Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел банястраница1/3
Дата19.11.2018
Размер280 Kb.
#104926
  1   2   3


О Б Щ И Н А П А В Е Л Б А Н Я


Утвърдил ………………………….

Станимир Христов Радевски

Кмет на община Павел баня

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА – ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ“А“ ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ :

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ.

Март 2015г.

Павел баня
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
І. Място и срок за изпълнение на поръчката
Мястото за изпълнение на поръчката е град Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора

Срокът за изпълнение на услугата е до 20 календарни дни, считано от датата на подписване на договора и вписването му в регистъра на договорите на община Павел баня.


ІІ. Разходи за поръчката
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

Разходите по дейността на Комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.ІІІ. Прогнозна стойност на поръчката
1. Стойността на поръчката е в размер до 18 000лв. / осемнадесет хиляди лева / без включен ДДС.

2. Заплащането на цената по договора ще се извършва съгласно клаузите на същия.


ІV. Условия за участие
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящата документацията за участие.

2. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

3.Срок на валидност на офертата - по предложение на участника, но не по-малко от 90 календарни дни.
V. Изисквания за подбор
1. Изисквания за техническите възможности и квалификация на участника:

1.1. Участникът трябва да разполага с екип от специалисти, който да притежава съответната квалификация и професионален опит (общ и специфичен за изпълнението на предмета на поръчката.

Екипа от специалисти следва да включва минимум следните проектанти :


 • Проектант по част „Геодезия“, притежаващ професионална квалификация по специалността „Геодезия“ или еквивалентна, общ професионален опит 5(пет) години и специфичен професионален опит – да е участвал при изпълнението на поне на един договор за проектиране на обект сходен с предмета на поръчката;

 • Проектант по част „ВиК - притежаващ професионална квалификация по специалността „Водоснабдяване и канализация“, или „ВиК системи“ или еквивалентна, с общ професионален опит 5(пет) години и специфичен професионален опит – да е участвал при изпълнението на три договора за проектиране на обекти сходни с предмета на поръчката;

 • Проектант по част „Безопастност и здраве“ – с пълна проектантска правоспособност, общ професионален опит 5(пет) години и специфичен професионален опит – да е участвал при изпълнението на поне на един договор за проектиране на обект сходен с предмета на поръчката;

Под договор за проектиране на обект сходен с предмета на поръчката следва да се разбира : изпълнение на проектиране за изграждане и/или реконструкция на водопроводна мрежа.

Всички проектанти следва да представят заверено копие от документ за пълна проектантска правоспособност издадена от КАБ и КИИП за 2016г.

Всички проектанти следва да притежават застраховка „Професионална отговорност“ по чл.171 от ЗУТ за съответната категория строеж

Доказването на изискването по т. 1.1 от документацията се доказва с приложен списък на експертите, които ще участват при изпълнението на поръчката – част от Техническата оферта - Образец №1 от документацията.

2. Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява качественото предоставяне на услугата в процеса на изпълнение на договора. Експертният състав на Изпълнителя ще изпълнява всички необходими организационни, технически, административни и други функции по организацията и изпълнението на поръчката.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице изброените по – горе изисквания се прилагат за обединението като цяло.


VІ. Технически спецификации и описание на обекта на поръчката
Относно проектиране на обект :

Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране в община Павел баня.

Фаза : Технически проект

Възложител : Община Павел баня1. ОБЩА ЧАСТ

С цел подобряване на условията на живот на живущите в селата Скобелево, Асен, Горно Сахране, Долно Сахране се предвижда реконструкция на водопроводната мрежа в рамките на населените места.


СЕЛО СКОБЕЛЕВО
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ВОДОПРОВОД:

 • Улица „Кирил и Методий” - от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;


3. ОБЕМ И ОБХВАТ НА РАБОТАТА

ВОДОПРОВОД:

 • Улица „Кирил и Методий” – от О.Т. 118-113-59-60-61-62а-62-63 до О.Т. 40 не по-малък диаметър от Ф90;


СЕЛО АСЕН
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ВОДОПРОВОД:

 • Улица „№ 1” - от азбестоциментови тръби (етернит) с различни диаметри Ф80 и Ф100;


3. ОБЕМ И ОБХВАТ НА РАБОТАТА

ВОДОПРОВОД:

 • Улица „№ 1” – от О.Т. 119-115-113-112-100-99-98-88-89-70-71-72-75-61-58-57-56-52-46-45-44-43-42 до О.Т. 26 не по-малък диаметър от Ф110;

СЕЛО ГОРНО САХРАНЕ
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ВОДОПРОВОД:

 • Улица „Васил Левски” – е подменена с полиетилен висока плътност с различни диаметри РЕ Ф90, Ф110, Ф140;

 • Улица „Здравец” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф100;

 • Улица „Бор” – от азбестоциментови тръби (етернит) с различни диаметри Ф100 и Ф80;

 • Улица „Бреза” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Мазалат” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Бряст” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф100;

 • Улица „Роза” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Липите” – от азбестоциментови тръби (етернит) с различни диаметри Ф100 и Ф80;

 • Улица „Опълченска” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Синчец” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Еделвайс” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Хризантема” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф100;

 • Улица „Ален мак” – от азбестоциментови тръби (етернит) с различни диаметри Ф100 и Ф80;

 • Улица „Теменуга” – от азбестоциментови тръби (етернит) с различни диаметри Ф100 и Ф80;

 • Улица „Кокиче” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф100;

 • Улица „Славей” – от азбестоциментови тръби (етернит) с различни диаметри Ф100 и Ф80;

 • Улица „Пролет” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Соколна” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф100;

 • Улица „Тунджа” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Г. С. Раковски” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Акация” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Орлик” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Витоша” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Люляк” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Орешака” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Цвятко Радойнов” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф125;

 • Улица „Пирин” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Вихрен” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Стара планина” – от азбестоциментови тръби (етернит) с различни диаметри Ф100 и Ф80;

 • Улица „Розова долина” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Братан” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Съединение” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф125;

 • Улица „Средна гора” – от азбестоциментови тръби (етернит) с различни диаметри Ф125 и Ф80;

 • Улица „Свобода” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Бенковски” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Бузлуджа” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Мир” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Изворна” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Рила” – няма водопровод;


3. ОБЕМ И ОБХВАТ НА РАБОТАТА

ВОДОПРОВОД:

 • Улица „Здравец” – от О.Т. 107-106 до О.Т. 105, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Бор” – от О.Т. 106-119-118 до О.Т. 117, но не по-малък диаметър от Ф110 и от О.Т. 117-127-126 до О.Т. 128, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Бреза” – от О.Т. 118 до О.Т. 242, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Мазалат” – от О.Т. 127 до О.Т. 116, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Бряст” – от О.Т. 117 до О.Т. 120, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Роза” – от О.Т. 126-244-124 до О.Т. 121, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Липите” – от О.Т. 105-120-244-125-150 до О.Т. 148, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Опълченска” – от О.Т. 120-121-122-123а-154-155-180-182-183-190-201-200-198-197-196 до О.Т. 202, но не по-малък диаметър от Ф110 ;

 • Улица „Синчец” – от О.Т. 123а до О.Т. 123б, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Еделвайс” – от О.Т. 122-241 до О.Т. 152, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Хризантема” – от О.Т. 150 до О.Т. 129, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Ален мак” – от О.Т. 146-147-148-149-151-152-153 до О.Т. 154 и от О.Т. 144 до О.Т. 145, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Теменуга” – от О.Т. 155-156-157-158 до О.Т. 159, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Кокиче” – от О.Т. 151 до О.Т. 156, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Славей” – от О.Т. 149-157-179 до О.Т. 182, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Пролет” – от О.Т. 190 до О.Т. 191, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Соколна” – от О.Т. 179-178-186-191-192 до О.Т. 197, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Тунджа” – от О.Т. 192 до О.Т. 193, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Г. С. Раковски” – от О.Т. 168-167-171-172-174-186-185-184 до О.Т. 183, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Акация” – от О.Т. 200-199 до О.Т. 203, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Орлик” – от О.Т. 196-206 до О.Т. 205 и от О.Т. 204 до О.Т. 266, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Витоша” – от О.Т. 207-265 до О.Т. 263, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Люляк” – от О.Т. 265-264 до О.Т. 263, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Орешака” – от О.Т. 196-195 до О.Т. 194, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Цвятко Радойнов” – от О.Т. 159-175-259-173-172-194 до О.Т. 187, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Пирин” – от О.Т. 169-255 до О.Т. 257, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Вихрен” – от О.Т. 256-168 до О.Т. 255, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Стара планина” – от О.Т. 138-251-256-165-276 до О.Т. 160, но не по-малък диаметър от Ф140;

 • Улица „Розова долина” – от О.Т. 145-164-165-166-167-257 до О.Т. 260, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Братан” – от О.Т. 161-163-164 до О.Т. 143, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Съединение” – от О.Т. 130-131-132-144-143 до О.Т. 136, но не по-малък диаметър от Ф140;

 • Улица „Средна гора” – от О.Т. 135-134-136 до О.Т. 251, но не по-малък диаметър от Ф140;

 • Улица „Свобода” – от О.Т. 111а-138б до О.Т. 138а, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Бенковски” – от О.Т. 132-133 до О.Т. 134, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Бузлуджа” – от О.Т. 131-112-135 до О.Т. 111, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Мир” – от О.Т. 113 до О.Т. 114, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Изворна” – от О.Т. 108-109 до О.Т. 110а, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Рила” – от О.Т. 109-113 до О.Т. 112, но не по-малък диаметър от Ф90;


СЕЛО ДОЛНО САХРАНЕ
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ВОДОПРОВОД:


 • Улица „Орешака” – е подменена с полиетилен висока плътност с диаметър РЕ Ф110;

 • Улица „Хемус” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф100;

 • Улица „Хан Крум” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф100;

 • Улица „Хан Аспарух” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф100;

 • Улица „Христо Ботев” – има подменен участък с полиетилен висока плътност с диаметър Ф110, останалата част на улицата е изградена от чугун с диаметри Ф100 и Ф70 и от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф125 и Ф60;

 • Улица „Габровница” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „Бузлуджа” – има подменен участък с полиетилен висока плътност с диаметър Ф90, останалата част на улицата е изградена от чугун с диаметър Ф125 и от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф80 и Ф60;

 • Улица „Стара Планина” – част от улицата е изградена от чугун с диаметър Ф80 и от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф80 и Ф60;

 • Улица „Роза” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Ив. Найденов” – от чугунени тръби с диаметър Ф125;

 • Улица „Зора” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Шипка” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „3-ти Март” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „1-ви Май” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф60 и Ф100;

 • Улица „Мазалат” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф100 и Ф60;

 • Улица „Младост” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф80 и Ф60;

 • Улица „Детелина” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Ив. Вазов” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Хр. Лафчиев” – част от улицата е изградена от чугун с диаметър Ф60 и от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Малина” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф80 и Ф60;

 • Улица „Възраждане” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Хр. Парушев” – част от улицата е изградена от чугун с диаметри Ф50 и Ф70 и от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф80 и Ф60;

 • Улица „Средна гора” – част от улицата е изградена от чугун с диаметър Ф60 и от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Кайнарджа” – от чугунени тръби с диаметър Ф60;

 • Улица „Ален мак” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф80 и Ф60;

 • Улица „Тунджа” – няма водопровод по улицата;

 • Улица „Дерменка” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметри Ф80 и Ф60;

 • Улица „Гърди Гърдев” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „М. Чалъков” – от чугунени тръби с диаметри Ф125, Ф80, Ф70 и Ф50;

 • Улица „Демокрация” – част от улицата е изградена от чугун с диаметри Ф60 и Ф50 и от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Васил Левски” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Искра” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф80;

 • Улица „П. К. Яворов” – от чугунени тръби с диаметър Ф60;

 • Улица „Минзухар” – от чугунени тръби с диаметър Ф60;

 • Улица „Кокиче” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;

 • Улица „Ст. Караджа” – от чугунени тръби с диаметър Ф60;

 • Улица „8-ми Март” – от чугунени тръби с диаметри Ф60 и Ф50;

 • Улица „Иглика” – от чугунени тръби с диаметър Ф60;

 • Улица „Тинтява” – от азбестоциментови тръби (етернит) с диаметър Ф60;3. ОБЕМ И ОБХВАТ НА РАБОТАТА

ВОДОПРОВОД:

 • Улица „Хемус” – от О.Т. 1б до О.Т. 2а, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Хан Крум” – от О.Т. 1 до О.Т. 2, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Хан Аспарух” – от О.Т. 3 до О.Т. 4, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Христо Ботев” – от О.Т. 275-1а до О.Т. 1, но не по-малък диаметър от Ф140 и от О.Т. 15-16-17-35-36-37-29-28-43-46-55-54-226-287-66-67-68-69-70-92-91-90-102 до О.Т. 100, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Габровница” – от О.Т. 2б-2а-2-3-7 до О.Т. 34, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Бузлуджа” – от О.Т. 15-7-7а-6б-6а-8-9-10-11-12-21-61-60-62-221 до О.Т. 97, но не по-малък диаметър от Ф110 (уличен водопровод) и от О.Т. 6а-8-9-10-11-12-20-22-230-239 до О.Т. 59, но не по-малък диаметър от Ф140 (магистрален водопровод);

 • Улица „Стара Планина” – от О.Т. 35-34-33-32-18-19-13-20 до О.Т. 12, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Роза” – от О.Т. 7а до О.Т. 33, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Ив. Найденов” – от О.Т. 6б-18-32-31-26 до О.Т. 25, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Зора” – от О.Т. 8 до О.Т. 13, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Шипка” – от О.Т. 29-30 до О.Т. 31, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „3-ти Март” – от О.Т. 19 до О.Т. 24, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „1-ви Май” – от О.Т. 28-26-25-24-23-22-21 до О.Т. 217, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Мазалат” – от О.Т. 16-39-40-50-51-78-79-82-83а до О.Т. 85, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Младост” – от О.Т. 39-38 до О.Т. 36, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Детелина” – от О.Т. 40-41-42 до О.Т. 29, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Ив. Вазов” – от О.Т. 41-48-53 до О.Т. 75, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Хр. Лафчиев” – от О.Т. 50-49-48-47 до О.Т. 46, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Малина” – от О.Т. 51-52-53-235 до О.Т. 54, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Възраждане” – от О.Т. 52 до О.Т. 77 и от О.Т. 76 до О.Т. 80, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Хр. Парушев” – от О.Т. 78-77-76-75-236-74 до О.Т. 67, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Средна гора” – от О.Т. 79-80 до О.Т. 81, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Кайнарджа” – от О.Т. 74-73-81-87-86-85-84а-231 до сградата на розоварната, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Ален мак” – от О.Т. 73-72-71 до О.Т. 70, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Тунджа” – от О.Т. 87-88 до О.Т. 90, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Дерменка” – от О.Т. 69-71-89 до О.Т. 88, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Гърди Гърдев” – от О.Т. 89 до О.Т. 91, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „М. Чалъков” – от О.Т. 20-22-230-239-59-83 до О.Т. 96, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Демокрация” – от О.Т. 23-58-58а-240-64-94-95-96-97-237-98 до О.Т. 99, но не по-малък диаметър от Ф110;

 • Улица „Васил Левски” – от О.Т. 55-56-57-203 до О.Т. 58, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Искра” – от О.Т. 54-225 до О.Т. 58а, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „П. К. Яворов” – от О.Т. 240 до О.Т. 239, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Минзухар” – от О.Т. 59 до О.Т. 60, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Кокиче” – от О.Т. 61 до О.Т. 216, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Ст. Караджа” – от О.Т. 66-65 до О.Т. 64, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „8-ми Март” – от О.Т. 70-93-94-83-62-215 до О.Т. 214, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Иглика” – от О.Т. 211 до О.Т. 213, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица „Тинтява” – от О.Т. 237 до О.Т. 238, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица – от О.Т. 65 до О.Т. 104, но не по-малък диаметър от Ф90;

 • Улица – от О.Т. 235-227 до О.Т. 236, но не по-малък диаметър от Ф90;4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Да се изготви проект във фаза технически проект за обект - Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране в община Павел баня, област Стара Загора.

С инвестиционния проект да се изясняват конкретните проектни решения в

степен осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР,

за ползване на проекта като документация за договаряне изпълнението на

строителството. Проектът да е съобразен с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Основна цел на настоящия проект е проектиране на нови улични водопроводи и водопроводни отклонения обект на настоящият проект, които в момента са от азбестоциментови и чугунени тръби, които са с отдавна изтекъл амортизационен период и аварират непрекъснато.


Каталог: UserFiles -> File -> Ob6testveni%20pora4ki -> 2016
2016 -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
2016 -> Документация за участие в открита процедура от зоп за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, Ал. 3, Т. 2 С предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> О б щ и н а п а в е л б а н я процедура по реда на глава vіііа от зоп публична покана с предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Декларация за липса на свързаност
2016 -> Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница