Утвърждавам, Геновева Ризова директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев”, град ДупницаДата20.08.2018
Размер62 Kb.
#81677

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ДУПНИЦАУТВЪРЖДАВАМ,
Геновева Ризова

директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев”, град Дупница


 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ДУПНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНАН
 1. Форми на обучение

На заседание на Педагогическия съвет на 04.09.2017 г. Протокол № 11/04.09.2017 г. са приети формите на обучение за учебната 2017/2018 г. – дневна, самостоятелна, комбинирана и индивидуална форма на обучение
 1. Организационни форми

През учебната 2017/2018 г. в Профилирана Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница се обучават ученици в 24 паралелки.


Обучението в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница се осъществява на една смяна и система на класни стаи. Дневният и седмичния режим се приема всяка година с решение на ПС. Началото на учебните занятия започва от 8:00 ч. и завършва в 14:30 ч.


 1. Учебно време

Учебната година е с продължителност 12 месеца. Учебната година започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, учебната година започва на първия следващ работен ден. За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед началото и края на ваканциите с изключение на лятната, неучебни дни и края на втория учебен срок.

 1. График на учебната година – заповед № РД09-4130/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката и решение на редовно заседание на ПС, проведено на 04.09.2017 г. (Протокол № 11)
 1. Начало на учебната година – 15.09.2017 г.

 2. Ваканции:

 • 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна ваканция

 • 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна ваканция

 • 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – зимна ваканция

 • 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна

 1. Неучебни дни:

 1. Начало на втори учебен срок:

 • 07.02.2018 г. - за І – ХIІ клас

5. Край на втория учебен срок:

 • 29.06.2018 г. –VІІІ - XI клас (18 учебни седмици)

6. Училищни празници и спортни мероприятия:

 • 22.12.2017 г. – Коледен празник – присъствен, но неучебен ден

 • 15.05.2018 г. – Изпращане на Випуск 2018 присъствен, но неучебен ден

 • 01.06.2018 г. – Патронен празник на училището – присъствен, но неучебен ден
 1. ЕКСКУРЗИИ С УЧЕБНА ЦЕЛ


VIII – XII клас – Провеждането на екскурзиите се осъществява след учебните занятия или в почивни дни в светлата част на деня. 1. ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ


02. IV.2015 г. – 13.IV.2015 г. – при проявен интерес от учениците


 1. ЛЕТЕН ОТДИХ


Лятната ваканция – при проявен интерес от учениците 1. ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ


В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “ХРИСТО БОТЕВ” ,

ГР. ДУПНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.


А. Дневен режим:


1. Учебните занятия в училището започват в 8.00 часа.

1.1. Графикът на часовете за VІІІ - XII клас от гимназиален етап е следния:Час

Начало

Край

Междучасия

1 час

8.00 часа

8.45 часа

8.45 – 8.55 часа

2 час

8.55 часа

9.40 часа

9.40 – 10.05 часа

3 час

10.05 часа

10.50 часа

10.50 – 11.00 часа

4 час

11.00 часа

11.45 часа

11.45 – 11.55 часа

5 час

11.55 часа

12.40 часа

12.40 – 12.50 часа

6 час

12.50 часа

13.35 часа

13.35 – 13.45 часа

7 час

13.45 часа

14.30 часа

14.30 – 14.40 часа

2. Часовете по СИП и Факултативна подготовка се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден от директора график за първи учебен срок на учебната 2017/2018 година съгласно Заповед № 1182/13.09.2017 г.

4. Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден от директора график съгласно Заповед № 1183/13.09.2017 г.

5. Часовете за организиране и провеждане на спортни дейности се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. Видовете спорт за часа за организиране и провеждане на спортни дейности са приети на заседание на ПС на 21.06.2016 г. и са утвърдени заедно с графика за провеждането им със заповед на директора № 1184/13.09.2017 г.

Б. Седмичен режим:


1. Учебните занятия в училище се провеждат от понеделник до петък включително.

2. След приключване на редовните учебни занятия се провеждат организационни и методически и извънкласни вдейности.

3. Родителски срещи и часовете за консултиране на родители и ученици /втори час на класса/ се осъществяват по предварително утвърден от директора график съгласно Заповед № 1185/13.09.2017 г. за първи учебен срок на учебната 2017/2018

6. Учителите се явяват на работа най-малко 10 минути преди започване на учебния час.

7. Учителите дежурят по утвърден от директора график съгласно Заповед № 1186/13.09.2017 г.

8. Работното време на: • ръководното звено е от 8.00 ч. до 16.30 ч.

 • педагогическият съветник  от 8.00 ч. до 16.30 ч.

 • Ръководител на направление «Информационни и комуникационни технологии» от 8.00 ч. до 16.30 ч.

 • административния персонал - от 8.00 ч. до 18.00 ч. /работят на две смени/

 • помощния персонал – 7.00 до 18.00 /работят на две смени/

 • медицинско лице – 8.00 – 16.30 ч

 • огняр - в зависимост от сезона /отоплителен или не/

 • охрана – 7.30 – 14.30 ч.

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики и Правилника за вътрешния трудов ред на Профилирана гимназия «Христо Ботев» гр. Дупница.
13.09.2017 г.

Гр. Дупница

Дневен и седмичен режим на Профилирана гимназия „Христо Ботев” гр. Дупница

за учебната 2017/2018 годинаКаталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница