Утвърждавам: директор: Д. Желязковастраница1/2
Дата31.12.2017
Размер401.57 Kb.
  1   2


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

Димитровград, ул. “П. Евтимий”, 12, тел. 0391 / 63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bgУТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

Д. Желязкова

ПРАВИЛНИК

за


дейността и устройството

на ОУ "Алеко Константинов"

2015 / 2016 учебна година
Настоящият правилник е разработен в изпълнение на параграф 8 от преходните и заключителни разпоредби от ППЗНП и подлежи на промяна съобразно излизащи нови нормативни документи.

Правилникът е приет на заседание на ПС - Протокол № 12/14.09.2015 г.
ГЛАВА ПЪРВА

РАЗДЕЛ I


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. /1/ Училище "Алеко Константинов" е общинско основно училище.

/2/ Обучението в училището се води по учебен план за СОУ с учебни часове по ЗИП (Наредба №6/2001 г.)

/3/ В училището се изучава английски език като първи чужд език. Обучението по чужд език се осъществява според желанията на учениците и възможностите на училището.

Чл.2. Училището осигурява основно образование.

Основното образование се осъществява на два етапа:

- начален етап - 1 - 4 клас;

- прогимназиален етап - 5 - 8 клас.Чл.3. На задължително обучение и обхват подлежат всички ученици, ненавършили 16 години.

Чл.4. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.


РАЗДЕЛ II

ПРИЕМ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИЧл.5. За обучение се приемат:

/1/ В първи клас - деца, навършили 7 години в съответната календарна година; 6 години - по желание на родителя /настойника/, ако физическото и умствено развитие позволява това; отложени ученици - по решение на диагностична комисия към РИО, Хасково.

/2/ Във всички останали класове - ученици, представили необходимите документи /удостоверение за преместване, характеристика, заявление от родител/настойник и документ за завършен клас/ученическа книжка/.

Чл.6. Приемът на ученици от 1 до 4 клас и преместването им става през време на цялата учебна година.

Чл.7. Приемът на ученици от 5 до 8 клас и преместването им става при условия и ред, определен от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 уч. дни преди приключване на всеки учебен срок.

Чл.8. При прием на ученици се изисква:

/1/ удостоверение за преместване; заявление от родител или настойник; характеристика на ученика от училището, в което се е обучавал; удостоверение за завършен клас или ученическа книжка;

/2/ при прием на бъдещи първокласници: заявление от родител, удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, копие на удостоверение за раждане.

Чл.9. За ученици, които постъпват в І клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група/подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на РИО и съвместно с общината, Училищното настоятелство и др. органи и организации организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

Чл.10. При преместване на ученици след подадено заявление от родител/настойник/ се оформят:


 • удостоверение за преместване;

 • удостоверение за завършен клас / ученическа книжка /;

 • характеристика на ученика (изготвя се от класния ръководител).

 • картон за безплатни учебници / ако са получени такива / .

Чл.11. Информацията за приема и преместването на учениците се отразява в училищната документация (дневник, книга за подлежащите на задължително обучение, главна книга) и директорът изпраща писмено съобщение до общината.

Срок за оформяне на документите – 3 работни дни.ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


РАЗДЕЛ I

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕЧл.12. Учебно-възпитателният процес се организира в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

Чл.13. Дневната форма е присъствена форма в рамките на установения учебен ден.

Чл.14. /1/ Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия и текущи проверки по учебни предмети, предвидени с индивидуалния учебен план, приет от ПС и утвърден от директора на училището.

/2/ Индивидуалната форма на обучение се организира за: 1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;

 2. даровити ученици или ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

/3/ В случаите на ал.2 т.1 училището организира индивидуално обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от ЛКК, като осигурява от 8 до 12 уч. часа седмично.

/4/ Знанията и уменията на учениците по ал.2 се оценяват съгласно действащите нормативни документи /ППЗНП, Наредба №3 за системата за оценяване/.

/5/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл.15. /1/ Комбинираната форма на обучение се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети – за отделен ученик.

/2/ Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и реда на дневна форма и индивидуално обучение по 1 или няколко учебни предмета, което се провежда в училището.

/3/ Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със СОП, които се обучават по индивидуални образователни програми (ИОП), чиито родители са заявили писмено желание и за които училищният екип препоръчва тази форма на обучение.

/4/ Обучението в комбинирана форма на обучение се извършва по индивидуален учебен план, утвърден от директора.Чл.16. /1/ Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или комбинирана форма на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

/2/ Промяната на формата на обучение се допуска в началото на учебната година и по време на уч.занятия (от дневна в индивидуални или комбинирана форма).

/3/ За промяна формата на обучение директорът на училището издава заповед.
РАЗДЕЛ II
ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ
Чл.17. Училищното обучение се организира в последователни класове.

/1/ В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.

/2/ В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки. /3/ Училището може да организира сборни групи за извънкласни дейности.

Чл.18. Издирването на подлежащите за първи клас ученици се извършва по райони от всички начални учители, работещи в училището. Новите паралелки по списъчен състав се обявяват до 12 септември.

Чл.19. Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора и пом.-директорите по УД. В началото на учебната година се съгласува с класните ръководители.

Чл.20. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител организира и провежда ЧК и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

РАЗДЕЛ IIIУЧЕБНО ВРЕМЕ
Чл.21. /1/ През учебната година учениците ползват коледна, срочна, пролетна (и/или великденска) и лятна ваканция. Учениците в I клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.

/2/ Продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни се определят със заповед на министъра в началото на всяка учебна година.

/3/ Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, учебната година започва на първия следващ работен ден.

Чл.22. Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. ЧК се провежда като последен час в понеделник.

Чл.23. /1/ Организацията на учебния ден е целодневна и включва от 4 до 8 задължителни учебни часа.

/2/ Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок /преди обяд/, а часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт – след обяд./3/ Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците и се разработва в съответствие с изискванията на Наредба на Министъра на здравеопазването; утвърждава се от директора на училището не по-късно от три дни преди всеки учебен срок за съответната учебна година.

Чл.24. /1/ Продължителността на учебния час е:

 1. 35 минути – в 1 и 2 клас;

 2. 40 минути – в 3 - 8 клас;

/2/ Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути. Голямо междучасие– 30 минути. За осигуряване закуска на учениците от 1-4 кл. са определени междучасия след 1-ви, 2-ри и 3-ти учебен час.
РАЗДЕЛ IV
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл.25. Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна подготовка.

Чл.26. Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

Чл.27. Задължителната подготовка /ЗП/ се определя в Раздел А на учебния план и осигурява постигането на общообразователен минимум в зависимост от степента на образование. Хорариумът от часове в Раздел А е задължителен за всички видове училища и чрез него се постигат очакваните резултати от знания, умения и компетентности от първо равнище на ДОИ за УС. ЗП се осъществява по утвърдени от МОН учебни програми и учебници.

Чл.28. Задължителноизбираемата подготовка /ЗИП/ се определя в Раздел Б на учебния план и осигурява допълнително обучение по учебни предмети от културно-образователните области в съответствие с интересите и индивидуалните потребности на учениците и с възможностите на училището. ЗИП може да се използва и за достигане на общообразователен минимум по учебни предмети.

Чл.29. Свободноизбираемата подготовка /СИП/ се определя в Раздел В на учебния план и осигурява условия за обучение в класни и извънкласни дейности, предложени от училището и избрани от учениците, които могат да бъдат и извън културно-образователните области по чл.10 от ЗСООМУП. Тя се провежда извън учебните часове. Занятията се провеждат с групи – при спазване на нормативните документи. Чрез СИП се задоволяват индивидуалните потребности и интереси на учениците, според желанията им и възможностите на училището.

Чл.30. Желанието за обучение в ЗИП, СИП и извънкласни дейности се декларира от ученика /1-4 кл. – от настойника/ със заявление до директора, подадено 2 седмици преди края на учебната година, подписано от ученика и родителя /настойника/.

Чл.31. Разпределението на предметите, часовете и групите по ЗИП и СИП става на ПС и се утвърждава със Списък - Образец № 1.

Чл.32. /1/ Училищният учебен план се приема с решение на ПС на училището и се утвърждава от Началника на РИО, Хасково.

/2/ Училищният учебен план се обявява на видно място в училището. Класните ръководители запознават учениците и родителите им с учебния план.

РАЗДЕЛ V
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл.33. /1/ Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.

/2/ Формите за проверка са устни, текстови и др. писмени и практични форми.Чл.34. Проверката и оценката на учениците се осъществява съгласно Наредба №3/15.04.2003г на МОН за системата на оценяване.

Чл.35. /1/ Текущата проверка се осъществява от учителите системно, през цялата учебна година, чрез избрани от тях форми на оценка и проверка.

/2/ Периодичната проверка /контролни и класни работи/ се осъществява от учителите по график, утвърден от директора на училището.

РАЗДЕЛ VI
ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС
Чл.36. /1/ Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП и ЗИП има годишна оценка най-малко Среден /3/.

/2/ Ученици в 5 – 8 клас, които имат годишна оценка Слаб /2/ по учебни предмети от ЗП и ЗИП, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на новата учебна година по ред, определен със заповед на директора на училището.

/3/ Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

/4/ Ученици, които имат оценка Слаб /2/ по учебен предмет от ЗП и ЗИП на редовните и/или допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

/5/ Ученици, които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб /2/ или не са се явили на поправителни изпити.

Чл.37. Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.

Чл.38. За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват ДОИ за УС по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуална образователна програма по 1 или повече учебни предмети от учебния план, по който работи училището.

Чл.39. /1/ Учениците от първи клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от ІІ до ІV клас вкл., които имат годишна оценка Слаб (2) по един или повече учебни предмети от ЗП или ЗИП, не повтарят класа.

/2/ За учениците по ал.1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. Обучението се организира по предложение на учителите им, с помощта на съответните специалисти – психолози, логопеди и др.Чл.40. /1/ Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 /три/ изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование.

/2/ Изпитите по ал.1 се полагат при условия и ред, определени със заповед на директора на училището, върху учебно съдържание за съответния клас.

/3/ Получената оценка на изпит по ал.1 е окончателна. Когато получената оценка е Слаб /2/, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл.111 ал.2 от ППЗНП.
РАЗДЕЛ VII
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ

Чл.41. /1/ При завършване на 1 клас учениците получават удостоверение за завършен първи клас – вписва се с думи обща годишна оценка, която отразява резултатите от обучението по всички учебни предмети с качествени показатели: среден, добър, много добър или отличен.

/2/ За завършен 4 клас – удостоверение за завършен начален етап на основно образование – вписват се годишните оценки по учебните предмети от ЗП, ЗИП и СИП, изучавани в 4 клас.

/3/ За завършен 8 клас – свидетелство за завършено основно образование – вписват се годишните оценки по учебни предмети, определени с училищния учебен план, по който се обучават учениците. Общият успех за завършено основно образование се изчислява като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от годишните оценки по учебните предмети, изучавани в ЗП и ЗИП.

/4/ Завършването на всички останали класове се удостоверява с ученическа книжка. При завършен 7 клас за кандидатстване в профилирани гимназии на ученика се издава удостоверение за завършен клас. Такова удостоверение може да се издаде по желание на ученика при завършване на всеки клас.Чл.42. Документите, удостоверяващи завършен клас или степен на образование, са по образец, утвърден от МОН. Те /с изключение на ученическата книжка/ се попълват на компютър или пишеща машина.

Чл.43. /1/ Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за завършено основно образование се издава от директора на училището, издало оригиналния документ.

/2/ Дубликатът се издава по молба на заинтересованите лица в случай, че оригиналният документ е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

/3/ Дубликатът се издава по образец съгласно държавно образователно изискване за документ в системата на народната просвета.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ
Чл.44. /1/ Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който преподава; проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

/2/ Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.Чл. 45. (1) Учителските длъжности са:

1. "младши учител";

2. "учител";

3. "старши учител";

4. "главен учител";

5. "учител-методик"- (в сила от учебната 2010/2011 г.)

(2) Възпитателските длъжности са:

1. "младши възпитател";

2. "възпитател";

3. "старши възпитател";

4. "главен възпитател";

5. "възпитател-методик" (в сила от учебната 2010/2011 г.).

Чл. 46. Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.

Чл. 47. За заемане на длъжностите по чл. 45, ал. 1 и 2 е необходимо завършено висше образование и придобита професионална квалификация "учител", а за длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител-методик", съответно "старши възпитател", "главен възпитател" и "възпитател-методик" – и придобит професионален опит.

Чл. 48. Длъжностите по чл. 45, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица със завършено висше образование на образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по чл. 45, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 2, т. 4 и 5 - от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".

Чл. 49. Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по чл. 45, ал.1, при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Чл. 50. (1) Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност, се назначават на длъжност "младши учител", съответно "младши възпитател".

(2) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител-методик", съответно "старши възпитател", "главен възпитател" и "възпитател-методик", е 10 години учителски стаж.

Чл. 51. (1) Учителските и възпитателските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на училището.

(2) Когато кандидатите за заемане на длъжностите "главен учител”, отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от един, директорът определя комисия, която да извърши подбор по предварително обявени критерии.(3) Комисията по ал.2 включва: помощник - директорите учебна дейност, един представител от Училищното настоятелство и двама учители от училището, избрани на Педагогически съвет.

(4) Подборът се осъществява по критерии, приети с решение на ПС и утвърдени от директора на училището.

Чл. 52. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл. 53. Учителят има следните права:

 1. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

 2. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

 3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

 4. Да повишава образованието и професионалната си квалификация;

 5. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

 6. Да използва училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 54. Учителят има следните задължения:

 1. Да изпълнява нормата за ЗПР и другите задължения, определени в КТ, нормативните актове в системата на народната просвета, правилниците на училището и в длъжностната му характеристика.

 2. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището;

 3. Да преподава учебния предмет на книжовния български език (с изкл. на учебните предмети на чужд език), да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми;

 4. Да участва в работата на ПС и да изпълнява неговите решения;

 5. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

 6. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;.
 1. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

 2. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

 3. Да не ползва мобилен телефон по време на час; (освен при спешни случаи, касаещи безопасността на учениците).

 4. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училище, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;

 5. Да не внася в училище оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;

 6. Да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 7. Да следи през цялата година за опазване на безплатните учебници, дадени от училището на учениците.

 8. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави: в официален, спортно-елегантен, делови или спортен стил (според естеството на упражнявания труд).

Чл. 55. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време. Приемното време на всички педагогически специалисти е:

През учебните месеци - на всяко 25-то число от месеца, от 17.30 до 18.30 ч.Чл. 56. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

Чл. 57. Учителят няма право да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси (на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което учителят преподава).

Чл. 58. /1/ Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник. При 5 нарушения на ПДУУ от страна на ученика класният ръководител провежда разговор с родител/настойник в присъствието на педагогически съветник, ПДУД/директор, учител(и)/възпитател. При 10 нарушения на ПДУУ от страна на ученика класният ръководител организира среща на родителя/настойника и детето с УКБППМН.

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП;

7. да организира и да провежда родителски срещи;

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

14. на първата родителска среща за учебната година да предостави на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището и ги запознае с правилниците на училището.

/2/ По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

Чл. 59. (1) Лицата, заемащи длъжностите "младши учител", "учител", "старши учител" и "главен учител", изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на учениците, на които преподават;

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.(2) Лицата, заемащи длъжността "младши учител", при изпълнение на задълженията си се подпомагат от "старши учител" и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към образователно-възпитателния процес.

(3) На лице, заемащо длъжността "младши учител" в училище, по изключение може да се възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с организацията и с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в училище не позволява класното ръководство и извънкласната дейност да се осъществяват само от лица, заемащи длъжностите "учител", "старши учител" и "главен учител".

Чл. 60. (1) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", изпълняват и следните специфични задължения: 1. участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището;

 2. участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

 3. подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

 4. анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас;

 5. използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;

 6. подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността "младши учител";

 7. участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;

 8. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

(2) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", могат да предлагат преминаване от длъжност "младши учител" на длъжност "учител" на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния процес.

Чл. 61. (1) Лицата, заемащи длъжността "главен учител", изпълняват и следните специфични задължения:

 1. планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището - за етап и/или степен;

 2. участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището;

 3. обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището;

 4. консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

 5. консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

 6. организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците;

 7. организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището;

 8. координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището;

 9. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

(2) На лицата, заемащи длъжността "главен учител" в училище, може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител".

Чл. 62. (1) Лицата, заемащи длъжностите "младши възпитател", "възпитател", "старши възпитател" и "главен възпитател", изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове;

2. подпомагат процеса на самоподготовка на децата и учениците;

3. избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност;

4. формират социални умения у децата и учениците;

5. диагностицират и насърчават постиженията на учениците;

6. участват в разработването на индивидуалните образователни програми;

7. водят необходимата документация;

8. отговарят за опазване здравето и живота на учениците;

9. осъществяват връзка и взаимодействие с родителите (настойниците);

10. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.(2) Лицата, заемащи длъжността "младши възпитател", работят в тясна връзка с учителите, класните ръководители, педагогическия съветник, ресурсните учители и други специалисти от ресурсния център.

(3) Лицата, заемащи длъжността "младши възпитател", при изпълнение на задълженията си се подпомагат от "старши възпитател" и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към възпитателно-образователния процес.

Чл. 63. (1) Лицата, заемащи длъжността "старши възпитател", изпълняват и следните специфични задължения:

1. планират, организират и провеждат квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове;

2. участват в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през свободното време на учениците;

3. консултират младшите възпитатели;

4. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;

5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на възпитателно-образователния процес и/или корекционната дейност;

6. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.(2) Лицата, заемащи длъжността "старши възпитател", могат да предлагат преминаване от длъжност "младши възпитател" на длъжност "възпитател" на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно- възпитателния процес.

Чл. 64. /1/ Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

/2/ Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

РАЗДЕЛ II


УЧЕНИЦИ
Чл. 65. Ученикът има следните права:

 1. да избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

 2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.


Чл. 66. /1/ Ученикът има следните задължения:

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави: облеклото му да не е провокативно и предизвикателно; да не се вижда бельо, да не е с джапанки; да не е със силен грим; да не демонстрира принадлежност към религия, секти, ЕМО- и др. течения. В учебен час не се допуска ученикът да бъде с шапка на глава, шал и ръкавици.

4. да носи значка с емблемата на училището като отличителен знак на учебното заведение при участие в общински, областни и др. прояви.

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебен час (да бъдат изключени).

8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

10. да не напуска учебния час без разрешение на учителя;

11. да спазва училищните правилници, нормите на поведение в училище и обществото, да не нарушава дисциплината и реда, определени от учителя в учебния час;

12. да не вписва оценки или каквато и да е друга информация в ученическата книжка и дневниците на паралелките, да не прави поправки в тях, да не ги изнася от училище или унищожава.
13. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

14. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; при нанесени повреди в 5-дневен срок да възстановява щетите;

15. да носи винаги ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора, както и да я поднася за подпис на родителя/настойника след всяко вписване на оценки, забележки и съобщения;

16. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

17. да изпълнява учебните си задължения;

18. да закусва само на определените за това места: училищен стол, фоайе пред столова, фоайе пред ФК салон;

19. при наличие на свободен час да не пречи на учебните занятия на другите ученици.

20. при наложена мярка “отстраняване от час” да не напуска училищната сграда и да се яви веднага (придружен от отговорника на класа) в кабинета на педагогическия съветник. (При отсъствие на пед. съветник – при пом.-директори).

21. Във връзка със спазването на санитарно-хигиенните и здравословни изисквания в часовете по ФВС да се явява в съответното за сезона или място на провеждане спортно облекло.

22. До 30.09. на настоящата уч.година да подвърже получените безплатни учебници и да ги съхранява в този вид до края на учебните занятия./2/ Неизпълнението на задълженията, предвидени в ППЗНП и в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл. 67. При изгубен, скъсан, разрязан и негоден за употреба учебник ученикът/родителят/ възстановява учебника или неговата стойност в училището не по-късно от 15.06. на съответната учебна година.

Чл. 68. /1/ Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. при представяне на медицинска бележка (заверена от завеждащ мед. каб. в училището) или документ от спортния клуб, в който членува;

 2. до три дни в една учебна година с уведомително писмо от родителя;

 3. до седем дни в една учебна година с разрешение от директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

/2/ Медицинската бележка или документът от спортния клуб се представят на класния ръководител най-късно до 2 дни след завръщане на ученика в училище.

/3/ Уведомителното писмо/писмената молба от родителя следва да се представят на класния ръководител/директора на училището преди налагащото се отсъствие или в деня на отсъствието, а при невъзможност – най-късно в деня на завръщане на ученика в училище.

Чл. 69. /1/ За освобождаване на учениците по здравословни причини от часовете по ФВС се представя медицинска бележка, издадена от личния или лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика, мотивът за освобождаване и срокът за освобождаване. При наличие на медицински документ за краткотрайно недопускане за упражняване на спортна дейност, присъствието на ученика се контролира от учителя по физическо възпитание и спорт.

/2/ Учениците могат да бъдат освободени по здравословни причини от изучаване на предмета ФВС за учебен срок или година чрез протокол на ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на РЕЛКК.

/3/ На учениците, освободени по здравословни причини от часовете по ФВС, не се оформя срочна оценка, ако продължителността на освобождаване от учебните часове е за период, който не позволява поставянето на задължителния брой текущи оценки по учебния предмет.

/4/ Когато ученикът е освободен от изучаване на учебния предмет ФВС, за срочни и годишни оценки се записва текст “освободен”. Годишната оценка на учениците, освободени за един учебен срок, се формира от срочната оценка за учебния срок, през който е изучаван учебния предмет.

Чл. 70. Директорът на училището въз основа на представените медицински документи определя със заповед как учениците, освободени по здравословни причини от учебния предмет ФВС за учебен срок и/или учебна година, ще уплътняват времето, определено за този час.

Чл. 71. /1/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

/2/ Закъснения до 15 мин. за 3 учебни часа без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

/3/ При напускане на учебен час без разрешение от учителя - на ученика се отбелязва неизвинено отсъствие за часа. В дневника в графа “бележки по дисциплината” се отразява проявата на ученика.

Чл. 72. /1/ За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от ЗП или ЗИП, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебен срок и/или учебна година.

/2/ В случаите на ал.1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

/3/ Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със СОП не се отразява на формирането на срочна оценка.

Чл. 73. /1/ За допуснатите отсъствия по уважителни причини и за неизвинените отсъствия класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя /настойника/ на ученика:

 1. При допуснати 3 неизвинени отсъствия класният ръководител писмено уведомява родителя /настойника/ на ученика чрез съобщение за допуснати отсъствия и вписването им в ученическата книжка;- Кл. р-л подава информация и до педагогическия съветник.

 2. При допуснати 6 неизвинени отсъствия кл. ръководител писмено уведомява родителя /настойника/ на ученика чрез съобщение и провежда разговор с родителя относно причините за допуснатите отсъствия. Кл. р-л подава информация до комисията за противообществени прояви;

 3. При допуснати 10 неизвинени отсъствия кл. р-л лично писмено уведомява родителя /настойника/ на ученика чрез съобщение и осигурява присъствието му в училище за разговор с директора.

/2/ Броят на отсъствията на ученика по уважителни причини и на неизвинените отсъствия се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл. 74. /1/ В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

/2/ При завършване на основно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование.

/3/ Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище като неразделна част от удостоверението за преместване.

/4/ Характеристиката на ученика се изготвя по образец и се регистрира в книга за регистриране характеристиките на учениците.

Чл. 75. /1/ За неизпълнение на задълженията, определени с ППЗНП и с този правилник, на ученика се налагат НАКАЗАНИЯ:

 1. забележка - Срок на наказанието - до края на учебната година. Налага се при 8 нарушения със заповед на директора по писмено предложение на кл. ръководител. Преди налагане на наказанието директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

 2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време – Срок на наказанието – определя се в заповедта за налагане, издадена от директора по предложение на ПС. Налага се при 12 нарушения. Преди налагане на наказанието ПС изслушва ученика или класния ръководител/упълномощено лице и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

 3. предупреждение за преместване в друго училище - Срок на наказанието – определя се в заповедта за налагане, издадена от директора по предложение на ПС. Налага се над 15 нарушения. Преди налагане на наказанието ПС изслушва ученика или класния ръководител/педагогическия съветник и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

 4. преместване в друго училище - Срок на наказанието - до края на учебната година. Наказанието се налага със заповед на директора по предложение на ПС. Преди налагане на наказанието ПС изслушва ученика/родителя или упълномощено лице и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Наказанието се налага като крайна мярка при тежки и системни нарушения.

 5. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст. - Срок на наказанието – определя се в заповедта за налагане, издадена от директора по предложение на ПС. Преди налагане на наказанието ПС изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Наказанието се налага като крайна мярка при тежки и системни нарушения.

/2/ Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. В учебното заведение се определят следните дейности:

  1. поддържане на хигиената в класните стаи, коридорите, ФК салон, спортни площадки и училищен двор;

  2. грижи за цветята в училищната сграда и за зелените площи в училищния двор;

  3. помощ в библиотеката: поддържане на хигиената, подреждане на книги.

/3/ За неизпълнение на задълженията, определени с ППЗНП и с този правилник, на ученика се налагат следните МЕРКИ:

 1. отстраняване от училище - Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ППЗНП или на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.- Налага се със заповед на директора по писмено предложение на кл. ръководител, учител, възпитател или педагогически съветник. – За времето на отстраняване се отбелязват неизвинени отсъствия на ученика, които се отразяват в дневника.

 2. отстраняване от учебен час - Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Тази мярка не може да се налага на ученици със СОП, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето. (Тези ученици се насочват към ресурсен кабинет.) При налагане на мярката за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отразява в дневника «отстранен от час» и отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Отстраненият ученик е длъжен веднага да уведоми педагогическия съветник на училището (при отсъствие на педаг. съветник се уведомява пом.– директори) за наложената мярка. Учителят, отстранил ученика, уведомява лично класния ръководител или педагогическия съветник веднага след учебния час. Класният ръководител своевременно уведомява лично родителите на ученика и вписва наложената мярка в ученическата книжка.

 3. намаляване на поведението - При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в ППЗНП и в този правилник, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението. Налага се със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. Срокът на мярката се определя в заповедта за налагането й като се отчитат видът, тежестта на нарушението/ нарушенията и личностните особености на ученика.

 4. консултации и допълнително обучение в извънучебно време -Освен налагането на наказание по ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище. Налага се със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

/4/ Мерките по ал.3 т.3 и т.4 се налагат заедно с наказанията по ал.1.
Чл.76. За допуснати неизвинени отсъствия се налагат следните наказания:

 1. забележкапри допуснати 5 неизвинени отсъствия.- Срок на наказанието - до края на учебната година. Налага се със заповед на директора по писмено предложение на кл. ръководител.

 2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време – при допуснати 8 неизвинени отсъствия.- Срок на наказанието – определя се в заповедта за налагане, издадена от директора по предложение на ПС.

 3. предупреждение за преместване в друго училище – при допуснати 12 неизвинени отсъствия.- Срок на наказанието – определя се в заповедта за налагане, издадена от директора по предложение на ПС. Преди налагане на наказанието ПС изслушва ученика и/или родителя на ученика, проверява фактите и обстоятелствата, причина за неизвинените отсъствия.

 4. преместване в друго училище – при допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година. - Срок на наказанието - до края на учебната година. Преди налагане на наказанието ПС изслушва ученика и/или родителя на ученика, проверява фактите и обстоятелствата, причина за неизвинените отсъствия.

 5. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – при допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година за ученици, навършили 16-годишна възраст. - (Срок на наказанието - до края на учебната година).

Чл. 77. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

Чл. 78. /1/ Наказанията и мерките са срочни.

/2/ Когато наказанията по чл. 75 ал.1 т.4 и т.5 и чл.76, т. 4 и т.5 (преместване в др. у-ще и преместване от дневна в самостоятелна форма) са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 79. /1/ Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

/2/ Видът и срокът на мерките по чл. 75, ал.3 т.4 (консултации и допълнително обучение в извънучебно време) се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

Чл. 80. /1/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

/2/ За всяко производство за налагане на наказание по чл. 75 ал.1, чл.76 и на мярката по чл. 75, ал.3 т.3 се определя докладчик. Докладчик е класният ръководител или учител, който преподава на ученика.

/3/ Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

/4/ При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

/5/ За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

/6/ Преди налагане на наказанията по чл. 75 ал. 1 т. 2 – 5 и на мярката по чл. 75, ал. 3, т.3 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

/7/ Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 75, ал. 3 т. 2, се взема мнението на класния ръководител на ученика.Чл. 81. /1/ В заповедта на директора за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането му.

/2/ Заповедта може да се обжалва пред Началника на РИО – Хасково.

Чл. 82. /1/ Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

/2/ Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в дневника на класа и в характеристиката на ученика.

/3/ Наложеното наказание по чл. 75 ал. 1 т.1 и чл. 76 , т. 1 (забележка) се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 83. /1/ Ученик, на когото е наложено наказание «преместване в друго училище», продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РИО.

/2/ Ученик, на когото е наложена мярката «намаляване на поведението» или наказание «извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време», за срока на мярката/наказанието се лишава от правото да участва в представителни и развлекателни прояви, както и в екскурзии, организирани от училището.

Чл. 84. /1/ Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

/2/ По желание на ученика след заличаване на наказанието «преместване в друго училище» той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

/3/ Заличаването се отбелязва в ученическата книжка, а предсрочното заличаване - и в дневника на класа .Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница