Утвърждавам: кмет на община иваново георги миланов п л а н за действие при земетресение вДата23.10.2018
Размер3.31 Mb.
#93559
УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ГЕОРГИ МИЛАНОВ


П Л А Н

за действие при земетресение в

ОБЩИНА ИВАНОВО

село Иваново, Област Русе

2012 год.


ЦЕЛ НА ПЛАНА.

Планът за защита при земетресение е разработен с цел да се повиши капацитета на органите за управление и администрацията за организиране на превантивната дейност, за предварително обмислено управление на действията и взаимодействията по време на земетресения, както и възстановяване щетите нанесени от тях.


І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ.
1. Анализ на възможните земетресения и прогноза за последиците от тях.

В сеизмично отношение община Иваново се класифицира като второстепенно сеизмична.

С приетото сеизмично райониране територията на страната се разделя на три сеизмични района, а именно: • Североизточен, в който спадат Горнооряховската и Шабленската сеизмични зони (територията на цялата община ИВАНОВО);

 • Средногорски - със Софийската, Маришката и Тунджанската зони

 • Рило-родопски - със Струмската и Местенската зони и Велинградската област.


Данните показват, че 100% от територията на общината попада в райони с интензивност VIII степен по скалата на МШК. В тези зони при възникване на разрушителни земетресения ще се създаде сложна обстановка.

Последните силни заметресения засегнали област Русе са Вранчанското през 1977г., и Стражишкото през 1986г. с магнитуд 7-8 степен по скалата на МШК. Няма закономерна цикличност.Основните параметри на Вранчански сеизмичен район са: разстояние по границата ни 180 до 220 км, дълбочина на огнището 80-120 км. и магнитуд М-7.0.От сеизмичното райониране на страната е видно, че Ивановска община изцяло попада в зона със сеизмична активност 8 степен по скалата на МШК.

Земетресенията от 8-ма степен предизвикват многобройни повреди, пукнатини, откъртване на мазилки, падане на комини, разрушаване на отделни сгради, разрушаване на етернитови и бетонови тръби, скъсване на местата на присъединяване на водоснабдителната мрежа към съоръженията, възможно изчезване на води от водоизточниците. Разрушенията на сградният фонд могат да достигнат 26 %. Вероят-ните загуби изчислени по методиката за определяне на загубите при земетресение ще възлязат на:Безвъзвратни – 300-400 души;

Медицински – около 300-400 души

Ще се наруши системата на електроснабдяване, очаква се да бъдат полуразрушени или разрушени 8 бр. Трафопостове. Ще се наруши нормалното подаване на газово гориво, засегнати ще са и газопреносните мрежи, както и топлопреносната инфраструктура. Ще се наруши нормалното водоподаване от водоизточниците в момента, а в някои от тях и от запазените може да възникне временно или постоянно замътване. Част от обектите от националното стопанство ще излязат от строя, което може да доведе до възникване на вторични огнища на поражения от ПОВ.

На територията на общината ще възникне сложна пожарна обстановка. Очаква се възникване на масови и частични пожари в обекти, работещи или съхраняващи петролни продукти и техните производни. Възможно е да бъдат конструктивно нарушени хидротехническите съоръжения (язовирните стени и отделни участъци от дигите по поречията на реките Дунав и Русенски лом), което ще създаде предпоставки за възникване на наводнение, особено през периодите на пълноводие.

Ще бъде нарушено нормалното движение по автомобилните и ж.п. пътища поради конструктивни увреждания на пътните съоръжения. Временно ще бъдат нарушени и комуникациите на БТК, мобилните оператори, което ще разстрои управлението в първоначалният момент. Това ще доведе до затруднено свеждане на указанията и разпорежданията на ОУ ПБЗН и Щаба за изпълнение на Общинския план за ЗБ до населението. Възможно е в последващите след земетресението дни да възникнат и епидемии, което допълнително ще усложни обстановката.


2. Възстановяване /изграждане на съоръжения.

2.1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане.

Със заповед на кмета се създава комисия която определя пострадалите обекти съгласно ЗУТ.


2. 2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане.

Комисията под ръководството на заместник кмета Йордан Маринов, заедно с предста-вители на собствениците на обектите определят приоритетните такива за възстано-вяване като се изхожда от важността на обектите необходими за осигуряване жизнената дейност на общината и състоянието им – пътната инфраструктура и съоръжения към нея, производствени сгради, здравни заведения, училища, детски градини и т.н.


2.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

Секретар на общината - Галина Иларионова;

Главен архитект – Пламен Маринов и специалисти от “ТСУ”.
3. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти

и съоръжения.

3.1. Определяне на критичната инфраструктура и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи.

“ПРЕЦИЗ АГРО” ООД (цех за електролитно покритие)

Укрепителни диги:


 • Село Божичен ;

 • Село Красен;

 • ДЗС с.Мечка;

Газстанции:

 • Село Щръклево;

 • Село Иваново;

 • Село Пиргово;

Път Е-85 в участъка;

Ж.п. линия Русе – София в участъка;

Път 20202 Щръклево – Красен;

Път 20231 Сваленик – Писанец;

Път 52003 Пиргово – Е-85;

Път 50106 Иваново – Е-85;

Магистрален газопровод;

Електрически далекопроводи и трафопостове;


3.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.

Секретар на общината - Галина Иларионова;

Главен архитект – Пламен Маринов и специалисти от “ТСУ”.

Кметът на общината издава заповед за създаването на комисии които изготвят експертизи на посочените обекти. Комисиите може да бъдат от местни или привлечени от незасегнати райони специалисти.


4. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване

на органите за управление, силите за реагиране и населението.

4.1. Определяне на необходимостта от изграждане (модернизация) на съществуваващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

На територията на общината не съществува система за наблюдение.

Кметът на общината, кметовете на населени места и членовете на Щаба се оповестяват по GSM в системата за ранно предупреждение. За допълнително известяване се ползва системата “ТКО”, радиостанция, радиотелефон, телефони и GSM. Съществуват и ръчни сирени в кметствата. Използват се и възможностите на местния радиовъзел и кабелната телевизия.
4.2. Набелязване конкретни мерки за изграждане или модернизация.

Няма такава възможност.


4.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване дейността.

В момента общинската администрация не е в състояние самостоятелно да изгради или модернизира система за мониторинг и ранно оповестяване.


5. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

5.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението.

Цялостната организация по подготовката на органите за управление, силите за реагиране и населението се извършва от старши експерт „ОМП, ЗБ и СИ” – инж Колю Иванов.

Обучението на органите за управление се извършва чрез организиране и провеждане на щабни тренировки и учения на общинско ниво, като особено се следят потенциално опасните обекти и тези попадащи в евентуални зони на бедствие. Силите за реагиране на общинско ниво (доброволни формирования, групи за готовност, гасачески групи) се обучават по програмата за обучение за работещи и практически чрез провеждане на обектови учения .

Обучението на населението се извършва на доброволен принцип и чрез изнасяне на лекции по местните средства за масово осведомяване.5.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия.

Ежегодно в обекти от националното стопанство, основните училища и детските градини в общината се организират и провеждат практически занятия и учения с участието на силите от единната спасителна система , доброволните формирования и личния състав на обектите.

При организирането и провеждането на занятия и учения на общинско ниво и в училища и детски градини, финансирането на мероприятията се осъществява от общинския бюджет. За участието на основните съставни части на ЕСС - единната спасителна система финансирането е от ОУ ПБЗН-МВР и ЦСМП.
6. Дейности за намаляване на риска.

Необходим е непрекъснат контрол на качеството на строящите се сгради,контрол при издаване разрешителни за строително монтажни работи за преустройства на съществуващите сгради , с цел недопускане намаляване здравината и устойчивостта на конструкцията на сградите при земетресения.ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки

с областните и национални структури за справяне с бедствията (ОКИЦ ).
1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия.

Щабът за въвеждане на плана за СБ се привежда в готовност - 20 мин. от подаването на сигнал "Бедствие" в работно време и 40 мин. от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на щаба заемат работните си места в заседателната зала на общината стъкмени и осигурени с пособия и справочни материали. Кметът на общината (секретаря) проверява наличието на членовете, след което ги запознава с обстановката.

За добиване на точна и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието се изпраща оперативна група в състав:


 • Заместник кмета – Йордан Маринов;

 • Старши експерт ОМП, ЗБ и СИ – инж. Колю Иванов;

 • Старши експерт Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев;

 • Полицейски инспектор в ПУ – Бранимир Донев и др.специалисти по решение на кмета на общината (ръководителя на Щаба).

Ръководителят на Щаба изисква от БТК изграждане на преките канали за свръзка с дежурния по Обл.СС - Русе. За нуждите на оперативната група се придава за ползуване автомобил Лада Нива рег. № Р 5450 РН. Поемат се директните канали за връзка с Щаба на областна администрация и ОУ ПБЗН в заседателната зала на общината. УКВ (мрежата на ОУ ПБЗН)и КВ радиосвръзката се изгражда за непосредствено ръководство на СНАВР. Определените сили, средства и формированията на основните части на ЕСС се привеждат в готовност от Ч + 2 до Ч + 4. Сборно място за явяване на обектовите формирования (доброволците, групите на Е.ОН, ВиК и поддържащи фирми)е в районите на съответните обекти. Ръководителите на формирования проверяват личния състав и техниката, получават задачи за инколониране и изнасяне към района на бедствието за извършване на СНАВР.

Членовете на Щаба за координация след получаване на Указанията и задачите за изпълнение от Кмета на общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразие привеждат в готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за провеждане на СНАВР в района на бедствието.

При силни земетресения спасителните работи започват незабавно чрез оказване на помощ и взаимопомощ на оцелели и леко пострадали граждани, запазилите дееспо-собност, сили на единната спасителна система дислоцирани на територията на общи-ната и областта, силите на полицията, териториални сили и последователно нарастване на усилията с предоставените отвън сили и средства, силите на БТК, Е-ОН България Мрежи, «В и К» ООД и останалите приведени в готовност доброволни формирования.

Спасителните и аварийни работи се извършват с цел: • Спасяване на хората и оказване на помощ на пострадалите;

 • Отстраняване на аварии и повреди,създаващи опастност за провеждането на спасителните работи , локализиране и ограничаване на последствията;

 • Създаване на условия за извършване на възстановителни работи и нормализиране на живота на засегнатите райони;

 • Спасителните работи включват: провеждане на разузнаване и откриване на затрупаните под развалините, разкриване и изваждане на пострадалите, оказване на първа медицинска помощ, евакуация и настаняване на пострадалото население и извозване на материалните ценности;

Другите аварийни работи, които се провеждат в интерес на спасителните работи включват:

 • Ограничаване и гасене на възникнали пожари;

 • Отстраняване на аварии по комунално - енергийните мрежи;

 • Прокарване на проходи в развалините и затрупванията;

 • Разчистване на пътищата и улиците;

 • Укрепване или събаряне на повредени и застрашени от срутване конструкции, сгради и др.;

 • Осигуряването на фургони (палатки) за настаняване на останали без подслон граждани се организира от експерта по ОМПЗБСИ, съвместно с органите на БЧК, като се прави заявка до ОУ ПБЗН. Изхранването на личния състав на силите участвуващи в СНАВР и населението и необходимите одеяла, облекла и обувки се осигуряват от експерта по “Здравни и социални дейности “ също във взаимодействие с БЧК;


1.2. Щаб за координация.

Осъществява управлението на СНАВР от предварително оборудвано работно място – заседателната зала на общината, или от оборудван ПУ. При необходимост може да бъде изграден и подвижен ПУ, като бъде изпратена оперативна група под ръководството на ръководителя на място - в случая Началника на ОУ ПБЗН – Русе. Това се решава от териториалния обхват на земетресението, големите разрушения и щети, които могат да се получат при него и от необходимостта за непосредствено ръководство на СНАВР в участъците или обектите за работа, както и за своевременно подаване на информация-до обектите за работа и до висшестоящите органи–Областен щаб за координация и ГД ПБЗН-МВР;


1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия. Включват:

 • Силите на единната спасителна система в състава на която са щатните сили на ОУ ПБЗН – Русе и ЦСМП – Русе;

 • Групи за действие при СБ в кметствата;

 • Обектови спасителни команди (търговски дружества, земеделски кооперации, еднолични търговци):

ЕТ ДИЕМ – ДИЧО ДИЧЕВ

ПРЕЦИЗ АГРО ООД

ГЪБОЗАВОД Красен
1.4. Сили и средства на общината.

Групи за готовност за действие при СБ в кметствата (гасачески групи, обектови команди на търговски дружества, земеделски кооперации, еднолични търговци), оборудвани с:……………………….…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.5. Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината.

Няма такива.


1.6. Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел.

Аварийно-възстановителна група на БТК;

Аварийна команда “В и К” – ПЕР Иваново и ПЕР Щръклево;

Електропреносна ремонтна команда – “Експлоат. и ремонт на преносната мрежа”

Електроразпределителна команда – “Е.ОН-България Мрежи” А

Аварийна група на “Напоителни системи”


1.7. Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

Реда и начина за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината се определя от Началника на ОУ ПБЗН-МВР чрез ОКИЦ по искане на Кмета на общината.


ІІІ. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ

ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ
1. Система за оповестяване /предупреждение:

Кметът на общината, кметовете на населени места и членовете на Щаба могат да бъдат оповестени за бедствието по GSM в системата за ранно предупреждение.

При възникване на земетресения или при получаване на сигнал за опасност от такова на територията на общината, дежурния по общински съвет по сигурност оповестява:

Кмета на общината;

Заместник кмета;

Старши експерт ОМПЗБСИ;

Дежурния по Обл.СС – Руссе;

Членовете на щаба за координация и въвеждане на плана за земетресение;

Кметовете на населении места;

Ръководства на фирми, обекти, земеделски кооперации;

Доброволните формирования,

със сигнал "Стихия", посредством мрежата на мобилните оператори, БТК или радиотелефоните.

Дежурния по Общ.СС изготвя и предава донесения до дежурния по Обл.СС - Русе за земетресението по установените форми за донесение.

Кметовете на населени места и ръководителите на фирми оповестяват и привеждат в готовност групите си за действие, стъкмяват и окомплектоват същите с материали , инструменти и транспорт съгласно стъкмителните таблици и ги подготвят за провеждане на СНАВР. Известяват се (докладва се на) Дежурен координатор в ЕЕН 112 и дежурен в ОКИЦ - Русе


1.1. Налични системи за оповестяване/предупреждение.

Система за ранно предупреждение (чрез GSM оператор) на ОУ ПБЗН.

На настоящия етап се ползува изградената система за оповестяване ТКО от системата АСО осигуряваща връзката от МВР до областта и общината. Оповестяването на членовете на Щаба , ръководствата на фирмите и обектите и кметствата се извършва по телефон на БТК и чрез мобилните оператори. Кметствата могат да се оповестят и чрез радиотелефони. Оповестяването на населението се извършва с ръчни сирени. По изключение и след инструктиране може да се използва и черковната камбана. Изпол-зва се и местната радиоуредба.
1.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им:

Старши експерт ОМПЗБСИ инж. Колю Иванов, дежурни на Общ. СС, кметовете на населени места.1.2.1.При получено предупреждение.

При получаване на предупреждение за земетресения се действа както при т.1.1.2.2. За оповестяване на органите за управление, щаба за координация и силите за реагиране:

Извършва се по указани в Инструкцията начин и схема1.2.3. За оповестяване на населението информацията се подава от БHР и БHТ с предварителни данни за района на земетресението, в общината по радиовъзела, кабелна телевизия и с подвижни средства на ОД МВР и ОУ ПБЗН.

Оповестяване за видовете опастности при възникнала вторична опастност от бактериологично, химическо или радиоактивно заразяване ще се извършва с подвижните средства.

Hай - решаваща за по нататъшния успешен ход на СHАВР е първоначалното информиране на населението за:


 • Местата за изнасяне (евакуиране) извън района на земетресението без допускане на паника и задръстване на изходните пътища;

 • Изградените места за настаняване на останалите без подслон и пунктовете за раздаване на храна и вода;

 • Пунктовете за събиране на пострадали и оказване на медицинска помощ;

 • Полицейските постове за възстановяване на обществения ред и предотвратяване на мародерство;

 • Инструкция за поведение на населението при повторни земетресения;

 • Ред и начини за привличане на работни групи от доброволци в помощ на СHАВР водени от щатни сили на ОД МВР, ОУ ПБЗН, ЦСМП, БЧК и др.;


ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ
1. Временно извеждане на населението.

1.1. Длъжностни лица , които могат да разпореждат временно извеждане.

Налага се в два случая:

При възникване на критична ситуация за територията на цялата община . При това положение длъжностното лице което разпорежда временно извеждане на населението е кмета на общината, като се определят и местата за настаняване на изведеното от застрашената зона население.

При възникване на критична ситуация на отделните места , длъжностните лица могат да бъдат няколко, но най-често са тези които са в застрашения район , а това е ръководителят на място отговарящ за организирането и провеждането на СНАВР или други специалисти от ОУ ”ПБЗН” - Русе, ОД МВР - Русе , както и делегирани длъжностни лица от общината.


1.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане.

Временно извеждане се организира тогава, когато се очакват последващи трусове в дадения район или са застрашени от срутване опасни сгради и застрашени такива, обгазяване на района от ПОВ и радиоактивни вещества, вероятност от възникване на биологично заразяване, опасност от взрив и т.н.


1.3. Маршрути за временно извеждане

Маршрутите за временно извеждане се определят предварително или в зависимост от конкретната обстановка, като се съобразява да преминават далеч от високи и засегнати сгради с опасност от самосрутване, далеч от електропроводи високо напрежение, заливни зони на язовири , реки и др. опасности.


1.4. Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за извеждането и Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината

1. Заместник кмета – Йордан Маринов;

2. Старши експерт ОМП, ЗБ и СИ – инж. Колю Иванов;

3. Главен експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев;

4. Полицейски инспектор в ПУ – Бранимир Донев;

и др.специалисти по решение на Кмета на общината (ръководителя на Щаба).

При извеждането на хора нуждаещи се от специални медицински грижи, специална помощ и тези в неравностойно положение се отвеждат в болнични и социални заведения.
2. Места за временно настаняване при бедствие.

2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване ( използване на сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери).

По предварителен разчет в общината (кметствата)са определени 15 броя сгради за временно подслоняване на останали без подслон граждани. Използуването на предварително определените сгради ще става след извършване на обстоен оглед от специалисти определящи годността и сигурността на същите. На база на извършен оглед на останалия здрав обществен сграден фонд ще се извърши оценка за настаняване на останалото без подслон население. При недостиг на сгради ще се организира временно настаняване във фургони след предоставяне от съседни общини или от резерва на ГД ПБЗН-МВР.


2.2. Оценка на наличното оборудване и недостигащото.

За извършване оценка на наличното и недостигащо оборудване на сградите за настаняване с легла, постелъчен материал, завивки и други се изгражда комисия от общината, която определя какво и колко недостига, от къде ще се вземе и изготвя заявка за недостигащото, която изпраща до Областния щаб за координация и ГД ПБЗН-МВР.


2.3. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за осигуряване на наличното оборудване.

Отговорник за осигуряване оборудването на местата за настаняване на останалото без подслон население е секретаря на общината – Галина Иларионова и главния експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев.


2.4. Разчет на недостигащото оборудване.

Общината не разполага с никакво оборудване.


2.5. Длъжностни лица от общинската администрация, управляващи местата за

временно настаняване.

Секретар на общината – Галина Иларионова.

Главен експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев.

Кметовете по населени места.


3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост.

3.1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация координиращо нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.

Секретар на общината – Галина Иларионова.

Главен експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев.

Кметовете по населени места.


3.2. Длъжностни лица извършващи оценка на нуждите от храни , вода, медицински изделия, лекарствени продукти

Секретар на общината – Галина Иларионова.

Главен експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев.

Кметовете по населени места.


3.3. Разчет за три дни на нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.

РАЗЧЕТ за необходимостта от хранителни продукти, вода, лекарствени средства и медицински изделия на 1 човек за три дни
Хранителни продукти и вода


Коли-чес-

тво


Лекарствени

средства


Коли-чес-

тво


Медицински

изделия


Коли-чес-

тво


Хляб

3 бр.

Антидепресанти

10 табл.

Превързочни м-ли

10 бр.

Консерви-месни

6 бр.

Антибиотик

10 табл.

Шини

3 бр.

Млечни продукти

600 гр.

Аналгетични

10 табл.

Дезинфектанти

100 гр

Колбаси

600 гр.

Спазмолитик

10 табл.

Спринцовки едн.упот.

1

Захарни изделия

6 бр.

Нитрати

10 табл.Консерви-зеленчуци

200 гр.

Минерална вода

6 л.
По време на спасителните работи личния състав на силите получават безплатна храна. Храната се подготвя от налични ресторанти и столове или временни пунктове, развърнати в общината. Реда за поднасяне на храната е в зависимост от условията за работа. Ако същите позволяват,топла храна се поднася на местото за работа,а при неблагоприятни условия храненето се извършва на пункта за приготвяне или се приготовлява в сух вид. Техническото осигуряване на автомобилите, инженерните и специални машини се извършва от водачите и стационарните технически работилници, на фирмите и обектите, чиято собственост е автомобилната и инженерната техника.

Техниката привлечена за участие в СНАВР се явява със заредени с ГСМ резервоари, които им осигуряват най-малко едно денонощия работа. В хода на СНАВР зареждането става от автоцистерни с ГСМ в района за работа.

Секретаря на общината – Галина Иларионова организира привеждане в готовност на определени количества обменен фонд облекло и обувки,които разпределя и раздава съгласно нуждите на пострадалите

Старши експерт “ОМПЗБСИ” – инж. Колю Иванов организира изнасянето и извличането на затрупани хранителни и нехранителни стоки.

Главен експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев организира развръщането на временни подкрепителни пунктове и осигуряването на медицинските изделия и лекарствени продукти.


4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост

4.1. Отговорно лице на дейностите по разчистването.

Старши експерт “ОМПЗБСИ” – инж. Колю Иванов.


4.2. Налично оборудване и местонахождението му.

Общината може да разчита на:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В зависимост от създалата се обстановка посочената по-горе техника може да се извиква в пълния състав или само тази която е необходима за момента.

Иска се съдействие от ОУ ПБЗН и Областния щаб чрез ОКИЦ за осигуряване от съседните общини.
4.3. Длъжностно лице от общинската администрация , координиращо изпълнението на дейностите.

Заместник кмета – Йордан Маринов.


Основните усилия се насочват към :

 • Разчистване на пътищата към района на земетресението;

 • Разчистване на разрушенията и извличане на пострадалите;

 • Придвижване на средствата на наличната тежка механизация към района (кранове, багери, товарачни машини, компресори и др.);

 • Локализиране и ликвидиране на повредите по комунално-енергийната мрежа.

 • Пренасочване на основните строителни материали към района на земетресението, осигуряване на допълнителна строителна техника и механизиран инструмент за извършване на възстановителни работи;

 • Създаване пунктове за водоснабдяване с разчет - за 1 денонощие да се осигурят за 1 час - 3 - 4 л.вода: за санитарна обработка на хората - за 1 ч - 45 литра; за зареждане на техниката - на 1 т.а - 90-100 литра ГСМ; на 1 бр.инженерна машина - 150-160 л ГСМ;

 • Осигуряване на временни жилища за останалите без подслон население;

 • Осигуряване на електроенергията за нуждите на СНАВР;


5. Организация на комуникациите

5.1. Налични средства и възможности за комуникация / директни тел. връзки, обходни тел. връзки, мобилни, радиовръзка, интернет връзка/ на общината с околния свят - ОКИЦ , Областен управител, съседни общини и населени места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината.
Връзката с кметствата от общината и ръководствата на обектите ще се осъществява чрез мобилните оператори , радиотелефони и телефони на БТК. При евентуални повреди по мрежата на телефоните на БТК за връзка от общинския център към селата , ще се ползват обходни връзки чрез гр. Бяла.

Връзката с ОКИЦ и ОУ ПБЗН – Русе ще се осъществява по системата АСО и по радиовръзка , а при организиране и провеждане на СНАВР и чрез УКВ мрежата.

Със съседните общини – по телефони на БТК и чрез мобилните оператори. Връзката с отделните длъжностни лица от общината ще се осъществява чрез мобилните оператори.
5.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с околния свят.

Във връзка с изграждането на допълнителни и резервни средства за комуникация при необходимост чрез подвижна КВ и УКВ радиостанция „Мимоза” ще се изгради комуникационен пункт към Общ. СС връзка с ОУ ПБЗН и Обл. СС.


5.3. Телефонен указател, позивни и е-mail адреси на отговорни институции и длъжностни лица.
Институция

/длъжностно лице/

Теле-фон

e-mail адрес

Забележка

1.

НОКИЦ


2.

ГД ”ПБЗН” -
sacp@cp.government.bg
3.

ОУ ”ПБЗН“ – Русе - Началник

0888 730 7004.

ОКИЦ - Русе

0886 404 1185.

Областен управител

0888 394 5146.

Кмет на община Иваново

0886 841 6897.

Зам. кмет на общ. Иваново

0888 521 5708.

Председател на Общ. съвет


9.

Секретар на общината


10.

Главен архитект


11.

Главен юрисконсулт

0887 506 83712.

Директор СА

0888 796 24813.

Началник РУП – Две могили


14.

Началник ПЕР - Иваново

0887 385 40815.

Началник ПЕР - Щръклево


16.

Началник ремонтна група Е.ОН


17.

Представител на Напоителни системи Русе


18.

Дежурни Общ.СС

08116 25 7319.

Дежурни Обл.СС

082 882 570
5.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по време на бедствие.

Секретаря на общината, член на Щаба - Галина Иларионова.


6. Законност и ред

6.1. Длъжностно лице отговарящо за реда и законността.

Заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов.
6.2 Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и длъжностно лице от общинската администрация отговарящо за реда и законността.

Началника на ПУ Иваново – инспектор Бранимир Донев.


Осъществява се с органите на ОДП - Русе под ръководството на Началника на РУП Две могили и указанията на заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов. Силите определени за опазване на реда и законността се изнасят в района на земетресението и изпълняват следните основни задачи:

 • Организирне комендантската служба в района и по пътищата водещи към него;

 • Отцепване на пострадали жилищни сгради и стопански обекти;

 • Осигуряване охраната на магазини, складове и жилищни домове на населението в засегнатите райони;

 • Усилване охраната на обществени сгради и обекти от HС и такива съхраняващи документи от особена важност;

 • Предотвратяване на паника сред населението и възстановяване спокойствието и обществения ред, борба с мародерите;

 • Въвеждане ред по бензиностанциите;

 • Осигуряване условия за въвеждане силите на ОУ ПБЗН;

 • Установяване самоличността на загиналите;

 • Извършване на адресната регистрация на евакуираното население;

 • Hабелязване на мерки за недопускане на аварии и катастрофи;


7. Логистика
7.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката.

Основните задачи, които следва да се изпълняват са следните: • Изготвяне разчет на съществуващите хранителни припаси, лекарствени средства, дрехи, постелъчни материали и други стоки от първа необходимост намерени в наличност към момента на бедствието;

 • Изготвяне разчет за необходимостта от хранителни запаси, лекарствени средства, дезинфекционни материали и други стоки от първа необходимост за осигуряване цялото население от пострадалия район;

 • Осигуряване на необходимите количества постелъчен материал, легла, одеала и др. само за населението настанено във временни помещения, палаткови лагери, фургони и др.;

 • Определяне на доставчици и влизане в договорни отношения с тях за доставяне на недостигащите материали и стоки от първа необходимост;

 • Издирване на фондации и организации за доставка на дарения от страната и чужбина и определяне необходимостта от инвентар и имущество;

Отговарят секретаря на общината - Галина Иларионова и главния експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев


7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях.

Отговарят секретаря на общината - Галина Иларионова и главния експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев


7.3. Договорени споразумения с доставчици.

Споразуменията с доставчиците се определят на базата на двустранно подписани договори с определени в тях цени на стоките, срок за доставка и количество.


7.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението на дейностите.

Заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов.


8.Транспорт
8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи осигуряването на транспорта

Заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов.

Главния експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев
8.2. Налични МПС и местонахождението им.

Автотранспортни средства за нуждите на СHАВР и други дейности се осигуряват от транспортните и други фирми на територията на общината.

Земеделски кооперации и арендатори осигуряващи превоз на селскостопански животни и строителни материали със собствен транспорт

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


9. Здравеопазване

Организира се с цел оказване на първа медицинска помощ и спешна специализирана и квалифицирана помощ на работниците и служителите, населението и личния състав от силите на единната спасителна система и доброволните формирования участвуващи в СНАВР


9.1 Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на първа помощ.

Главния експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев

Основа на медицинската групировка са силите на МБАЛ, общо практикуващите лекари, екипите на СМП и доброволните медицински формирования от БЧК. Специализирания транспорт се осигурява основно от МБАЛ и центъра за СМП.Чрез органите на РИОКОЗ се организира и провежда непрекъснат контрол на околната среда, и се провеждат строги санитарно-хигиенни и противоепидемични мероприятия с цел недопускане на възникване и разпространение на епидемии сред населението.
9.2. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на специализирана медицинска помощ и каква специализирана медицинска помощ могат да окажат.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тежките случаи ще бъдат транспортирани до болниците в гр. Бяла и в съседни области в случай на нужда.
10.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.
10.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата.

Дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата се ръководи от заместник кмета и специалистите от Дирекция “Специализирана администрация”.


10.2. Отговорни лица, ангажирани за: определяне местата и обектите за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване на възстановителните работи.

Размера на щетите възникнали в резултат на силно земетресение налага необходимостта от изграждане на няколко работни комисии от специалисти - строителни инженери, конструктори и техници за извършване на оглед на целия сградов фонд на засегнатите райони и критичните точки от пътната мрежа. Поради факта, че в общината специалистите от този род са малко, се налага да се направи искане до МВР и МРРБ за командироване на такива от страната за време от няколко седмици, които под ръководството на Главния архитект и Заместник кмета на общината да извършат огледа на сградния фонд и транспортната инфраструктура. Важността на обектите за възстановяване се определя въз основа на целесъобразността от тяхното използуване, а именно: • Възстановяване транспортната инфраструктура – ЖП линия, пътища и техните съоръжения;

 • Обекти определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи стоки от първа необходимост;

 • Обекти на здравеопазването и образованието;

 • Жилищни и стопански сгради;


10.3 Ред за координация на дейностите.

 • Разузнаване на засегнатите райони и състоянието на маршрутите водещи към тях;

 • Разчистване на пътища за въвеждане на силите за провеждане на спасителни и аварийни работи;

 • Устройване на временни пътища и мостове за евакуация на населението;

 • Организиране отстраняването на авариите по водоснабдяването и осигуряване питейна вода за населението;

 • Осигуряване електроенергия за провеждане на спасителни работи и осветяване на обектите при ограничена видимост /нощем/;

 • Укрепване или разрушаване на неустойчиви и опасни конструкции;


10.4 .Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства.

Заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов.

Главния архитект – Пламен Маринов.
11.Подпомагане / неотложно помощ/ на засегнатото население.
11.1. Вътрешно за общината подпомагане

11.1.1. Длъжностни лица от общинската администрация отговорни за подпомагане на засегнатото население.

За цялостната дейност по организиране подпомагането на засегнатото население с храни, подслон, стоки от първа необходимост отговарят секретаря на общината - Галина Иларионова и главния експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев под непосредственото ръководство на заместник - кмета .


11.1.2. Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа необходимост на нуждаещите се.

Дейностите които се извършват при подслоняване и осигуряване на храна , вода и други стоки от първа необходимост на пострадалите се свеждат до: • Осигуряване на места за подслоняване - в определения годен сграден фонд или фургони. Проучване на възможностите за настаняване при роднини , съседи, приятели и др.;

 • Организиране изхранването на пострадалите и останали без подслон – в заведения за обществено хранене, столове и раздаване на суха храна;

 • Осигуряване необходимия постелъчен материал, в зависимост от климатичните условия. При зимни условия – възможности за отопление , осигуряване печки на твърдо гориво, ел.нагревателни уреди и др.;

 • Осигуряване необходим фонд обменно облекло и обувки съобразно климатичните условия;

11.1.3. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, определящо най-необходимото за нуждаещите се.

Секретаря на общината - Галина Иларионова.

Главния експерт “Здравни и социални дейности” - Валентин Дочев.

Старши експерт ОМПЗБСИ – инж. Колю Иванов.


11.1.4. Ред за извършване на спешни доставки след бедствие.

Редът за извършване на спешни доставки на лекарства, храни и дрехи след бедствие се определя в зависимост от степента на пораженията , от това какви са разрушенията , пострадалите ранени и климатичните условия. Решение за доставяне се взема от Кмета на общината.


11.1.5. Отговорни лица за доставките и разпределението им.

Заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов.


11.2. Външно за общината подпомагане

11.2.1. Ред за изготвяне на заявките / исканията.

Реда за изготвяне на заявките се определя в зависимост от нуждите породили се след възникване на бедствието, климатичните условия и местата за настаняване.

Приоритетно ще се изготвят заявките за стоки от първа необходимост.
11.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за изготвянето на заявките.

Заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов.


11.2.3. Определяне на местата в областта за изпращане на заявките.

Заявките се изпращат до Областния щаб и ОУ ПБЗН, чрез ОКИЦ.


11.2.4. Определяне местата в общината за получаване на помощите.

В читалището на село Иваново се получават пристигнали помощи от други общини, БЧК, фондации и др.


Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането.

Заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов.

Секретаря на общината - Галина Иларионова.
11.3. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо външното и вътрешно подпомагане.

Заместник кмета, заместник ръководител на Щаба – Йордан Маринов.


12.Прилагане, преглед и актуализация на плана на общината.

12.1. Начин за проиграване на плана

Ежегодно общинската администрация съвместно със силите на единната спасителна система, доброволните формирования, силите и средствата на общината планират и проиграват предварително зададени теми от настоящият план.


12.2. Длъжностни лица отговорни за преглед на плана.

Старши експерт ОМПЗБСИ – инж. Колю Иванов.


12.3. Участващи в проиграването на плана.

В проиграването на плана участвуват ръководството на общината, силите на единната спасителна система, доброволните формирования, силите и средствата на общината.


12.4. Ред за актуализация на плана.

Планът се актуализира всяко тримесечие или при настъпване на съществени изменения, като промените извършени в него се отразяват в листа за отразяване на направените актуализации.V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА.

Разчет за необходимите финансови средства за осигуряване на плана.


Изготвил плана:

Старши експерт “ОМП, ЗБ и СИ”
Инж. Колю Иванов Иванов
Каталог: docs -> Programi -> 2013
2013 -> Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2012 г
Programi -> За развитието на физическото възпитание и спорта в община минерални бани, обл. Хасково 2017-2018 г. Въведение
2013 -> Програма за младежки дейности в община иваново 2013 2015
Programi -> Програма за управлението и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г
Programi -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г
Programi -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност на територията на община минерални бани през 2016 год
2013 -> Разчет за евакуация и разсредоточаване на населението в община иваново при обявяване на бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница