Утвърдил: Директор „Р и Л”Дата16.10.2018
Размер50.19 Kb.
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/5-1“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
УТВЪРДИЛ:

Директор „Р и Л”:

/инж. Е. Станчева-Ковачева/Дата:…………………..
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


Относно: Експеримент за смилаемост на колективния концентрат във флотационно отделение с ново поколение мелници
1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Технологичната схема на обогатителна фабрика „Асарел” включва цикъл на досмилане на колективния меден концентрат до получаване на готов продукт (слив хидроциклони) със зърнометрия 80 % клас -80 μm. След цикъла на досмилане колективния меден концентрат постъпва на цикъл на селективна (медна) флотация, където се наблюдават трудности при повишаване на качеството на медния концентрат и високи съдържания на мед в камерния продукт (отпадък) от процеса. От генерални опробвания е установено, че в камерния продукт от медна флотация съдържанието на мед в класата +40 μm е 3 пъти по-високо от съдържанието на мед в класата -40 μm.

Финото смилане е необходимо в производствения процес на ОФ «Асарел» за по-добро разкриване на финовпръснатите медни минерали. Известен факт е, че смилането на материали със зърнометрия под 100 микрона е съпроводено с по-висок разход на енергия. Стандартните барабанни топкови мелници нямат възможност за регулиране на технологичните параметри и постигане на ефективно фино смилане при 80 % -40 μm.

В последните години е разработено модерно и ефективно оборудване за фино и ултрафино смилане на руди и концентрати под 40 микрона. Тези технологии използват високоенергийно смилане във вертикални мелници, което е изключително ефективно, тъй като преносът на енергията между смилащите тела и минералните частици е равномерно разпределен и постоянен, осигурявайки необходимата зърнометрия на продукта от разтоварването на тези мелници без класиращо оборудване (хидроциклони) - за разлика от традиционните барабанни топкови мелници.
2. ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА

Провеждане на изследователска работа, която да определи технико-икономическите параметри на смилането в ново поколение вертикални мелници на проба от захранване на хидроциклони на досмилане при постигане на зърнометрия 80% -40 микрона.


3. ОБХВАТ НА ЗАДАЧАТА

Предмет на изследване е захранване цикъл на досмилане, който продукт представлява колективния концентрат след пречистки на основна колективна флотация с нов вид мелници (вертикални).


За тази цел е необходимо провеждане на опити с постоянно захранване на продукт (колективен концентрат). Колективният концентрат предмет на изследване е със следните параметри:

Зърнометричен състав: прибл. 80 % - 80÷95 микрона

Специфично тегло: 3÷3,5 g/cc

Количество пулп: 250 t/ч

Съдържание на твърдо в пулпа: 38÷45 %
„Асарел-Медет” АД ще предостави химически анализи по Cu, Fe, S, Al203, SiO2 на предоставената проба от колективния концентрат на ОФ «Асарел».

Изследователската работа да се извърши в лаборатория на фирмата-оферент.

След извършване на изследователската работа се изготвят отчет и графична зависимост на специфичната енергия на смилане за постигане на 80 % съответен клас (от 100 до 1 микрон).

Към отчета е необходимо да се представи и предложение за доставка на промишлено оборудване за постигане на 80 % -40 микрона при преработка на 250 т/ч колективен концентрат, което да съдържа следните параметри:

- специфична енергия на смилане на предложената мелница за фино смилане (kW-hr/t)

- обща необходима мощност (kW)

- брой на мелници за досмилане с определения модел

- стандартна мощност на двигател (kW)

- височина на мелницата (мм без двигател)

- обща височина на мелницата (мм с двигател)

- общо тегло на мелницата (kg)

- тип на облицовката

- размер и вид на мелещите тела (мм и вид стомана или друг материал)

- стандартно запълване на мелницата (kg)4. КАЧЕСТВЕНИ /ОФЕРТНИ/ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

4.1 Състезателна част

 • Предложение на крайна цена за изпълнение на задачата.

 • Офертен срок за изпълнение в работни дни.

 • Готовност за стартиране на работа.

 • Условия и начин за разплащане (аванс и др.)

 • Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

 • Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 дни.

 • Представяне препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани задачи с подобен характер


4.2 Несъстезателна част

 • Регистрация по БУЛСТАТ.

 • Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и e-mail.

 • Съдебна регистрация на изпълнителя.

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

 • Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата.5. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Окончателното отчитане и приемане ще стане с изготвяне на финален отчет от изследователската работа от страна на избрания Изпълнител, който се приема на Експертен Технико-Икономически Съвет (ЕТИС) на Възложителя.6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Офертата да се представи до 16:30 часа на 20.04.2013 г. в запечатан плик по пощата, по факс или по Е-поща, адресиран до РО “Мониторинг на решенията” с надпис:Оферта за изпълнение на задача: „Експеримент за смилаемост на колективния концентрат във флотационно отделение с ново поколение мелници”.
Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На втори кръг подлежат разговорите за подобряване и доуточняване параметрите само с класиралите се на първите три места от първия кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможнос тта за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

За контакти: ‘Асарел – Медет’ АД; тел: (0357) 60 210/ вътр: 138 – инж. Г. Сеферинкин или / вътр. 624 - инж. Н. Колев


Приложения:

Приложение №1 - Технологична схема на флотация на ОФ „Асарел”


ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Техник, минен отдел „ТР”:................... Р-л проекти „ОПИ и SX-EW” :…………

/инж. Н. Колев/ /инж. М. Поибренски/
Р-л отдел ‘ТР’:.........................

/инж. Г. Сеферинкин/


Директор „ПТД”:

/инж. Ив. В. Чолаков/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница