Утвърждавам: директор: ани паласковаДата21.08.2018
Размер437 Kb.
#82295

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА”

Гр.Батановци община Перник ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 40

E-mail: batanov4e@abv.bg http://dgb.atwebpages.com/ тел:0887006609


УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР: АНИ ПАЛАСКОВА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА”

ГРАД БАТАНОВЦИ ОБЩИНА ПЕРНИК


ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

Приета на заседание на ПС на 19.09.16г.СЪДЪРЖАНИЕ
І. Общи положения.................................................................. .............................

ІІ. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина и мястото и в системата за предучилищно образование в гр.Батановци община Перник..............................................................................

А. Деца....................................................................................................................

Б. Кадрови ресурси................................................................................................

В. Възпитателно-образователен процес..............................................................

Г. Учебно-техническа и материална база............................................................

Д. Финансиране.....................................................................................................

ІІІ. Концепция за развитие на ДĔТерешкова”.............................................

А: Приоритети в образователната политика на ДГ...........................................

Б: Приоритети на училищната образователна политика в съответствие с националните цели и приоритети:.......................................................................

- Мисия на ДГ „В”Терешкова”.............................................................................

- Визия на ДГ „В”Терешкова”..............................................................................

- Главна ценност на ДГ „В.Терешкова“..............................................................

- Главна цел в дейността на ДГ „В.Терешкова“.................................................

- Подцели в дейността на ДГ „В”Терешкова”........ ...........................................

В: Стратегии в дейността на ДГ „В”Терешкова”...............................................

Г: Приоритети в дейността на ДГ „В.Терешкова“.............................................

IV. Дейности на ДГ „В.терешкова“ за реализиране на мисията и достигане на стратегически цели чрез рационално използване и развитие на конкурентните преимущества

А: Качествена грижа за децата..........................................................................

Б: Модернизиране на материалната база.......................................................

В: Децата са различни....................................................................................

Г: Грижа за живота и здравето на децата............................................................

Д: Децата – обща грижа........................................................................................

V. Очаквани резултати.................................................................................. ........

Заключение.............................................................................................................

Приложения:..........................................................................................................

1. Програмна система на детската градина.........................................................
2. План за действие и финансиране на стратегията за развитие на детската градина....................................................................................................................

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата Стратегия определя актуалните цели и перспективи в развитието на ДГ „Валентина Терешкова“ за периода 2016-2020 година. Тя се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН, РУО гр.Перник и Стратегия за развитие на образованието в община Перник и спецификата на ДГ ”В.Терешкова” гр.Батановци. Тя е разработена в съответствие с изискванията на ЗПУО и Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищното образование и е основание за промяна към по-демократично образование в ДГ.

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ „Валентина Терешкова“. Тя се основава на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности и установява принципите на ръководството.

Чрез изпълнение на настоящата стратегия се създават условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование. Стратегията е приета на заседание на ПС на 19.09. 2016 год.

ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И МЯСТОТО И В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГР.БАТАНОВЦИ ОБЩИНА ПЕРНИК
ДГ „Валентина Терешкова” е единствената ДГ, намираща се на територията на гр. Батановци на разстояние 10 км. От община Перник. Открита е на 17.02.1965г. След земетресението през 2012 г. сградата е изцяло разрушена и е построена нова, която е открита на 03.03.2014 г. Състои се от 3 групи за детска градина и 1 ясла, мед.кабинет, кухня, физкултурен и музикален салон, методичен кабинет, компютърен и ресурсен кабинет и административни кабинети. Материалната база в детската градина е напълно обновена. Всички групи са естетически и функционално подредени и с оформени кътове за игри и дейност по избор, обзаведени с дидактични и природни материали, осигуряващи емоционален конфорт за децата. Оборудвани са с телевизор, CD, DVD, компютър, принтер, непрекъсната връзка с интернет. Оформен е компютърен и ресурсен кабинет който е обзаведен с мултимедия, интерактивна дъска и лицензиран образователен софтуер на Ен-вижън. Детската градина се отоплява с нова отоплителна система за локално отопление с пелети. Дворът е обширен със засадени дървета и храсти. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство. За всяка група е обособена площадка с пясъчник, сенник, пейки и катерушки. Оформена е и открита площадка по БДП.

ДГ „Валентина Терешкова“ е с изградена символика – разполага с емблема и знаме.

От началото на 2015/2016 учебна година към ДГ „Валентина Терешкова“ функционира и филиал – смесена целодневна група, която се намира в сградта на ОУ „Отец Паисий“ село Ярджиловци.
А. ДЕЦА

ДГ „Валентина Терешкова“ функционира с 3 групи детска градина, 1 ясла и 1 смесена група-филиал с капацитет 116 места. В детската градина се приемат деца от 10 месеца до 7 год.възраст по желание на родителите и при спазване на ЗПУО и Правилата за прием на деца в детските градини в община Перник. Групите се оформят по възрастов признак и по желание на родителите. При недостатъчен брой деца за формиране на едновъзрастова група се формира разновъзрастова. Всяка група си има собствено име предложено от учителките и децата. Приемът на деца в ДГ е целогодишен при наличие на свободни места. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Силни страни

Затрудняващи моменти

Вътрешен потенциал

-Децата са физически и психически здрави и правилно развити;

-Детската градина е средищна за децата от града и съседните села;

-Въведено е задължително предучилищно образование на децата от 5 годишна възраст;

-Демографският срив и намалелият брой деца в групите предполага добри възможности за индивидуална работа с всяко дете;

-Има приемственост между ясла и детска градина;

-Осигурено е здравно обслужване, здравословно хранене и профилактика;

-Ползотворно взаимодействие с училищното настоятелство;

-Сътрудничество и взаимопомощ с обществени, културни институции, спонсори и родители;

-Детската градина е носител на престижни отличия и грамоти от участие в национални и регионални конкурси и творчески изяви;

-Осигурена е възможност за работа на децата с обрезователен софтуер и интерактивна дъска;-Детското заведение работи с непълен капацитет групи и деца, което в условията на делегиран бюджет предполага недостатъчен финансов ресурс за издръжка;

-Допускане на ниска посещаемост в групите, което предполага по-малко събрани такси от родителите;

-Неблагоприятни социални фактори – много семейства са засегнати от финансовата криза и безработица;

-Вероятност след навършване на задължителна предучилищна възраст децата от социално слаби и ромски семейства да се местят в подготвителен клас в местното училища, за да не заплащат такса;
-Използване на творческия заряд, креативност, любознателност и висока сензитивност на децата;

-Стимулиране на позитивното общуване между децата и познавателната им активност;

-Преодоляване на напрежението, тревожността и агресивните прояви у децата;

-Диагностициране степента на развитие на децата и създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие;Б. КАДРОВИ РЕСУРСИ
Брой на персонала в трудово-правни взаимоотношения с ДГ:

педагогически специалисти – 10;

медицински сестри - 3;

административен персонал - 2;

помощно-обслужващ персонал 8.

От тях 22 са жени и 1 мъж.


Възрастов състав:

 • 4 на възраст от 21 до 30 години;

 • 5 на възраст от 31 до 40 години;

 • 4 на възраст от 41 до 50 години;

 • 7 на възраст от 51 до 60 години;

 • 1 на възраст над 60 години.Образование:

 • 3 с висше образование ОКС Магистър;

 • 3 с висше образование ОКС Бакалавър;

 • 1 с висше образование ОКС Професионален бакалавър;

 • 16 със средно образование;


Професионално-квалификационна структура:

директор с Втора ПКС;

учители с ПКС – няма;

главен учител – няма;

старши учител – 1.


Силни страни

Затрудняващи моменти

Вътрешен потенциал

1.Наличие на финансови условия за допълнително материално стимулиране на учителите чрез диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда;

2.Осигурена система за вътрешна квалификация, финансирана от делегиран бюджет;

3.Млади и квалифицирани педагогически специалисти с умения за работа с интернет и софтуерни продукти;

4.Утвърдени умения за работа в екип на всички нива;

5.Работа в групи с до 24 деца - спокойна и приятна атмосфера.


1.Честа подмяна на квалифицираните педагогически специалисти, тъй-като е необходимо да пътуват от гр. Перник;

1.Недостатъчна мотивация на учителите за лично повишаване на квалификацията и придобиване на ПКС;

2.Недостатъчни възможности за включване на детските градини в работа по проекти и за ползване на европейско финансиране;


1.Осигуряване на добра материална база и съвременни условия за работа в детската градина и задържане на младите специалисти;

2.Мотивиране на учителите за повишаване на личната квалификация;

3.Популяризиране на добрият педагогически опит и постигнатите резултати в работата с децата в детската градина;

4.Засилена рекламна дейност на детската градина в община Перник.

В: ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
Използване на програми и допълнителни помагала, утвърдени от МОН. Изпълнение на държавните образователни изисквания, чрез включване на децата в задължителни и допълнителни дейности. Прилагане на съвременни педагогически подходи, осигуряващи комфорт на децата и стимулиращи мисловните им процеси и житейски умения.


Силни страни

Затрудняващи моменти

Вътрешен потенциал

1.Създадени са условия за равен старт на всички деца;

2.Осигурени са възможности за включване на децата в допълнителни дейности по интереси;

3.Популяризиране постигнатите резултати на децата чрез участие в конкурси, изложби, празници и т.н.

4.Осигурени са интернет ресурси и образователен софтуер за работа с децата в подготвителните групи;

5.Приобщаване на децата към националните ценности и традиции;

6.Гъвкав дневен режим осигуряващ здравословни условия за децата в ДГ;

7.Осигурен личностно ориентиран подход и реализиране на позитивно възпитание за децата.


1.Недостатъчна ефективност и съответствие на утвърдените помагала към индивидуалните особености в развитието на децата;

2.Липса на финансова възможност за обезпечаване участието на децата в допълнителни дейности;

3.Липса на финансова възможност за участие на децата в национални и международни конкурси, изложби и изяви;


1.Овладяване на принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка и квалификационна дейност;

2.Придобиване на съвременни знания и умения за работа в детската градина чрез включване на персонала в различни квалификационни форми;

3.Участие в подходящи инициативи с цел реклама на детската градина и популяризиране на добри практики.
Г:УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
Новопостроена сграда за детска градина с изцяло ново съвременно обзавеждане. Сградата е с термоизолация, PVC дограма и изградена система за локално отопление. Дворът е основно обновен с нова ограда и обособени площадки с пясъчници, сенници и уреди за спорт и игра за всяка група, открита площадка по БДП. Детската градина разполага с:


 • 4 просторни и светли помещения за спална и занимална. Към всяка група функционират отделни санитарни помещения, кухненски офис и разливочна за храна;

 • Всяка група е обезпечена с компютър,принтер, CD, DVD, диспенсър за вода и непрекъсната връзка с интернет;

 • Музикален и физкултурен салон в едно помещение;

 • Напълно обзаведен медицински кабинет с осигурено непрекъснато медицинско обслужване на децата;

 • Компютърен и ресурсен кабинет обзаведен с интерактивна дъска, мултимедийна техника и образователен софтуерен продукт;

 • Методичен кабинет;

 • Административни кабинети;

 • Отделна кухня, отговаряща на всички изисквания на РЗИ и ДАБХ;

 • Оборудвано перално помещение с пералня, сушилня и ютия;

 • Кухненски офиси обзаведени с достатъчно мивки, шкафове, съдомиялни машини и стерелизатори;

 • Обновени дворни площадки с пясъчници, сенници и уреди за спорт и игри на открито за всяка група;

 • Открита площадка по БДП.
Силни страни

Затрудняващи моменти

Вътрешен потенциал

1.Обособени помещения за всяка група;

2.Игрови площадки на двора за всяка група с необходимите съоръжения и уреди;

3.Достатъчно количество технически и мултимедийни средства, необходими за осигуряване на съвременен образователен процес;

4.Собствена отоплителна система;

5.Действаща пожароизвестителна система;

6.Жива охрана на сградата и двора в почивни дни и през нощта;

7.Открита площадка по БДП;

8.Достатъчно учебна литература, периодичен печат и помагала;

9. Добре оформен и озеленен двор с обособени кътове за игра, обучение и социализация на децата.


1.Некачествено ново строителство и възникнали проблеми с вентилационната, канализационната и отоплителната системи;


1.Кандидатстване по национални и европейски програми за обогатяване на материалната база;

2.Търсене на нови спонсори;

3.Мотивиране на родителите за собствен труд и принос в обогатяване на МТБД: ФИНАНСИРАНЕ
От 2010 година детската градина е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, съгласно системата на делегиран бюджет.


Силни страни

Затрудняващи моменти

Вътрешен потенциал

1.Делегиран бюджет управляван от директора по приоритетите на детската градина;

2.Допълнителни целеви средства за обезпечаване на мед. кабинет, транспортните разходи на учителите; помагала за децата; допълнителни закуски на децата;

3.Въведена е СФУК


1.В резултат на ниския брой деца в групите липса на достатъчно финансови средства за обезпечаване дейността на ДГ;

1.Кандидатстване за участие в европейски програми и проекти;

2.Мотивиране и стимулиране на родителите към спонсорство;

3.Търсене на нови спонсори;
III. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Стратегическите цели и приоритети за развитието на ДГ „В.Терешкова”, произтичат от приетите: • ЗПУО

 • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015;

 • Национална програма за закрила на детето 2010;

 • Конвенция за правата на детето на ООН;

 • Стратегия за развитие на образованието в община Перник;

 • Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/

 • Национална програма за развитие България 2020

 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

 • Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020
А: ПРИОРИТЕТИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДГ:


 • Осигуряване правото на предучилищно образование на всяко дете;
 • Ориентиране към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способностите му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • Равен достъп до качествено образование и приобщаванена всяко дете;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
 • Запазване и развитие на българската образователна традиция; • Хуманизъм и толерантност при реализиране на образователната политика на детската градина;
 • Съхраняване на културното многообразие и приобщаване на децата чрез българския език;
 • Иновативност и ефективност в педагогическата практика и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
 • Ангажираност на родителите, юридически лица с нестопанска цел и други заинтересовани страни с образователната политика на детската градина.Б: ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

МИСИЯ НА ДГ
Мисията на детската градина е формиране на съвременни личности – знаещи, можещи с високо самочувствие, основана на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените си сили. Възпитаване в толерантност и уважение към всяко живо същество и приемане на различията. Стимулиране на децата за пълноценното им развитие и подготовка за училищно образование, съобразно ДОС и стандартите на Европейския съюз, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.
ВИЗИЯ НА ДГ
Утвърждаване на детската градина, като желана територия за всички деца от град Батановци и съседните населени места, осигуряваща им равен достъп до качествено предучилищно образование и приобщаване на всяко дете с индивидуален подход, спрямо неговите потребности и особености, под ръководството на квалифицирани млади педагози с интерес към иновациите в образователната политика и културно-историческото ни наследство.
ГЛАВНА ЦЕННОСТ НА ДГ
Главната ценност в образователната политика на ДГ е детето – всяка идея за развитието на предучилищтого образование се разглежда през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници – родители, учители, администратори и други са подчинени на идеята за осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.
ГЛАВНА ЦЕЛ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ

Осигуряване на иновационна образователна среда за реализиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и приобщаване на всяко дете.

Оптимизиране на възможностите на детската градина да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност за децата, учителите и родителите, не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи, гарантиращи формирането на комуникативна и действена компетентност на целия екип.
ПОДЦЕЛИ:
1. Създаване на иновативен и ефективен екип в детската градина (изграждане на гъвкава квалификационна система) който да се мултиплицира в различна вариантност за повишаване качеството на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

2. Ориентиране към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика и включване на всички участници в образователния процес в допълнителни форми за реализиране на качествено предучилищно образование:

- децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи);

- учителите (квалификационна дейност, микроклимат, възможности за изява, неформално общуване);

- родителите (квалификационна дейност, кътове и табла, индивидуални и групови срещи).

3. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ДГ като модерна образователна институция в условията на информационно общество;

4. Осигуряване на равен достъп до образование и приобщаване на всяко дете и недопускане на дискриминация.
В: СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ


 • За високо качество на подготовката на децата.

Усилията на екипа ни са насочени към изграждане на емоционална близост и доверие в общуването с децата, формиране на ценности и получаване на знания и умения, които дават възможност на децата за пълноценно развитие.

 • За специализация на ОДЗ

Създаване на реални възможности за съвременно и качествено възпитание и обучение на децата на основата на принципите:

„Уча за да зная”

„Уча за да правя”

„Уча за да живея заедно”

„Уча за да бъда”


 • За диверсификация в ДГ

Участие в съвременни и традиционни празници, конкурси и изложби за възпитаване на емоционално-познавателно отношение и поведение в децата.

 • За социализация на възпитателно –учебната дейност:

Приоритетно използване интерактивни технологии за интелектуалното, социалното и личностното развитие на децата в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина.

Г: ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ

1.Компетентно и гъвкаво прилагане на стратегии и приоритети с единно значение за реализиране на качествено предучилищно образование в съответствие с индивидуалните нужди на децата.

2.Възпитание в духа на българските народни и християнски ценности, прилагане на личностен подход при интегрирането на деца със СОП и деца от различни етноси.

3.Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода да взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, ициативността, експеримента и издигане авторитета на детската градина.

4.Мотивиране на педагогическите кадри за непрекъснато повишаване квалификацията и авторитета им, издигане компетентността като основен фактор за осъществяване на промените в образованието.

IV. ДЕЙНОСТИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА РЕАЛЗИЗИРАНЕ НА МИСИЯТА И ДОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЧРЕЗ РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
А: Качествена грижа за децата

Подход:


 • Създаване на действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическите кадри по отношение на знанията и уменията им в конкретната област и общата им педагогическа компетентност, като част от системата за учене през целия живот;

 • Прилагане на система за материално и морално стимулиране на учителите при постигнати по-високи резултати от децата;

 • Формиране на нагласа у учителя да бъде консултант на родителите в съвместната им дейност за възпитание, обучение и социализация на децата;

 • Качествена образователно-възпитателна работа с децата за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование;

 • Включване на играта, като основна форма на педагогическо взаимодействие за постигане на физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето.

Б: Модернизиране на материалната база

Подход:


 • Осигуряване на условия за реализиране на съвременна образователно-възпиътателна и социализираща дейност;

 • Модернизиране на материалната база, обособяване на кътове за игри и занимания по интереси и обзавеждането им с нагледни и дидактични материали;

 • Обособяване на компютърен кабинет оборудван с ИКТ, образователен софтуер и интернет връзка;

 • Осигуряване на възможности за използване на мултимедийни презентации, интерактивна дъска и образователен софтуер при работата с децата и родителите;

 • Учатие в международни и национални програми и проекти за осигиряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.

В: Децата са различни

Подход:


 • Максимално обхващане на децата подлежащи на задължително обучение и осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

 • Осигуряване на прдучилищно възпитание и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образовнаие;

 • Изграждане на система от символи и ритуали за приобщаване към родината, детската градина и българския език и съхраняване на българската национална идентичност;

 • Интегрирано и включващо обучение на деца със СОП и/или хронични заболявания, деца в риск, нестандартни, даровити деца и деца от етническите малцинстава при осигурена равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

 • Утвърждаване на традициите за участие на децата в допълнителни дейности, организирани от детската градина, съобразени с интереса и мотивацията на всяко дете, с възрастовите и социлани промени в живота му, както и с възможностите му да прилага усвоените компетентности на практика;

 • Привличане на децата за участие в конкурси за запазване и развитие на българската образователна традиция и поощряване на творческата им дейност;

 • Оптимизиране и обогатяване на формите за организиран спорт, туризъм и отдих, като средство за израстването на здрави и щастливи деца;

 • Превръщане на детската градина в желана територия за децата и родителите за придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременното общество.

Г: Грижа за живота и здравето на децата

Подход:


 • Осигуряване на здравословна среда за обучение, възпитание и труд на територията на детската градина;

 • Осигуряване на здравословен хранителен режим при престоя на децата в детската градина;

 • Спзване правилата за безопасност на движението по пътищата при извеждане на групи деца извън детската градина;

 • Подкрепа и консултиране на деца и родители за превенция на насилието, защита правата на децата, толерантност към хората с увреждания и значението на здравословния начин на живот;

 • Придобиване на компетентности необходими за успешна личностна и професионалана реализация и активен граждански живот в съвременното общество.

Д: Децата обща грижа

Подход:


Това ни задължава:

 • Да постигнем единодействие между учителите и родителите чрез активно включване на родителите, като участници в процеса на възпитание, образование и социализация на децата;

 • Да ангажираме държавата, общината, кметството и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите и другите заинтересовани страни в диалог по въпросите на предучилищното образование;

 • Да осигурим подкрепата на организации осъществяващи програми и проекти насочени към работа с деца в предучилищна възраст.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда;

 2. Творческо развитие;

 3. Решаване на проблемите;

 4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия екип;

 5. Емоционален конфорт и успешна адаптация на децата. „Вграждане“ на детето чрез социализацията му в общността. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда;

 6. Използване на нови педагогически технологии;

 7. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора;

 8. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите созиални и обществени фактори;

 9. Образование на родителската общност.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на ДГ „Валентина Терешкова“. Тя се приема на Педагогически съвет и изпълнението и се отчита пред Педагогическия съвет.

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2019-2020 година. Стратегията се актуализира на три години, както и в случай на значителни промени в организацията на работата в детската градина или в нормативните актове на средното образование.

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план с конкретни срокове, ресурси (материални, трудови и финансови) и отговорници.

Със стратегията за развитието на ДГ „В.Терешкова” са запознати всички членове на екипа на детската градина, родителите, РУО гр.Перник, община Перник.

Стратегията е приета на педагогически съвет на 19.09.2016г.

Приложения:

1. Програмна система на детската градина.

2. План за действие и финансиране на стратегията за развитие на детската градина.

Директор:

Ани ПаласковаЗапознати със Стратегията за развитие на детската градина за периода 2016/ 2020г.:


по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница