Утвърждавам: ева митова кмет на район „подуяне”страница1/7
Дата09.12.2018
Размер0.99 Mb.
#107280
  1   2   3   4   5   6   7
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН ПОДУЯНЕСофия, ул. “Плакалница “ № 51, п.к. 1517, тел. 847 23 44УТВЪРЖДАВАМ:

ЕВА МИТОВА

КМЕТ НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ”
П Л А Н
ЧАСТ III. ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ

РАДИАЦИОННА АВАРИЯ


СОФИЯ – 2013г.

Общи положения
Съкращения

АЯР - Агенция за ядрено регулиране ( бивш КИАЕМЦ );

ГКПП - Граничен контролно – пропускателен пункт;


ИЙЛ - Източник на йонизиращо лъчение (източник);

МААЕ - Международната агенция по атомна енергия;

РАВ/М - Радиоактивни вещества / материали;

РАО - Радиоактивни отпадъци;

ЯМ - Ядрен материал;

Дефиниции

Авариен персонал” са предварително подбрани квалифицирани и обучени лица (персонал), които имат задължения за предприемане на действия за ограничаване и намаляване на последствията от аварията съгласно аварийния план и е възможно да получат аварийно облъчване.

Деконтаминация (дезактивация)” е отстраняване или намаляване на нивото на радиоактивно замърсяване с физични или химични средства.

Изходен ядрен материал” е: уран, съдържащ смес от изотопи в съотношения, срещащи се в природата; обеднен уран; всяко от горепосочените вещества във формата на метал, сплав, химическо съединение или концентрат; материал, съдържащ едно или няколко от изброените вещества с концентрация и в количества, превишаващи установените в нормативен акт стойности.

Източник на йонизиращо лъчение (източник)” е вещество или устройство, което може да причини облъчване с йонизиращи лъчения, включително чрез отделяне на радиоактивни вещества.

Йонизиращо лъчение (лъчение)” е пренос на енергия под формата на частици или на електромагнитни вълни с дължина на вълната по-малка или равна на 100 nm (с честота равна или по-голяма от 3.1015 Hz), които могат директно или индиректно да образуват йонни двойки. Ултравиолетовото и инфрачервеното лъчения, видимата светлина и радиовълните, включително СВЧ и УВЧ, не са йонизиращи лъчения.

Компетентен държавен орган” са национални органи, определени със закон с пълномощия за контрол на физическата защита, радиационната защита на хората и на околната среда и на безопасността на източниците на йонизиращи лъчения.

Мерки за повишаване на аварийната готовност” са действия на органите на изпълнителната власт, на местната администрация и на лицензианта и титулярят на разрешение, целящи периодично да преглеждат и оценяват адекватността на аварийни план и всички необходими технически средства и системи за аварийно реагиране, както и да осигурят, че членовете на аварийния екип периодично преминават обучение за прилагане на аварийния план, съответните процедури и инструкции и за работа с предвидените технически средства, както и периодично участват в аварийни тренировки и аварийни учения.

Нелегален трафик” е всяко преднамерено пренасяне (или преместване) на радиоактивни материали, в това число и ядрени материали, основно през международните граници без необходимите разрешения от компетентните органи, с цел последваща нелегална продажба, използване, съхранение или по-нататъшно транспортиране.

Незаконно преместване” е всяко непреднамерено не лицензирано получаване, притежаване, използване или пренасяне (преместване) на радиоактивни материали, в това число и ядрени материали.

Неотложни аварийно - възстановителни работи” са дейности, предприемани от аварийния персонал при авария, насочени към ограничаване (локализиране) и ликвидиране на аварията, спасяване на живота и опазване здравето на персонала и населението, намаляване на размерите на щетите на околната среда и на материалните загуби, включително прекратяване на вредното действие на радиацията.

Радиоактивно вещество” е вещество (материал), съдържащо нестабилни атомни ядра, които при превръщането си излъчват йонизиращо лъчение.Специален ядрен материал: е плутоний-239, уран -233, уран, обогатен с изотопите U-235 или U-233, и всякакъв друг материал, съдържащ един или няколко от изброените радионуклуиди.

Ядрен материал” е изходен материал, специален ядрен материал и други материали, определени с акт на Министерския съвет.1. Обхват на плана

В обхвата на настоящия план се включва радиационна авария, имаща потенциално или реално въздействие на територията на Столична община, /на територията на района/ възникнала:1.1. при авария в АЕЦ „Козлодуй” или транграничен пренос от външна авария;

1.2. при откриване на безстопанствен ИЙЛ;

1.3. при превоз на радиоактивни отпадъци (РАО) и /или ИЙЛ;

1.4. при използването на ядрени и радиоактивни материали за терористични цели,

саботажи и др.;

1.5. при регистриране на нелегален трафик на ГКПП или на територията на областта;

1.6. при умишлено радиоактивно замърсяване на публични места, питейни

водоизточници, хранителни продукти и потребителска продукция;

1.7. при пожар с наличие на ИЙЛ;

2. Цели на плана

2.1. Подпомагане на дейностите на органите на изпълнителната власт и на Столична община за координация и взаимодействие между тях за действие при радиационна авария (радиоактивно замърсяване), целящи: • провеждането на неотложни аварийно-възстановителни дейности в случай на радиационна авария;

 • постигане максимална ефективност на управлението, ограничаването на аварията и ликвидиране на последиците от нея;

 • постигане максимална ефективност на мерките за защита на аварийния персонал и населението.

2.2. Поддържане на устойчиви връзки за оперативно уведомяване и обмен на информация със Столична община и районите при радиационна авария (радиоактивно замърсяване).

2.3. Намаляване на риска, ограничаване и ликвидиране на последствията за населението и околната среда от радиационната авария .

2.4. Информиране на населението при радиационна авария.
I. АНАЛИЗ НА РАДИАЦИОННИЯ РИСК

1. Общи положения при анализ на радиационния риск

1.1. Радиационният риск се анализира от компетентните органи по радиационна защита – АЯР и МЗ. При необходимост се иска допълнителна експертиза от водещи експерти по радиационна защита в страната.

1.2. При радиационна авария, особено в случаите на възможно радиоактивно замърсяване на околната среда, както и при използване на ЯМ и РАВ за терористични цели, саботажи и умишлено радиоактивно замърсяване, и във връзка с това, че с голяма вероятност няма да се спазени нормативните изисквания за радиационна защита и безопасност, може да се стигне до облъчване на лицата, извършващи деянието, населението и на персонала, ликвидиращ последствията. Основните възможности за радиационно облъчване са:

– външно облъчване от опасен закрит ИЙЛ, поради стоене в непосредствена близост до него (едно или повече облъчени лица);

– външно облъчване от открит ИЙЛ, поради стоене в непосредствена близост до него и неправилно боравене (едно или повече облъчени лица);

– външно облъчване – както при преминаване на радиационния облак, така и от отложените изотопи върху почвата, сградите и други обекти в околната среда. Това облъчване ще намалява с времето, поради радиоактивния разпад, отмиване и просмукване в дълбочина на земната повърхност.

– вътрешно облъчване от открит ИЙЛ, поради стоене в непосредствена близост до него и неправилно боравене – вдишване, поглъщане и замърсяване на части от тялото (кожата, косата, очите и др.), дрехите и оборудването (едно или повече облъчени лица).

Радиационните дози, получени от населението се определят от вътрешното и външно облъчване. Високите дози на облъчване, могат да предизвикат лъчева болест и ракови заболявания.

При възникване на авария в АЕЦ или трансграничен пренос на радиоактивни вещества ще бъдат замърсени в определена степен населението, селскостопанските животни и насажденията, откритите водоизточници, въздуха, почвата, сградите, съоръженията и всичко, останало на открито.

В зависимост от основните изотопи, съдържащи се в радиоактивния облак,заразяването може да продължи от няколко денонощия до години.

Възможно е Столична община / районът / да се окаже в условия на повишена радиоактивност при авария в АЕЦ “Козлодуй”, която въздушно е на около 120 км. Тя се явява потенциален източник на радиационно въздействие върху населението и околната среда в случай на авария.

1.3. Освен опасността от външно облъчване, повредените източници от всякакъв вид и големина могат да доведат и до радиоактивно замърсяване на населението и/или околната среда. В резултат на пожар или разпръскване от вентилацията, може да се предизвика и замърсяване на въздушни маси с радиоактивни аерозоли.

Замърсяването с алфа-лъчители, като например плутоний и америций е специален случай при категоризирането на авариите. Аварии от този тип могат да възникнат например при незаконен трафик на радиоактивни материали. Плутоният е много опасен за инхалиране и е труден за детектиране със стандартно използвана апаратура. При действия в аварийни ситуации, включващи наличие на плутониев източник трябва да се вземат и допълнителни предпазни мерки.

1.4. Транспортни операции, свързани с превоз на радиоактивни източници или радиоактивен материал. Всички форми на транспорт, т.е. автомобилен, железопътен, въздушен и воден са използват в различна степен. Транспортираните обекти включват продукти за и от ядрената индустрия (ядрено гориво и някои радиоактивни отпадъци), радиографски източници за промишлеността, радиотерапевтични източници за медицината, технологични устройства, съдържащи радиоактивни източници, и някои потребителски продукти (пожароизвестителни датчици).Основният проблем при планиране в случай на транспортни аварии е, че те могат да възникнат навсякъде. Затова трябва да има готовност и координация за действие на национално и общинско ниво. При транспортните аварии освен водача на транспортното средство и съпровождащия екип, на опасност може да бъде и населението в близост до аварията.

1.5. При определянето на риска се отчита:

– вида на радиоактивния материал (ядрен материал или радиоактивно вещество);

– вида на излъчването (алфа-, бета-, гама-лъчение или неутронно лъчение);

– периода на полуразпадане, енергията и активността на източника, мощността на дозата;

– вида на радиоактивния източник – закрит, открит, ампула (течен), химичен състав,

токсичност и др.;

– състоянието на опаковката, ако има такава.

1.6. Рискът от облъчване се определя съгласно Приложение № 11. В случаите, когато ЯМ и/ или РАВ са с неизвестен произход, се приема, че рискът е висок и активността на източника е максималната описана в приложението.

1.7. Ситуацията може да се усложни при наличието и на не радиационни рискови фактори, като пожар, експлозия, химически реагенти и други, които следва да се анализират и отчитат при реагирането.Общ извод. От разгледаното до тук и обстоятелството, че на територията на Столична община / района / няма АЕЦ или други крупни ядрени обекти, се налага извода че:

 • територията на Столична община / района / не попада под прякото въздействие от надпроекта ядрена авария;

 • територията Столична община / района/ могат единствено да попаднат в зони на радоиактивно заразяване;

 • планиренето и усилията на ръководните органи трябва да бъдат насочени в посока намаляване и ликвидиране на последствията от такова заразяване;

 • основен фактор, който ще предопределя вероятността от попадане под подобно въздействие са хидрометереологичните условия към момента на аварията и в последствие.

2. Критерии за въвеждане на плана за действия

2.1. За начало на изпълнението на задачи по този план се счита времето на получаване на информация, доказана по технически път и /или посредством измерване, че има наличие на ИЙЛ (радиоактивен материал), чието местонахождение не съответства на нормите и правилата за радиационна защита и безопасност.

2.2. Като критерии за въвеждане на плана за действия, се счита:


 • показанието на дозиметричния прибор, при което мощността на дозата е десет пъти над естествения (природен) радиационен гама - фон;

 • резултати от спектрометрични анализи, показващи наличие на радиоактивни вещества в проби от околната среда над допустимите норми.

 • откриването на предмети, опаковки, контейнери, маркирани със знаци за радиационна опасност и / или с надписи за радиоактивност, включително и в случаите на липса на отклонения над естествения (природен) радиационен гама - фон.

2.3. В случаите, когато при извършване на радиационен контрол или радиационни измервания на произволно място, са регистрирани от 3 до 9 (от три до девет) пъти повишения над естествения радиационен гама - фон, се предприемат действия от регионалните структури от ГД „ПБЗН” и МОСВ за изясняване на причините за повишаването. При констатиране на повишен естествен радиационен фон, товарът се освобождава и се съставя протокол за дозиметрични измервания.

3. Ред за въвеждане на плана за действие и прекратяване на действието му.

3.1. Планът за действие се въвежда в изпълнение със заповед на кмета на района, след разрешение от кмета на Столична община или чрез пряко разпореждане от Столична община.

3.2. Разпореждане за прекратяване на аварийните мероприятия се дава от ръководителя на Аварийния екип, след съгласуване с председателя на ССС.

3.3. След приключване на действието (прекратяване) на изпълнението на дейностите по плана се прави: • оценка на всички записи в дневниците по време на радиационната авария, протоколите, писмените доклади и др.;

 • анализ на причините довели до радиационната авария и анализ на предприетите мерки;

 • подготовка на предложения за изменения и внасянето им, след съгласуване с компетентните държавни органи, за отстраняване на откритите недостатъци;

 • анализ на извършената от Аварийния екип работа.

Критерии за обявяване на край на действието (прекратяване) на плана за действия

За край на действията по плана за действия се счита момента, в който АЯР е информиран от изпълнителните структури , че ИЙЛ ( радиоактивния материал ) е прибран за безопасно съхраняване и няма изменения на естествения радиационен гама - фон, както и че е оказана помощ на всички пострадали лица.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЕ

1. Възстановяване/ изграждане на съоръжения.

Необходимост от рехабилитация или изграждане на обекти и съоръжения.

На възстановяване (изграждане) подлежат съоръженията, които ще послужат за защита на населението и продоволствията от радиоактивно замърсяване при обща радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй” или при трансгранично замърсяване в резултат от авария на АЕЦ в съседни страни.

Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане.

На територията на района има изградени противорадиационни укрития в жилищни блокове, частна и общинска сгради , за укриване на населението. Част от населението на района ще се укрива в избени помещения, т.е. има недостиг на колективни средства за защита.

Наличните ПРУ не се поддържат в готовност от собствениците им. Същите могат да се използват за колективно укриване след извършване на определени ремонтни дейности.

Необходимост от разширяване броя и устойчивостта на техническите средства за комуникация между кмета на района и органите за управление и информация на Столична община.Обмен на данни между оперативните дежурни на ССС и съседните райони за състоянието на гама-фона с незабавна информация за потенциално нарастващи стойности.2. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.

Като компоненти на системата за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване /СНРПО / на територията на общината могат да се посочат:

- за наблюдение - на метеорологични процеси, радиоактивността на въздуха и атмосферните отлагания от Национален институт мо метеорология и хидрология /НИМХ/, а гама-фона от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЕЯ/ - БАН;

- от Оперативния дежурен на общината и района / Пост за радиационно наблюдение и оповестяване/, чрез ежедневни измервания на гама-фона;

- за ранно предупреждение – по линия на държавното оповестяване за бедствия от военен и невоенен характер, чрез оперативния дежурен по ССС;

- по линия на СУПБЗН – за авария в АЕЦ или увеличаване стойностите на гама-фона на територията на страната /на Столична община или областа/ чрез факс и оперативни дежурни в областна администрация;

- за оповестяване – от ОД по ССС /чрез дежурния по РСС /за районната администрацията и населението;

- от Кмета на Столична община, чрез местните средства за масово осведомяванеПри радиационна авария, в зависимост от обстановката, възможностите и доколкото това не застрашава националната сигурност, информацията съдържа следните данни:

1. момент и място на възникване на аварията;

2. данни за ядреното съоръжение, обекта с източник на йонизиращо лъчение или дейността;

3. предполагаемата или установена причина за аварията и прогноза за развитието й по отношение на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда;

4. общи характеристики на изхвърлените радиоактивни вещества, включително вероятната физична и химична форма, действителни количества, състав и други характеристики на изхвърлянето;

5. информация за метеорологичните и хидрологичните условия и прогнози;

6. резултатите от радиационния мониторинг и анализи на хранителни продукти, фуражи и питейна вода;

7. предприетите или планирани мерки за защита и информиране на населението;

8. прогнози за разпространението на изхвърлените в околната среда радиоактивни вещества и за отлаганията им.

Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация

- Има изградена мониторингова станция за измерване на радиационния фон;

- Изграждане на дублираща и независима система за връзка (радиоканал с възможност за конферентен разговор) между кмета на Столична община, щаба за координация, оперативен дежурен в общината, подвижен пункт за управление в района на бедствието (автомобил ВАЗ рег.№ С 88-16 ВТ ) и ръководителя на място в района на бедствието.

Обмен на данни между оперативните дежурни по ССС и РСС и със съседни общини за състоянието на гама-фона с незабавна информация за потенциално нарастващи стойности.Предназначение на системата за оповестяване

При възникване на извънредни ситуации, оперативните разпореждания до района се предават по УКВ мрежата.

Осигурява оповестяването на дежурния по РСС, а чрез него личния състав на районната администрация и обектите на територията на района.

По изградената схема в района се оповестяват директорите на учебните и детски заведения и ДКЦ 18 и 23.

Успоредно с това е изградена и система за ранно предупреждение, чрез която в района се оповестяват определени длъжностни лица / чрез въведените ПИН-кодове /.

Оповестяването на населението от района се извършва от ОДЦ на СУ”ПБЗН” както следва:

Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от радиоактивно замърсяване! , Опасност от радиоактивно замърсяване!, Опасност от радиоактивно замърсяване!,

Сигналът е непрекъснат вой на сирена с продължителност 3 минути със скокообразно изменение на честотата през 4 секунди. 1. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението

Обучението на органите за управление и ръководителите на силите за реагиране се извършва от СУ“ПБЗН” под ръководството на кмета на района. За целта се организират и провеждат учебни сборове, щабни тренировки и учения.

Обучението на общинската и районната администрация е задължително. Обучение се провежда и с директорите на учебни и детски заведения.

Обучението на силите за реагиране /доброволното формирование/ се осигурява от кмета на Столична община чрез преподаватели, включени в регистър на ГД”ПБЗН” и СУ”ПБЗН” на МВР.

Обучението на населението за начините на поведение и действие при изпълнение на необходимите защитни мерки при радиационно замърсяване на околната среда се организира от кмета на общината/ района / като обучение по желание. За целта се разпространяват брошури с правила за поведение и действие на населението при бедствия, аварии и катастрофи, а така също и чрез лекции по радио и телевизии на територията на Столична община.4. Дейности за намаляване на риска

Действията и мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария се планират, определят и прилагат въз основа на оценката на радиационния риск, категорията на радиоактивния източник, обекта или дейността, пораждащи риска, както и от класа на аварията. • Радиационно наблюдение от постовете за радиационно наблюдение и оповестяване ;

 • Поддържане на запас от ИСЗ за населението и създаване на организация за своевременното им раздаване при необходимост;

 • Създаване на организация за извършване на йодна профилактика на населението ;

 • Ремонт и поддръжка на съществуващите защитни съоръжения;

 • Изграждане на нови защитни съоръжения и предвиждане на ПРУ в избените помещения

на новостроящи се сгради;

 • Обучение на населението за поведение и действие при повишена радиоактивност;

 • Планиране на НАВР и обезпечаването им с техника, работна сила и средства;

 • Херметизация на водоизточниците и поставяне на дограма (PVC), осигуряваща добра

херметичност на търговските обекти за хранителни продукти и обектите от хранително вкусовата промишленост.

 • Поддържане техническото състояние на съоръженията в пунктовете за управление;

 • Картотекиране и периодична проверка за състоянието и поддържане на изградените противора диационни укрития ( ПРУ ) ;

 • Разчет на подходящите помещения определени за приспособяване на ПРУ за укриване на

населението;

 • Органите за управление и силите определени за провеждане на спасителни и неотложни

аварийно-възстановителни работи се осигуряват на 100% с ИСЗ на дихателните органи и кожата.

 • Осигуряване на училищата, детските градини и населението от района с противогази ;

 • Не осигуреното с противогази население при заразяване на въздуха с радиоактивни

вещества ползва подръчни средства за защита – противопрахови маски и марлени превръзки.

 • Актуализация на телефоните за връзка;

 • Проверка на протичането на информация между кмета на района, ръководните органи от

Столична община, дежурния по ССС и формированията от Единната спасителна система;

 • Координация на аварийните планове на търговските дружества и фирми с плана на

района и формированията на СУ”ПБЗН”;

 • Изготвяне на указания-правила за гражданите за действия при авария в АЕЦ,трансграни-

чен пренос на радиоактивни вещества или от източници на йонизиращо лъчение с цел разпространението им по средствата за масово осведомяване.

 • Заявка за доставка и монтиране на видно място на мониторингова станция за измерване

на радиационния фон.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница