Утвърдили: георги гергинековДата14.10.2018
Размер85.5 Kb.
РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
УТВЪРДИЛИ:

ГЕОРГИ ГЕРГИНЕКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

/п/
Д-Р ИНЖ. ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АСАРЕЛ- МЕДЕТ АД

/п/

Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, по реда на чл.150 от ЗУТ във фази Идеен и Работен проект на Многофункционална спортна зала в УПИ-ІІ– Спортен комплекс, кв.6 по плана на гр.Панагюрище”
1. Съществуващо положение.

Преотреден терен от у.п.и.І-Парк, ресторант, туристическа база и спортна зала в кв.6 по плана на гр.Панагюрищ, като за сметка на същия е образуван самостоятелен у.п.и.ІІ– спортен комплекс, част от градския парк непосредствено до съществуващото езеро.


2.Изисквания за същността/цел/ и съдържанието/предмет/.

2.1.Същност /цел/ на услуга:

Целта на настоящето задание е провеждане на офертно проучване за избор на изпълнител на проектанска услуга „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, по реда на чл.150 от ЗУТ във фази Идеен и Работен проект на Многофункционална спортна зала в у.п.и.ІІ– Спортен комплекс, кв.6 по плана на гр.Панагюрище”


2.2.Съдържание /предмет/ на проектанска услуга:

Предметът на настоящето задание е изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, по реда на чл.150 от ЗУТ във фази Идеен и Работен проект


3. Основни технически параметри. Обем на услугата.

3.1. Технически параметри на обекта.

- многофункционална спортна зала пригодена за няколко вида спорт сред които: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол на малки врати, спортна гимнастика, художествена гимнастика, борба, бокс, бойни спортове, джудо, вдигане на тежести, спортни танци, аеробика и др.обхващаща:

- основна зала за 1500 зрители с възможност за допълнителни места и ВИП ложа. Възможности за прегрупиране на трибуните за различните видове спорт, за провеждане и на концерти , в първи вариант и основна зала плюс тренировъчна зала във втори вариант.

- игрално поле с размери 44.00 м дължина и 25.00 м ширина отговарящо на стандартите за провеждане на международни състезания.

-главен вестибюл и фоайета, асансьори– пътнически и товарни.

-ресторант за 100 места /50 места/.

-кафе- бар

-охрана и информация.

-тоалетни

- входове за ВИП ложите

- конферентна зала /зала за пресконференции/

- лекарски кабинет

-съдийски стаи с бани

-съблекални с бани и тоалетни за спортистите.

- Коментаторски кабини.

- офиси /методически зали.

-технически помещения .

-складови помещения.

Открит паркинг за 5 /пет/ автобуса и 50 /петдесет/ бр. коли.

При необходимост, за постигане на необходимите параметри на комплекса, границите на предоставеният урегулиран поземлен, могат да бъдат променяни за сметка на съседните общински терени /без улици/, включително и на изкуственото езеро.


3.2. Съдържание, обем и особености на услугата.

3.2.1. Проектни работи:

- представяне на идеен проект в минимум два варианта. Визуализация.

- представяне работен проект по всички части, след одобряване на идейния проект;

- проект за интериорен дизайн на обекта, който ще бъде представен в 3D формат и включва всички елементи и детайли, включващи обзавеждането в обекта, софити, окачени тавани, осветление, цветови предложения, видове и размери на настилки, мебели. Технологично обзавеждане. Визуализация в три варианта.

- проект за вертикална планировка който включва терена на у.п.и.ІІ– Спортен комплекс, кв.6 по плана на гр.Панагюрищекакто и проектиране благоустрояване на района на езерото в атракционно място за почивка-

технически решения, езерото за зимния сезон да може да става зимна пързалка, а за лятото да се предвидят възможности за каране на водни колела, ”танцуващ фонтан” със светлини и музика, светомузика, др. водни съоръжения.

-проектите да са изработени в съответствие със скицата, заданието, графика за изпълнение, изискванията по чл.169 /1/ от ЗУТ и действащите нормативни разпоредби.

- изпълнителя /проектанта/ ще бъде длъжен да отстрани допуснати пропуски установени при приемане от експертен съвет и при двете фази на проектиране– идеен и работен проект.

- изпълнителят е отговорен за пълната съгласуваност между отделните части на проекта. В случай на установяване на несъгласуваност или непълноти, той е задължен да направи необходимите доработки за своя сметка и в необходимите срокове .

3.2.2. Обхват на комплексния проект за инвестиционна инициатива, по реда на чл.150 от ЗУТ във фаза работна:

1. Част Подробен устройствен план

2. Част Инженерна геология и хидрогеология

3. Част Геодезия и генерален план

4. Част Вертикална планировка

5. Част Пътна

6. Част Архитектурна

7. Част Осигуряване на достъпна среда, вкл. за хора с увреждания

18. Част Интериорно оформление и обзавеждане

9. Част Екстериорно оформление(цветово оформление и детайли)

10. Част Архитектурно благоустройствено оформление

11. Част Хидроизолации

12. Част Строителни конструкции

13. Част Детайли на металните конструкции

14. Част Антикорозионна защита

15. Част Технологична

16. Част Машинно-конструктивна

17. Част Електроснабдяване

18. Част Електротехническа

19. Част Електрообзавеждане

20. Част Контролно-измервателни прибори и автоматизация

21. Част Пожароизвестяване

22. Част Контрол на достъпа

23. Част Видеонаблюдение

24. Част Телекомуникационна система. Оптични връзки. Интерфейси

25. Част Външно водоснабдяване

26. Част Водоснабдяване и канализация

27. Част Пожарогасене

28. Част Външна канализация

29. Част Отопление, вентилация и климатизация

30. Част Топлотехническа ефективност

31. Част План за безопасност и здраве

32. Част Авариен план

33. Част Пожарна безопасност

34. Част Защита от шум и вибрации

35. Част Организация и безопасност на движението

36. Част Паркоустройство и благоустрояване

37. Част Организация и изпълнение на строителството

38. Част Технология на строителното производство

39. Част Програма за провеждане на 72-часови проби

40. Част Инструкции за експлоатация

41. Част Технически задания за доставка на съоръжения, материали, стандартно и нестандартно оборудване.

42.Част - проект за интериорен дизайн на обекта

43. Част Подробни количествени сметки по всички части

44. Част Икономическа за целия обект
3.2.3. Контрол по изпълнението и приемането.

- проектните разработки ще бъдат приемани на ЕТИС.

- идейният проект да бъде разработен в два варианта и представен в 3 екземпляра на хартиен и един екземпляр оптичен носител;

- техническият (конструктивният) и работният проекти да бъдат представени в 5 екз. всеки на хартиен носител и един екземпляр на оптичен носител.


4. Качествени/офертни/ изисквания към услугата.

- състезателна част:


 1. Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата.

 2. Офертен срок за изпълнение в работни дни.

 3. Готовност за отпочване на работа.

 4. Условия за разплащане и начин на разплащане/аванс и др./.

 5. Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

 6. Срок на валидност на офертата не по-малък от 90 дни.

 7. Представяне препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани обекти с подобен характер


- несъстезателна част:

 1. Регистрация по БУЛСТАТ;

 2. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и е-mail;

 3. Съдебна регистрация на оферента

 4. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. Финансов отчет за изминалата финансова година, заверен от експерт счетоводител

 5. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата.

 6. Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа.


5. Други условия

1. Принципът за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за възложителя и най-краткия срок за изпълнения на услугата.

2.Освен на хартиен носител офертните предложения да се представят и в електронен вариант на CD.
Офертата да се представи до 16.30 часа на 15.04.2011 год. в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище, с надпис: Оферта за изпълнение на обект: „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, по реда на чл.150 от ЗУТ във фази Идеен и Работен проект на Многофункционална спортна зала в у.п.и.ІІ– Спортен комплекс, кв.6 по плана на гр.Панагюрище” името и адреса на фирмата- оферент и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

За справки и допълнителна информация – Нейка Новакова – Гл. специалист обекти „ КР”, GSM 0885/000588
Приложения: 1.Скица на парцела
ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Гл. специалист обекти „ КР”: „Асарел Александър Чобанов- Директор ЧР при "

Медет”АД „Асарел-Медет „ АД

/Н.Новакова: /п/ /п/

Велко Сапунджиев- Зам.- Кмет на

Община Панагюрище;

/п/
арх. Николай Младенов- Гл. Архитект

на Община Панагюрище;

/п/
Недялка Наплатанова- Председател на

ОК "ОКМДС ";

/п/

Иван Нетов – Председател на АСК-Панагюрище;

/п/
Любомир Талев- дългогодишен спортендеятел;

/п/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница