Утвърждавам: командир на военно формирование 24900Дата20.08.2018
Размер82 Kb.
#81116

Изх. № ___________/___.___.2018 г.

Екз. eдинствен

Копие № ____
УТВЪРЖДАВАМ:

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24900
ПОЛКОВНИК ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ

___.___.2018 г.ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

за длъжност “Старши експерт”

в секция „Метеорологично осигуряване” в служба „Обслужване на въздушното движение” във военно формирование 24900
Код по длъжностни нива - 80-04

Код по НКПД - 2422 6046
 1. ДЛЪЖНОСТНИ задължения

1. Да познава нормативната база свързана с изпълнение на функционалните му задължения: Наставление за метеорологичната служба, Инструкция за работа на дежурната смяна в секция „Метеорологично осигуряване”.

2. Да познава кодовете за обмяна на метеорологична информация: код SYNOP, кодове METAR/SPESI и TAF, код TEMP, код RADAR, кодове за щормова полетна информация 55666/55888 и 66III, кодове 12345, 22222, 99999.

3. Осигурява своевременно докладване на командира на авиационнта група, старшия на летателната смяна, ръководителя на полетите, оперативен дежурен и на летателния състав, данните за метеорологичната и орнитологичната обстановка, а също прогноза за времето за денонощието и за периода на полетите на авиационнта група и по маршрута на полетите.

4. Да знае районите, височините и времето на началото и края на полетите, установените минимуми на времето, да контролира съответствието на фактическите условия на времето в района и по маршрута на полетите с характера на изпълняваните задачи.

5. Осигурява своевременно щормово оповестяване и предупреждение на командира на авиационнта група, старшия на летателната смяна, ръководителя на полетите, оперативния дежурен, както да осигури предаването на прогнозите за времето, щормовите оповестявания и предупреждения, и сведенията за орнитологичната обстановка на установените адреси.

6. Участва в разработването на задачите за въздушното разузнаване на времето и орнитологичната обстановка, контролира използването им при метеорологичното и орнитологичното осигуряване на полетите и предаването им на установените адреси и в установените срокове.

7. Да знае комуникационните и информационните средства, които могат да бъдат използвани при събирането и разпространението на метеорологичната информация.

8. Обработва и анализира аеросиноптичните материали.

9. Разработва прогнози за времето на летището и района на полетите.

10. При заплаха за възникване или при поява на опасни метеорологични явления с максимална предварителност да вземе мерки за уточняване на метеорологичната обстановка, да разработва щормови предупреждения и да ги докладва на длъжностните лица в съответствие с инструкцията за щормовите предупреждения и оповестявания.

11. Да съгласува с дежурния метеоролог в метеорологичния център на ВВС разработваните прогнози за времето, щормовите предупреждения и другите данни, необходими за осигуряване на безопасността на полетите.

12. При полети в сложни метеорологични условия да организира по-често метеорологични наблюдения.


II. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- ВВС-Р-2-1.2 Ръководство „Общи правила за провеждане на полети”;

- ВВС-Р-2-1.1 Ръководство ”Планиране, организиране, провеждане, управление и осигуряване на летателната дейност”;

- ВВС-Р-2-2.1 Ръководство „Бойна подготовка на летателните екипажи”;ВВС-2-1.1-ВФ32040;

- ВВС-ЛОП-2-2.1-летище София - Ръководство „Локални оперативни процедури”;

- Наставления, инструкции, методики и нормативни документи по метеорологичното осигуряване на войските от ВВС;

- Кодекс на труда;

- Правилник за вътрешния ред във военно формирование 24900-София;

- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- Закон за защита на класифицираната информация.


III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. Длъжността e в секция „Метеорологично осигуряване”.

 2. Старши експерта e подчинен на началника на секцията.

 3. При изпълнение на дейности по метеорологично осигуряване е подчинен на непосредствените ръководители и по-старшите началници, съгласно регламентиращите документи.

IV. Изисквания ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Образователни изисквания за длъжността:

- висше образование – бакалавър.

 1. Квалификация:

- физик, с предимство специализация – метеоролог.

Професионален опит – не се изисква, опитът е предимство за заемане на длъжността, с предимство трудов стаж като офицер в метеорологичната система на ВВС.  1. Други изисквания за длъжността:

- компютърна грамотност и умения – MS Office World, Excel.

  1. Личностни качества: умение за работа в екип, инициативност, комуникативност.

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА КЪМ РАБОТНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗРАСТТА, ПОЛ И ДР. 1. Необходимо е цивилният служител да е физически и психически здрав.

 2. Длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

 3. Разрешение за достъп до класифицирана информация – Поверително.

VI. КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНА СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА КОПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Трета категория.

Длъжностната характериктика е изготвена от работна група, назначена със заповед № РД 115/08.01.2018 г. на командира на военно формирование 24900.


Отпечатано в 1 екз.

Екз. единствен за военно формирование 24900-София

Размножено в 1 копие

Копие № 1 за цивилния служител

СЪГЛАСУВАНО С:
П


Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчено копие от нея:


................................................................................................................................

/подпис, име, фамилия, дата/


................................................................................................................................

/подпис, име, фамилия, дата/

РЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

ЦИВ. СЛ. ДАНИЕЛА ЦАНОВА

___.___.2012 г.
ЗАПОЗНАХ СЕ И ПОЛУЧИХ КОПИЕ:
ЦИВ. СЛ. ..........................................................

/подпис/ / име и фамилия /

/

Каталог: sites
sites -> Образец №3 справка-декларация
sites -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница