Утвърдил: проф. Греди Асса Изпълнителен директор наДата08.05.2018
Размер48.92 Kb.
Утвърдил: …………………………

Проф. Греди Асса

Изпълнителен директор на

НДФ „13 века България“

К Р И Т Е Р И И
за финансово подпомагане на проекти,

свързани с изпълнение целите на НДФ „13 века България”,

извън темите на сесиите

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Тези критерии уреждат реда и условията, които се прилагат за финансово подпомагане на проекти, свързани с изпълнение на целите на НДФ „13 века България”.

2. Критериите се прилагат само за проекти, извън темите на сесиите, които НДФ „13 века България” обявява и провежда.

3. За проекти, одобрени за финансова подкрепа по настоящите критерии, източниците на средства са:

а) налична целева дарителска партида;

б) учредена конкретна дарителска партида по темата или целите на проекта;

в) свободни от дарителска воля средства на Фонда;

г) набрани средства от благотворителна дейност, чиято тема се покрива с тази на проекта;

д) направено дарение в полза на проекта;

е) субсидия от държавния бюджет, определена със Закона за държавния бюджет на Р България за съответната година.

4. Размерът на средствата за финансово подпомагане за проекти се определя от управителния съвет на НДФ „13 века България”, за всеки конкретен случай.

5. Получилите финансова подкрепа и неизпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България”, не могат да получават финансова подкрепа за други проекти, в т.ч. и по обявяваните от Фонда сесии.

6. За проекти по т. 5 се изготвят писма с отказ, без да се внасят за разглеждане в управителния съвет на НДФ „13 века България”.
ІІ. ЦЕЛ

Целта на настоящите критерии е да се постигне най-добра реализация на средствата на Национален дарителски фонд „13 века България“.


ІІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА

1. Постъпилите проекти за финансова подкрепа, по реда на тези критерии, се завеждат в деловодството на Фонда по общия ред.

2. Проектите постъпили във Фонда за финансова подкрепа, извън сесиите, се разглеждат когато са представени от:


 • юридически лица с нестопанска цел;

 • общини;

 • организации регистрирани и/или изпълняващи дейности по съответните закони: Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за висшето образование, Закон за степента на образование, образователния минимум и учебния план, Закона за лечебните заведения, Закона за социалното подпомагане, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за културното наследство, Закон за народните читалища, Закон за обществените библиотеки и др., когато предмета им на дейност съвпада с целите и дейностите възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България”.

3. По реда на тези критерии не се разглеждат проекти за финансова подкрепа, когато са подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.

4. Не се предоставят средства за финансова подкрепа за проекти, когато са за: • обучение (стипендии) на физически лица в страната и чужбина;

 • лечение на физически лица в страната и чужбина;

 • социално подпомагане на физически лица, извън дарителите на Фонда;

 • пътувания и командировки в страната и чужбина;

 • транспортни разходи;

 • чествания, свързани с годишнини на живи творци, учени и популярни хора;

 • чествания на празници на населени места;

 • събития, чието провеждане или завършване не е гарантирано във времето.

5. За всички постъпили проекти се подготвят и изпращат писмени отговори до подателя.

6. Постъпилите и заведени в деловодството проекти се насочват към съответното длъжностно лице във Фонда, което изразява писмено становище по преписката.

7. Преписките, заедно със становището се внасят за решаване от изпълнителния директор или от управителния съвет.

8. Изпълнителният директор може индивидуално да отпуска средства за финансово подромагане за проекти, до размера определен с чл. 31, ал. 2 от Правилата за организацията и дейността на НДФ „13 века България”.

9. Средства по индивидуални проекти се отпускат, когато са за:


 • дейности по темата или целите на проекта, за които има налична целева или е учредена конкретна дарителска партида във Фонда;

 • проекти с тема, която се покрива с набрани средства от благотворителна дейност;

 • национални или международни събития, които са свързани с целите и дейността на Фонда;

 • проекти от общините, когато се отнасят до значими събития, свързани с целите и дейността на Фонда;

 • съвместни проекти на Фонда с други организации;

 • проекти съхраняващи националната памет и народност.

10. При разписването на проектите за отпускане на средства, всеки кандидат задължително спазва следните критерии:

 • посочва връзката на проекта с общите цели и приоритети на НДФ „13 века България”;

 • допринася за обществената репутация и популяризиране мисията на Фонда;

 • формулира конкретна цел на проекта;

 • съответствие на поставените цели с потребностите на целевата група;

 • административен капацитет на кандидата за осъществяване на проекта;

 • изброяване на дейностите, чието осъществяване трябва да доведе до постигане на очакваните резултати;

 • обвързаност между целите, резултатите и дейностите на проекта;

 • съответствие на заложените разходи в бюджета с целите на проекта;

 • финансовото участие на кандидата при осъществяване на проекта не може да бъде по-малко от 10% от общата стойност на проекта;

 • обосновава и изброява подробно бенефициентите на всеки проект;

 • устойчивост на проекта;

 • да представят очакваните резултати от осъществяване на проекта;

 • оценка на риска за неизпълнение на проекта.

11. За предоставените средства от Фонда, по реда тези критерии, за всеки отделен случай, се сключва договор.

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези критерии са разработени в изпълнение на решение на управителния съвет на НДФ „13 века България” прието по т. 7 от дневния ред, на V-то заседание, проведено на 30 юни 2010 г.§2. Настоящите критериите са приети с решение на управителния съвет на НДФ „13 века България”, взето на 14-то заседание, проведено на 13.05.2011 г. и могат да бъдат изменяни и допълвани само с негово решение.

Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница