Утвърдил:/положен подпис и печат/ Фахри Адемов Молайсенов /Кмет на Община Маданстраница1/3
Дата01.06.2018
Размер410.25 Kb.
#69919
  1   2   3

ОБЩИНА МАДАН
гр.Мадан 4900, обл.Смолян, ул.”Обединение” № 14, тел.:0308/982-20

факс: 982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg


УТВЪРДИЛ:/положен подпис и печат/
Фахри Адемов Молайсенов

/Кмет на Община Мадан/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет:


ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В ОБЩИНА МАДАН“


Вид на процедурата: Публично състезание
Възложител на процедурата: ОБЩИНА МАДАН


СПИСЪК НА ОБРАЗЦИТЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:


 1. Образец № 1 – Опис на представените документи;

 2. Образец № 2 – Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

 3. Образец № 3 – Декларация по ЗМИП;

 4. Образец № 4 – Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП;

 5. Образец № 5 – Списък на персонала;

 6. Образец № 6 – Декларация за назначаване на предложените водачи на трудов договор, респективно оставане, ако вече са назначени, за целия период на изпълнение на поръчката;

 7. Образец № 7 – Декларация за ангажираност;

 8. Образец № 8 – Декларация за представяне на документи за съответствие на предложените водачи;

 9. Образец № 9 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

 10. Образец № 10 – Техническо предложение;

 11. Образец № 11 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

 12. Образец № 12 – Декларация за срока на валидност на офертата;

 13. Образец № 13 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

 14. Образец № 14- Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП;

 15. Образец № 15 – Ценово предложение;

 16. Образец № 16 – Таблица за образуване на предлаганата цена;

 17. Образец – ЕЕДОП;

 18. Проект на договор – Том IV от документацията на обществената поръчка.


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възложител

1.1. Възложител на настоящата процедура чрез публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Община Мадан - публичен възложител, по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, с адрес: гр. Мадан, ул. Обединение № 14, 4900, ЕИК 000614984, телефон: 0308/982-20, факс: 0308/982-77, интернет адрес: www.madan.bg, електронен адрес: madanoba@gmail.com

1.2. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание като индивидуален административен акт, издаден по реда на ЗОП, с което одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и документацията към обявлението, в съответствие с разпоредбата на чл.22, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
2. Предмет, обект и описание на обществената поръчка

2.1.Предмет на обществената поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В ОБЩИНА МАДАН“.2.2.Обект на обществената поръчка предоставянето на услуги, определен в съответствие с разпоредбата на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
2.3.Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, обхваща организиране на специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт на територията на Община Мадан по 10 /десет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Маршрутно разписание – Мадан – Чурка – Мадан, индикативен дневен пробег 62 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с над 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 182; Прогнозна стойност на обособената позиция – 15 459.08 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.37 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 2: Маршрутно разписание – Уручевци – Букова поляна – Уручевци, индикативен дневен пробег 48 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с над 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 172; Прогнозна стойност на обособената позиция – 11 310.72 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.37 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 3: Маршрутно разписание – Мадан – Батанци – Бориева – Яновска – Мадан, индикативен дневен пробег 150 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с над 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 182; Прогнозна стойност на обособената позиция – 37 401.00 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.37 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 4: Маршрутно разписание – Върбина - Горни махали – Върбина, индикативен дневен пробег 68 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с до 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 172; Прогнозна стойност на обособената позиция – 10 643.36 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 0.91 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 5: Маршрутно разписание – Върбина – Цирка – Върбина, индикативен дневен пробег 30 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с до 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 172; Прогнозна стойност на обособената позиция – 4 695.60 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 0.91 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 6: Маршрутно разписание – Мадан – Шаренска – Мадан, индикативен дневен пробег 62 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с над 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 182; Прогнозна стойност на обособената позиция – 15 459.08 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.37 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 7: Маршрутно разписание – Мадан – Крайна -Мадан, индикативен дневен пробег 28 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с над 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 172; Прогнозна стойност на обособената позиция – 6 597.92 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.37 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 8: Маршрутно разписание – Мадан – Боево – Мадан, индикативен дневен пробег 64 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с до 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 182; Прогнозна стойност на обособената позиция – 10 599.68 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 0.91 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 9: Маршрутно разписание – Мадан – Боровина –Върбина - Мадан, индикативен дневен пробег 120 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с до 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 182; Прогнозна стойност на обособената позиция – 19 874.40 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 0.91 лв./км пробег без ДДС.
Обособена позиция 10: Маршрутно разписание – Мадан – Рудозем – Мадан, индикативен дневен пробег 68 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с над 22 /двадесет и две/ седящи места; Прогнозен брой учебни дни - 182; Прогнозна стойност на обособената позиция – 16 955.12 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.37 лв./км пробег без ДДС.
В прогнозните стойности на обособените позиции е включен и технологичният пробег съгласно изискванията на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от предлагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, приета с ПМС № 163/29.06.2015 г.
Възложителят е определил предмета и обема на всяка позиция, както и нейната прогнозна стойност, при съобразяване разпоредбата на чл.46, ал.2 от ЗОП.

Съобразена е разпоредбата на чл.46, ал.4 от ЗОП като в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата е посочено дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
3. Прогнозна стойност на обществената поръчка

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 148 995.96 лв. без ДДС общо за всички обособени позиции, в това число: за Обособена позиция 1 – 15 459.08 лв. без ДДС; за Обособена позиция 2 – 11 310.72 лв. без ДДС; за Обособена позиция 3 – 37 401.00 лв. без ДДС; за Обособена позиция 4 – 10 643.36 лв. без ДДС; за Обособена позиция 5 – 4 695.60 лв. без ДДС; за Обособена позиция 6 – 15 459.08 лв. без ДДС; за Обособена позиция 7 – 6 597.92 лв. без ДДС; за Обособена позиция 8 – 10 599.68 лв. без ДДС; за Обособена позиция 9 – 19 874.40 лв. без ДДС ; за Обособена позиция 10 – 16 955.12 лв. без ДДС.


4. Срок и място за изпълнение на поръчката

4.1. Срокът за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, съответно срокът за изпълнение на всяка от самостоятелно обособените позиции в предмета на обществената поръчка е, както следва: по ОП №№ 2, 4, 5, 7 – до 15.06.2018 г., а по ОП №№ 1, 3, 6, 8, 9 и 10 – до 30.06.2018 г., и се съдържа в техническото предложение за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции.

4.2. Местоизпълнението на поръчката: по маршрутното/ните разписание/ния, предмет на поръчката, на територията на община Мадан.
5. Критерий за възлагане

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“, в съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.Избраният критерий за възлагане е посочен в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

Участникът, посочил в офертата си най – ниска цена за изпълнение на услугата за съответната обособена позиция от предмета на обществената поръчка, ще бъде класиран на първо място.
На оценка подлежат само офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и не са отстранени от участие в обществената поръчка.

Оценяване се извършва отделно за всяка от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка, по отношение на които има депозирани оферти, респективно допуснати участници.
6. Обособени позиции

В настоящата обществена поръчка има 10 /десет/ обособени позиции, описание на които се съдържа в т.2.3 „Описание на обществената поръчка” от настоящата документация.


7. Възможност за представяне на варианти в офертите

Възложителят не разрешава и не изисква представяне на варианти в офертата, по смисъла на чл.53, ал.1, изр. първо от ЗОП.


8. Разходи за участие в обществената поръчка

Разходите по изготвяне на офертите са изцяло за сметка на участниците в обществената поръчка. Спрямо Възложителя същите не могат да предявяват каквито и да било претенции по отношение разходи свързани с подготовка и подаване на оферти за участие в поръчката, независимо от изхода на провежданата обществена поръчка.Всички разходи, свързани с гаранцията за изпълнение на поръчката, са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати съответните такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че нейния размер да не бъде по – малък от определения в документацията.
9. Код съгласно Общия терминологичен речник – CPV

60130000-8 – Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

10. Финансиране на поръчката и плащане

Финансирането на поръчката се осигурява със средства от републиканския бюджет чрез бюджета на общината, въз основа на представена информация въз основа на нормативи за цена на км общ пробег /със Заповед № РД-09-1038 от 29.07.2016 г. на министъра на образованието и науката е определен максимален размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег, считано от учебната 2016/2017 г., който за специализиран превоз с автомобилен транспорт е в размер до:а/ с автомобили до 22 места – до 1.10 лв./км с ДДС (0,91 лв. без ДДС) от общия пробег;

б/ с автомобили над 22 места – до 1.65 лв./км с ДДС (1,37 лв. без ДДС) от общия пробег/.

Плащанията ще се извършват по банков път, в български лева, при условията и сроковете на договора.

Предложената от участника цена за изпълнение на съответната/ните обособена/и позиция/и от предмета на обществената поръчка, следва да е съобразена с обявената пределна прогнозна стойност за изпълнение на същата/ите.

Предложената единична цена за отделна обособена позиция без ДДС, да се закръгля до третия знак след десетичната запетая при формиране на общата цена за изпълнение на съответната обособена позиция без ДДС.

11. Начин на образуване на цената на услугата:

При подаване на офертата, участниците трябва да предложат крайна цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрута с вкл. ДДС за маршрутно разписание (обособена позиция), включено в предмета на поръчката и предлагана обща стойност на маршрутното разписание (обособената позиция), образувана от предвидените километри за срока на договора, умножени по предложената единична цена за 1 (един) километър.Забележка:

Участниците при образуване на крайната цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрута с вкл. ДДС за маршрутно разписание (обособена позиция), следва да се съобразят с максимално допустимият разход за услугата за нейното финансиране, в посочените по – горе в т.10 Финансиране на поръчката и плащане размери.


Предложената от участниците цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрута с вкл. ДДС за маршрутно разписание (обособена позиция) е крайна и не подлежи на промяна. Промяната на предложените цени може да се извърши само при промяна на определения максимален размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег със заповед на министъра на образованието и науката.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочена за съответната обособена позиция максимално допустимата цена за превоз на километър в лева, ще бъде отстранен от участие по съответната обособена позиция.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
12. Общи изисквания към участниците в процедурата

12.1. Участник в процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Дефиниция на определението „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен” се съдържа в т.15 на § 2 Допълнителни разпоредби на ЗОП.

Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно лице, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.12.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

12.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. По смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

§ 1, т.13 от ДР на ЗППЦК „Свързани лица“ са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т.14 от ДР на ЗППЦК „Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.Условията по т.12.2 и т.12.3, съответстващи на чл.101, ал.8-11 от ЗОП, се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.
12.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, възложителят изисква същото да представи към офертата си копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

а/ правата и задълженията на участниците в обединението;

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединениетоВъзложителят поставя условие, което се отнася до участници обединения, различно от условията за индивидуалните участници, и което е обективно обосновано и не го поставя в неравностойно положение по смисъла на чл.37, ал.3, т.1 от ППЗОП и се отнася до определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

12.5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
13. Лично състояние на участниците

13.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

13.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

13.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 13.1.1, в друга държава членка или трета страна;

13.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

13.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;

13.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

13.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

13.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

Основанията по т.13.1., подт. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Основанието по т.13.1., подт. 3 не се прилага, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

13.2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства по чл.55 от ЗОП:

13.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

13.2.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

13.2.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

13.2.4. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

13.3. Основанията по т.13.2.4 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

13.4. В случаите по т.13.2.1, възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.


Каталог: assets -> migrate files
migrate files -> Информация за напредъка на проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан"
migrate files -> Община мадан
migrate files -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството з а п о в е д № рд 02 – 14 1111
migrate files -> Община мадан о д о б р я в а м
migrate files -> Обявление по реда на чл. 26 Ал. 2 От закона на нормативните актове
migrate files -> Община мадан списък – класиране
migrate files -> Образец №1 списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата
migrate files -> Община мадан на кандидати за длъжност


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница