Утвърдил: Таня Бочукова И. Д. Кмет на Община Родопи съгласно Заповед №440 от 30. 07. 2012г на Кмета настраница1/4
Дата21.01.2018
Размер0.53 Mb.
#49700
  1   2   3   4
УТВЪРДИЛ:

Таня Бочукова

И.Д. Кмет на Община Родопи съгласно

Заповед №440 от 30.07.2012г. на Кмета на

Община Родопи

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Към
Публична покана, отправена от Община Родопи, съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри», Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри», Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника», публикувана в АОП под номер.....................

Октомври 2014 г.
гр. Пловдив

Указания за участие в обществена поръчка по глава 8а от ЗОП с предмет:

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи”

1. Предмет на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи, по три обособени позиции, както следва:


Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри»: предмет на доставка ще бъдат 22 бр. настолни компютри, с характеристики и минимални технически изисквания както следва:

Минимални изисквания

Тип

Настолен

Процесор

минимум 2 ядра, тактова честота минимум 2,7GHz, минимум 2MB Cache.

Оперативна памет

Минимум 4 GB DDR3 1600MHz

Твърд диск

Минимум 500 GB 7200rpm SATA3

Видео карта

Вградена

Мрежов интерфейс

1 x Network - Ethernet 10/100/1000 - RJ-45, integrated

Други интерфейси

Минимум 6 бр. USB 2.0 ,1 бр. PCI-e , 2бр.PCI, 1бр serial,

Звук

Integrated Speaker

Кутия

Desktop/Tower, ATX, захранване 400 W или повече , цвят черен

Драйвери

Всички необходими драйвери за Windows 7,8,8.1на CD-ROM

Клавиатура и Мишка

Стандартна клавиатура, кирилизирана, оптична мишка, цвят - черен

DVD

DVD RW

Флопи диск

FDD 1,44MB

Операционна система

без ОС

Гаранция от датата на доставка

Минимум

12 месеца


Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри»: предмет на доставка ще бъдат 3 бр. преносими компютри, с характеристики и минимални технически изисквания както следва:

Минимални изисквания

Тип

преносим

дисплей

15.6-инчов (39.62 cm) 1920x1080 (Full HD)

Процесор

Минимум Intel Core i7 честота на процесора 2.5GHz – четири ядра, 4MB Cache) или еквивалент.

Оперативна памет

Минимум 8GB DDR 3 1600Mhz

Твърд диск

Минимум 1TB SATA2

Клавиатура

Кирилизирана

Видео карта

Минимум 2GB DDR5 собствена памет

Мрежа

10/100/1000 Ethernet controller, Wireless LAN 802.11b/g/n/, Bluetooth

интерфейси

Минимум

- 2xUSB 3.0

- 1xUSB 2.0

- HDMI
- изход за външен монитор (VGA порт)

- вход за мрежови кабел
- card reader


Драйвери

Всички необходими драйвери за Windows 7,8,8.1 на CD-ROM

DVD

DVD RW

Операционна система

без ОС

Гаранция от датата на доставка

Минимум

24 месеца
Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»: предмет на доставка ще бъдат 14 бр. мастиленоструйни принтери, 3 бр. лазерни мултифункционални устройства и 15 бр. UPS, с характеристики и минимални технически изисквания както следва:

Минимални изисквания

Принтер

мастиленоструен

Интерфейс

Hi-Speed USB

Формат на хартията

A3

Гаранция от датата на доставка

Минимум 12 месецаМинимални изисквания

Мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир)

Лазерно

Формат на хартията

А4

ADF

ДА

Скорост на печат

Минимум 20 страници в минута

Памет

Минимум 128MB

Месечно натоварване

Минимум 10000 страници

Интерфейс

USB 2.0

Консуматив

За минимум 1200 страници

Гаранция от датата на доставка

Минимум 12 месецаМинимални изисквания

UPS

600 VA

вход

220V/230V
50 Hz

изход

220V/230V ±10%

50 Hz ±1HzГаранция

Минимум 12 месеца


2. Място и срок на изпълнение на поръчката

Място на изпълнение: Община Родопи, ул. „Софроний Врачански” 1а.


Срокът за изпълнение на доставката е до 20 работни дни от подписване на договора.
3. Мотиви на избора за възлагане на процедурата

Съобразно направеното планиране на разходите за изпълнение на доставките – предмет на поръчката, прогнозната стойност е в приблизителен размер от 21 018 лв. (двадесет и една хиляди и осемнадесет лева) без включен ДДС.

С оглед изложеното и с отчитане на нормата на чл. 15 от ЗОП, определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка, е нейната прогнозна стойност. В конкретния случай, видно от посочената прогнозна стойност за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане, е този, регламентиран в разпоредбата на чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за доставка и/или услуга, с местоизпълнение на територията на страната, е в стойностните граници не по-високи от 66 000 лв. без вкл. ДДС, на Възложителя е предоставена правната възможност да не провежда процедурите по ЗОП, при условие, че се приложат условията и реда за провеждане на обществени поръчки, нормативно установени в глава 8 „а“ от ЗОП.
4. Прогнозна стойност на поръчката

Общата максимална стойност е до 21 018 лв. (двадесет и една хиляди и осемнадесет лева) без включен ДДС, респ. 25 221,60 лв. /двадесет и пет хиляди двеста двадесет и един лева и 60 ст./ с вкл. ДДС, разпределена по обособени позиции както следва:


По Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри»: максималната стойност е до 9 625 лв. без ДДС;

По Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри»: максималната стойност е до 4 726 лв. без ДДС;

По Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»: максималната стойност е до 6 667 лв. без ДДС.
Стойността на поръчката по всяка обособена позиция се определя в български лева без ДДС и се предлага от участника в ценовата му оферта. В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с изпълнението на доставката и гаранционната поддръжка.
5. Изисквания към изпълнението на поръчката

1. Предложената и доставена техника следва да отговаря в пълнота на минималните технически изисквания, посочени в т. 1 от тази документация.

2. В рамките на гаранционните срокове, изпълнителят ще следва да осигурява със собствен транспорт и за своя сметка 8-часова техническа поддръжка на място или в сервиз в официалните работни дни в интервала от 8,30 до 17,30 часа, при заявяване на възникнал проблем; максималното време за реакция е 4 часа, а за отстраняване на повреда е - 72 часа.

3. При невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата идпълнителят ще следва да предостави за временно ползване друго устройство от не по-нисък клас.

4. В случай на спиране на производството на предлаганите технически средства по време на процедурата или при изпълнение на поръчката, поради внедряване на нови технологии,участникът /избраният за изпълнител/ ще следва да предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики.

6. Изисквания към участниците

6.1.Общи изисквания

6.1.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.

Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, или от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението, или от изрично упълномощено/и лице/а.6.1.2. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение /договор/. Споразумението/договора за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението/договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

 • е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

 • изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, без това да води до отпадане на солидарната отговорност на останалите членове на обединението;

 • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да представлява/т обединението като цяло и съответните му членове - за целите на поръчката. Ако в споразумението/договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, учасктникът задължително представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след изтичане на срока за подаване на офертите за участие – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата.

6.1.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП документите, изрично посочени по-долу за подизпълнителите се представят за всеки един от тях, а изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.
6.2 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация, на които трябва да отговаря участникът, за да бъде допуснат до участие в обществената поръчка:

- Участникът трябва да има опит при изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 /две/ доставки, еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва. За доказване изпълнението на това минимално изискване Възложителят изисква от участниците да представят Списък на доставките еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съдържащ не по-малко от два доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката /по образец/. Списъкът следва да е придружен от удостоверение за добро изпълнение на изброените в списъка доставки или други надлежни доказателства, удостоверяващи изпълнение на описаните доставки съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП, като същите следва да кореспондират с данните по списъка – минимум 2 броя доставки.

Сходни с предмета на поръчката са: По Обособена позиция № 1 - доставки на компютърна техника; По Обособена позиция № 2 - доставки на компютърна техника; По Обособена позиция № 3 - доставки на периферна техника.

Доставките от списъка на участника, с които се доказва съответствието с критерия за подбор, следва да са изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване описание на видовете доставки, периода за изпъленение ( от датите за сключване до датите на приключване им, стойност на доставките и получателите. Списъкът на доставките следва да е подписан и подпечатан на всяка страница от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, информацията се представя за всеки от участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор.


7. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

7.1. Общи изисквания

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на публичната покана и настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Оферира се пълният обем на обособената позиция, като не се допуска подаване на оферта за отделни артикули от предмета на обособената позиция. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. Изискваната от Възложителя декларация по 47, ал. 9 от ЗОП не може да се подписва от пълномощник.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в официален превод.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на участника (ако има такъв).

Представените от Възложителя образци в настоящата документация и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 60 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и описание на поръчката от настоящата публична покана. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.7.2. Съдържание на офертата

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.

 2. Представяне на участника, което включва :

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, тези документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

в) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие . Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители тази декларация се представя за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.*Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, документите по т.2 от б.”а” до „в” вкл. се представят за всяко физическо лице или юридическо лице включено в обединението, а документите по т.2 б.”г” се представя само от участниците , чрез които доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по т.2 б.”в” се представя за всеки от тях


 1. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - оригинал или заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението.

 2. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 3/.

 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи, които ще се предложат на подизпълнителите, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката. Декларацията следва да бъде изготвена по образец № 4 от документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за съгласие за участие като подизпълнител по образец № 4а от документацията/ако е приложимо/.

 4. Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора /Образец № 5/.

 5. Списък на доставките еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец № 6/, придружен от заверени копия на удостоверения за добро изпълнение или други надлежни доказателства, удостоверяващи изпълнение на поне два от посочените в списъка доставки. 6. Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница