Утвърждавам: красимир симонски изпълнителен директор на изпълнителна агенция „електронни съобщителнистраница1/3
Дата27.09.2016
Размер0.52 Mb.
#10812
  1   2   3<

УТВЪРЖДАВАМ:
КРАСИМИР СИМОНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ

МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

Oрганизиране, логистика и провеждане на специализирани IT обучения и обучения за придобиване на специфични и ключови компетенции” със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Организиране и провеждане на специализирани IT обучения:

– CCNA – Exploration

– CCNA Security v.1.0

– CCNP (Cisco Certified Network Professional)


Обособена позиция 2 – Организиране и провеждане на специализирано IT обучениe:

„VMware vSphere Install, Configure, Manage“


Обособена позиция 3 – Организиране и провеждане на специализирани IT обучения:

– Installing and Configuring Windows Server 2012

– Administering Windows Server 2012 и
Обособена позиция 4 – Oрганизиране, логистика и провеждане на обучения за придобиване на специфични и ключови компетенции по:

– „Ефективна работа между отделите: изграждане на мултифункционални екипи“

– „Ефективно презентиране и говорене пред публика“
във връзка с изпълнение на проект: „Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, съгласно подписан договор № ЦА 12-22-34/11.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с УО на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

I. Публична покана за обществената поръчка;

II. Техническо задание/спецификация за всяка обособена позиция по отделно;

III. Изисквания за изпълнение на поръчката;

IV. Минимални изисквания;

V. Методика за оценка;

VI. Гаранция за изпълнение;

VII. Приложения:

Приложение № 1 – Административни сведения;

Приложение № 2 – Декларация-справка за оборота на участника;

Приложение № 3 - Декларация – справка за договори с подобен предмет;

Приложение № 4 – Декларация-списък на експертите;

Приложение № 5 – Оферта;

Приложение № 6 – Предлагана цена;

Приложение № 7– Проект на договор;

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общата цел на проект: „Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ по договор № ЦА 12-22-34/11.16.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският социален фонд, е:

Повишаване квалификацията и компетентността на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” /ИА ЕСМИС/ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.


Специфичните цели са:

• Подобряване на професионалния и административен капацитет на служителите в ИА ЕСМИС за повишаване качеството на изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на дейността на администрацията;

• Повишаване знанията и уменията на служители в ИА ЕСМИС в съответствие с нуждата от развитие на специфични компетентности за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията;

• Изграждане на устойчив механизъм за прилагане и усъвършенстване на придобитите умения и ключови компетентности за по-ефективно и ефикасно управление на ИА ЕСМИС.


Целевите групи по проекта са:

Ръководители и служители на ИА ЕСМИС.


Настоящата поръчка обхваща:

 • дейност 3: Специализирани обучения за служители от отдели в дирекции „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи“ (УКЕСМС) и "Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове" (КПИСЦ) и • дейност 4: Обучения за придобиване на специфични ключови компетенцииВАЖНО!!! Участниците могат да подават оферти за една, две, три или за всички (четири) обособени позиции.
ВАЖНО! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, техническа и ценова оферта се представят за всяка от позициите.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

Изпълнителят по настоящата обособена позиция трябва да организира и да проведе специализирани IT обучения както следва:

– CCNA – Exploration - в обучението ще се обучават 10 служители от дирекции КПИСЦ и УКЕСМС;

– CCNA Security v.1.0 - в обучението ще се обучават 9 служители от дирекции КПИСЦ и УКЕСМС и

– CCNP (Cisco Certified Network Professional) в обучението ще се обучават 3 служители от дирекция УКЕСМС.


Дирекция УКЕСМС осъществява централизирано наблюдение и управление на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност; изготвя и актуализира правила за използване на ЕЕСМ и координира дейностите, свързани с експлоатацията й; осигурява възможност на потребителите на ЕЕСМ да осъществяват наблюдение и управление на собствените им комуникационни и информационни системи по предоставената им преносна среда, като отговорностите на страните се регламентират в споразумения; създава и поддържа актуална информация за инфраструктурата, системите и потребителите на ЕЕСМ; участва в осигуряването на среда за нуждите на информационните и комуникационните системи на държавната администрация; проучва и изготвя експертни становища за техническите възможности за включване на нови потребители към ЕЕСМ и не на последно място планира и контролира дейностите по експлоатацията и поддържането на инженерно-техническите системи (ИТС) на съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП), възлите на ЕЕСМ и останалите звена на агенцията.
Единната електронна съобщителна мрежа е изградена с Cisco оборудване, служителите включени в обученията по CCNA и CCNP ще придобият знания за основните концепции на мрежовата сигурност, както ще гарантира и придобиването на всички необходими умения за инсталиране, отстраняване на проблеми и управление на мрежовите устройства, необходими за поддръжка целостта, поверителността и наличността на данните в мрежите. Ще разширят знанията и уменията си да работят с разрастващи се мрежи, да свързват в мрежа група от сгради, използвайки комутируеми технологии на много нива, да създават и внедряват глобален интранет.
Бъдещият изпълнител на договора за обособена позиция 1 следва:


 • да организира провеждането на обученията на територията на гр. София;

 • да разполага с лабораторни зали с мрежово оборудване (маршрутизатори и комутатори) за целите на обучението;

 • да организира провеждането на обученията в работни дни, в периода 02.12.2013 г. – 23.05.2014 г. Като последователността на обученията трябва да следва логиката на надграждане, продиктувана от възможността за включването на едни и същи служители в трите обучения;

 • да организира обучението да е с продължителност, в зависимост от спецификата на курса, минимум 50 учебни часа за съответните модули; • да предостави в офертата си програма за провеждането на обученията, в т. ч. учебното им съдържание;

 • всяко обучение да приключи с явяване на изпит;

 • да издаде международно валиден сертификат за успешно преминато обучение.


Максимална стойност на обособена позиция 1 – 21 083,33 лв. без ДДС (25 300 лв. с включен ДДС) както следва:
CCNA – Exploration: Брой участници 10, единична максимална цена 1 283.33 лв. без ДДС или общо: 12 833.33 лв.

CCNA Security v.1.0: Брой участници 9, единична максимална цена 416.67 лв. без ДДС или общо: 3 750 лв.

CCNP (Cisco Certified Network Professional): Брой участници 3-ма, единична максимална цена 1 500 лв. без ДДС или общо: 4 500 лв.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Изпълнителят по настоящата обособена позиция трябва да организира и да проведе специализирано IT обучениe „VMware vSphere Install, Configure, Manage“. В обучението ще вземе участие началник на отдел „Поддръжка и експлоатация на центрове за данни“ към дирекция КПИСЦ.

Програмата на VMware ще даде знания и умения на представителя от ИА ЕСМИС за принципите на виртуализацията, както и за инсталиране, конфигуриране и управление на виртуални сървъри.


Бъдещият изпълнител на договора за обособена позиция 2 следва:


 • да организира провеждането на обучението на територията на гр. София;

 • да разполага с оборудвана зала за провеждане на обучението – климатизирана, обзаведена и оборудвана с нужната техника за провеждане на упражнения и демонстрации;

 • обучението да се проведе в работни дни, в периода 02.12.2013 г. – 23.05.2014 г. с продължителност минимум 40 учебни часа;

 • да представи в офертата си програма за провеждането на обучението, в т.ч. учебното му съдържание;

 • обучението да приключи с явяване на изпит;

 • да издаде международно валиден сертификат за успешно преминато обучение.

Максимална стойност на обособена позиция 2 – 3 400 лв. без ДДС (4 080 лв. с включен ДДС) както следва:


 • IT обучениe „VMware vSphere Install, Configure, Manage“: Брой участници 1, единична максимална цена 3 400 лв. без ДДС или общо: 3 400 лв.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:
Изпълнителят по настоящата обособена позиция трябва да организира и да проведе специализирани IT обучения както следва:

– Installing and Configuring Windows Server 2012 - в обучението ще се обучават 2-ма служители от дирекция КПИСЦ

и

– Administering Windows Server 2012 - в обучението ще се обучават други 3-ма служители от дирекция КПИСЦ.


Обучението по Windows Server 2012 е продиктувано от ОS навлизаща в новия свят на т. нар. „облачни услуги“, включва значителни подобрения във виртуализацията, съхранението на данни, мрежовата свързаност и автоматизацията. В рамките на тези обучения служителите ще придобият знания и умения за новите характеристики и функционалности на Windows Server 2012, нововъведенията в една от най-популярните роли, а именно Active Directory Domain Service, различните методи за инсталация, промените в административните инструменти, работата на домейн контролерите във виртуална среда, новите функционалности в Group policy.
Бъдещият изпълнител на договора за обособена позиция 3 следва:


 • да организира провеждането на обученията на територията на гр. София;

 • да разполага с оборудвана зала за провеждане на обученията – климатизирана, обзаведена и оборудвана с нужната техника за провеждане на упражнения и демонстрации;

 • обученията да се проведат в работни дни, в периода 02.12.2013 г. – 23.05.2014 г. с продължителност минимум 40 учебни часа за всяко обучение. Като последователността на обученията трябва да следва логиката на надграждане, продиктувана от възможността за включването на едни и същи служители в двете обучения;

 • да представи в офертата си програма за провеждането на обученията, в т.ч. учебното им съдържание;

 • всяко обучение да приключи с явяване на изпит;

 • да издаде международно валиден сертификат за успешно преминато обучение.

Максимална стойност на обособена позиция 3 – 6 500 лв. без ДДС (7 800 лв. с включен ДДС) както следва:


 • Installing and Configuring Windows Server 2012: Брой участници 2, единична максимална цена 1 300 лв. без ДДС или общо: 2 600 лв. и

 • Administering Windows Server 2012: Брой участници 3, единична максимална цена 1300 лв. без ДДС или общо: 3 900 лв.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4:
Изпълнителят по настоящата обособена позиция трябва да организира, осигури необходимата логистика и да проведе обучения за придобиване на специфични и ключови компетенции по:

– „Ефективна работа между отделите: изграждане на мултифункционални екипи“ и– „Ефективно презентиране и говорене пред публика“.
В модулите ще бъдат включени ръководството на агенцията и служители от дирекции „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”, „Развитие на комуникационни и информационни системи”, „Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност”, „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”, “Финанси, счетоводство и бюджет”, „Човешки ресурси, правно и административно обслужване”, „Управление на собствеността и обществени поръчки”, „ЕСМИС Сердика“, „ЕСМИС Дунав“ „ЕСМИС Тракия“ и Звено по сигурността на информацията и ОМП.
Обучението ще бъде организирано в два модула:

Модул: Ефективна работа между отделите: изграждане на мултифункционални екипи и

Модул: Ефективно презентиране и говорене пред публика.
I. Модул: Ефективна работа между отделите: изграждане на мултифункционални екипи цели да се създаде среда в агенцията, водеща до по-добро управление и мотивираща служителите й. Динамичната среда (породена от спецификата на работа в агенцията), взаимната обвързаност и зависимост между дирекциите и отделите в ИА ЕСМИС, повишава потребността да се търси сътрудничество при изпълнение на ежедневните задължения от служителите в агенцията. В обучението ще бъдат включени служителите от всички структурни звена и ръководството на администрацията, което ще повиши и обогати административния и професионален капацитет на участниците, което на свой ред ще улесни персонала при ефективното и ефикасно изпълнение на всекидневните им служебни задължения. Всеки един представител на целевата група ще получи възможност да води и участва в екип, което ще стимулира изграждането на ефективни колегиални работни отношения и среда в администрация. Чрез обучението ще се създадат устойчиви канали за вертикална и хоризонтална вътрешна комуникация в администрация, посредством насърчаване на активно участие в обучителния процес при работа в екипи. Практически ориентираните знания и умения от обучението ще доведат до генериране на по-висок вътрешен управленски и административен капацитет, който ще позволи ефективно прилагане и управление на процесите в администрацията. Изработените материали ще останат на разположение на администрацията. Въздействие от обучението ще има върху увереността и авторитета на служителите при изпълнение на сложни задачи, изискващи управление на екипна работа. За да стане ефективен екипа, е необходимо да се отчитат емоционалните проблеми и нужди на членовете му и на междуличностните отношения, които се изразяват при съвместна работа, водещо до установени отношения на откритост и доверие.
Бъдещият изпълнител на договора за обособена позиция 4 следва:


 • да осигури цялостната логистична организация във връзка с провеждането на обучение за 80 души, както следва:

 • да организира провеждането на модула извън град София, на територията на Република България, с продължителност два последователни дни в периода от 01.03.2014 г. до 09.05.2014 г. Конкретните дати ще бъдат одобрени от Възложителя;

 • да представи в офертата си минимум две предложения за мястото на провеждане, в т. ч. конкретен хотел минимум три звезди за една нощувка;

 • да организира транспорт с климатизиран, комфортен автобус от гр. София до мястото на провеждане, съответно в двете посоки;

 • да организира настаняването на участниците: мястото за провеждане на обучението следва да разполага със зала за провеждане на обучения за минимум 80 човека. Залата следва да бъде климатизирана, обзаведена, оборудвана с мултимедийна техника и необходимото озвучаване;

 • да осигури хранене за всички участници, за целия период на обучението, както следва:

  • 80 броя закуски.

  • 160 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно.

  • 80 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно.

За обедите и вечерите следва да се осигури за всеки участник безалкохолни напитки и минерална вода.

  • 2 броя кафе – паузи или 160 бр. - кафе/чай, минерална вода /бутилка -0,500 ml/ и солени и сладки хапки за всеки човек.

Часовете на обедите, кафе паузите и вечерите се определят и съгласуват с Възложителя и детайлизират в конкретната програма на обучението.

 • да предостави в офертата си програма за провеждане на обучението, в т.ч. учебното съдържание;

 • да осигури екземпляр от предвидени за нуждите на обучението учебни материали за всеки участник, които да се добавят в папката с материали осигурени от Възложителя;

 • да предостави присъствен списък на участниците в обучението: Присъственият списък следва да включва: трите имена; име на организацията/институцията (която представляват) структурно звено (дирекция/отдел); длъжност; адрес, телефон и e-mail за контакти; подпис за всеки ден от съответното обучение и подписи за получени обучителни и информационни материали. На списъка следва да присъства логото на ИА ЕСМИС, флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПАК, както и изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“. Материалите за информация и публичност се предоставят от Възложителя и се състоят от брандирана папка с щампован джоб, съдържаща програмата, обратна връзка /анкетна карта/, дипляна, брандиран нотпад (тетрадка) и химикалка със ситопечат.

 • да издаде сертификат за успешно преминато обучение;


Очакван резултат: Обучени и сертифицирани служители с ръководни функции и служители от ИА ЕСМИС – 80 служители.

II. Модул: Ефективно презентиране и говорене пред публика. В този модул ще бъдат включени служители в чиито задължения влиза включването в конференции, семинари, работни групи и др. във връзка с работата на агенцията и обвързаността й с всички административни структури в държавната и местна администрация. Идентифициране са нужди за повишаване на техниките и уменията за презентиране на служителите въз основа на практиката към момента.

По време на модула участниците следва да придобият умения да говорят уверено и без притеснение пред голяма или малка аудитория, да структурират подходящи речи, да използват най-добре своите силни страни при говорене пред хора, да познават себе си по-добре и да контролират поведението си, да се подготвят за всяка презентация по начин, който да им осигури успех и не на последно място да оформят дизайна на презентацията си, ако имат нужда от слайдове.


Бъдещият изпълнител на договора за обособена позиция 4 следва:


 • да организира провеждането на обучението на територията на град София в работни дни с продължителност 2 дни в периода от 01.03.2014 г. до 09.05.2014 г., като броя на участниците е 10 души;

 • да разполага със собствена зала, съответно климатизирана, обзаведена и оборудвана с необходимата техника, за провеждането на обучения за минимум 10 души;

 • да представи в офертата си програма за провеждане на обучението, в т.ч учебното съдържание;

 • да осигури екземпляр от предвидени за нуждите на обучението учебни материали за всеки участник, които да се добавят в папката с материали осигурени от Възложителя;

 • присъственият списък следва да включва: трите имена; име на организацията/институцията (която представляват) структурно звено (дирекция/отдел); длъжност; адрес, телефон и e-mail за контакти; подпис за всеки ден от съответното обучение и подписи за получени обучителни материали. На списъка следва да присъства логото на ИА ЕСМИС, флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПАК, както и изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“. Материалите за информация и публичност се предоставят от Възложителя и се състоят от брандирана папка с щампован джоб, съдържаща програмата, обратна връзка /анкетна карта/, дипляна, брандиран нотпад (тетрадка) и химикалка със ситопечат;

 • да издаде сертификат за успешно преминато обучение;


Очакван резултат: Обучени и сертифицирани експерти от дирекции на агенцията – 10 служители.
Максимална стойност на обособена позиция 4 – 15 958.33 лв. без ДДС (19 150 лв. с включен ДДС) както следва:


 1. Ефективна работа между отделите: изграждане на мултифункционални екипи: Брой участници 80, единична максимална цена 166.67 лв. без ДДС или общо: 13 333.33 лв. и

 2. Ефективно презентиране и говорене пред публика: Брой участници 10, единична максимална цена 262.50 лв. без ДДС или общо: 2 625 лв.


ВАЖНО!!! Източници на информация за индикаторите за всяка една от изброените 4 обособени позиции поотделно, които следва да бъдат осигурени от изпълнителя/изпълнителите на отделните 4 договора като минимум са:
На всички документи следва да присъства логото на ИА ЕСМИС, флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПАК, както и изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“!!!


 1. Обучителни програми;

 2. Обучителни материали на хартиен и/или електронен носител, съдържащи теоретична /лекционна/ част и упражнения, за всеки участник.

 3. Присъствени списъци на участниците в обученията.

На списъците следва да присъства логото на ИА ЕСМИС, флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПАК, както и изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“. Списъкът следва да включва: трите имена; име на организацията/институцията, която представляват, структурно звено (дирекция/отдел); длъжност; адрес; телефон и e-mail за контакти; подпис за всеки ден от съответното обучение; подписи за получени рекламни и информационни материали (последното е приложимо само за обособена позиция 4).

 1. Снимков материал от провеждането на обучението, доказващ присъствието на регистрираните участници в присъствените списъци за всеки ден от съответното събитие, както и показващ фрагменти от презентациите на отделни лектори и/или модератори.

 2. Обратна връзка от участниците в обученията (анкетна карта). Възложителят ще предостави образец на анкетната карта.

 3. Доклад за изпълненото, който следва да бъде изготвен съгласно изискванията за публичност на ОПАК, като е необходимо да съдържат:

 • флага на ЕС;

 • логото и слогана на ЕСФ;

 • логото и слогана на ОПАК;

 • името на проекта, който се изпълнява: „Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, както и информация за приоритетната ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08;

 • името на оперативната програма, изписано изцяло - Оперативна програма "Административен капацитет";

 • изречението "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“;

 • интернет страница на ОПАК — www.opac.government.bg;

 • Подробна информация относно изискванията за публичност към документацията, може да бъде намерена в документа на ОПАК: „Задължения на бенефициента за осигуряване на информация и публичност";

 • Форматът на докладите ще бъде допълнително съгласуван между Изпълнителя и Възложителя.

 1. Сертификати на участниците.


ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Вид на процедурата:

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП.


2. Срок на изпълнение на обществената поръчка:

Услугите се извършват в сроковете, посочени в техническото задание и в съответствие с писмено отправени покани от Възложителя до Изпълнителя за изпълнение на услугата/услугите.


3. Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок, за предаване на офертите за участие. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя, като несъответствуващо на изискванията. В изключителен случай Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка по всяка отделна обособена позиция по отделно.
4. Място на изпълнение на поръчката: изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява в учебни бази на избрания изпълнител на територията на град София, с изключение на I Модул от обособена позиция 4 – извън град София, на територията на Република България.
5. Приемане на поръчката: Услугите, описани в техническото задание от настоящата поръчка, се представят на Възложителя на хартиен и/или електронен носител. Изпълнението на поръчката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя за всяка предоставена услуга.
6. Максимална стойност: Общата максимална стойност на възложената с договора по всяка обособена позиция е посочена по-горе и включва всички дейности и всички разходи, необходими за качествено изпълнение на обществената поръчка по всяка позиция по отделно.
7. Плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията в проекта на договора по всяка обособена позиция.

ІV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Участникът (самостоятелно лице или обединение) да има реализирани приходи от договори за извършени сходни услуги (под сходни услуги се разбират услуги за провеждане на специализирани обучения в сферата на IT технологиите и услугите) сумарно за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум от 93 600 (деветдесет и три хиляди и шестстотин лева) лева ако участва едновременно за всички 4 обособени позиции или

- Да има реализирани приходи от договори за извършени сходни услуги (под сходни услуги се разбират услуги за провеждане на специализирани обучения в сферата на IT технологиите и услугите) сумарно за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум от 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева ако участва за обособена позиция 1;

- Да има реализирани приходи от договори за извършени сходни услуги (под сходни услуги се разбират услуги за провеждане на специализирани обучения в сферата на IT технологиите и услугите) сумарно за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум от 6 800 (шест хиляди и осемстотин) лева ако участва за обособена позиция 2;

- Да има реализирани приходи от договори за извършени сходни услуги (под сходни услуги се разбират услуги за провеждане на специализирани обучения в сферата на IT технологиите и услугите) сумарно за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум от 13 000 (тринадесет хиляди) лева ако участва за обособена позиция 3;

- Да има реализирани приходи от договори за извършени сходни услуги (под сходни услуги се разбират услуги за провеждане на обучения) сумарно за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум от 31 800 (тридесет и една хиляди и осемстотин) лева ако участва за обособена позиция 4;

Участникът прилага справка-декларация за доказване на настоящото изискване.

ВАЖНО!!! Ако се участва за две или повече обособени позиции изискването следва да се изпълни като се съберат минимално изискуемите суми за отделните позиции, за които се участва, разписани по-горе.

2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1/един/ договор през последните три години, считано от датата за предоставяне на оферта в публичната покана със същия или сходен предмет (услуги за провеждане на специализирани обучения в сферата на IT технологиите относно първа, втора и трета обособени позиции и услуги за провеждане на обучения за четвърта обособена позиция) независимо дали участва за една или повече обособени позиции – прилага се справка-декларация за доказване на настоящото изискване.3. Участникът трябва да разполага с ключови експерти с приложени автобиографии (свободна форма), документи доказващи изискваните образование, професионална квалификация и умения (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и професионален опит: копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, УП-3, граждански договори, референция и др. – прилага се справка-декларация за доказване на настоящото изискване.

ВАЖНО!!!
Необходимите ключови експерти трябва да имат следния профил /едно лице не може да заема повече от една позиция/:
За Обособена позиция 1:

 • за всяко обучение минимум 1 бр. ключов експерт;

 • да притежава образователно-квалификационна степен „висше, бакалавър“;

 • в зависимост от обучението CCNA/CCNA Security/CCNP, за което е определен да проведе, да притежава валиден сертификат, издаден от Cisco Systems за обучител /инструктор/ и/или да притежава валиден сертификат от Cisco Systems за успешно издържан сертификационен изпит по съответните обучения;

 • да предостави документ, доказващ че е провел Cisco обучение на минимум 3 групи.


За Обособена позиция 2:

 • ключов експерт - минимум 1 бр.;

 • да притежава образователно-квалификационна степен „висше, бакалавър“;

 • да притежава валиден сертификат за VMware VCP инструктор и/или да притежава валиден сертификат от VMware за успешно издържан сертификационнен изпит по „VMware vSphere Install, Configure, Manage“;

 • да предостави документ, доказващ че е провел VMware обучение на минимум 3 групи.


За Обособена позиция 3:

 • за всяко обучение минимум 1 бр. ключов експерт;

 • да притежава образователно-квалификационна степен „висше, бакалавър“;

 • да притежава валиден сертификат, издаден от Microsoft по Windows Server 2012 за обучител /инструктор/ и/или да притежава валиден сертификат от Microsoft за успешно издържан сертификационен изпит по „Installing and Configuring Windows Server 2012“ или „Administering Windows Server 2012“ в зависимост от обучението за което е определен да проведе;

 • да предостави документ, доказващ че е провел Microsoft обучение по Windows Server 2012 на минимум 3 групи.


За Обособена позиция 4:

За Модул I „Ефективна работа между отделите: изграждане на мултифункционални екипи“ :

 • експерт модератор – минимум 2 бр.;

 • да притежава образователна степен „висше, бакалавър“;

 • да предостави документ, доказващ че е провел обучение на сходна тема на минимум 3 групи.


За Модул II „Ефективно презентиране и говорене пред публика“:

 • обучител – минимум 1 бр.;

 • да притежава образователна степен „висше, бакалавър“;

 • да предостави документ, доказващ че е провел обучение на сходна тема на минимум 3 групи.


Всеки от участниците се съобразява със следните изисквания, като прилага и:
1. Всички документи да се представят на български език или следва да са преведени и легализирани.

2. Копията на документи да са заверени с подпис и печат на кандидата.

3. Предложението на всеки кандидат да съдържа списък на приложените документи.

4. Документите трябва да се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до ИА ЕСМИС за участие в настоящата процедура. Задължително се посочва и за кои обособени позиции се участва.

5. Кандидатът трябва да представи следните административни документи:

5.1. Kопие от ЕИК.

5.2. Декларация от всички лица, които представляват кандидата, че същите не са осъдени с влязла в сила присъда, и че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.
Икономически изисквания
1. Ценовото предложение трябва да се представи запечатано в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в големия плик с офертата. Ако това изискване не бъде изпълнено участникът автоматично се отстранява от процедурата.

2. Цените да се предложат в български лева и да не включват данък върху добавената стойност. Ако за предложената цена в плика с ценовото предложение не е изрично упоменато дали е с или без ДДС, Възложителят приема, че предложената цена е с ДДС.Участниците, неизпълнили посочените в настоящото задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.

Техническо предложение:
Всеки участник предоставя своето предложение за изпълнение на поръчката към документите за подбор. То подлежи на оценка.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ САМО ЗА

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1, 2 И 3:

за Обособена позиция 1:
Участниците да притежават лицензионни права за провеждане на сертифицирано обучение за Сиско мрежови администратори, нива CCNA, CCNA Security, CCNP. Прилага се заверен от участника документ.
за Обособена позиция 2:
Участниците да притежават лицензионни права за провеждане на сертифицирано обучение за VMware. Прилага се заверен от участника документ.
за Обособена позиция 3:
Участниците да притежават лицензионни права за провеждане на сертифицирано Microsoft обучение. Прилага се заверен от участника документ.

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на офертите на участниците е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”, за цялата поръчка.Настоящата методика се прилага поотделно за всяка една от четирите обособени позиции.

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.Длъжностните лица прилагат методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променят за съответната обособена позиция.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

 1. Извършване на техническа оценка – с тежест 60 т.;

 2. Извършване на финансова оценка – с тежест 20 т.


1. Техническа оценка Максимален брой точки по показателя – 60 т.


Показатели/Подпоказатели

Точки

 1. Обосновка на участника и анализ на задачите, които трябва да се изпълнят

20

  1. Разбирането от страна на участника на изискванията на Възложителя е ясно обосновано и аргументирано по отношение на следните аспекти:

 • ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора

 • очакваните резултати

 • рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и предложените мерки за тяхното управление

20

  1. Разбирането от страна на участника е на задоволително ниво (на поне един от основните аспекти на изпълнението изброени в т. 1.1 на предишния ред не е засегнат или анализиран изчерпателно)

10

  1. В разбирането от страна на участника са налице пропуски (на поне два от основните аспекти на изпълнението изброени в т. 1.1 не са засегнати или анализирани изчерпателно)

5


 1. Подход и метод за изпълнение

20

  1. Предложените от участника методи и инструменти ще доведат до постигане на очакваните резултати, същите са добре описани и обосновани, като ресурсите за всяка дейност/обучение са разпределени в съответствие с планираните дейности и задачи.

  Допълнително: приложимо единствено за Обособена позиция 4: Предложена е логистика, значително надминаваща изискванията на Възложителя.

20

  1. Предложеното от участника ще доведе до постигане на очакваните резултати, но са налице пропуски в поне една от следните области:

 • неясно описани или липсващи инструменти за изпълнение на услугата, свързана с обучение и/или друга дейност;

 • неясна или липсваща обосновка на избраните методи и инструменти;

 • неясно или небалансирано разпределение на ресурсите, което би затруднило изпълнението на договора за организиране и провеждане на обучения/обучение.

  Допълнително: приложимо единствено за Обособена позиция 4: Предложена е логистика, надминаваща минималните изисквания на Възложителя.

10

  1. Предложеното от участника съдържа пропуски в поне две от следните области:

 • неясно описани или липсващи инструменти за изпълнение на услугата, свързана с обучение и/или друга дейност;

 • неясна или липсваща обосновка на избраните методи и инструменти;

 • неясно или небалансирано разпределение на ресурсите, което би затруднило изпълнението на договора за организиране и провеждане на обучения/обучение.  Допълнително: приложимо единствено за Обособена позиция 4: Предложена е логистика отговаряща на минималните изисквания на Възложителя.

5

 1. Организация и управление

20

  1. Участникът е предложил съвкупност от следните ключови елементи:

 • реалистичен план-график за изпълнение на дейностите/обученията, съответстващ на изискванията на Възложителя с точно и ясно определени критични точки;

 • предвидени са ефективни мерки за управление, координация и организация на всеки етап от предоставяне на специфичната услуга по организиране и провеждане на обучения;

 • предвидени са съответни мерки за вътрешен контрол.

20

  1. Предложението на участника съдържа пропуски по отношение на поне един от ключовите елементи, изброени в т. 3.1 (на предишния ред)

10

  1. Предложението на участника съдържа пропуски по отношение на поне два от ключовите елементи, изброени в т. 3.1

5

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

60

Оценката на техническите оферти за всяка една обособена позиция поотделно се извършва от членовете на комисията. По всеки подпоказател се поставя оценка в рамките на посочените диапазони в таблицата по-горе, за който качеството на офертата в най-голяма степен се доближава до описанието в първата колона, като за това се дава и конкретна аргументация.

Максималната стойност на Тn е 60 точки.


2. Предлагана цена Максимален брой точки по показателя – 20 т.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:Cn = 20* Pmin / Pn, където

Pn – цената, предложена от конкретния участник,

Pmin – минималната цена, предложена от участник.
Комплексната оценка на всяка оферта е сбора между техническата оценка и оценката на предлаганата цена, а именно:

К = Тn + Cn
На първо място за всяка една обособена позиция поотделно се класира офертата, която има най-голям общ сбор точки по комплексна оценка.

Останалите оферти се класират по низходящ ред.
ВАЖНО!!! Предвидените в бюджета на проекта максимални стойности не могат да надвишават следните суми, за всяка от обособените позиции, както следва:
за Обособена позиция 1:

21 083,33 лв. без ДДС (25 300 лв. с ДДС)

за Обособена позиция 2:

3 400 лв. без ДДС (4 080 лв. с ДДС)

за Обособена позиция 3:

6 500 лв. без ДДС (7 800 лв. с ДДС)

за Обособена позиция 4:

15 958,33 лв. без ДДС (19 150 лв. с ДДС)

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.Рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за всяка една обособена позиция, но не се ограничават само до изброените са:

Каталог: upload -> docs -> 2013-11
2013-11 -> Решение №143 /26 г на Общински Съвет гр. Летница
2013-11 -> Решение №88/30. 07. 2008 г на Общински Съвет Летница
2013-11 -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 09 „ Алтернативи"
2013-11 -> О б я в л е н и е на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, у в е д о м я в а
2013-11 -> Решение на Ловешки окръжен съд, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост, поради липса на друга техническа възможност, както следва
2013-11 -> Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
2013-11 -> Обява за обществеността
2013-11 -> На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
2013-11 -> На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница