Утвърдил: генерален директорДата23.10.2017
Размер123.59 Kb.
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/4-1


“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-10646/11.10.2011 г.УТВЪРДИЛ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж. Д. Николов/

Дата:…………………..
Техническо задание

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Изготвяне на Работен проект за недопускане на разпиляването на меден концентрат при товаро-разтоварни дейности в района на товарните бункери.


  1. Съществуващо положение

Готовият продукт (меден концентрат с влажност 8-9 до 10%) след филтър-преса се транспортира чрез ГТЛ /гумено-лентов транспортьор/ до първата от трите клетки на склада за меден концентрат към Филтърно отделение на ОФ на „Асарел-Медет” АД. От клетките за меден концентрат посредством грайферна кофа същият се товари/транспортира през стоманени товарни бункери на каросерията на камиони и се извозва до съответният клиент. Товаренето на камионите от грайферната кофа, през бункерите, до камионите, се извършва по гравитачен път. Следва мерене на автопревоза на стационарен наземен кантар и евентуално до-натоварване или раз-товарване. Отвозването/товаренето на меден концентрат на автопревоз е ежедневно, до обяд, в рамките на петдневната работна седмица. Готовият концентрат – краен продукт, се складира от петък след обяд до понеделник сутрин в бункерните клетки. При запълване на първата бункерна клетка /до която достига ГТЛ-а/ готовият меден концентрат се пребункерира/претоварва с грайферната кофа съответно във втора или трета бункерна клетка.

Дружеството разполага с геодезическо заснемане на района на товарните бункери и филтърно отделение, което може да бъде предоставено на Проектанта, но същият следва да извърши актуално архитектурно и конструктивно заснемане на обекта за своя сметка.

Основните замърсявания/разпилявания при товаро-разтоварните работи се получават в тунела за товарене – подбункерен тунел.


  1. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на задачата.

Целта на задачата е във вид на работен проект да бъдат предложени мерки и мероприятия за недопускане на разпиляването на меден концентрат при товаро-разтоварни дейности в района на товарните бункери към Филтърно отделение на ОФ „Асарел” или ограничаването му до минимум.

Предложените мерки, съоръжения и мероприятия в Работния проект трябва да гарантират недопускане на разпиляването на концентрат при извършване на товаро-разтоварни дейности в района на товарните бункери, при спазване на всички специфични нормативни изисквания за извършване на товаро-разтоварни дейности, както и на нормативни изисквания в областта на екологията, безопасните и здравословни условия на труд и противопожарна охрана.


3. Обем на задачата и срокове (приложение – работна програма).

31. Изготвяне на работен проект, които да съдържа цялата необходима документация за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на предвиденото в работния проект оборудване и инсталации, както и за възлагане и извършване на всички предвидени в проекта СМР.

3.2. Срокът за предаване на работния проект трябва да бъде отразен в приложената към офертата работна програма.
4. Качествени изисквания към услугата.

4.1. Работният проект трябва да бъде съобразен с всички нормативни изисквания по т. 2 и 3 от настоящото Техническо задание, като и да е съобразен с работната площадка и протичащите товаро-разтоварни дейности в района на товарните бункери, производствени процеси и технологии, включително захранване, монтаж и обслужване на предложените агрегати и съоръжения.


4.2. Изготвения работен проект, трябва да съдържа пълна количествено-стойностна сметка на предложените мерки, конструктивна, строително-монтажна, технологична и всички останали части на предвидените дейности и технологии. Работният проект трябва да съдържа всички необходими документи, чертежи и схеми, които да позволят директно им използване при провеждане тръжни процедури и офертни проучвания за доставка и монтаж на предвиденото в работния проект оборудване, неговото интегриране със съществуващото оборудване и инсталации, както и за възлагане на СМР, ако са необходими такива.
4.3. В част „Технологична” и „ПОИС” да се изготви и представи план за организация и изпълнение на реконструкцията съобразени с наличната производствена дейност, така, че същата да не бъде прекратявана и всички останали части на проекта да бъдат подчинени на това изискване.

4.4. В работният проект следва да се предвидят всички мерки и мероприятия от опазване на околната среда.


4.5. Фирмата-проектант следва да предвиди осигуряване на авторски надзор на место с оглед спазване и контрол на проекта по време на стоителството и монтажа.
4.6. Фирмата-проектант следва да представи към работния проект подробна количествена ведомост и подробни количествени сметки по видовете дейности, подробни спесификации на влаганите материали и съставена на тяхна база стойностна сметка за бюджетиране на инвестицията, вкл. монтаж и демонтаж на съществуващите машини и съоръжения, ако е необходимо. В количествените сметки да се разделят строителните работи и доставката и монтаж на машините и оборудването.
4.7. В проектите трябва да предвидено да се влагат качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за качество на строителните продукти. Съхранението на материалите също трябва да отговаря на съответните технически изисквания за това.
4.8. Изпълнителят трябва да оформи работния проект съгласно критериите и изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
4.9. За допълнително възложени дейности по проектиране остойностяването на изпълнените видове работи, ще се извършва по приети твърди часови ставки и вложено време.
5. Качествени изисквания за оформяне на офертата

- Състезателна част на офертата:

- Обяснителна записка с концепцията за бъдещата реконструкция

- Офертата да съдържа Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение, обща стойност /лв., без ДДС/.

- Офертата да съдържа часова ставка и брой човекочасове за Авторски надзор.

- Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни цени.

- Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

- Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителните работи.

- Оферентът да изготви списък с всички местоположения, където е проектирал подобно на това съоръжение и да се посочат имената на най–малко три лица за контакти и телефонни номера за справки относно работата му, вкл. да осигури достъп за оглед при поискване от страна на Възложителя

- Оферента да се представи поименно екипът за изпълнението на проекта с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип.

-Удостоверение за членство в КИИП.

- Индивидуални удостоверения от КИИП за 2011 г., на специалистите отговорни за изпълнение на задачата.

- Оферентът да представи максимална гаранция за добро изпълнение, покриваща гаранционния период на системата, както и банкови гаранции в случай, че във финансовата схема е предвидено авансово плащане. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешни 72-часови проби при експлоатационни условия.

- Неустойки при неизпълнение на задачата.

- Офериращите организации да представят копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.

Ценовото предложение да се оформи в следния табличен вид:

Табл. 1


По ред


Задача

Хонорарна стой-ност по методики Наредба №1 на

КИИП./лв.без ДДС/1.

Техническо и геодезическо заснемане. Оценка съществуващото положение
2.

Работен проект
2.1.

Част „Вертикална планировка”+геодезия и трасировъчен план
2.2.

Част „Строителни конструкции”+КМД
2.3.

Качествен технически контрол на част „Строителни конструкции”
2.4.

„Технологична”+МКЧ
2.5.

Част „Електротехническа”
2.6.

Част „ВиК”
2.7.

Част „КИП и Автоматизация”
2.8.

Част „Пожарна безопасност”
2.9.

Част „ПБЗ”
2.10.

Част „ПОИС”
2.11.

Част „Организация и безопасност на движението”
3.

Мерки за опазване на околната среда и водите
4.

Програма за провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия
5.

Инструкции за експлоатация
6.

Авторски надзор ч.часове и часова ставка
7.

Подробни количествени ведомости + количествено-стойностни сметки
8.

Подготовка на ТЗ за доставка на технологично и нестандартно оборудване.
9.

Размножаване на работния проект в общо 5 оргинални хартиени екз. и 1 магнитен (CD)Обща стойност на проекта лв. без ДДС

10.

Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта
11.

Начин на плащане:- аванс % от общата стойност на проекта- схема за разплащане

При остойностяване на частите в работния проект, някои от частите може да сметнете за ненужни отразете срещу тях в ценовото предложение 0. Ако са необходими допълнителни части към проекта опишете ги в обяснителнта записка и ги интегрирайте в цените на посочени в таблицата части.
- Несъстезателна (техническа) част – табл. 2


№ по ред

Задача

1

Регистрация по ЕИК

2

Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон

3

Удостоверение за актуално състояние на фирмата

4

Изисквания за съдействие от страна на Възложителя

5

Екип за изпълнение на проекта (поименен списък)

6

График с общ срок за изработка на проекта

7

Застрахователна полица по чл.171 и чл.172 от ЗУТ

8

Декларация за срок на валидност на офертата.

9

Декларация за оглед на обекта

10

Автореференция и референции

11

Извършване оглед на обекта.6. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

6.1. Готовият работен проект се приема на ЕТИС.

6.2. Задачата се счита за изпълнена след провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия на технологията и системата – машини и оборудванеи достигане на плановоти показатели.
7. Други условия

7.1. Задължително изискване е оферентите да посетят района на товарните бункери към Филтърно отделение на ОФ в „Асарел-Медет” АД и да се запознаят с площадката, технологията и условията не по- късно от 10 (десет) дни преди крайният срок за подаване на оферти.


7.2. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта и района, а на избрания изпълнител – условия за работа, в рамките на работното време на Дружеството. След огледа ще бъде подписана Декларация за извършен оглед.
7.3. За периода, в който тече срока за подаване на оферти, оферентите могат да изпратят изясняващи въпроси в писмена форма на лицето за контакт не по-късно от десет дни преди изтичането на срок за подаване на офертите.
7.4. Проектите трябва да са съобразени с „Общи условия” към договори сключвани за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.
7.5. В проектите задължително трябва да бъде спазено действащото законодателство на Република България и Европейския съюз и на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, ”Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.
7.6. Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На втори кръг подлежат разговорите за подобряване и доуточняване параметрите само с класиралия се на първо място от първия кръг.
7.7. Офертата следва да бъде валидна минимум 90 дни от представянето й в „Асарел-Медет” АД.
Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
8. Контакти
По технически въпроси – д-р инж. Кр. Кърпаров, Ръководител отдел „Технологично развитие” тел: 0357 60138, e-mail: karparov@asarel.com или ресорния специалист.

ИЗГОТВИЛ:


1. Инженер, МИ, отдел „ТР”

/инж. П. Нешев /

............................/подпис/.........................……..

Дата:…………………………..


2. Инженер, УБ, отдел „ТР”

/геол. С. Начев /

............................/подпис/.........................……..

Дата:…………………………..
СЪГЛАСУВАЛИ:


1. ДИРЕКТОР “РАЗВИТИЕ”

./инж. Екатерина СТАНЧЕВА-КОВАЧЕВА/....................................................

............................/подпис/.........................……..

Дата:…………………………..


2.Рък. отдел „ТР”

/ д-р инж. К. Кърпаров /

............................/подпис/.........................……..

Дата:…………………………..


2.Рък. отдел „Строителство”

/ инж. А. Тасмов /

............................/подпис/.........................……..

Дата:…………………………

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница