Утвърдил генерален директор: (антон величков)Дата11.04.2018
Размер68.04 Kb.
ТипЗакон
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАСофия 1040 Бул.”Христо Ботев” № 17, тел: +359 2 9173 702, 953 41 16, факс:+359 2 952 09 87,

е-mail: gen.director@nsrz.government.bg

УТВЪРДИЛ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

(АНТОН ВЕЛИЧКОВ)
ПРОЦЕДУРА ЗА

БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

І. Наименование на административната услуга.

БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ.


ІІ. Правно основание.

Закон за защита на растенията (ЗЗР) – чл.24а, ал.2, 3, 4 и 5.

Наредба № 36 от 18 август 2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.
ІІІ. Характеристика.
1. Цел: На пазара да се предлагат торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които са регистрирани в Националната служба за растителна защита въз основа на положителни резултати от биологично изпитване за ефективност и безвредност за хората, животните и околната среда и при предписаните от производителя условия за употреба.
2. Предмет: Биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

На биологично изпитване за ефективност подлежат само нови торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които нямат регистрация в страната.


3. Дефиниция на основни понятия, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:

"Тор" е материал, главната функция на който е снабдяването на растенията с хранителни вещества.

"Минерални торове" са торове, в които обявените хранителни елементи са във вид на неорганични соли, получени като нерудни изкопаеми и/или чрез промишлен и/или химичен процес.

"Органични торове" са въглеродсъдържащи продукти главно от растителен и/или животински произход, които се прибавят към почвата за хранене на растенията.

"Подобрители на почвата (мелиоранти)" са материали, които се прибавят към почвите, главната функция на които е подобряване на физическите и/или химическите свойства и/или на биологическата активност на почвите.

"Биологично активни вещества" са растежни вещества, образуващи се в малки количества в самите растения и/или продукти на химичен синтез, които стимулират или потискат протичането на физиологичните процеси, обуславящи растежа и развитието на растенията и не съдържат хранителни елементи.

"Хранителни субстрати" са продукти, чието използване осигурява рохкава среда на растенията, укрепващи абсорбиращите им органи и осигуряващи необходимите за растежа и развитието им хранителни вещества.
ІV. Процедура по извършване на административната услуга.
1. Компетентни органи:

Биологичното изпитване се извършва от Регионалните служби за растителна защита (РСРЗ) и/или се възлага чрез договор от Национална служба за растителна защита (НСРЗ) на научни институти и аграрни университети и се контролират от НСРЗ. Биологичната ефективност на продуктите се оценява от комисия, назначена със заповед на генералния директор на НСРЗ. Комисията изготвя протокол за биологичната ефективност на продуктите.


2. Заявител/задължено лице:

Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон – производители, вносители или дистрибутори на торове. Чуждестранните производители подават заявлението си чрез упълномощен свой представител, регистриран по Търговския закон.


3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт.
Необходими документи

За биологично изпитване:

1. Заявление за биологично изпитване за ефективност по образец.

2. Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и храните.

3. Мостри, необходими за извършване на опитите.


4. Вътрешен ход на процедурата:

1. Заявлението за биологично изпитване за ефективност се подава в НСРЗ в срок до 31 януари на текущата година.

Мострите се доставят от заявителя в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол и до местата за изпитване до 1 март - за продуктите, които ще се използват през вегетационния период на текущата година, и до 30 юни - за тези, които ще се прилагат в извънвегетационния период. Мострите се предават с предавателно-приемателен протокол.

Количеството на мострата се определя от НСРЗ в зависимост от естеството на продукта, нормата на прилагане, броя на повторенията и броя на местата за изпитване. Срокът на изпитването за ефективност е най-малко 3 години.

Биологичната ефективност на изпитваните продукти се оценява от комисия, назначена със заповед на генералния директор на НСРЗ. Комисията изготвя протокол за биологична ефективност на продукта, който се утвърждава в срок до 30 ноември на текущата година от генералният директор на НСРЗ.

В десетдневен срок след утвърждаване на протокола на заявителя се издава удостоверение за биологична ефективност.


5. Такси:

За изпитване за ефективност на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и храните:  1. За изпитване за ефективност на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати за първата година от изпитването се събира такса в размер 3600 лв.

  2. За всяка следваща година таксата е в размер 3100 лв.6. Резултат от процедурата:
Права и задължения на адресатите:

Производителите или вносителите на торове са длъжни да информират Националната служба за растителна защита за появата на нови факти за ефекта от действието на продуктите, свързани с тяхната безвредност за хората, животните или околната среда.V. Образци и формуляри.

1. Заявление за биологично изпитване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на НСРЗ: www.nsrz.government.bgЗАЯВЛЕНИЕ
За биологично изпитване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати


Попълва се от Администрацията

Дата на приемане:……………………

Входящ №: ……………………………


От ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

/име на фирмата-заявител, адрес, телефон за контакти/
В плана за биологично изпитване на НСРЗ към МЗХ за ............... година да бъде включен продукта ……………………………………………………………………………..

…………......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Прилагам необходимата техническа информация за продукта, Таксата за изпитване на продукта в размер на ....................... лева, съгласно тарифата на НСРЗ се внася от …….…………………………………………...……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Необходима техническа информация, характеризираща продукта
1. Име и адрес на производителя, телефон за контакти ………………………….

…………………………………………………………………………………………


2. Търговско наименование и търговска марка на продукта ……………………

……………………………………………………………………………………….


3. Химичен състав на продукта ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
4. Агрегатно състояние на продукта ………………………………………………
5. Микробиологичен състав и титър за бактериалните торове ……………………

…………………………………………………………………………………………


6. Почвени различия и култури, за които се препоръчва …………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
7. Препоръчителни норми на декар ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


8. Срок за внасяне и фаза на развитие на културата …………………………………

……………………………………………………………………………………………


9. Начин на употреба ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


10. Последействие на продукта ………………………….години.
11. Условия за съхранение и манипулиране …………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
12. Техническа спецификация …………………………………………………………
13. Методи за анализ (посочват се номерата на използваните ISO, EN методи или се предоставя метода на производителя) .............................................................................

...............................................................................................................................................


Дата:...................................... Подпис :................................

Печат на фирмата

Изготвил процедурата:

Н-к на отдел „Оперативна растителна защита”

Добринка Павлова


Каталог: nsrz -> files -> orz
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и продоволствието министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Регламент (ЕО) №2003/2003 относно торовете
orz -> Закон за защита на растенията (ззр) чл. 8а, ал Наредба №15 от 3 август 2007 г за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница