Утвърждавам: ем. Желева, директорДата14.01.2018
Размер88.99 Kb.

ХІ СОУ „Константин Константинов” – гр. Сливен

гр. Сливен, ж.к „Дружба”; телефони: 044/667461; 044/667620; 044/667519; 044/667683; www.11sou.sliven.net

Утвърждавам: ………………………

Ем. Желева, директор  • Формиране на оценка по английски език:

Оценяването се извършва помощта на разнообрани дейности в час: дискусии, презентации, диалози, писане на писма, есета, статии.
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИ РАБОТИ (есета, писма, статии):

Отлична оценка: покрити са всички изисквания според европейската езикова рамка (приложена по-долу).

Много добра оценка:При допускане на 2-3 граматически и лексически грешки .

Добра оценка: При допуснати повече от 2-3 грешки и недостатъчно уверено боравене с езиковите средства,както и объркване на стилове и формати .

При допуснати над 7-8 грешки, непознаване на основни правила и недостиг на лексически запас според нивото ученикът получава задоволителна или незадоволителна оценка.

За да се стимулира желанието на учениците да се изявяват,да комуникират,да не се притесняват да говорят,защото това е много важно,трябва да се поощрява активността в час и учениците да нямат усещането ,че са следени за всяка грешка,защото това може да ги демотивира да използват езика за комуникация.


  • ОЦЕНЯВАНЕ НА УСТНО ИЗПИТВАНЕ:

Отлична оценка:Свободно боравене с езика-четене,водене на монологична и диалогична реч-защитаване на гледна точка

Много добра оценка:Покриване на критериите за четене и монологична реч.Не са изградени умения за водене на диалог и защитаване на мнение чрез дискусия.

Добра оценка:Покриване на критериите по четене ,умение за пресъздаване на текст.Неумение да се води монолог и диалог и да се защити гледна точка.

Задоволителна и незадоволителна оценка:Ученикът има проблеми не само при водене на монолог и диалог ,но и при четене и пресъздаване на познат текст и не полага усилия,за да се справи по-добре.

  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТОВЕ:

Тестовете се оценяват по следната формула:брой точки на ученика,умножено по 6 и разделено на максималния брой точки за съответния тест.Например:ако тестът е 100 точки,а ученикът е получил 50 точки-50.6=300;300:100=3.Според тази формула:
При тест от 100 точки-50т=3

60т=3.60


70т=4.20

80т=4.80


90т=5.40

95т=5.70.
Total:

50

45-50

Excellent 6

37-44

Very Good 5

29-36

Good 4

21-28

Average 3

0-20

Poor 2


Scores 35

mark

32-35

Excellent(6)

25-31

Very Good (5)

19-24

Good (4)

13-18

Narrow Fail (3)

0-12

Fail (2)
Scores 30

m

Total:

40 pts

34-40

Excellent 6

27-33

Very Good 5

20-26

Good 4

14-19

Average 3

0-13

Poor 2ark

28-30

Excellent(6)

25-27

Very Good (5)

15-20

Good (4)

8-14

Narrow Fail (3)

0-7

Fail (2)
Scores 60

mark

60-55

E

Total:

20 pts

19-20

Excellent 6

16-18

Very Good 5

13-15

Good 4

10-12

Average 3

0-8

Poor 2xcellent(6)

54-45

Very Good (5)

44-35

Good (4)

34-25

Narrow Fail (3)

24-0

Fail (2)
Scores 100

mark

90-100

Excellent(6)

75-89

Very Good (5)

60-74

Good (4)

50-59

Narrow Fail (3)

Less than 50

Fail (2)
  • Разпределение на нивата по класове

5 клас: А1-А2;6 клас: А2; 7 клас: А2-В1;

8 клас: А1-А2; 9 клас А2-В1; 10 клас В1; 11 клас В1-В2; 12кл-В2
  • Неизпълнението на три домашни работи се оценява със слаба оценка.

Критерии за оценка според европейската езикова рамка

А1 А2 В1 В2 С1


Слушане с разбиранеМоже да разбира познати думи и осн. Изрази,свързани с него,семейството му и непосредственото му обкръжение,когато се говори бавно и ясно

Може да разбира често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасяг до него.

Може да разбира

Същественото познати

Теми на Книжовен език.Може да схваща основната информация от

Радио и телевизионни предавания когато се говори сравнително бавно и ясно.Може да разбира сравнително дълги изказвания, при услови е,че темата е позната. Може да разбира предавания и репортажи.

Може да разбира дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани.


Четене

Мога да разбирам познати имена,думи и прости изречения, напр. Надписи върху табели,плакати и каталози.

Може да чете кратки елементарни текстове Може да открива информация в обяви реклами и др.Може да разбира кратки лични писма.

Може да разбира текстове съдържащи често употребявана всекидневна лексикалМоже да разбира описания на събития чувства и желания в лична кореспонденция.

Може да разбира статии и доклади със съвременна проблематика.Може да разбира съвременна литературна проза.

Може да чете с лекота дълги и сложни специализирани и литературни текстове.,както и да долавя стилистични нюанси.Може да разбира специализирани статии и технически

Говорене

Диалогична речМоже да общува с елементарни изрази,при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да му помогне в намирането на точните думи.Може да задава и отговаря на прости въпроси при непосредствена неоходимост или позната тематика.

Може да общува във всекидневни рутинни ситуации по познати теми и дейности.Може да води кратки разговори които обикновено не може да продължи.

Може да участва без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието-семейство ;хоби;работа;пътуване и актуални събития.

Може да общува леко и непринудено и да участва в дискусии на познати теми, като излага и отстоява становищата си.

Може да се изразява гладко и непринудено , без видими затруднения.Може точно да изразява мислите и мнението си.Използва езика гъвкаво и ефикасно.

Монологична реч

Може да опише с прости изрази мястото,където живее и хората,които познава.

Може да опише накратко семейството си околните дома си образованието.

Може да описва преживявания и събития;своите надежди и цели.Може кратко да изразява и аргументира мнението си.Може да разказва случки и събития сюжета на филми и книги както и да описва своите впечатления.


Може да прави ясни и подробни описания по широк кръг теми, които го интересуват.Може да изразява становище по актуален проблем.

Може ясно и подробно да говори по сложни въпроси ,като включва свързани с тях подтеми и завършва изказването по подобаващ начин.

Писане

Може да напише кратък текст за пощенска картичка . Може да попълни името,

националността,

адреса си или други лични данни във формуляри.


Може да напише кратки бележки и съобщения .Може да води обикновена лична кореспонденция.


Може да съставя несложен свързан текст на познати теми.Пдже да води лична кореспонденция като описва събития и впечатления.

Може да състави ясен,подробен текст по широк кръг от теми, които го интересуват.Може да напише есе или доклад като дава информация и аргументи за или против определено становище.

Маже да съставя добре структурирани писмени текстове, като ясно изразява мнението си.Може да пише писма, есета, доклади на различни теми.Може да избере подходящ за адресата стил.


  • IV. Критерии за оценяване знанията и уменията на учениците по чужд език


Отличен 6:

Знанията и уменията са задълбочени.

Ученикът владее свободно учебния материал съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас и ниво.

Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси (писмени или устни ).

Изпълнява практическа задача ( свързана с четирите речеви умения - четене, слушане, говорене и писане ) правилно и в рамките на зададеното време.

Владее компенсаторни методи при речевата изява.

Гъвкаво използва лексикални и граматични конструкции, което води до богатство на изказа.

Много Добър 5:

Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски.

Ученикът се ориентира много добре в лексико- граматичния материал, предвиден за определеното ниво.

Изпълнява поставените задачи ( писмени или устни ) без нужда от подсещащи въпроси , но недостатъчно изчерпателно.

Справя се с практическа задача с незначителни грешки, които не пречат на цялостната комуникация.

Добър 4:

Знанията и уменията са частични.

Ученикът е овладял само основния материал, предвиден за определеното ниво.

Недостатъчно комплексно прилага изучения лексико- граматичен минимум.

Има нужда от водещи въпроси при изпълнение на езикова задача.

Поставените практически задания се изпълняват недостатъчно точно и пълно.

Допуска грешки, които не водят до проблеми в комуникацията.

Среден 3:

Знанията и уменията са несистемни и непълни.

Ученикът не владее достатъчно пълно лексико- граматичния материал.

При изпълнение на практическа задача допуска грешки, които влошават качеството на речта, правейки я граматически неправилна, на отделни места неясна.

Не се справя без чужда помощ.

Слаб 2:

Знанията и уменията не са формирани.

Ученикът не е овладял лексико- граматичния минимум.

Трудно се ориентира в условието на заданието.

При изпълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, лексикални, синтактични и стилистични грешки.

Слаба обща езикова , речева, учебно-познавателна култура


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница