. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени.

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. „Квалификационен кредит“ e измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по чл. 222, ал. 1. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.

(4) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.Чл. 66. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

(2/ Училището осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.Чл. 67. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.

(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.Чл. 68. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени.

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.

(3) Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка.

(4) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването им се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.Чл. 69. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците.

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Раздел ІV Кариерно развитие на педагогическите специалисти

Чл. 70. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

(2) Учителските длъжности са:

1. учител

2. старши учител;

3. главен учител

(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

(5) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по:

1. програми за продължаваща квалификация не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.

2. в рамките на вътрешноинситуционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа годишно.

/6/ Постигнатите професионални компетентности се отразяват в лично професионално портфолио. То включва разработени материали , които доказват:


  1. активно участие в политиката на училището

  2. постигнатите резултати с учениците.

  3. професионални изяви

  4. професионално усъвършенстване и кариерно развитие.

Чл. 71. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите и директора с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището а за директора – и на управленската му компетентност.

(2) Атестирането на учителите и директора се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:

1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директора;

2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница