Утвърдил: кмет на со– район „овча купел” /христина семерджиевастраница1/2
Дата25.07.2016
Размер377.09 Kb.
#6132
  1   2
УТВЪРДИЛ:

КМЕТ НА СО– РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

/ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА БАСЕЙН В 88 СОУ „ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ”, НАХОДЯЩО СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО- РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРОЦЕДУРА

ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

ГР. СОФИЯ

2015 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. № АБ 0818-3/1/27.04.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

III. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ІV. ЦЕНА ЗА ДОСТАВКАТА И ГАРАНЦИИ

V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА”

VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

VIII.СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ КЪМ ОФЕРТАТА, СЪГЛАСНО КРИТЕРИЯ ЗА ПОДБОР

Х. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

ХІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

XII. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ОБРАЗЕЦ № 1

- ОБРАЗЕЦ № 2

- ОБРАЗЕЦ № 3

- ОБРАЗЕЦ № 4

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. № АБ 0818-3/1/27.04.2015 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА БАСЕЙН В 88 СОУ „ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ”, НАХОДЯЩО СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО- РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”


І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”


II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Място на изпълнение на доставката е на територията на СО- район „Овча купел”, ж.к. „Овча купел 1”, ул. „Димитър Попниколов” 7.

Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде съгласно предложението на изпълнителя, но не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня следващ датата на подписване на договора.III. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Възложителят отправя настоящата публична покана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП при спазване разпоредбите на глава осма „а” от ЗОП и Вътрешните правила, утвърдени от Кмета на район „Овча купел”, публикувани на сайта на Възложителя: www.ovchakupel.bg, раздел „Профил на купувача”
ІV. ЦЕНА ЗА ДОСТАВКАТА И ГАРАНЦИИ


  1. Сумата не следва да надвишава 29 166.67 лв. без вкл. ДДС и 35 000 с вкл. ДДС

  2. Гаранции за участие и изпълнение нe се предвиждат.

  3. Финансирането на средствата се предоставя от бюджета Столична община в изпълнение на Решение № 142/12.03.2015 г. на Столичен общински съвет във връзка с утвърдена Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2015 г.


V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА
Пълният обхват на дейностите, количеството и обема на поръчката, дължими от Изпълнителя, e както следва:


Видове работа

Ед. м.

Количество


 

 

1. Аксесоари за поддръжка на басейн
1.1 Кепче плитко с клипс

бр

1

1.2 Глава за подочистачка гъвкава без четки

бр

1

1.3 Маркуч за подочистачка Ф38 муфиран на 1,5м-30м

бр

30

2. Тестер за pH и хлор(или бром)

бр

1

3. Дръжка за подочистачка - 9м

бр

1

4. Робот за почистване на басеин 25/1,5м

бр

1

5. Блокче стартово за басейн стандарт FINA

бр

5

6. Коридор 25м. модел за басейн стандарт FINA

бр

4

7. Анкери за коридор за басейн с външен преливник

бр

10

8. Обтегач за коридор за басейн с куки

бр

10

9. Фолио, лента за коридор (черна) за дъното и обръщателните стени H 25см-159м

бр

150

10. Индикатор за обръщане при плуване по гръб

бр

2

11. Спасителен пост от неръждаема стомана с оборудване

бр

1

12. Стенен, механичен часовник-хронометър за тренировъчни цели 70х70. Влагоустойчив.

бр

2


Размери на басейна, съгласно одобрени строителни книжа: дължина- 25 м.; ширина- 12.5 м.; дълбочина- 1.35 м./1.80 м.


Забележка: Всеки участник може да посети басейна- обект на настоящата обществена поръчка на адреса, посочен в раздел ІІ от настоящото приложение към публична покана.

Качеството на предлаганите доставки се доказва със сертификати, декларации за произход и/или за съответствие или други документи, издадени от производителите на съответното оборудване.


VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” Методика за оценка на офертите:

Критерият за избор на изпълнител е „икономически най – изгодна оферта” до 100 точки и ще се извърши при следните показатели:
  1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата.

Оценката се извършва по посочените показатели и съгласно следната формула:

КО = ТП + ФП

където

ТП- Технически показатели с тежест-максимум 60 точки

ФП- Финансови показатели с тежест-максимум 40 точки
2. Показатели за оценяване са:

a) Технически показатели ТП = П1 + П2

П1 – Срок за отстраняване на рекламации – максимум 30 точки

П2 - Срок за изпълнение на поръчката – (не по- дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня, следващ датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката) - максимум 30 точки
б) Финансов показател - ФП - Предложена цена – 40 точки

  1. Последователност и методика на оценка по показатели:

3.1. Технически показатели

П1 – Срок за отстраняване на рекламации – максимум 30 точки

П1 = (Сmin / Ci) x 30

Където:


Сi e срокът в дни (календарни) за отстраняване на рекламации, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Сmin e минималният срок за отстраняване на рекламации, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

П2 - Срок за изпълнение на поръчката - максимум 30 точки

П2 = (Сmin / Ci) x 30

Където:


Сi e срокът в дни (календарни) за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Сmin e минималният срок за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото предложение на съответния участник.
Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник, който:

!!! Не е предложил: 1. Срок за отстраняване на рекламации; 2. Срок за изпълнение на поръчката и/или предложеният срок е по - дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня, следващ датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката;


3.2. Финансови показатели - ФП

ФП – Предложена цена – 40 точки

ФП = (Цmin / Цi) x 40

Където Цi e предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник,

Където Цmin e минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.

Ще бъде отстранен от процедурата участник, на който за ценовото предложение е установено някое от следните обстоятелства:

!!! Има аритметични грешки при извършване на аритметичните действия.

!!! Има грешка в сумите в ОБРАЗЕЦ – 2А /Количествено- стойностна сметка/ и/или несъответствие между стойностите, посочени в ценовото предложение на участника.

!!! При несъответствие между отделните и обща калкулирана цена участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

!!! Общата сума, посочена в ОБРАЗЕЦ – 2А / Количествено- стойностна сметка /, трябва да е идентична със сумата без ДДС, посочена в ценовата оферта. При несъответствие участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

!!!! При установяване на аритметична грешка в позициите в приложение ОБРАЗЕЦ №2А (Количествено- стойностна сметка) и в сумирането им, участникът ще бъде отстранен от участие.

!!!! Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

!!!! Офертите на участниците, които нямат приложена Количествено- стойностна сметка, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Офертите следва да са със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаването.

Срок на валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

VIII.СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите се подават в деловодството на СО-район „Овча купел” – гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136 В, ет.1 до 16,00 ч. на 13.05.2015 г.

Офертите в едно с изискуемите документи се подават в непрозрачен запечатан плик с надписани върху него наименованието на поръчката, името на участника, адрес, телефон и факс. Оферта за участие в процедурата, която е представена след изтичане на крайния срок за получаване не се разглежда от комисията.

Оферта за участие в процедурата, която е представена в незапечатан или скъсан плик не се приема и се връща незабавно на участника.

Офертата следва да постъпи в деловодството на районната администрация до изтичане на посочения в поканата срок.
ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ КЪМ ОФЕРТАТА, СЪГЛАСНО КРИТЕРИЯ ЗА ПОДБОР:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, -заверено "Вярно с оригинала" с подпис и печат, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице копие от документа за самоличност.

Когато участникът не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър).

3. Данни за лицето, което прави предложението /Представяне на участник-образец № 1/.

4. Ценово предложение - /образец № 2/.

5. Количествено- стойностна сметка- Приложение 2А

6. Предложение за изпълнение на поръчката, техническо предложение- / образец № 3/:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговарящо на методиката за оценка, което да включва: 1. Срок за отстраняване на рекламации; 2. Срок за изпълнение на поръчката;

7. Декларация за качеството на предлаганите доставки, които ако участника бъде избран за изпълнител ще доказва със сертификати, декларации за произход и/или за съответствие или други документи, издадени от производителите на съответното оборудване/свободен текст/


8. Декларация за конфиденциалност /образец № 4/- в приложимите случаи!!! Декларацията е приложима в случаите, когато информацията, съдържаща се в конкретна част/части от техническото предложение се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни.

Декларацията за конфиденциалност е НЕ приложима за ценовото предложение, тъй като:

- по своя характер ценовото предложение на участника не представлява техническа или търговска тайна по смисъла § 1, т.9 от ЗЗК.

- съгласно разпоредбата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично като комисията обявява ценовите предложения на участниците.
Заверено от участника копие означава – копие, което е подписано от лицето представляващо участника, върху него са положени гриф: „Вярно с оригинала” и „мокър” печат на участника.

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции – назовани в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние, издадено от съответния компетентен орган и/или упълномощените за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или да са с превод на български език.

Х. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Постъпилите оферти се отварят в заседателната зала, ет. 2 на СО- район „Овча купел”, адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 136В на дата 14.05.2015 г. в 11.00 ч.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно.

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
ХІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва писмен договор с определения за Изпълнител.

1. При сключване на договор определеният за Изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Непредставяне на някой от посочените документи или неотговарящ на някои от по-горе описаните изисквания е основание за отстраняване на участника.

За неуредени въпроси в настоящото Приложение към Публична покана изх. № АБ 0818-3/1/27.04.2015 г. се прилагат разпоредбите на ЗОП и Вътрешните правила на СО- район „Овча купел”


Публичната покана е публикувана в страницата на АОП- Портал за обществени поръчки при спазване изискванията на ЗОП.

XІI. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Диана Димитрова - Началник отдел „Правен” към СО-район „Овча купел” - тел. 0888 722 328; 955-44-62 вътр. 144


инж. Георги Чичков- Мл. експерт „УТИИБЕ” към СО-район „Овча купел” - тел. 955-44-62 вътр. 247

ОБРАЗЕЦ № 1ДО
 

КМЕТА НА СО- РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”
Административни сведенияНаименование на участника:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

 

Седалище:


 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1....................................        

2....................................Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................Титуляр на сметката:............................................
 

Дата

............................/ ............................/ ............................


Име и фамилия

..........................................................................................


Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ...................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде не по- малко от 30 календарни дни от датата на получаването.Дата

............................/ ............................/ ..............................................................................................

Име и фамилия


............................................................................................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

.............................................................................................................


ОБРАЗЕЦ № 2


ЦЕНОВА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ДДС .........................................................лв.

................................................................................................(словом), с вкл. ДДС ...........................................................лв. .......................................................................(словом)
1. Валидност на офертата- не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаването й.

2. Декларираме, че сме запознати с публичната покана, указанията и условията за участие, изискванията на ЗОП, проекта на договор. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение, настоящата ценова оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

5. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.

6. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.


Забележка: ценовата оферта се представя в печатан вид; попълва се всеки компонент. Ако не се попълни или не се представи в печатан вид, участникът се отстранява на формално основание.
Приложение: Количествено стойностна сметка- образец №

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)


Дата: …........
ОБРАЗЕЦ № 2-А
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА БАСЕЙН В 88 СОУ „ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ”, НАХОДЯЩО СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО- РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” 2015 Г.

ИНВЕСТИТОР: СО- РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Видове работа

Ед. м.

Количество

Ед. цена без ДДС (лв.)

Стойност без ДДС (лв.)
 

 

 

 

1. Аксесоари за поддръжка на басейн
 

 

1.1 Кепче плитко с клипс

бр

1

 

 

1.2 Глава за подочистачка гъвкава без четки

бр

1

 

 

1.3 Маркуч за подочистачка Ф38 муфиран на 1,5м-30м

бр

30

 

 

2. Тестер за pH и хлор(или бром)

бр

1

 

 

3. Дръжка за подочистачка - 9м

бр

1

 

 

4. Робот за почистване на басеин 25/1,5м

бр

1

 

 

5. Блокче стартово за басейн стандарт FINA

бр

5

 

 

6. Коридор 25м. модел за басейн стандарт FINA

бр

4

 

 

7. Анкери за коридор за басейн с външен преливник

бр

10

 

 

8. Обтегач за коридор за басейн с куки

бр

10

 

 

9. Фолио, лента за коридор (черна) за дъното и обръщателните стени H 25см-159м

бр

150

 

 

10. Индикатор за обръщане при плуване по гръб

бр

2

 

 

11. Спасителен пост от неръждаема стомана с оборудване

бр

1

 

 

12. Стенен, механичен часовник-хронометър за тренировъчни цели 70х70. Влагоустойчив.

бр

2

 

 


 

 

 ОБЩО

 

 

 

 

ДДС

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС
 
 


ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)


Дата: …........

ОБРАЗЕЦ № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От .........................................................................................................................................

/изписва се наименованието на търговеца/

с ЕИК ....................................., представлявано от…………………………........... ......................................................................в качеството му на .........................................

...................................................................................................................................................
ОТНОСНО: Участие в обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител ще доставим съоръжения, които ще са нови, неупотребявани, като гаранционният срок на съоръженията (отделните техни компоненти) ще бъде съгласно дадения от производителя и ще започне да тече от датата на подписването на приемо - предавателен протокол.
2. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие по настоящата процедура.

3. Приемаме да изпълним доставката, предмет на настоящата обществена поръчка, качествено, в срок и при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания и в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка.


4. Предлагаме срок за отстраняване на рекламации до .................... календарни дни от предявяване на Изпълнителя от представител на Възложителя.

5. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката до ………….. календарни дни, (не по- дълъг от 30 (тридесет) календарни дни), считано от деня, следващ датата на подписване на договора.ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участникаТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИОБЕКТ: 88 СОУ "Димитър Попниколов, ж.к. "Овча купел”, гр. София

Под обект: Плувен басейн - нова сграда- довършителни работи и оборудване

Район:"Овча купел"Вид на доставката

Ед. м.

Количе-ство1

Аксесоари за поддръжка на басейн

 

  

1.1 Кепче плитко с клипс

бр

1 

1.2 Глава за подочистачка гъвкава без четки

бр

1 

1.3 Маркуч за подочистачка Ф38 муфиран на 1,5м-30м

бр

302

Тестер за pH и хлор(или бром)

бр

13

Дръжка за подочистачка - 9м

бр

14

Робот за почистване на басеин 25/1,5м

бр

15

Блокче стартово за басейн стандарт FINA

бр

56

Коридор 25м. модел за басейн стандарт FINA

бр

47

Анкери за коридор за басейн с външен преливник

бр

108

Обтегач за коридор за басейн с куки

бр

109

Фолио, лента за коридор (черна) за дъното и обръщателните стени H 25см-159м

бр

15010

Индикатор за обръщане при плуване по гръб

бр

211

Спасителен пост от неръждаема стомана с оборудване

бр

112

Стенен, механичен часовник-хронометър за тренировъчни цели 70х70. Влагоустойчив.

бр

2 

 

 

 
Размери на басейна, съгласно одобрени строителни книжа:
дължина- 25 м.; ширина- 12.5 м.; дълбочина- 1.35м./1.80м.


изготвил :
/инж. Георги Чичков/
Съгласувал :
/инж. Искра Панчева/

ОБРАЗЕЦ № 4


ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОППодписаният/ата …

…………………………………………………………………………,(трите имена)

данни по документ за самоличност …

……………………………………………………,(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……

………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………

………………………………………………………………………….,(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.Дата

............................/ ............................/ ............................


Име и фамилия

..........................................................................................


Подпис (и печат)

...........................................................................................


Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Декларацията за конфиденциалност е НЕ приложима за ценовото предложение, тъй като:

- по своя характер ценовото предложение на участника не представлява техническа или търговска тайна по смисъла § 1, т.9 от ЗЗК.

- съгласно разпоредбата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично като комисията обявява ценовите предложения на участниците.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, , в гр. София на основание чл. 101е от Закона за обществени поръчки и в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VIII от ЗОП чрез публична покана изх. №.................................г. на кмета на СО-район „Овча купел” и Протокол на длъжностните лица, назначени със Заповед ................................г. на Кмета на СО - район „Овча купел" за получаване, разглеждане и оценка на офертите за доставка на: „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”, между:


1. СО- Район "Овча купел" с адрес: гр.София, бул."Цар Борис III" №136В, БУЛСТАТ 0006963270648, представляван от Христина Семерджиева- Кмет на района, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2 , със седалище и адрес науправление и с

БУЛСТАТ/ЕИК представлявано от ………………….в качеството му на ………….., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга странасе сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”.

(2) В предмета по ал. 1 се включва извършване на доставка на обзавеждане и оборудване, включително и монтаж на съоръженията, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. Качеството на предлаганите доставки се доказва със сертификати, декларации за произход и/или за съответствие или други документи, издадени от производителите на съответното оборудване.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената на договора, съгласно приетата от Възложителя ценова оферта на Изпълнителя – неразделна част от настоящия договор, е ............... (словом: ..............................) лева без включен ДДС или ............... (словом: ...........................) лева с включен ДДС.

(2) Плащането по договора се извършва по банков път, както следва:

А) след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора в срок от 5 дни;

Б) след подписване на приемо- предавателен протокол без забележки за предаване на доставката и извършване на монтажа, предмет на договора и след представяне на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане до пълния размер на стойността по чл. 3 в срок от 5 дни.

(3) В цената по ал.1 се включват транспортните и всички други разходи, направени от изпълнителя за изпълнение на неговите задължения по настоящия договор до момента на подписване на протокол за приемане на извършената работа, в това число доставка и монтаж (когато такъв е необходим) на съоръженията.

(4) Цената е окончателна и не подлежи на изменения при каквито и да е условия, освен в посочените в Закона за обществените поръчки изключения.

(5) Финансирането на средствата се предоставя от бюджета Столична община в изпълнение на Решение № 142/12.03.2015 г. на Столичен общински съвет във връзка с утвърдена Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2015 г.
Чл. 4. Заплащането на сумата по чл. 3 се извършва в български лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница