Утвърдил директор: ( п ) /Венеция Соколова


РАЗДЕЛ V КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИстраница3/3
Дата27.10.2018
Размер491.98 Kb.
1   2   3
РАЗДЕЛ V КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
Чл. 72. ал. /1/ Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

5. писмено уведомява родителя на ученик от класа за наложено наказание, което се подписва от директора и подпечатва с печата на училището.

6. консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

7. осъществява връзка с родителите на всеки ученик чрез дневника за кореспонденция, елекронна поща или електронен дневник на класа.

8. организира и провежда родителски срещи;

9. организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

10. предлага за наказания ученици от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

11. осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

12. осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

13. води редовно, правилно и коректно и съхранява учебната и училищна документация за паралелката.

14. попълва всички данни за учениците от класа в книгата за подлежащите на задължително обучение.

15. изчислява и пренася отсъствията на всеки ученик в дневника на класа за всяка седмица и най-късно до 3 дни от следващата седмица.

16. дава справка за отсъствията на учениците при поискване от директора.

17.След всеки три допуснати отсъствия на ученика от училище уведомява родителя или лицето, което полага грижи за ученика, като обсъжда възможностите за отстраняване причините за отсъствията.

18. Броят на отсъствията се отбелязват в дневника на класа и веднъж месечно се вписват в ученическата книжка.

19. Спазва изискванията на чл. 139 и чл. 140 от ППЗНП , както и изискванията на този Правилник, като докладва до директора или пред педагогическия съвет за допуснати нарушения и отсъствия на ученици от класа.

/2/ По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

/3/ Преди започване на учебната година изготвя и предлага за утвърждаване от директора тематично разпределение, което включва теми, определени със стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Класните ръководители на ІХ и Х клас включват в теманичните си разпределения темите, предвидини за военно обучение на учениците, а класният ръководител на VІІІ клас – всички задължителни теми по безопасност на движението по пътищата.

ГЛАВА ШЕСТА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 73. (1) Орган за управление и контрол на училището е директорът.

(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.Чл. 74. Директорът на организира и контролира цялостната дейност на училището в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 75. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление на образованието – за частните детски градини, за частните и общинските училища и за общинските центрове за специална образователна подкрепа;

(3) Административните актове на директора на училището могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 76. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества със заповед за всеки конкретен случай от главния учител, а при невъзможност – от определен със заповед учител. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от началника на РУО.

(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, началникът на РУО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор“.Чл. 77. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

(5) Директорът на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитие, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

/6/ На всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол от Емилия Гайдарска. Решенията се вписват в книгата за педагогическия съвет, а протоколите се подреждат в папка.Чл. 78. (1) Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този правилник случаи;

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

14. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

15. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

16. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата училището от Радка Васелева.

Глава седма ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ


Чл. 79. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.Чл. 80. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици от училището. В състава на обществения съвет се включва и представител на работодателите.

(2) Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителските активи на класовете в училище , свикано от директора. Имената на членовете на родителските активи се посочват от класните ръководители и се избират на родителска среща. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 81. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 82. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 83. (1) Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 95, ал. 1, т. 8 и 9.

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището, външното оценяване и инспектирането на училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директора при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите.

8. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием.

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
Глава осма УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Чл. 84. (1) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.

(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в работата на училището се извършват при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите.

(3) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

(4) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.

/5/ Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището. Училището изгражда вътрешна система за осигуряване на качеството при спазване на ДОИ за придобиване на квалификации по професии и на действащото законодателство.

Вътрешната система за осигуряване на качеството се разработва при условия и ред, определени от Наредба № 2 от 08.09.2015 г.за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение.

/6/. Политика и цели по осигуряване на качеството.


  • Политика на училището по осигуряване на качеството на професионалното образование : Да подготви младите хора за пълноценен живот и дейност в съвременното общество, с високо развита способност за разширяване на професионалната си компетентност. Формиране на умения за непрекъснато придобиване на знания и умения и овладяване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Да осигурим необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на учениците, позволяваща им непрекъснато да се образоват и самообразоват. Да се постигне добра професионална подготовка на учениците, осигуряваща им конкурентноспособност на пазара на труда и лична удовлетвореност от избраната професия.

- Цели по осигуряване на качеството:

т. 1.Предлагане на професии и специалности, даващи възможност за реализация на пазара на труда

т. 2. Обогатяване на материално-техническата база с необходимите средства за обучение по предлаганите професии.

т. 3 Осигуряване на добро ниво на сътрудничество с бизнес-партньорите. Увеличаване броя на часовете по учебна и производствена практика , проведени в реална работна среда.

т. 4 Функционираща вътрешна система за оценяване качеството на професионалното обучение/самооценяване/.

т. 5 Намаляване /недопускане/ отпадането на ученици от училище.

т. 6. Използване методите на интерактивно обучение и средствата на информационните технологии в урочната дейност.

т.7. Използване на разнообразни форми на проверка на знанията, уменията и компетентностите , информиране на учениците за тях. Осигуряване ритмичност на оценяването.

т. 8. Подобряване квалификацията на учителите по пътя на самоусъвършенстването на професионалната си квалификация и чрез участието им в различни квалификационни форми.

т. 9. Увеличаване относителният дял на успешно дипломираните ученици и придобили свидетелство за професионална квалификация.

т. 10 Увеличаване относителния дял на учениците участвали в състезания, олимпиади, проекти и др. извънкласни дейности.

т. 11. Да се насочат усилията към изграждане на умения за решаване на проблеми, умения за търсене, подбор и преценка полезността на информацията, към развитие на задълбочено, аналитично и критично мислене.

/7/ Участници в процеса на оценяване са всички учители и ученици от училището.Органи за управление на качеството са директрът, педагогическият съвет и отговорникът по качеството.
Чл. 85. Вътрешни правила за осигуряване на качество на професионалното образование

1. Вътрешните правила за осигуряване на качеството целят осигуряване на прозрачност на постигнатите резултати от обучението и включват:

2. Правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството.

3. Реда за организиране и провеждане на самооценяването.

4. Реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване.

5. Взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството.

6. Начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в обучаващата институция.

Чл. 86. /1/ Виолета Драганова Стефанова – главен учител, отговаря за осигуряване качеството на професионалното образование и обучение в училище съгласно изискванията на Наредба № 2 от 08.09.2015 г.за осигуряване качеството на професионалното образование и обучение.

/2/ Комисия /група / за провеждане на самооценяването на професионално образование и обучение в училище е в състав:

Председател: Виолета Драганова Стефанова – главен учител

Членове: Радка Иванова Василева – старши учител, председател на МО по общообразователна подготовка и инж. Емилия Анастасова Гайдарска – старши учител, председател на МО по професионална подготовка.

/3/ Комисията :


  1. разработва правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството не по-късно от 30 септември на учебната године.

  2. разработва годишен план – график за провеждане на дейностите по самооценяване – не по-късно от 30 септември на учебната година. При изготвяне на план-графика комисията се ръководи от доклада и резултатите от направената самооценка, като предлага коригиращи мерки за изпълнение на план-графика, както и от политиката и целите на училището за осигуряване на качеството.Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите в приложение № 1 и приложение № 2 на наредбата, като задължително се посочва и и инструментариума към тях, както и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.

  3. разработва конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяване.

  4. определя формата и съдържанието на доказателствения материал при реализиране на дейностите – справки, протоколи, въпросници, анкети и др. документи.

5. осигурява класификация на доказателствения материал.

6. представя на директора за утвърждаване коригиращите мерки и дейности за периода 2016/2017 г., процедурите по критерии и съответния инструментариум към

тях за провеждане на дейностите по самооценяване в срок - до края на учебната година./

7. отговорникът по качеството анализира получените данни и изготви доклад с резултатите от самооценяването в срок – до края на учебната година. Съдейства за публичното му оповестяване /в сайта на училището/ и пред всички членове на колектива на общо събрание в края на учебната година. Очертава областите /критериите/, показателите, нуждаещи се от подобряване на качеството . Предлага на ръководството мерки и дейности за подобряване на дефинираните области.

Всички материали, свързани със самооценяването се съхраняват на книжен и магнитен носител както следва: през периода на самооценяване – от Виолета Стефанова на определено за тази цел място в учителската стая.. След утвърждаване на годишния доклад за работата на комисията , председателят й ги предава по опис в архива на училището.Там се съхраняват 3 години.

ГЛАВА ДЕВЕТА ФИНАНСИРАНЕ
Раздел I Финансиране
Чл. 90. /1/ Размерът на средствата за финансиране се определят с държавен образователен стандарт.

/2/ Размерите на стандартите се определят от професионалните направления на обучение./3/ Размерът на средствата се определя се определя от стандарта / професионалните направления / и броят на учениците в училище.

Чл. 91. Директорът / чрез главния счетоводител/ представя на обществения съвет и пред общото събрание тримесечни отчети за изпълнението на бюджета.

Чл. 92. Училището може да реализира собствени приходи от: наем на недвижими имоти и движими вещи; от реализация на продукция и услуги от практическо обучение; приходите от дарения и завещания, които се използват за издръжка на дейностите, свързани с функциониране на училището.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница