Утвърдил: Нона Караджова Министърстраница1/12
Дата16.10.2017
Размер0.68 Mb.
#32518
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Утвърдил:

Нона Караджова

Министър

Дата:
Съдържание

1. Въведение 4

2. Конкретна цел на процедурата 4

3. Описание на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 6

4. Финансова рамка 7

4.1. Размер на безвъзмездната финансова помощ за подготовка, организация и управление 8

4.2. Правила по отношение на проекти, генериращи приходи 8

4.3. Собствен принос и финансово участие на кандидата 9

4.4. Финансиране на проекта 10

5. Бенефициенти 10

5.1. Бенефициент на безвъзмездната помощ по процедурата 10

5.2. Партньори 11

5.3. Асоциирани партньори 12

5.4. Изпълнители 13

6. Допустими дейности 14

6.1. Обхват на инвестиционния проект 14

6.2. Видове дейности 15

6.3. Задължителни дейности 16

6.4. Видове дейности, недопустими за финансиране 18

7. Допустими разходи 18

7.1. Нормативна база 19

7.2. Общи условия за допустимост на разходите 20

7.3. Период на допустимост на разходите 20

7.4. Доказателствени документи за разходите 21

7.5. Допустими разходи 21

7.6. Недопустими разходи 23

8. Държавни помощи 25

9. Начин на кандидатстване и комплектоване на проектното предложение 26

9.1. Проектното предложение съдържа: 26

9.2. Формуляр за кандидатстване 26

9.3. Списък на документите, които се прилагат към формуляра за кандидатстване 27

9.4. Адрес за подаване на проектното предложение 31

9.5. Провеждане на консултации с кандидатите във връзка със съгласуването на основните параметри на проектните предложения 32

9.6. Искане на разяснения по настоящата процедура за директно предоставяне 33

9.7. График и краен срок за подаване на проектни предложения 3310. Оценяване на проектните предложения 33

10.1. Оценителни сесии 33

10.2. Методика за оценка 33

10.3. Критерии 3411. Процедура за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 36

12. Изпълнение на проекта 36

13. Приложения към поканата 37

13.1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 37

13.2. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 37

14. Използвани съкращения 38
1.Въведение


Съгласно ангажиментите на Република България по Договора за присъединяване към Европейския съюз, агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. следва да изпълнят изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води, в срок до 31.12.2014 г.

С оглед спазване на ангажиментите на страната и сроковете по Директивата, Управляващият орган (УО) на оперативна програма „Околна среда 20017-2013 г.” (ОПОС) отправя покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти за агломерации, определени като агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. съгласно Доклад към 31.12.2010 г. за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води от населените места (http://www.moew.government.bg/Ключови теми/води/т.21 „Отпадъчни води”/ Доклад към 31.12.2011 г. за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води от населените места), с изключение на тези агломерации, за които вече e отправенa поканa за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” (Приложение III към настоящата процедура: Списък на допустимите бенефициенти и агломерации по процедурата). По настоящата процедура са допустими и агломерации, за които подробните прединвестиционни проучвания доказват, че са между 2 000 и 10 000 е.ж.

Тъй като по настоящата процедура ще бъдат финансирани проекти, чиято подготовка е напреднала и предстои да започнат или са започнали строителни дейности, предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е обвързано с наличието на определена проектна готовност, описана в настоящата покана за кандидатстване.

В документа „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. по приоритетна ос 1 на ОПОС” (Приложение II към настоящата покана), са представени подробни изисквания по отношение на проектите. Документът посочва препоръчителни фази за проектиране на канализационни системи и специфични изисквания към съдържанието на проектната документация (ПИП, идейни проекти, работни проекти и др.) и предоставя подробни указания за определяне на броя е.ж. и водоснабдителна и отводнителна норма на дадена агломерация, както и допустим процент на ползваемост на канализационната мрежа, при който е целесъобразно изграждането на селищна ПСОВ, и подходяща етапност на изграждане.

Проектните предложения следва да бъде съобразени с изискванията към подготовката на инвестиционни проекти за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. по приоритетна ос 1 на ОПОС, за да бъдат финансирани.

2.Конкретна цел на процедурата


Конкретна цел на Процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”, e да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) пречистване и заустване на битовите отпадъчни води от агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

По настоящата процедура могат да бъдат финансирани проектни предложения за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. съгласно Доклад към 31.12.2010 г. за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води от населените места, както и агломерации, които не са посочени в Доклада, но доказват, в подробно прединвестиционно проучване, че са между 2 000 и 10 000 е.ж. Кандидатите следва да имат предвид, че броят на е.ж. към момента на кандидатстване се доказва в прединвестиционното проучване. В този смисъл е възможно ПИП за дадена агломерация, за която е отправена покана за кандидатстване, да не докаже над 2 000 е.ж. и съответната агломерация да бъде определена като недопустима за финансиране по настоящата процедура.


Индикаторите, чрез които се измерва постигането на целта на настоящата процедура, са:

Индикатори за изпълнение:

 • Изградени ПСОВ - 20

 • Новоизградени канализационни мрежи (вкл. колектори)– 200 км

 • Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани канализационни мрежи (вкл. колектори) – 50 км

 • Новоизградени водоснабдителни мрежи – 50 км

 • Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи – 50 км


Индикатори за резултат:

 • Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена канализационна мрежа (вкл. колектори)– 30 000 реални жители

 • Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/ модернизирана канализационна мрежа (вкл. колектори) – 10 000 реални жители

 • Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена инфраструктура за питейни води – 10 000 реални жители

 • Очакван брой население, което да се обслужвано от рехабилитирана/ модернизирана инфраструктура за питейни води - 10 000 реални жители

 • Население, свързано към новоизградени ПСОВ - 100 000 е.ж./60 000 жители

 • Новосъздадени работни места (мъже/жени) – 350 за периода на изпълнение на строителните дейности и 120 при експлоатация на обектите (70/30% - мъже/жени)

Кандидатите следва да посочат във формуляра за кандидатстване всички индикатори, приложими за дейностите, включени в проектното предложение. Допустимо е в проектното предложение да не бъдат включени някои от индикаторите единствено в случай, че в проектното предложение не са предвидени дейности, чиито напредък се отчита по тях.

Освен горепосочените индикатори, кандидатът може да залага и допълнителни индикатори, с които да измерва напредъка по проекта и постигането на заложените в него цели (в зависимост от конкретния проект).
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница