Утвърждавам: ДиректорДата05.03.2018
Размер326.22 Kb.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” СЕЛО БАТАК, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

5228 с. Батак, ул. „Първа” № 41, тел. 061302/214, e-mail: ou_s.batak@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Директор: ......................

/ Ш. НУРИЕВ /

Заповед № 378 / 14.09.2017 г.СТАРТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

СЕЛО БАТАК, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ


ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 година

септември, 2017 година

село Батак

Приета на заседание на ПС – Протокол № 14 / 14.09.2017 година

Съгласувана с ОС към училището на 19.09.2017 г.

С Т Р А Т Е Г И Я

за развитие на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”  село Батак  

за периода 2016-2020 г.


 

Съдържание


I. Въведение

II. Анализ на състоянието на училището и на външната средаSWOT - Анализ

III. Основни цели, задачи и приоритети за развитието на ОУ „Св.св. Кирил и Методий

      1. Мисия на училището

      2. Визия на училището

      3. Стратегически цели

      4. Приоритети

IV. План на дейностите за реализиране на целите, задачите и приоритетите

V. Финансово обезпечаване на дейностите

 VI. Заключение

 


 1. ВЪВЕДЕНИЕ
 1. Основание за разработване на настоящата стратегия е продиктувано от новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност.

 2. Разработката е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование, Закона за професионалното образование, Проектите и Програмите за развитието на образованието в Община Павликени.

 3. Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия живот / 2014-2020 г./, Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система / 2013-2020 г. /, Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.), Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.) и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

 4. Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на училището и План за нейното изпълнение.

 5. Стратегията подлежи на ежегодна актуализация. 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА –

SWOT –Анализ

 Силни страни

–         ОУ „Св.св. Кирил и Методий има дългогодишни традиции в образователна дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на Община Павликени и региона;

–         Притежава сграден  фонд, обзаведени учебни стаи, физкултурен салон и училищен двор;

–         Квалифициран учителски състав;

–         Учениците имат възможността да получат Свидетелство за основно образование

–         Сътрудничество с фирми и институции;

–         Наличие на съвременна техника и компютърен кабинет;

–         Наличие на Internet мрежа;

–         Удобни мобилни връзки с колектива на ОУ;

–         Библиотека с библиотечен фонд;

–         Работа по проекти;

–         Годишен календар и спортни прояви;

–         Изяви на учениците по различни интереси;

–         Популяризиране на специфични за региона празници и ритуали;

 Слаби страни

–         Поради демографските промени намалява приемът на ученици за 1 клас;

–         Ниско ниво на знания на учениците и нисък успех;

–         Недостатъчна мотивация за учене на учениците или нямат такава;

–         Намалява процентът на заинтересованите и активни родители;

–         Ограничено финансово осигуряване и обезпечаване;Рискове

–         Силни конкуренти;

–         Ограничен интерес на външните потребители на работна ръка;

–         Наличие на безработица и икономическа несигурност;

–         Обедняване на населението;

 Възможности

(Дейности за преодоляване на рисковете)

–         Анализ на демографската перспектива на Община Пвликени и региона в период 3-5 години;

–         Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците;

–         Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите;

–         Осъвременяване на материално-техническата база;

–         Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа с учащите се;

–         Активно включване на педагози и ученици в разработване на проекти;

–         Обогатяване на извънкласната, спортната и художествената самодейност;

–         Създаване на условия за изучаване на чужд език и информационно-комуникативни технологии;

 

 III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1.1 Мисията на ОУ „Св. св. Кирил и Методий село Батак е да осигурява съвременна и модерна подготовка на конкурентно способни кадри, способни да се реализират в условията на пазарна икономика и да продължат своето образование.

1.2 Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

1.3 Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

1.4 Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

1.5 Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

1.6 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.1.7 Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

1.8 Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.   1.  ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий село Батак като конкурентно способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

1. Училището ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

- начален етап: 1 – 4 клас;

- прогимназиален етап: 5 – 7 клас

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

4. Ще приложим една от форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

6. Ще се ръководим от изработения Етичен кодекс на училищната общност

7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

8. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, както и ще се включим в нови такива.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.

- Ефективна управленска дейност

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

- Разширяване на автономността на училището.

- Хуманизация на процеса на образование.

- Иновативност и творчество.- Толерантност и позитивна етика.

3.     СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 • Придобива и непрекъснато усъвършенства знанията и уменията на учениците по общообразователните предмети;

 • Формира обща култура на основата на националните и общочовешки ценности;

 • Формира нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и умение да отстояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки;

 • Създава условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания;

 • Завоюва все по-голямо доверие сред обществеността;

 • Повишава качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;

 • Участва в общински, национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;

 • Утвърждава чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител;

4.     ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.

 2. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение.

 3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.

 4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности.

 5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището ;

 6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи.

 7. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на свободното време.

 8. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.

 9. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”.

 10. Участие в национални програми и проекти.

IV. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.

ЦЕЛИ:

 1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

 2. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

 3. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

 4. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

 5. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.

 6. Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и прибиране и задържане на учениците подлежащи на задължително обучение.

 7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.

 8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност).

ДЕЙНОСТИ:

 1. Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.

 2. Издигане равнището на подготовката по български език и литература. Акцент върху грамотността (български език и математика).

 3. Утвърждаване на чуждо езиковото обучение от втори до последен клас.

 4. Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

 5. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.

 6. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище, с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.

 7. Насърчаване на публичните изяви  на учениците.

 8. Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез реализиране на целодневно обучение за учениците от 1 до 7 клас.

 9. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване

 10. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:

 • поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал

 • използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;

 • ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

 • реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

 1. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието. Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси и възможности.

 2. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.

 3. Стриктно спазване на изискванията:

 • за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

 • на заложените основни принципи в „Етичен кодекс на училищната общност”;

 • за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;

 • за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

 1. Засилване взаимодействието с родителите

 2. Изнасяне на интерактивни уроци от учителите

 3. Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.

 4. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.

 5. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.

 6. Засилване на възпитателната работа с учениците, с оглед пълноценно личностно развитие.

 7. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

 8. Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на училището и усъвършенстване на статута на обществените съвети.

 9. Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот.

 10. Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците. 1. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучениеЦЕЛИ:

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в училището.

2.  Продължаване на изградената система за квалификация.

 1. Продължаване на изградената система за кариерно развитие на учителите.

4.    Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на учителите.

5.    Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.

6.    Повишаване на изискванията към работата на учителите.

7.    Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане и ученици от други етнически малцинства и за които българският език не е майчин.ДЕЙНОСТИ:

 1. Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация на всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия и административен персонал.

 2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.

 3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.

 4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране, предвидени във вътрешните правила за работна заплата.

 5. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.

 6. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.

 7. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.

 8. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане.

 9. Обвързване на кариерно развитие, квалификацията и резултатите от учебния процес и дейности с учениците със системата за диференцирано заплащане.

 10. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.

 11. Обучение на учителите и учителите в ПИГ за работа с програми в областите - превенция на употребата на наркотици, инфектиране с ХИВ/СПИН, насилието над и между децата в училищна среда, сексуална експлоатация на деца, опазване на околната среда.

 12. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.

 13. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

 14. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове.

 

3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище;

  ЦЕЛИ: 1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

 2. Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.

 3. Създаване   на сайт на училището с възможности за публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.   

 ДЕЙНОСТИ:

 1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

 2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.

 3. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.

 4. Съвместна  работа с читалището в село Батак и читалищата в община Павликени, които включват в дейността си работа с подрастващи.

 5.  Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.

 6. Организиране на културни празници в училището.

 7. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

 8. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.

 9. Участие в дейностите от Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. 1. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите.

ЦЕЛИ:

 1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.

 2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.

 3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.

 4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени.

 5. Развиване ефективността на връзката учител-родител.

 6. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.

 7. Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни технологии.

 2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИП и ЗИП, в избираеми и факултативни часове.

 3. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

 4. Изграждане система за връзка с родителите чрез електронната поща по схемата: училищно ръководство - класен ръководител - родител.

 5. Информиране на родителите чрез електронната поща и социалните мрежи за възможностите за участие на техните деца в национални, регионални и училищни състезания и конкурси. 1. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

 ЦЕЛИ:

 1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в училището.

 2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.

 3. Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.

 4. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.

 2.  Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството.

 3.  Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.

 4.  Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.

 5. Изготвяне и реализиране на ежегодна здравно-образователна програма.

 6. Спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.

 7.  Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).

 8. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.

 9. Реализиране на дейности за превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол, употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.

 10. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.

 11. Адекватно здравно обслужване в училището.

 12. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.

 13. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене.

 14. Изграждане на навици за здравословен начин на живот.

 15.  Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението. 1. Взаимодействие с родителската общност сътрудничество и активни връзки с общественост и органи

ЦEЛИ:

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.

 2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО.

 3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.

 4. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.

 5. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия

ДЕЙНОСТИ:

 1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.

 2. Повишаване на уменията за работа с родители.

 3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.

 4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители.

 5. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия.

 6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.

 7. Планиране на съвместни дейности с родителите.

 8. Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги отчита/взима предвид.

 9.  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:

  • за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;

  • За спазването на училищната дисциплина;

  • За уменията на децата за общуване с учениците и учителите и за интегрирането им в училищната среда;

 • за отсъствията на ученика от учебни часове,  

 • когато започне процедура за налагане на наказание;  

 • консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

 • редовно информиране за напредъка и проблеми на децата им.

 1. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:

 • да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

 • да участват в родителските срещи;

 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;

 • да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

 • да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика;

 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

 • намиране на нови форми за общуване;

 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

 • присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

 1. Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:

 • РУО и МОН;

 • Областна управа;

 • Общинска управа;

 • Общински съветници;

 • Общинска администрация град Павликени;

 • Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая ;

 • местна общественост;

 • неправителствени организации, дарители и спонсори;

 • културни и образователни институции. 1. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на свободното време.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.

 2. Развиване форми на ученическо самоуправление.

 3. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.

 4. Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.

 ДЕЙНОСТИ:

 1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:

 • Състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;

 • отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;

 • подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн;

 • участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.

 1. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

 2. Активно съдействие, стимулиране и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.

 3. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата  пред родителите.

 4. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.

 5. Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от състезания и олимпиади

 6. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.

 7. Проучване и реализиране желанията на учителите за организиране на регионални и общински състезания по различни направления. 1. Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

ЦЕЛИ:

1.     Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците.

2.     Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.

3.     Естетизация на околната и училищната среда.

4.      Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число подобряване на учебната материална база.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Подобрения във външната среда: • Оформяне на училищния  двор.

 • Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

 • Поддръжка на оградата.

 • Поддръжка на местата за почивка.

  2. Подобрения във вътрешната среда:

 • Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинети, класни стаи, коридори.

 • Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.

 • Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.

 • Поддържане на система за видеонаблюдение и СОД

.  Поддържане и обогатяване на „Зелените зони” около училището

3. Поддържане на модерна ИКТ среда: • Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).

 • Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.

 • Поддържане висока скорост на интернет свързаност.

 • Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.

 • Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.

 • Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

 • Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.

 • Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението - мобилни технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.      

 1. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”

ЦЕЛИ:

 1. Въвеждане на нови форми на обучение.

 2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.

 3. Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.

 4. Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността

      ДЕЙНОСТИ:

 1. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование, с цел придобиване на необходими нови умения.

 2. Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостоятелна форма на обучение.

 3. Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за постигане висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в училището.

 4. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН.

 5. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.

 6. Развитие на електронните умения на учители и администрация. 1. Участие в национални програми и проекти  

 ЦЕЛИ:

 1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи нашите потребности.

 2. Развитие на конкурентно-способността на училището.

 ДЕЙНОСТИ:

 1. Участие в национаните програми и проекти:

 • „Развитие на педагогическите кадри” . Програмата осигурява допълнителни възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности на педагогическите кадри с цел подобряване качеството на българското образование и обучение, постигане на по- висок обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в общество, основано на знанието.

 •  „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.

 •  „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.

 •  "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република      България";

 • "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас и в подготвителните групи и класове”.

 • Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.

 V. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 1. Средства от бюджета на училището

 2. Рента от наем на училищни земи- ниви, мери и пасища

 3. Дарения от спонсори

 4. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещенияПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:Дейност

Финансиране

Срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс на училищната общност, методически обединения и комисии, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
2017 г.

3.

Изграждане и окабеляване на ново помещение за компютърен кабинет.

Делегиран бюджет

септември
2018 г.

4.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември
2018 г.

5.

Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

септември
2018 г.

6.

Изграждане на административен корпус, обновяване на фоайе и коридори.

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2018 г.

7.

Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт.

общинско финансиране

2017 – 2019 г.

8.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

9.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

10.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, както и включване към програма „Училищно мляко“

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

11.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалището в село Батак

Смесено финансиране

постоянен

12.

Продължаване на традицията за провеждане на Коледни и Великденски тържества

Дарения

всяка учебна година

13.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

постояненVI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


 • Срок за изпълнение на тази стратегия са  учебните 2016 / 2017, 2017 / 2018, 2018 / 2019 , 2019 / 2020 години.

 • Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове и документи за средното образование.

 • Със стратегията за развитието на училището се запознават всички членове на колектива, учениците и родителите.

 


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница