Утвърждавам: Директор на дг “Слънце”Дата13.01.2018
Размер356.9 Kb.
#45515
ДЕТСКА ГРАДИНА“СЛЪНЦЕ“

гр. ПЛОВДИВ ул. „ ПОП АНГЕЛ ЧОЛАКОВ“ № 5

тел: 032/682518 e-mail: slance_dg@abv.bg

Утвърждавам:
Директор на ДГ “Слънце”ЗА РАЗВИТИЕ НА

ДЕТСКА ГРАДИНА “СЛЪНЦЕ”

ЗА ПЕРИОДА

2016 – 2020 ГОДИНА

ВЪВЕДЕНИЕ

Предложената стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния, в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на децата от ДГ „Слънце”

Тя определя общите насоки на развитие в дейността на ДГ, акцентира върху видовете мероприятия, които предстоят, създава условия за съгласуване и координиране на различните действия и дейности съобразно ресурсите - човешки, финансови, технически.

Основава се на принципите и насоките на Конвенцията за защита на децата, ЗЗД, ЗПУО, Общинската стратегия за развитието на образованието, Европа 2020, Наредба № 5/03.06.2016 г.на МОН за предучилищно образование и други нормативни актове, касаещи предучилищното и училищно образование и политиките в подкрепа на детето .

Стратегията е със срок на изпълнение четири години от 2016-2020 год.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

     1.1. Деца

     В ДГ «Слънце» се приемат деца на възраст 3–7 години. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.


Силни страни

Затрудняващи моменти:1. Децата са физически и психически здрави и правилно развити.

2. Няма очертан демографски срив и липса на деца.

3. Осъществена е приемственост детска градина – училище.

4. Осигурено е здравно обслужване;

5. Въвеждане на задължително предучилищно образование на децата от 5 годишна възраст.


1. Допускане на посещаемост над определената норма, което предполага по-голямо напрежение и невъзможност за индивидуална работа.

2. Липса на законови разпоредби за строг режим за недопускане на ОЗБ и връщане на болни деца;

3. Вероятност за изтичането на деца от трета и четвърта възрастови групи вследствие възможността подготвителните групи да се организират и в училище.

4. Нарастване броя на децата с неадаптирано и социално неприемливо поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия.

5. Липса на съвременни условия за игра на открито – площадки , отговарящи на съвременните стандарти
Вътрешен потенциал:

•  Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока сензитивност на децата.

•  Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата.

• Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви.

• Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие.
1.2. Кадрови ресурси

Брой на педагогическия персонал – 18 педагогически специалисти - 1 директор, 1 главен учител ДГ, 11 старши учители ДГ , 4 учител ДГ, 1 страши учител музика ДГ

Възрастов състав – средна възраст 30 – 55 год.

Образование на педагогическия персонал – с висше образование – 18

ПКС – І I ПКС – 1 пед.специалист, IІІ ПКС-6 пед.специалисти, IV ПКС – 4 пед.специалисти, V ПКС-4 пед.специалисти.
Силни страни:

Затрудняващи моменти:
1. Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, чрез еднократно в годината диференцирано заплащане за резултатите от педагогическата работа, делегиран бюджет и Вътрешни правила.

2. Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа квалификация чрез системата на делегиран бюджет.

3. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.

4.Утвърдена екипност на различни равнища.

5.Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит.

6.Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители.

7. Осигурени здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицензирана фирма.

1. Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегрирането на деца със специални образователни потребности и корекция на т.нар. „трудни“ деца.

2. Недостатъчна мотивация за придобиване и повишавате на ПКС.

3. Недостатъчни умения за работа със съвременни образователни софтуерни продукти.

4. Недостатъчни умения за разработване и защита на проекти по национални и европейски програми

5. Недостатъчна ангажираност на учителите за контрол на достъп на външни лица в сградата чрез затваряне на входовете за групите.

Вътрешен потенциал:

•  Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения и чужди езици.

•  Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина.

•  Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации да станат достояние на всички чрез различни форми.


1.3. Възпитателно-образователен процес

Наличие на Програмна документация и помагала.

Изпълнение на държавните образователни изисквания.

Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата и стимулиращи мисловните процеси.Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.

2. Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси – допълнителни педагогически услуги.

3. Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари, собствени дискове и др.

4. Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.

5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

6. Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

1. Недостатъчност в прилагането на превантивна и рехабилитационна педагогика, както и не владеене на компенсаторни педагогически механизми.

2. Недостатъчно противодействие на установената хиподинамика на децата.

3. Недостатъчна ефективност и адаптируемост на утвърдените помагала към спецификата на детската градина.

4. Трудоемка диагностика, неотговаряща на възрастовите особености на съответната група.

5. Липса на апробирани, описани и на популяризирани интерактивни методи за взаимодействия за детски градини.

6. Използването на програмните помагала за учителя едно към едно без да се разработват годишни разпределения за всяка група, които да отчитат индивидуалните особености на децата, спецификата на годишните празници и др. моменти

Вътрешен потенциал:

•  Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

•  Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).

•  Компетентен и критичен подбор на програми и помагала.


1.4. Учебно-техническа и материална база

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина. През периода 2011 – 2016 г. базата бе постоянно обновявана и реновирана. • Учебна база :

◦ 8 просторни светли спални и занимални, отделни санитарни помещения

◦   физкултурен салон;

◦   музикален кабинет;

◦   интерактивен кабинет;

◦   дворни площадки - 1 нова и 7 със стари съоръжения за игра;

◦   достатъчни технически средства, подпомагащи педагогическия процес – 8 преносими компютъра, 2 бр. мултимедия, принтери, копирна машина, музикална система и др.

◦  достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала и др.


 • Материална база:

◦ оформени кабинети за директора и за ЗАС и снабдител;

◦  кабинет за медицински специалист;

◦   кухненски блок с нова аспирация и всички необходими съоръжения за работа – печки, фурни, , хладилни съоръжения, картофобелачка , зеленчукорезачка, тестомесачка,

◦  плувен басейн с нова аспирация


Силни страни:

Затрудняващи моменти:
1. Обособени помещения за всяка група.

2. Игрови площадки на двора за всяка група /1 обновена и сертифицирана съгласно изискванията/

3. Достатъчно количество технически средства, необходими за педагогическия процес – компютри, интернет, копирна машина и др.

4. Централна отоплителна система.

5. Отремонтирани санитарни възли в три групи и администрация;

6. Кухненски блок с нова аспирация,

1. Остарял сграден фонд.

2. Липса на съвременни настилки на двора и уреди за игра съгласно европйските стандарти;

3. Неремонтирани тротоарни пътеки ;

4. Остарели радиатори за отопление, запушени и неработещи ефективно;

5.Стари хладилници и ел.фурни.
Вътрешен потенциал:

•  Мотивиране на родителите на децата за собствен труд към обновяване на МТБ.

•  Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции.

•  Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение.


1.5. Финансиране

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината. От 2012 г. ДГ «Слънце» работи по системата на „Делегиран бюджет“

Съществуват и други алтернативи, допускани от ЗПУО, за финансиране от проекти, дарения, Настоятелство и др.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Делегиран бюджет, управляван от директора, по приоритетите на градината.

2. Допълнителни средства за помагала за всички групи.

3.Правила за ФУК в ДГ;

4. Функционираща и действаща комисия по отчет и контрол на даренията.

5. Наличие на вътрешни правила за работна заплата.

1. Липса и недостатъчни средства за основни ремонти, за реконструкция на двора, за енергийна ефективност .

2. Недостатъчно активизиране на родителите за участие в благоустройството и обогатяването на материалната база.

 


Вътрешен потенциал:

•  Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.

•  Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране.


1.6. Външни фактори

Семейна общност и родителите на децата ...

Връзки с неправителствени организации ...

Общински структури и културни институции ...

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес – чрез провеждане на“ден на отворени врати“, „пролетно почистване“ и облагородяване на двора.

2. Установено е трайно сътрудничество с научни институции – университети, съюзи, и др.

3. Създадени са трайни връзки за обмяна на опит с водещи детски градини в системата и др.

4.Налице е добра връзка с местните общински структури.

5 .Налице е сайт на ДГ «Слънце» и Фейсбук страница за комуникация с родители и др. желаещи.

1. Недостатъчно е включването на родителите в образователни програми на детската градина.

2. Неефективни са връзките и контактите с неправителствени организации.

3. Недостатъчно е прилагането на разнообразни инициативи за повишаване активността на родителите.

Вътрешен потенциал:

• На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: обособяване на библиотека за родителите, клуб на родителя, „Поща“.

•  Създаване на система за външна изява на деца и учители.

•  Издаване на книжка, детски вестник, брошура с творчество на деца и учители, диск.

• Създаване система за обмен на информация със семейството, детските ясли и училището.


МИСИЯ

   Мисията на  ДГ”Слънце” е да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете, като създава учеща среда за неговата реализация и го подготвя за справяне с предизвикателствата на времето.

ДГ „Слънце“да осигури педагогически целесъобразно пространство за игра, познание, общуване и творчество, чрез желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.

Настоящата стратегия е ориентирана към ДЕТЕТО и към ОЧАКВАНИЯТА ни за него.ВИЗИЯ

    Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето състояние на ДГ”Слънце”.

Тя отразява непрекъснатото развитие на институцията ДГ, вземайки под внимание дефицитите от информираност, възможност от действия, квалификация и други по отношение на ролята и възможностите на екипа за преодоляване на възникващите проблеми.

Тя определя насоките по които ще работи ДГ и как ще се реализира програмната ни система. Концентрира усилията на педагогическия екип да работи за постигане на трайни резултати, умения за критично мислене, компетентности, чрез използването на разнообразни интерактивни методи в изградена Учеща среда.

Насочена е към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина – Семейство - Обществен съвет – Институции, като партньори в провеждането на различните дейности.

ВИЗИЯТА ни е: • даваме на всяко дете обич, уважение, избор и така го правим щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

 • в ДГ”Слънце” детето учи играейки, изследва света, експериментира, общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие.

 • чрез екипа ни от професионалисти развиваме и обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете.

 • ние сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация.

ЦЕННОСТИ

- Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.

- Подкрепяща образователна среда;

- Можещи, знаещи, квалифицирани и учещи се педагози с поглед напред към иновациите, технологиите и новите предизвикателства в предучилищния сектор .

-Успешно партньорство със семействата, основано на традиции, доверие и взаимно увжение. Активно включване на семейството в живота на детската градина.

- Равен старт за всички деца, независимо от различията им.ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Целта на екипа на ДГ ”Слънце” е:

Да бъдем предпочитани и конкурентни на база професионален екип, разбиращи и откликващи партньори, щастливи, знаещи и можещи деца, ръка за ръка със семейството. Да осигурим и гарантираме качествено предучилищно образование за всяко дете.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТА ИМ

1.Поддържане на висок професионален имидж на институцията ДГ- критерии: • голяма предпочитаност при избора на ДГ от родителите

 • висока посещаемост

 • пълен капацитет и списъчен състав

 • множество изяви на различни нива и чрез разнообразни методи и средства

 • запазване, укрепване и непрекъснато повишаване доверието на родителите към ДЗ и екипа ни.

2.Повишаване и поддържане на съществуващата мотивация на учителите и непедагогическия състав, непрекъснато усъвършенстване и квалифициране на кадрите-критерии:

 • брой квалификационни кредити и участия на педагогическите специалисти в различни квалификационни форми

 • кариерно развитие и придобиване на повече и различни ПКС

 • „Мотивираният учител е успешният учител!”

3.Възпитаване и обучение чрез създаване на Учеща среда и емоционален комфорт за всяко дете, успешна адаптация и подготовка за новите предизвикателства-критерии:

 • поддържане и непрекъснато обогатяване на МТБ в крак с новите изисквания

 • голямо разнообразие от различни и желани от децата дейности чрез свободен избор и достъп за всяко дете

 • осигуряване на качествен и интерактивен УВП от професионалисти с ново мислене и готовност за непрекъснато професионално и личностно развитие.

4.Развитие и усъвършенстване на партньорските отношения на ДГ със семейството и другите социални фактори – Обществен съвет, УН, НО и други-критерии:

 • разнообразни, системни, интересни и полезни партньорства, осъществявани чрез различни дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и др.форми на взаимодействие и доверие.

5.Ефективен мониторинг, отчетност, прозрачност и докладване по изпълнението на всички дейности на стратегията

6.План за иновационни политики и управление на процесите – разработване и внедряване на нови методи и техники за развитие на ДЗ с оглед постигане на максимални резултати чрез използване на: • Стратегия за работа с хора- работа в екип,техники за успех, уникалност на всеки един от екипа, създаване на база от идеи и среда за тяхното прилагане, взаимопомощ и подкрепа в екипа.

 • Стратегия за насърчаване на учителите- техники за успех, награди и признания, насърчаване чрез стимули, сътрудничество в екипа, регламентирано време за комуникация, споделяне на притеснения, идеи, инициативи, успехи, зачитане лични празници на всеки един от екипа, оценка на всеки един от екипа пред останалите, подържане на отборен дух. Осигуряване на лично пространство- режим на труд и почивка, зачитане на личния живот, политика на отворени врати

 • Стратегия за позитивна училищна общност- техники за успех, среда за надграждане на компетенциите, признаване на културни различия, справедливо справяне с всеки казус, човек или проблем

 • Стратегия за осигуряване на ресурси и материали- осигуряване на спокойна и обезпечена работна среда, материали според нуждите и идеите на екипа с цел прилагане на нови или различни техники за работа с децата

 • Стратегия за въвеждане на иновации в обучението- свободен избор на техника, метод, средства. Положителна подкрепа за различните стилове на работа, гарантиране на разнообразието и творчеството в работата с децата.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Утвърждаване на ДГ като значима и учеща институция, част от предучилищния сектор в гр.Пловдив

2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата

3. Повишаване на качеството и ефективността на ПУО и подготовка-система за оценка и самооценка на персонала

4. Усъвършенстване системата за квалификация и преквалификация на кадрите

5. Удоволетворяване на потребностите на деца със СОП

6. Взаимодействие и сътрудничество с родители, общественост, НПО и органи по чл.2,ал.2 от ЗПУО

7. Развитие и подобряване на външната и вътрешната среда

8. Осигуряване на допълнителни дейности извън ДОС и създаване на условия за тяхната публична изява

9. Участие в програми и проекти

10. Имиджова политика на ДГ – е-политика, работа с медии и други звена изграждащи имиджа на институцията

11. Оцеляване на ДГ при кризи и извънредни ситуацииДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Всички дейности за реализиране на настоящата стратегия ще се насочат към: • осигуряване на равен достъп до качествена педагогическа услуга за всяко дете

 • подобряване на психичното и физическо здраве на всяко дете

 • даване на знания, умения и възможности на всяко дете за реализиране на неговите права и отговорности

 • оказване на необходима и поискана помощ от родителите с цел подобряване на уменията за родителство, консултиране, оказване на подкрепа, популяризиране на различни форми, методи и услуги за работа със семействата

 • обучение за родители, осигуряване на достъпни услуги за родители и деца, които да улеснят поддържането на близки взаимоотношения в полза на децата

 • включване на децата със СОП в живота на ДЗ чрез осигуряването на достъпна архитектурна и подкрепяща среда и обучени и квалифицирани за целта кадри

 • оптимизиране броя на екипа съобразно броя и потребностите на децата

 • осигуряване на финансови механизми за качествена образователна услуга

 • прилагане на индивидуален подход в обучението и възпитанието на децата, осигуряване на близка до семейната среда, предлагане на иновационни техники и методи за общуване

 • качествено здравно обслужване и здравна информация

 • повишаване здравната и педагогическа култура на родителите

 • здравно образование на всеки педагог, дете и родител, насочено към даване на знания и придобиване на умения за здравословен начин на живот - чрез нац.програми за хранене и други методи и средства, изграждане на знания за безопасно поведение и действие при рискови ситуации

 • повишаване на физическата активност чрез спортни и дейности по интереси, подобряване и разширяване на спортната база, 100% участие на децата в спортни изяви и мероприятия

 • консултиране на родителите за интересите и способностите на детето и подпомагане на избора им при записване на училище

 • възпитаване на децата и семействата им в дух на толерантност, недискриминация на основание пол, религия, етнос чрез обучение на кадрите и семействата и прилагане на добри практики

 • повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и прилагане на интерактивни методи на обучение чрез КИТ и др.иновации

 • включване на децата в конкурси, форуми, програми за развитие на детското творчество и таланти, основани на свободния им избор и професионална педагогическа подкрепа

 • осигуряване на адекватни и превантивни мерки при защита правата на децата- защита от насилие, форми на взаимодействие със семействата на деца в риск, незабавно сигнализиране при забелязване на насилие, забрана за прилагане на всякакви унизителни за детето методи на възпитание в ДГ и семейството - обида, физическо малтретиране, наказания и др.

 • осигуряване на децата правото да изказват мнение, да зачитат мнението на другия- иновативен подход - създаване на кът за изслушване, споделяне, консултиране

 • подобряване координацията между институциите, отговорни за отглеждането и възпитанието на децата - прилагане на общи политики и практики, по-голямо сътрудничество на всички нива, основано на доверие, взаимопомощ и грижа за всяко дете.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

1. Чрез възможностите на финансиране от държавния и общинския бюджет да се осъществява ефективно, целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на средствата за обучение, издръжка и др. заплащане по посока делегирани държавни и местни дейности.

2. Делегираният бюджет да се утвърди все повече като основен източник за прилагането на финансови механизми при финансирането на различните дейности по стратегията.

3. Като допълнителен източник за финансиране да се ползва и включването на екипа в разработване на проекти с външно финансиране по различни програми от Структурните фондове на ЕС, Оперативни програми на различни нива, дарения и др.РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Дейностите за подбора и развитието на кадрите ще бъдат: • качествен подбор-прилагане на ясни вътрешни правила при назначаване и освобождаване на кадрите.

 • близки и ефективни връзки с университетите и други педагогически структури като банка за кадри

 • осигуряване и мотивиране на екипа за участия в обучения с цел повишаване на квалификацията, чрез спазване на изработените правила и план за квалификация в ДЗ

 • въвеждане на мотивационни инструменти и техники за стимулиране на кадрите- кариерно развитие, ДТВ, финансови стимули, награди, повишаване на трудови възнаграждения, подобряване на условията на труд, обогатяване на базата с нови КИТ, спазване на вътрешните правила за СОРЗ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.

2. Творческо развитие.

3. Решаване на проблемите.

4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.

5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. „Вграждане“ на детето чрез социализацията му в общността. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.

6. Използване на нови педагогически технологии.

7. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.

8. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.

9. Педагогизиране на родителската общност.МОНИТОРИНГ

   Целта на мониторинга на дейностите по изпълнение на стратегията е да осигури навременно изпълнение с оглед изпълнението на дейностите и осъществяване на корективни действия.разнообразието на дейностите налагоа всяка от тях да бъде предмет на специален мониторинг. За целта е необходимо изпълнението на всяка дейност да се конкретизира в съответни задачи.Те трябва да позволяват оценка и контрол на напредъка на изпълнението на стратегията в съответствие със спецификата на отделни параметри. Субектът на мониторинга се определя от кръга на отговорните за изпълнението й лица.СРЕДСТВА ЗА МОНИТОРИНГ:

• Отчетите за изпълнение на годишните планове на ДГ «Слънце» .

• Изпълнението на бюджетните планове за всяка календарна година.

• Видимата част за подобряване на материалната база.

Утвърждавам:

П.Кръстева:ДЕТСКА ГРАДИНА“СЛЪНЦЕ“

гр. ПЛОВДИВ ул. „ ПОП АНГЕЛ ЧОЛАКОВ“ № 5

тел: 032/682518 e-mail: slance_dg@abv.bgОСНОВАНИЕ, СЪЩНОСТ
На основание чл.29 от Наредба 5/03.06.2016 г., глава 3, раздел Първи, Детската градина изработва като част от своята Стратегия и прилага ПРОГРАМНА СИСТЕМА, която приема с решение на Педагогическия съвет.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование - полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

Подцели:


 • осигуряване на равни шансове (равнопоставеност) на всички деца при отчитане на индивидуалния им опит;

 • отчитане на индивидуалните възможности на всяко дете и темповете в неговото развитие;

 • развиване на самостоятелност, инициативност и отговорност у детето;

 • формиране на умения за решаване на познавателни задачи, за откриване и решаване на проблеми;

 • формиране на умения за работа в екип (в група);

 • разгръщане на творческите заложби на всяко дете и осигуряване на условия за проявяването им;

 • формиране на социална и комуникативна компетентност на основата на различни възможности за педагогическо взаимодействие;

 • формиране на умения за комуникиране и общуване както с възрастни, така и с връстници;

 • постигане на педагогическо взаимодействие, чиито обект е детето, а педагогът е в позицията на помощник, сътрудник и партньор;

 • функционално интегриране на образователното съдържание по направления и по възрастови групи;

 • съчетаване на практическа и умствена дейност;

 • оптимизиране на темповете на усвояване на образователното съдържание при умело съчетаване на тематичното съдържание;

 • формиране на динамична система от представи, умения и отношения;

 • гарантиране на балансирано взаимодействие между детската градина и училището.

Очаквани резултати при реализиране на програмната система: • постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст;

 • личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата индивидуална и групова игрова и познавателна дейност;

 • компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни направления за всяка възрастова група;

 • конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното образование;

 • ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в процеса на възпитание, социализация и обучение на децата;

 • оптимални взаимодействия между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.

Програмната система създава условия за придобиването на компетентностите по седемте образователни направления от всяко дете, отчита спецификата на ДГ, съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.


СТРУКТУРА
Подходи на педагогическо взаимодействие

Водещи подходи, които педагогическите специалисти от ДГ ”Слънце”ще прилагат в своята работа и които ще бъдат ключови за постигане на глобалната цел на Стратегията са следните: • Индивидуален подход към детската личност - създаване на условия всяко дете да действа индивидуално, да има свободен избор в дейностите, неограничени възможности за всяка ситуация с оглед цялостното му развитие.

 • Конструктивизъм - създаване на условия детето активно да моделира своето разбиране или знание, чрез взаимодействие в различни дейности.Да предоставяме възможности за изява на децата , да ги подкрепяме, насърчаваме, улесняваме и тестваме в реални условия, да подържаме интереса и мотивацията им. Да учи конструктивно едно дете означава да учи активно, да решава проблеми, да пренася/трансферира/ наученото в реални условия, да решава различни казуси, проблемни задачи, да повишава своята самостоятелност и критично мислене.При този подход детето е ситуирано в центъра на онова, което правим в групата, в противовес на традициите и догмите, то е АКТИВНО действащ субект и личност в процеса на учене чрез игра.Конструктивизмът е „учене чрез участие”.

 • Включване на семейството като партньор на институцията във всички дейности и по различни начини и форми

 • Креативност и успеваемост

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят и детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии и физическа култура.).

Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното време в детската градина.
Формите за педагогическо взаимодействие са:


 • основна

 • допълнителна

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето.

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември.

Педагогическа ситуация – основна форма на педагогическо взаимодействие

Същност на ситуацията – педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо взаимодействие, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметно-практическият опит на детето в групата.

Ситуацията се използва при реализиране на образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура.

Разпределение на педагогическите ситуации – Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

Разпределяне на формите на педагогическо взаимодействие в ДГ “Слънце“

Седмичният брой на педагогическите ситуации при организиране на целодневна и почасова организация по възрастови групи в ДГ“Слънце“ е:


Първа възрастова група

Образователно направление

Брой

Български език и литература

2

Математика

2

Околен свят

2(1+1)

Изобразително изкуство

2

Музика

2

Конструиране и технологии

2

Физическа култура

3

Общо:

15Втора възрастова група

Образователно направление

Брой

Български език и литература

3

Математика

2

Околен свят

2(1+1)

Изобразително изкуство

2

Музика

2

Конструиране и технологии

2

Физическа култура

3

Общо:

16Трета подготвителна възрастова група

Образователно направление

Брой

Български език и литература

3

Математика

3

Околен свят

4(2+2)

Изобразително изкуство

2

Музика

2

Конструиране и технологии

2

Физическа култура

3

Общо:

19


Четвърта подготвителна възрастова група

Образователно направление

Брой

Български език и литература

4

Математика

3

Околен свят

4(2+2)

Изобразително изкуство

2

Музика

2

Конструиране и технологии

2

Физическа култура

3

Общо:

20Определеният брой педагогически ситуации е в съответствие с чл.24(1) ,(2) от Наредба №5 за предучилищното образование от 03.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от МОН.

Не се надвишава максималният брой седмични педагогически ситуации.Няма да се организират и провеждат в детската градина педагогически ситуации по други образователни направления, във връзка с прилагането на авторски и иновативни програмни системи.


Времетраене на ситуацията – Продължителността на една педагогическа ситуация ситуациите, зависимост от възрастта на децата варира:
от 15 до 20 минути – за първа възрастова група.

от 15 до 20 минути – за втора възрастова група.

от 20 до 30 минути – за трета възрастова група.

от 20 до 30 минути – за четвърта възрастова група.


Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие през учебната година
Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни направления.

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с интересите и потребностите на децата.


Видове допълнителни форми

Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата;

Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда.

Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, така също и в неучебното време.Допълнителни форми използвани в учебно време

Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител.

Време за организиране: от 15 септември до 30 май на съответната година - в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън.

Допълнителни форми използвани през неучебно време

Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител.

Време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съответната година - в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън.

Организация на деня – дневен режим

/Приложение № 2 /
Тематично годишно разпределение за всяка възрастова група

/Приложение 3 /
Тематичното разпределение включва темите, очакваните резултати, методите и формите за проследяване постиженията на децата във всяка група по ОН за УГ.

Разработва се от учителите по възрастови групи като се отчитат интересите на децата и спецификата на ДЗ. Осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по ОН.

Варианта за изработване на тематичното разпределение е по избор на учителите.

Утвърдените от Директора тематични разпределения се съхраняват от учителите на групата заедно с дневника на групата. Темите, които ще се реализират в съответния месец имат глобален характер, реализират се чрез една или няколко ПС и дават възможност за придобиване на компетентностите от различните ОН.

Тематичното разпределение може да се преструктурира при възникнали обстоятелства от обективен характер.Това се отнася за конкретната група и се предоставя на Директора за утвърждаване.Съхранява се от учителите заедно с дневника на групата.
Механизъм за взаимодействие между участниците в ПУО
Участници в ПУО са децата, учителите, родителите, директора.

Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите в детската градина се създават условия за постигане на целите а детската градина – за възпитание, социализация, отглеждане, обучение, на децата, както и за формиране на положително отношение към детската градина/училището.Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството

Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на всяко дете и екипа на детската градина, има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност.

Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:


 • на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н.

 • на ниво детската градина – във форма на Настоятелство/ Родителски активи.

Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа.
Индивидуални форми на сътрудничество
Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.

Провеждат се по договаряне между учителя и родителя. Детският учител би трябвало да предложи време в което няма деца в групата(сутрешните часове; или късния след обяд) или в групата е осигурено присъствие на друго лице от детската градина. По този начин детският учител не нарушава правата на децата и своите задължения по длъжностната характеристика, Правилника за вътрешния ред, а осигурява защитеност на децата в групата.

Срещата може да се проведе преди началото на учебната година (през летния период) и/или в начало на месец септември. По време на първата среща родителите трябва да запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, да поговорят открито за техните страхове и очаквания от детската градина. От друга страна учителят на групата запознава родителя с правилника на градината и правилата в групата, както и с неговите родителски задължения.

Видове разговори:

Във връзка с тяхната цел, могат да бъдат:

Първоначален и опознавателен разговор – с цел запознаване на детския учител с родителя и детето. Срещата може да се проведете преди началото на учебната година или в нейното начало (м. септември). На тази първа среща родителите могат запознават учителя с особеностите на тяхното дете, за своите очаквания – какво ще се случи с детето им в детската група. От друга страна учителят ги запознава с правилата в групата, в детските градина и с техните родителски задължения.

Информативни разговори – с цел запознаване на родителя с резултатите от предучилищното образование. Провеждат се в началото и края на учебната година.

Рутинни разговори с цел информиране на родителя за промените в детското развитие и поведение, както и за придобитите или в процес на придобиване на умения по отделните образователни направления. Провеждат се в различни времеви интервали: ежедневни, седмични или месечни.
Индивидуална консултация

Провежда се по инициатива на учителя или по инициатива на родителя.

По инициатива на учителя

Ако учителят трябва да сподели наблюдавани затруднения, които изискват намесата на външен експерт специалист, той трябва да обясни това на родителите. Да подскаже варианти за вземането на решение, което засяга бъдещо развитие на неговото дете.

По инициатива на родителя

Когато родителят среща затруднения при отглеждането, възпитанието или при оказване на помощ в процеса на обучение. В тези случаи е необходимо детският учител да насочи родителя към специалист или самият той да насочи родителят към работещи стратегии.


Други индивидуални форми: Видове съобщения

Устните съобщения могат да бъдат – телефонно обаждане.

Писмените съобщение могат да бъдат - е-майл, sms по мобилен телефон.

Кога се използват?

В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на празници и развлечения, екскурзии, лагери и др., събития в детската гадина или извън нея, могат да възникнат ситуации в които учителят да използва бързи форми на съобщения.

За планираните мероприятия, за които е необходима повече подробна и детайлизирана информация за родителя – е желателно използването на писмени съобщения.


Групови форми на сътрудничество с родителите

Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма

Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота на групата, допринася за реализирането на целите и задачите на детската градина. Позитивното въвличане на родителите като наблюдатели, участници и партньори, подпомага реализирането на програмната система на детската градина. Сътрудничеството с всички родители се постига през няколко канала:

В началото на учебната година, във всяка група на детската градина се организира родителска среща, на която представя обосновката и работния план за учебната година. Координират се очакванията на родителите и на екипа на групата. Избира се комитет на родителите. Определят се неговите функции, работните отношения и начин на комуникация с екипа на групата.

Родителските срещи през учебната година могат да се планират, според потребностите и желанията на родителите. В съдържателен аспект, трябва да бъдат тематични, съобразени с актуални за възрастта – „горещи” и доминиращи теми, във връзка възрастовите особености на детското развитие и съответни поведенчески реакции на детето и да децата в групата.Тренинг с родители

Тренингът е интерактивна форма на комуникация, върху основата на диалогичното общуване между лектора (учителя) и участващите в тренинга (родителите).

Опитът показва, че лекционната форма в нейния монологичен вариант може да повиши информираността на родителите по различни въпроси, но не предизвиква достатъчно мощен заряд, който да инициира, стимулира и регулира краткосрочна интензивна личностна промяна, така както се постига чрез тренинга. Родителите – участници в тренинга, могат да осъзнаят, да „разчупят” традиционните си убеждения и вярвания за домашното възпитание и взаимоотношенията между родители-деца, между хората; да овладеят нови социални умения, да променят ценностната си ориентация и да се обогатят с нови психолого-педагогически знания.
Участие на родителите в процеса на предучилищното образование

Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Обикновено родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания.

Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина – чрез включването им в основната форма на работа на детския педагог- ситуацията. Всеки родител от групата е ценен с неговата личност и професионална реализация.

В зависимост от целта на ситуацията, може да се покани родител, който има съответната професия или професионални компетентности по изучаваната тема.

Чрез словесен разказ, презентация или демонстрация по дадена тема близка до образователното съдържание, или чрез посещение на неговата месторабота – децата по-лесно могат да възприемат и осмислят интегрираните знания от съответните направления.

Значението на включването на родителя има тристранен характер:

за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на родителя към това, което е важно за него;

за родителя – който може да види детето си в различна от ежедневието ситуация; да общува с другите деца от групата и по този начин да обогати своите родителски умения.

за детските учители в групата – за успешното постигането на целта на социализация, възпитание и образование на детето, чрез подкрепата получена от родителите.

Други форми за комуникация детски учител – родител

Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно промени в учебната програма; правилата в групата; предстоящи празници, важни събития в детската градина; статии или материали във връзка с детското развитие; новини от живота в детската градина; продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др., могат да се използват следните форми: • Сайт на детската градина

 • Информационни табла за родителя

 • Фейсбук на групата

Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност, резултатността в детската градина извън нея (участието на децата в различни конкурси и състезания) може да има прозрачност и публичност чрез: • Портфолио на учителите в групата

Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.

В зависимост от условията на населеното място, в което се намира детската градина, различните институции: социални, здравни, културо-просветни и др., могат да се реализират различни съвместни дейности.Формите на сътрудничество с различните институции, могат да бъдат: индивидуални консултации; групови срещи; лектории; съвместни празници; клубове, кръжоци и т.н.Каталог: site -> wp-content -> uploads -> 2017
uploads -> Семинар за преподаватели в областта на визуалните изкуства „ Съвременното изкуство в образованието
uploads -> Нова наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Столична община
uploads -> Іv помощно училище интернат „проф. Димитър кацаров”
uploads -> Списък на кандидатите за работа по обявените свободни позиции в ІV помощно училище –интернат „проф. Димитър кацаров”
uploads -> Е построена през 1892 г от французи и притежава една от най-старите и единствена по рода си колекции в България
uploads -> Списък на стопанския инвентар, който следва да бъде доставен и монтиран в ІV помощно училище-интернат «Проф. Димитър Кацаров» гр. София
2017 -> За ежедневното им транспортиране по местоживеене“ техническа спецификация
2017 -> М и н и с т е р с т в о н а о т б р а н а т а


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница