Утвърждавам Председател:/ П/Не се четеДата22.07.2016
Размер388.7 Kb.
#874

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - Д У П Н И Ц А Ул.”Николаевска” № 15,тел.0701/5 10 15 , факс 0701/5 09 61


ttp:// rs-dupnitsa.com E-mail : drs@mbox.contact.bg


Утвърждавам

Председател:/ П/Не се чете

/ Ели Скоклева/


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура чрез публична покана по реда на Закона за обществени поръчки

за

Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/за нуждите

на Районен съд –Дупница за отоплителен сезон 2012/2013 г.”


ДУПНИЦА-2012

Съдържание на документацията • Заповед за откриване на процедурата

 • Покана за участие в процедурата
 • Правила за провеждане на процедурата, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението й
 • Критерии за оценка и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението

 • Образец от предложение /Приложение №1/

 • Ценова оферта /Приложение №2/

 • Предложение за срок на разсрочено плащане /Приложение №3/

 • Предложение за срок на доставка /Приложение №4/

 • Декларация чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 /Приложение №5/
 • Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП /Приложение №6/
 • Проект за договор за възлагане /Приложение №7/ • Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП /Приложение № 8/Улица „Николаевска” № 15, 0701 5 10 15, факс 0701 5 09 61, e-mail drs@mbox.contact.bg

З А П О В Е Д

РД 13 – 186Гр. дупница, 21.11.2012 година

на основание чл.101а, във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 иразпоредбите на Глава осма „а“ от ЗОП

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на с чл. 14, ал. 4, т.2, във връзка с чл.101а от ЗОП с предмет: "Доставка на дизелово гориво /маркирано/ за нуждите на Районен съд - Дупница за отоплителен сезон 2012/2013 г. “
1. Предмет на поръчката - "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление Шифър по ЕКП: 02144400045 за нуждите на Районен съд - Дупница за отоплителен сезон 2012/2013 г. “

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.101а, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

3.Вид на процедурата – процедура по Глава осма „а“ от ЗОП
4.Срок на изпълнение на поръчката от подписването на договора до 31.05.2013

5.Място на изпълнение на поръчката – гр. Дупница, ул.Николаевска №15

6. Квалификационни изисквания към участниците – да са физически или юридически лица, както и техни обединения. Кандидатите да са производители или надлежно упълномощени с права за продажба на съответния търговски продукт. Предложеното гориво да е сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на стандартите на Европейският съюз. Горивото, предмет на поръчката, се доставя в специализирани превозни средства /цистерни/, осигурени от изпълнителя, оборудвани със стандартни дозатори за автоматично отчитане, замерени и пломбирани от Агенцията по стандартизация и метеорология. Кандидатите да имат действащ към момента на провеждане на процедурата лиценз за транспорт на горива с ADR валидни свидетелства или еквивалент, освен ако не докажат, че не са длъжни да притежават такива.
7. Изисквания при изпълнението на поръчката – До участие в процедурата се допуска да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Кандидатите следва да притежават опит в областта на поръчката, както и съответната организационна и ресурсна осигуреност за изпълнението й.
8. Финансово предложение, което включва: Цената за доставка на 1 литър гориво франко в сградата на съдебната палата. В цената да не се включва ДДС. Да се включат транспорт, екотакси и всички други разходи за изпълнение на предмета на поръчката. Да се предложи надценка/отстъпка в процент от цените на производителя/вносителя като участникът поема ангажимент предложената търговска надценка/отстъпка да остане непроменена за целия срок на договора.
9. Начин на плащане – Плащането се извършва по банков път след предоставянето от изпълнителя на фактура в срок съгласно предложението за разсрочено плащане.

10. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им:

10.1. На първо място се класира участникът, който предлага най-ниска относителна цена спрямо базовата цена /Лукойл/.

10.2. При наличие на повече от един участници с най-ниска относителна цена на първо място се класира предложилият по-дълъг срок на разсрочено плащане.

10.3. Ако и по този критерий не може да се определи класиран на първо място, определя се този с най-къс срок на доставка.

11. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията – Районен съд –Дупница ул.Николаевска №15, на 03.12.2012год.от 14.00ч. на първия работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията.
12. Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката да бъде публикувана на официалната страница на Районен съд-Дупница -rs-dupnitsa.com

13. Срокове:

- Срок на валидност на публичната покана –28.11..2012 г.

- Срок за получаване на офертите - всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. до 30.11.2012 г. вкл.в ст.№13 ет.2 на съдебната палата гр.Дупница
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Не се чете!
/ ЕЛИ СКОКЛЕВА /

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - Д У П Н И Ц А Ул.”Николаевска” № 15,тел.0701/5 10 15 , факс 0701/5 09 61


ttp:// rs-dupnitsa.com E-mail : drs@mbox.contact.bg


П О К А Н А
1. Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15, тел:  0701/51015, e-mail: drs@mbox.contact.bg Ви кани да вземате участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП, открита със Заповед № РД-13-186 от 21.11.2012 год. на Председателя на съда, при следните условия:
2. Предмет на поръчката - "Доставка на дизелово гориво /маркирано/ Шифър по ЕКП: 02144400045 за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15 за отоплителен сезон 2012/2013 г.“

3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.101а, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

4. Вид на процедурата – процедура по Глава осма „а“ ЗОП

5. Срок на изпълнение на поръчката от подписването на договора до 31.05.2013

6. Място на изпълнение на поръчката – Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15

7. Квалификационни изисквания към участниците – да са физически или юридически лица, включително и техни обединения, регистрирани по ТЗ. Кандидатите да са производители или надлежно упълномощени с права за продажба на съответния търговски продукт. Предложеното гориво да е сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на стандартите на Европейският съюз. Горивото, предмет на поръчката се доставят в специализирани превозни средства /цистерни/, осигурени от изпълнителя, оборудвани със стандартни дозатори за автоматично отчитане, замерени и пломбирани от Агенцията по стандартизация и метеорология. Кандидатите да имат действащ към момента на провеждане на процедурата лиценз за транспорт на горива с ADR валидни свидетелства, освен ако не докажат, че не са длъжни да притежават такива.
8. Изисквания при изпълнението на поръчката – До участие в процедурата се допускат физически или юридически лица, включително техните обединения; кандидатите, следва да са търговци по смисъла на ТЗ и да отговарят на изискванията, посочените в документацията за участие. Участниците следва да притежават опит в областта на поръчката, както и съответната организационна и ресурсна осигуреност за изпълнението й.
9. Финансово предложение, което включва:

Цената за доставка на 1 литър гориво франко в сградата на съдебната палата. В цената да не се включва ДДС. Да се включат транспорт, екотакси и всички други разходи за изпълнение на предмета на поръчката. Да се предложи надценка/отстъпка в процент от цените на производителя/вносителя като участникът поема ангажимент предложената търговска надценка/отстъпка да остане непроменена за целия срок на договора.10. Начин на плащане – Плащането се извършва по банков път след предоставянето от изпълнителя на фактура в срок съгласно предложението за разсрочено плащане.

11. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им :

11.1. На първо място се класира участникът, който предлага най-ниска относителна цена спрямо базовата цена /Лукойл/.

11.2.При наличие на повече от един участници с най-ниска относителна цена на първо място се класира предложилият по-дълъг срок на разсрочено плащане.

11.3.Ако и по този критерий не може да се определи класиран на първо място, определя се този с най-къс срок на доставка.


12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията – Районен съд –Дупница ул. Николаевска №15 на 03.12.2012год.от 14.00ч. на първия работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията.

.
13. Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката да бъде публикувана на официалната страница на Районен съд-Дупница -rs-dupnitsa.com


14. Срокове:

- Срок на валидност на публичната покана – 28.11..2012 г.

- Срок за получаване на офертите - всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. до 30.11.2012 г. вкл.в ст.№13 ,ет.2 на съдебната палата гр.Дупница

Всички изисквания по процедурата по избор на изпълнител на поръчката се определят с Документацията за участие в процедурата.


Председател: /п/ не се чете

/ Ели Скоклева

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - Д У П Н И Ц А Ул.”Николаевска” № 15,тел.0701/5 10 15 , факс 0701/5 09 61


ttp:// rs-dupnitsa.com E-mail : drs@mbox.contact.bg

П Р А В И Л А
за провеждане на процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението й
І. Общи положения

1. Възложител на процедурата е Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15, тел:  0701/51015, e-mail: drs@mbox.contact.bg , представлявано от Ели Скоклева- председател

2. Документацията за настоящата процедура включва:

- Заповед № РД-13-186 от 21.11.2012 год.

- Покана за участие в процедурата;

- Настоящите правила;

- Критерии и начин за оценка на предложенията;

- Образец от предложението /Приложение № 1/;

- Ценова оферта /Приложение № 2/;

- Предложение за срок на разсрочено плащане /Приложение № 3/;

- Предложение за срок на доставка /Приложение № 4/;

- Декларация /Приложение № 5/;

- Декларация /Приложение № 6;

- Проект от договор /Приложение №7/;- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП/Приложение № 8/.

3. Поръчката за възлагане "Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ Шифър по ЕКП: 02144400045 за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15 за отоплителен сезон 2012/2013 г.“ , се възлага на основание чл.101а, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

4. Поръчката се възлага по реда и условията, предвидени в правилата за провеждане на процедури, по реда на глава осма „а” от ЗОП, при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати.
ІІ. Изисквания към кандидатите

1. В провежданата процедура за "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15 за отоплителен сезон 2012/2013 г.“ могат да участват всички кандидати, които отговарят на изискванията на закона и на предварително одобрените в настоящите правила условия.

2. Кандидатът за Изпълнител на поръчката трябва:
2.1. Да е физическо или юридическо лица, както и техни обединения. Участникът да представи копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние.

2.2. Да представи копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала” , ако участникът е регистриран по ЗДДС.
2.3. Да представи доказателства за кадрова обезпеченост и техническа осигуреност за изпълнение на поръчката:
2.3.1. Транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на Приложение В от ADR / Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/;
2.3.2. Да се представят заверени копия от техните удостоверения за регистрация , издадени от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;
2.3.3. Транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
2.3.4. Да се предостави списък на автомобилите с техните марки и регистрационни номера , които ще обслужват поръчката;

2.3.5. Водачите на транспортни средства да притежават квалификация съгласно изискванията на чл.14 от Закона за автомобилните превози и Наредба № 40 от 14.01.2004 г.за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Да се представят заверени копия на ADR удостоверенията, валидни за срока на доставката;
2.4. Участникът да представи копия на договори със сходен с предмета на поръчката предмет (минимум 2), придружени с референции (препоръки) за добро изпълнение.

2.5. Да представи сертификат за произход и качество на горивото съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
2.6. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 – 5 и ал. 5 от ЗОП;

2.7. Да представи годишен финансов отчет за предходната година, с изключение за

новорегистрираните търговци / копие/;2.8.Да представи ценово предложение съгласно Заповед № РД-13-186 от 21.11.2012 год.. на Председателя на съда;

2.9. Да представи предложение по допълнителните критерии за оценка:

- срок на разсрочено плащане;

- срок на доставка;

2.10.Да представи декларация за приемане на условията на проектодоговора.
2.11.Нотариално заверено пълномощно, когато участника в процедурата се представлява от упълномощено лице.
2.12. Списък на документите / всички на български език/, съдържащи се в офертата, подписан от участника. право съединение 2


 • Описание на предмета, изисквания към обекта на поръчката


1. Предмет на поръчката - "Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ Шифър по ЕКП: 02144400045 за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15 за отоплителен сезон 2012/2013 г“

ПОЗИЦИЯ


КОЛИЧЕТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

НОРМА

СТВО
ВИД
/литра/


Гориво за

1

относително тегло

не по-голямо от 0,920 кг/л при 150 C

2

кинематичен вискозитет

при 50Сне по-голям от 21 мм/сек.;отопление за3

съдържание на сяра

не по-малко от 1%;промишлени и

25 000
4

калоричност

не по-малка от 9650 килокалории на кг;
комунални цели5

температура на течливост

минус 10С


2. Срок на изпълнение на поръчката :отоплителен сезон 2012-2013год.от подписването на договора до 31.05.2013г
3. Място – сградата на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15
4. Цена - Общата цена на офертата се формира при следните условия:

Цената за 1 литър дизелово гориво е равна на: данъчната основа за дизелово гориво на площадка Лукойл Нефтохим по ценоразписа на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – публикувана в Интернет / представя се от участника към датата на подаване на предложението , а впоследствие от Изпълнителя към датата на съответната доставка/, с включен акциз в лева за 1 литър , валидна за деня на доставката надбавка или /-/ търговска отстъпка в лева.
Забележка:
право съединение 3

*Оферираната доставна цена без ДДС на дизеловото гориво с включена търговска надбавка/отстъпка може да бъде променяна само в случаите на изменение на базовата цена без ДДС за 1 литър дизелово гориво, като това обстоятелство се удостоверява чрез официален документ за доказване на новата базова цена на основния производител /вносител/ или извадка от публично достъпен бюлетин на основния производител /вносител/ за периодично изменение на цените.
5. Начин на плащане – Плащането на доставеното гориво се извършва по банков път с платежно нареждане от страна на възложителя съгласно предложението на кандидата, отразено в Приложение № 3 срещу издадена данъчна фактура, представен сертификат за произход и качество, актуална разпечатка от ценоразписа на производителя към датата на доставка и проведен входящ контрол.

Минимални изисквания:

1. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което да гарантира качествено изпълнение на поръчката. Минимално изискуемо е всеки участник да разполага със следното оборудване (собствено, наето или лизингово):

- да притежава минимум едно специализирано транспортно средство за доставка на гориво, оборудвано с помпа и шланг с минимална дължина 10 метра, както и необходимите регистрации съгласно Закона за автомобилните превози и Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR),

- да притежава минимум едно транспортно средство за доставка на гориво, притежаващо разходомер за отчитане на доставените количества в литри и притежаващо необходимите регистрации съгласно Закона за автомобилните превози и Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). В случай, че съответната техника не е собственост на участника, следва да бъде представен документ, удостоверяващ наемането й със срок не по-кратък от срока на договора за конкретната поръчка или документ за лизинг.
2. Участникът трябва да доставя горива, които отговарят на стандартите за качеството на горивата съобразно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
3. Течното гориво за отопление трябва да отговаря на следните минимални показатели:

а) относително тегло - не по-голямо от 0,920 кг/литър при 150 С;

б) кинематичен вискозитет при 500 С не по-голям от 21 мм2/сек.;

в) съдържание на сяра - не по-малко от 1%;

г) калоричност - не по-малка от 9650 килокалории на кг;

д) температура на течливост - минус 100 С.4. Възложителят ще сключи договор само с един участник, т.е. с класирания на първо място.
ІV. Предложения за участие в процедурата – представяне, съдържание, предаване
1. Всеки кандидат има право да представи само една оферта в срока, определен в решението за откриване на процедура.

2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли офертата си.

3. Предложението се представя написано на пишеща машина, компютър или друго техническо средство, подписано от лице с представителна власт в съответствие със регистрацията на участника и подпечатано с представителния печат. Когато към предложението се прилагат копия, същите се заверяват за тяхната истинност.

4. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подписа на лицето/лицата, упълномощени от кандидата, които го представляват, както и с печата на дружеството.

5. Пълното съдържание на предложението е посочено в образеца за предложения.

6. Предаване на предложенията:

6.1. Офертите за участие в процедурата по реда на ЗОП за "Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ за нуждите на на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15за отоплителен сезон 2012/2013 г.“ се приемат в запечатани непрозрачни пликове до посочените в поканата дата, час и място от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с писмо и обратна разписка. Върху пликовете с предложенията задължително трябва да бъдат написани името, адреса, телефона на кандидата и наименованието на поръчката. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, направените разходи са за сметка на участника. В този случай той следва за изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане срока за подаване на офертите.
6.2. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. Неизпълнението на това изискване е основание за отстраняване от участие на участника.

6.3. При приемане на предложенията върху пликовете се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаване и посочените данни се вписват във входящия дневник на съда.

6.4. Предложения, представени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост, както и предложения, представени след изтичане на посочения срок, не се приемат и незабавно се връщат на участника, като връщането се отбелязва във входящия дневник.

7. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

8. При изготвяне на предложението, участникът следва да се придържа точно към обявените условия.


 1. Провеждане на процедурата - разглеждане,оценка и класиране на офертите

1. След изтичане на срока за подаване на офертите за участие Възложителят изготвя списък на участниците, неразделна част от който са пликовете с направените оферти.

2. Процедурата за избор на Изпълнител на поръчката се провежда от комисия, определена със заповед на Възложителя.

3. Комисията се определя след изтичане на срока за подаване на офертите и се обявява в деня на провеждане на процедурата. Членовете на комисията се събират и започват да работят след като им бъде представен от Възложителя списък на кандидатите заедно с пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване. На заседанието се води протокол, който се подписва от комисията. Решенията се приемат с мнозинство от общият им брой.

4. При провеждане на настоящата обществена поръчка ще се проверява пълнотата на приложените документи и при наличие на несъответствие между изискваните и приложените документи и/или липса на някои от тях ще се стигне до незабавно отстраняване на съответния участник от процедурата. Участникът ще бъде отстранен и ако има липси и/или неясни, непълни, нечетливи или неясно обозначени документи, както и ако документът/ите не отговарят на основните аспекти съгласно Документацията за участие
5. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

а/ който не е представил някои от необходимите документи;

б/ за когото са налице някои от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;
в/ който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

г/ който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на р. ІV, т. 6.4;.


6. Протоколът на комисията се утвърждава от председателя.

7. Участниците се уведомяват писмено за резултатите от класирането.

8. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение,когато:

а/ не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

б/ всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия;
в/ всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г/ класираните участници последователно откажат да сключат договор;

д/ отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

е/ са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;9. Възложителят е длъжен в тридневен срок от постановяване на решението за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка да уведоми участниците и да изпрати копие от решението до изпълнителния директор на АОП.

VІ. Критерии за оценка на предложенията.

След като предложенията на всеки участник бъдат проверени и се установи, че отговарят на изискванията и условията на настоящата документация, ще се оценят по следните критерии:1. На първо място се класира участникът, който предлага най-ниска относителна цена спрямо базовата цена /Лукойл/.

2. При наличие на повече от един участници с най-ниска относителна цена на първо място се класира предложилият по-дълъг срок на разсрочено плащане.

3. Ако и по този критерий не може да се определи класиран на първо място, определя се този с най-къс срок на доставка.

VII. Сключване на Договор

1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

2. Договорът да включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

3. При сключване на договора определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

4. В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят сключва договора със следващия класиран участник.

5. Техническата и финансова оферта на участника стават неразделна част от договора.

6. Основания за изменение на договора - Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

- когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора

- при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца;

- при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

7. Срокове за сключване на договора - Договорът за възлагане се сключва с участника класиран на първо място в четиринадесетдневен срок от избора на изпълнител.

8. Изчисляване на срокове. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

-когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни.VІІІ. Допълнителни правила и условия

1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на предложенията, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане и от изхода на процедурата.

2. Възложителят има право, ако това се наложи от някаква причина, да внася корекции в документацията за възлагане на поръчката. Промените ще бъдат съобщени на всички заинтересовани лица чрез публикувана на интернет страницата на Районен съд -Дупница, като съобщението е задължително за всички участници в процедурата.

3. При възникване на непредвидими и непреодолими обстоятелства Възложителят си запазва правото да отхвърли всички предложения по всяко време преди сключване на договора и да анулира процедурата.

4. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка.

5. Възложителят ще сключи договор само с един кандидат.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Образец!


ДО

РАЙОНЕН СЪД

ДУПНИЦА

УЛ.НИКОЛАЕВСКА №15

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за участие в процедурата за "Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15, за отоплителен сезон 2012/2013 г.“
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта е подадена от .........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес на управление:……………………………………………………………………….. ..
ЕИК…..................................., IBAN ................................................, BIC ..................................
банка………………………………………..………………………………………………….. и подписана от

…………………………………………………………………………………………………...

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………………...

(длъжност)


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес на участника

……………………………………………………………………………………….....

(п.к., град, община, квартал, улица №, бл

телефон …..………………………………… факс ……….………………………………

e-mail :…………………………………..

2.Лице за контакти………………………………………………………………………

(трите имена и ЕГН)

Длъжност: …………………………….

телефон / факс: ………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура чрез публична покана по реда на глава Осма „а” от ЗОП за "Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15, за отоплителен сезон 2012/2013 г.“ в съответствие с всички условия на ЗОП и документацията.

Прилагаме следните документи съгласно условията на конкурсната документация:

1. Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. /копие/

2. Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”.

3. Доказателства за кадрова обезпеченост и техническа осигуреност за изпълнение на поръчката: транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от ADR / Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/;

4. Заверени копия от удостоверенията за регистрация, издадени от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;

- транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

- списък на автомобилите с техните марки и регистрационни номера , които ще обслужват поръчката;

- водачите на транспортни средства да притежават квалификация съгласно изискванията на чл.14 от Закона за автомобилните превози и Наредба № 40 от 14.01.2004 г.за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Да се представят заверени копия на ADR удостоверенията, валидни за срока на доставката;

5. Копия на договори със сходен с предмета на поръчката предмет (минимум 2), придружени с референции (препоръки) за добро изпълнение.

6. Сертификат за произход и качество на горивото съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и сертификати, доказващи произхода и качеството на смазочните материали;
7. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3-5 и т. 5 от ЗОП;
8. Годишен финансов отчет за предходната година с изключение за новорегистрираните търговци / копие/;

9. Ценово предложение - съгласно Заповед № РД-13-186 от 21.11.2012 год.. на Председателя на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15,;

10. Предложения по допълнителните критерии за оценка:

- срок на доставка;

- срок на разсрочено плащане;
11. Предложение за проектодоговор, съобразен с изискванията на Възложителя непопълнен, но задължително да бъдат подписани и подпечатани всички страници от него. Не се допуска в проектодоговора да се вписват цени.

12. Декларация за приемане на условията на проектодоговора.

13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

право съединение 4 Представяме всички документи подписани и подпечатани.

Дата: ………………. Подпис и печат


/на лицето, респ. лицата, които управляват и представляват кандидата/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА

от

..........................................................................................................................................................................

Регистрирано с решение от ...................................на.........................................................................................

По ф. Дело №..........................., парт. №......................том, стр.................от...............................................

С адрес на управление: .......................................................................................................................................

ЕИК: ................................... ДДС № ....................................., IBAN ..............................................................

BIC ..................................... Банка .....................................................................................................

Настоящата оферта е подписана от:

............................................................................................................................................................................

в качеството му на

...........................................................................................................................................................................

1. Базова цена за предлаганото дизелово гориво :


Цена за 1 л гориво Лукойл Нефтохим към датата на оферирането за сведение-……………………..
2. Търговска надценка/отстъпка:
/+/ надценка…………%
или
/-/ търговска отстъпка ……………%
Подадено на:..............................год. Подпис и печат:
ЗАБЕЛЕЖКА: Ценовата оферта се подписва от представляващия участника и се поставя в отделен запечатан плик.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3

С Х Е М А Н А Р А З П Л А Щ А Н Е
Разплащането се извършва до.............................................................. работни дни, след доставката на горивото в български левове, по банков път, въз основа на издадена данъчна фактура, представен актуален ценоразпис от фирмата-производител към датата на доставка, сертификат за произход и качество и проведен входящ контрол.

Дата:
Име и подпис на участника:П Р И Л О Ж Е Н И Е № 4

СРОК НА ДОСТАВКА

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
Дата:
Име и подпис на участника:

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на .......................

от......................................., адрес:.............................................................,в качеството си

на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д.№.................. на ......................., идентификационен № по БУЛСТАТ ......................................, със седалище и

адрес на управление ............................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, реабилитиран съм за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;


 1. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

 2. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

 3. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

 4. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам дейността „доставка на гориво“ съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15, за отоплителен сезон 2012/2013 г.“ в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата....................................2012г.
Гр................................................. Декларатор:............................

/ подпис /ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал.2,т.1, т.2а, т.3 - 5, ал. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ата ...................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на .......................

от......................................., адрес:.............................................................,в качеството си

на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д.№.................. на ......................., идентификационен № по БУЛСТАТ ......................................, със седалище и

адрес на управление ............................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ

Представляваното от мен дружество: 1. Не е обявено в несъстоятелност;

 2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.

В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, не е преустановило дейността си;

4. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

5. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

6. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

7. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.
8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
9. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15, в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата....................................2012г.


Гр................................................. Декларатор:............................

/ подпис

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - Д У П Н И Ц А Ул.”Николаевска” № 15,тел.0701/5 10 15 , факс 0701/5 09 61


ttp:// rs-dupnitsa.com E-mail : drs@mbox.contact.bg


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Проект!


Д О Г О В О Р
№ ......../ ..................
за изпълнение на поръчка за "Доставка на дизелово гориво / маркирано / за нуждите на Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15за отоплителен сезон 2012/2013 г.“

Днес,..................2012г., в гр. Дупница между страните:

1. Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15 със седалище и адрес:

гр. Дупница,ул. Николаевска № 15 , тел: 0701/51015 Е-mail: drs@mbox.contact.bg

БУЛСТАТ:000261737, представлявано от Ели Георгиева Скоклева – Председател, наричан за краткост тук и по-долу

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. ....................................................................................................................................................................,

Вписан търговския регистър ........................................... с ЕИК .......................................... и ДДС №.................................. седалище и адрес на управление.....................................................................................................................................

...................................... Тел:.................................... , Факс:......................... , представлявано

От ..................................................................................................................................................

Наричано за краткост тук и по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да осъществява доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ за нуждите на . Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора при условията на направената от него оферта за участие в процедура за възлагане на поръчката на Председателя на Районен съд гр. Дупница. Ценовата оферта /Приложение№2/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представляват неразделна част от този договор.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. Този договор се сключва за срок до 31.05.2013 г.

Чл.3. Доставката на дизеловото гориво за отопление се извършва до място, указано в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното гориво с двустранни документи, съгласно предложената ценова листа /Приложение№2/ .


ІV. СРОК НА ДОСТАВКАТА

Чл.5. Доставките се извършват в срока, посочен в Предложението, съгласно Приложение №4, което е неразделна част от този договор.


V. ТРАНСПОРТ

Чл.6. Доставките се извършват с транспортни средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след заявка от ВЙЗЛОЖИТЕЛЯ.


Чл.7. За чистотата на транспортните средства, с които се доставя горивото, отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.8. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да получава горивото, предмет на този договор, в срока и при условията, договорени между страните;

- да осъществява входящ контрол относно качеството, количествата и други във всеки един момент от изпълнението на договора, без това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на продуктите.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. се задължава да заплаща договорените цени на доставеното гориво, по реда и при условията на този договор;

2. определя лице за осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧЛ.9. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката на горивото да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на този договор.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява качествено и в срок предмета на договора;

2. да осигурява собствен транспорт, съобразно условията на Раздел V от настоящия договор.


3. да доставя заявеното гориво на мястото, посочено в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по определения в предложението срок;

4. да отстрани своевременно недостатъците на горивото, във връзка с предявени рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случай когато недостатъците са съществени – да замени продуктите;

5. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация за физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. /1/ Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл.2.

/2/ Този договор може да бъде прекратен предсрочно:

- по взаимно съгласие на страните,изразено писмено с едномесечно предизвестие;

- с едномесечно писмено предизвестие, отправено от другата страна;

/3/ В случаите на ал.2 страните уреждат взаимоотношенията си с двустранен протокол.


ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 11. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 12. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7 дневен срок от настъпване на събитието.

Чл. 13. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 14. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.Чл. 16. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.


Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Страните ще решават споровете във връзка с този договор, вкл. и неговото тълкуване, чрез преговори. Ако не бъде постигнато съгласие спорът ще се отнася до компетентния съд.


Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение № 2 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Приложение № 3 - Схема на разплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Приложение № 4 - Срок на доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.ДОГОВАРЯЩИ:
Възложител: Изпълнител:

Районен съд гр. Дупница


Председател:

/Ели Скоклева/


Гл.счетоводител:

/Р.Искрева/

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната ....................................................................................., с лична карта

№ .................................., издадена на ...................................... от ............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на ....................................................... (посочете длъжността,) на ………..............................................................................(посочете фирмата на Участника)

със седалище и адрес на управление в .................................................................................................................................................................. - Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО /МАРКИРАНО/ ЗА НУЖДИТЕ НА . Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15 ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2012/2013г.“

Д Е К Л А Р И Р А М:

Приемам условията на проекта на договор, приложен към тръжната документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО /МАРКИРАНО/ ЗА НУЖДИТЕ НА Районен съд гр. Дупница,ул. Николаевска № 15 ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2012/2013г.“

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ..............................г. Декларатор: ..........................(подпис и печат)

Каталог: new -> docs
docs -> Кратък обзор и резюмета на представените публикации основните направления в представените публикации включват
docs -> Д е к л а р а ц и я списък на договорите за строителство сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните пет години, считано от крайния срок за подаване на оферти
docs -> Д е к л а р а ц и я справка-информация за оборота от строително ремонтни работи на улици и пътища за последните три години/2011г.,2012г и 2013г./в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си
docs -> Министерство на образованието и науката на р. България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница