Утвърдил: доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчкатаДата27.10.2018
Размер78.56 Kb.


Приложение № 1

Утвърдил: ___________________

доц. ХР. Грива

/директор на НЦОЗА/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА

I. Възложител: Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов’ No 15

II. Предмет на поръчката: “Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15, включващи следните обекти:

Обект № 1: Част от сграден комплекс “Център по хигиена”, находящ се на бул. “Акад. Иван Гешов” 15;

Обект № 2: Част от сградата с вход от към ВМА, находяща се на бул. “Акад. Иван Гешов” 15; Обект № 3: Прилежащи площи към сградите:

 • сграден комплекс “Център по хигиена”: плочник, пътека към сграда на МБАЛ “Св. Иван Рилски”, терен за престой на МПС, вътрешен двор на сградата и плочник пред транспортен вход;

 • част от сградата с вход от към ВМА – терен пред входа на сградата .

III. Място на изпълнение на поръчката:

Мястото на изпълнението на поръчката е Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15.IV.Срок на договора: Една година.

V. Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозната стойност на поръчката е до 66 000.00лв. без вкл. ДДС.VI.Изисквания на Възложителя при изпълнение на поръчката.

 1. Дейностите по почистване се извършват в часовия интервал 06:00 – 09:00 часа.

 2. Дейностите по почистване в помещения, със специален режим на достъп се извършват в часовия интервал 09:00 – 10:00 часа и в присъствието на оторизиран от НЦОЗА служител.

 3. Дейностите по основното почистване се изпълняват след писмена заявка от Възложителя и могат да бъдат възлагани поотделно.

 4. За дейностите по “основно почистване”, подробно описани в Техническа спецификация на поръчката, кандидатите задължително представят ценоразпис за услугите, с посочени единични цени на кв.м. / брой.

 5. Възложителят си запазва правото да възлага дейностите по т. 4 при финансова възможност, съобразно финансовия праг на обявената процедура и извършения разход, годишния сезон, чрез индивидуални Възлагателни писма, в които ще бъдат конкретизирани обема от дейности.

 6. Брой на персонала: Минимум 12 работника и 1 (един) отговорник по контрола и изпълнение на дейностите предмет на поръчката.

 7. В периода до изтичане на редовното работно време – 17:30 часа, на служителите на НЦОЗА, на разположение следва да бъдат подсигурени минимум две дежурни хигиенистки.

 8. Участникът трябва да предвиди всички необходими почистващи препарати, дезинфектанти и др. консумативи за осъществяване на дейността, предмет на настоящата поръчка.

 9. Участникът трябва да осигури подходящо работно облекло и лични предпазни средства на всички работници.

 10. Всеки участник, за подготовка на ценовата си оферта, трябва да е извършил оглед на място и да се запознал подробно с обема работа, особеностите на сградите и прилежащите терени, обект на поръчката.

VII. Критерии за оценка на офертите: “най-ниска цена” - предложена крайна месечна цена за изпълнение на дейностите по ежедневно и седмично почистване.
VIII. Изискуеми от Възложителя документи.

1. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

2. Административни сведения за кандидата – Образец № 1.

3. Списък на основните договори за изпълнени подобни услуги от участника през периода (01.10.2010г.-30.09.2013г.), с посочване на дата на сключване на договора, възложител, предмет на договора и изпълняваните дейности по него, срокове на изпълнение, телефони за контакт с възложителя - Образец № 2.

4. Копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват съобразно предмета на поръчката.

5. Референции за добро изпълнение на договори.

6. Декларация за оглед на обектите - Образец № 3;

7. Подробно техническо предложение с описание на организацията и начина на изпълнение на поръчката - Образец №4;

8. Ценово предложение на кандидата - Образец № 5.

IX. Условия и начин на плащане.

Плащането на дължимата сума за почистване се извършва по банков път, за предходен месец, след представяне в счетоводството на оригинална фактура, в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от датата на представянето й.Х. Изисквания на Възложителя за представяне на ценовото предложение.

Участникът има право да представи само едно ценово предложение.

Изискуемите от възложителя документи и ценовото предложение се представят в запечатан непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:

ДО НЦОЗА

гр. София - 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15

За участие в процедура с предмет: “Услуги по комплексно почистване-ежедневно, седнично и основно на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15.”

/Пълен адрес за кореспонденция – наименование на участника, улица, номер, град, код/

/Лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Възложителят си запазва правото да не разглежда оферти на фирми, злепоствили се пред възложителя във връзка с изпълнение на поети задължения, за периода (01.10.2010г.-30.09.2013г.), по договори със сходен предмет на поръчката.

ХI. Договор.

Възложителят сключва за цялата поръчка един писмен договор с предложения срок за изпълнение на дейностите, считано от датата на неговото подписване.

При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

В случай, че класираният на първо място участник откаже да сключи договор, или не представи документ, издаден от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, Възложителят си запазва правото да предложи сключване на договор на класирания на второ място участник, или да прекрати процедурата по избор на изпълнител.XII. Техническа спецификация на поръчката:

1. услугите по ежедневно и седмично почистване:Наименование

Площ кв.м

Видове дейности

1.

Ежедневно почистване

Кабинети, лаборатории , зали

6 271.61 кв.м

Кабинети: Измитане и измиване на подови настилки, изхвърляне на кошчета с подмяна на торбички за смет, избърсване на прах и почистване с препарати (бюра, шкафове, секции, столове, телефони, компютри, первази, радиатори и врати), измиване на мивки, премахване на паяжини.

Подови настилки: балатум/ теракот/ ламинат.Лаборатории: Измитане и измиване на подови настилки, изхвърляне на кошчета, избърсване на прах и почистване с препарати (лабораторни плотове, бюра, шкафове, секции, столове, телефони, компютри, первази, радиатори и врати), почистване на мивки, премахване на паяжини.

Подови настилки: балатум/ теракот/ ламинат.


Фоайета, коридори, стълбища,

асансьори

2 831.62 кв.м

Стълбища и коридори: Измитане и измиване на подови настилки и почистване на прах от парапети, премахване на паяжини. Подова настилка:мозайка/мрамор

Асансьори: Измитане и измиване на подови настилки, почистване на стени и врати.

Фоайета: Измитане и измиване на подови настилки, почистване на стъклени прегради и врати на централни входове и стъклена кабина(Информация на НЦОЗА), поддръжка на цветята, премахване на паяжини

Подова настилка:мозайка/мрамор


WC

190.78 кв.м

Измиване, дезинфекциране на санитарните възли – тоалетни, мивки, огледала, санитарна арматура, фаянс, под, стени, врати, изхвърляне на кошчетата за боклук и подмяна на торбичките. Измитане и измиване на подови настилки, премахване на паяжини.

Подова настилка: мозайка/теракот/.


Прилежащи площи
2 048 кв.м

Сграден комплекс “Център по хигиена”: плочник, пътека към сграда на МБАЛ “Св. Иван Рилски”, терен запрестой на МПС, -терен пред входа на сградата с вход към ВМА.

Измитане, оборка и премахване на трева на всички прилежащи площи пред сградите, изхвърляне на боклук и почистване на кошчетата за смет.

През зимен период: почистване от сняг и лед на прилежащите площи.

Обща площ: 11 342.01 кв.м

2.

Седмично почистване


Площ от

807.51 кв.м

АУЛА, Фоайе пред АУЛА, WC. Подови настилки: мокет/ мрамор/мозайка

Стълбища: Абонатна, Дърводелна, КОЦК, 12/13ет. Подова настилка: мозайка.

Архивни помещения, Апаратна, Хладилна камера, Тераса ет..3. Подови настилки: балатум/ теракот/ ламинат/ мрамор

Измитане и измиване на твърди подови настилки (балатум/ теракот/ ламинат/ мрамор) и почистване с прахосмукачка на мокет, забърсване на прах в помещенията, премахване на паяжини.Прилежащи площи

950 кв.м

Вътрешен двор и плочник пред транспортен вход на сграден комплекс „Център по хигиена”

Измитане, оборка и премахване на трева на всички прилежащи площи пред сградите, изхвърляне на боклук и почистване на кошчетата за смет. 3 бр. кабинки на охрана.

През зимен период: почистване от сняг и лед на прилежащите площи
Обща площ:1 757,51 кв.м


2. услугите по основно почистване:

1.

Дейности по основно почистване, чрез индивидуално възлагане

Чрез индивидуално възлагане, участниците следва да предложат ед. цени за кв.м/бр.

Видове дейности:

Измиване /двустранно/ на прозорец, стъклени врати и стъклени преградни стени;

Измиване на щори;

Почистване на климатик;

Машинно почистване на мраморни и твърди подови настилки;

Машинно почистване на мокет.


Каталог: files -> targove
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
targove -> IV. образци на документи за участие
targove -> Доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката
targove -> Образец №5 До нцоза
targove -> Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница