Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. ГрековДата02.09.2016
Размер200.7 Kb.
#8089
ТипЛекции
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - П Л О В Д И В

АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

УТВЪРЖДАВАМ:
Р Е К Т О Р:

/ДОЦ. Д. ГРЕКОВ/

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за дисциплината, (БОТАНИКА І,ІІ ч.)


включена като задължителна в учебния план на
специалността Екология и опазване на околната среда

област


професионално направление
за образователно-квалификационна степен “Магистър”

Утвърдена на заседание на КС на катедра……………… протокол №……/дата/


П л о в д и в, 2008 г.У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Код


Водещ


Преподавател

Основна форма на контролЧасове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други формиДоц.д-р К. Кожухарова

Писмен изпит

30

30

-
ІІ. АНОТАЦИЯ

С дисциплината БОТАНИКА- се дават необходимите основни познания за растенията. Изучават се следните раздели: цитология, хистология, органография, размножаване, систематика и филогения на растенията. Чрез нея студентите получават знания за структурните особености на клетката и клетъчните органели, анатомичната и морфологична организация на растенията, начините на размножаване, както и адаптивните им възможности към условията на околната среда и продължителната еволюция. Всичко това развива в бъдещите специалисти животновъди биологичен начин на мислене и навици за самостоятелна ориентировка в растителните групировки. Като фундаментална биологична наука ботаниката има огромно практическо и теоретично значение свързано с формирането на правилен естественонаучен мироглед на студентите.
ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА – Ботаника
ІІІ.1. ЛЕКЦИИ – 30 часа
Лекция І

Въведение в Ботаниката

Ботаниката като наука. Ботанически науки. Анатомия и морфология на растенията - раздели. Цитология.Предмет и задачи на растителната цитология. Типове клетъчна организация. Елементарни субмикроскопични структурни единици на клетката- плазмени мембрани, фибрили и гранули. Особености на растителната клетка. Форма и големина на растителната клетка. Съставни части на растителната клетка.

Растителна клетка. Устройство на протопласта. Цитоплазма. Обща характеристика. Физични свойства. Химичен състав.Строеж и съставни части на цитоплазмата: плазмалема, мезоплазма, тонопласт, хиалоплазма, ендоплазмена мрежа, рибозоми, диктиозоми, сферозоми, микротръбички, микротела, микрофламенти. Протопласт и растителлни биотехнологии........................ .....2часа.
Лекция ІІ

Устройство на протопласта.Ядро.Форма, размери и местоположение. Химичен състав. Строеж на ядрото: ядрена обвивка, кариоплазма, ядърце. Хромозоми – морфология, субмикроскопичен строеж, типове хромозоми. Хромозомен брой, кариотип, полиплоидия и тяхното теоретично и практично значение. Значение на познанията за хромозомите за селскостопанската практика. Функция на ядрото.

Пластиди. Обща характеристика и произход. Видове пластиди и тяхното онтогенетично развитие. Хлоропласти – химичен състав, пигментен състав, строеж и функции. Етиопласти. Лейкопласти – състав, строеж и функции. Хромопласти – състав, строеж и функции. Различия в субмикроскопичния строеж на пластидите. Изменения в строежа на хлоропластите при нарушаване оптималната технология при отглеждане на селскостопанските култури, минерален недостиг, замърсяване с тежки метали, радиационни и химични въздействия и всички стресови фактори.

Митохондрии. Обща характеристика. Химичен състав. Произход в онто- и филогенетичен аспект. Субмикроскопичен строеж. Промени в структурата при стресови състояния. Функции. Паталогични промени под влияние на промени в екологичните условия от различен характер.

Растителна клетка.Парапласт. Включения в протопласта на растителната клетка. Кратки сведения за физиологично активните вещества: ферменти, фитохормони, витамини, антибиотици и фитонциди в растителната клетка. Растителни групи продуценти на фитохормоните и фитонцидите. Място на образуването им в растенията. Значение за селскостопанската практика.

Течни включения в цитоплазмата. Вакуоли с клетъчен сок.Кратки сведения за химичния състав на клетъчния сок: минерални соли, въглехидрати, органични вещества, алкалоиди; глюкозиди, пигменти/антоциан, антофеин, антохлор/, органични киселини, резервни белтъчини/алейронов слой, видове алейронови зърна/. Биологична роля и практическо използване на веществата от клетъчния сок.

Твърди включения в цитоплазмата. Прости кристали, кристални друзи, сфериди, рафиди, кристален пясък. Включения в пластидите. Твърди включения - асиламилационна и резервна скорбяла. Видове скорбелни зърна. Практическо значение на скорбялата.Течни включения – растителни масла и резервни белтъчини. ........................................................................................................................................2часа.
Лекция ІІІ

Клетъчна обвивка. Определение. Химичен състав и строеж. Текстура. Порово поле и видове пори. Нарастване, надебеляване и изменение в химичния състав на клетъчната обвивка. Размножаване на клетката. Характеристика и роля на размножаването като основно биологично явление. Видове деление на клетката. Амитоза. Клетъчен цикъл Митоза. Топография на митотичните деления в растителния организъм.Мейоза. Характеристика. Еволюционно значение. Морфология на мейозата - хетеротипно и хомеотипно деление. Топография на мейозата при различните групи растения. Типове мейоза-начална /зиготна/, спорова /междинна/ и гаметна /терминална/. Практическо значение във връзка с оплождането, плодообразуването и семеобразуването.

Растителни тъкани /хистология/ Определение, класификация и видове тъкани. Тъкани и растителни биотехнологии.

Меристемни тъкани. Обща характеристика и класификация. Първични меристемни тъкани- цитологична, субмикроскопична характеристика и видове. Вторични меристемни тъкани- цитологична, субмикроскопична характеристика и видове.. Значение изучаването на меристемните тъкани за селскостопанската практика. Меристемни тъкани и растителни биотехнологии. ...............................................2часа.

Лекция ІV

траини /диференцирани/ тъкани.Основни /паренхимни/ тъкани. Определение, топография, цитологична характеристика. Видове паренхимни тъкани: асимилационна, резервна, водоносна, поглъщателна, проводяща, въздухоносна-цитологична характеристика- микроскопска и електронно - микроскопска. Значение и оценка в биотехнологичен аспект.

Покривни тъкани. Първична покривна тъкан /епидерма/ - определение, топография, цитологична характеристика и субмикроскопичен /електронномикроскопски/ строеж. Образувания в епидермата: восъчен налеп, кутикула; устица, власинки. Механизъм на отваряне и затваряне на устицата. Разпределение и брой на устицата по листната повърхност.

Механични тъкани. Обща характеристика, топография. Видове: коленхима и склеренхима – строеж, разположение и функции.

Проводящи тъкани. Определение и функции. Еволюция на проводящите тъкани. Видове проводящи елементи и проводящи тъкани. Цитологична характеристика на дървесината / ксилемна/ и ликова /флоемна/ проводяща тъкан. Проводящи снопчета –определение, видове и разположение в органите на растенията и хистологична характеристика.

Отделителни тъкани. Определение, обща характеристика, функции. Видове отделителни тъкани: външни –жлезисти власинки, нектарници, осмофори, хидатоди; вътрешни – секреторни клетки, секреторни вместилища и млечни цеви. Значение на отделяните продукти за практиката. ........................................................................2часа.

Лекция V

Растителни органи / органография/Вегетативни органи на растенията. Общи закономерности в морфологията на растителните органи –полярност, симетрия, ортотропни и плагеотропни органи, метамерия, аналогни и хомологни органи, метаморфоза, Зародишни органи и поникване на семето.

Корен./Radix/. Определение и функции. Морфология на корена. Метаморфози – кореноплоди, коренови грудки /клубени/, свивателни / контрактилни/, дихателни, въздушни, подпорни, асимилиращи и прикрепващи корени; хаустории; микориза – характеристика и видове микориза. Бактерийни грудки по корена – съвременни аспекти и практическо значение. Анатомия на корена. Първично устройство на корена- хистологична и субмикроскопична характеристика на епиблемата, първичната кора и централния цилиндър. Вторично устройство на корена- характеристика и функции.

Стъбло /Caulis/.Определение и функции. Морфология на стъблото. Определение на понятието клонка. Пъпка и видове пъпки. Разклоняване на стъблото –дихотомно и странично, моноподиално и симподиално. Листоразположение - видове.Закономерности в листоразположението.Понятие за едногодишни и многогодишни растения, за треви, храсти и дървета. Разположение в пространството – видове и характеристика. Метаморфози на стъблото: коренища, столони, клубени, луковици, грудко-луковици, тръни, мустачки, филокладии, кладодии, суколентни стъбла......................................... 2часа.
Лекция VІ

Анатомично устройство на стъблотоАнатомия на стъблото. Вегетационен връх/конус/. Първично устройство на стъбло при двусемеделни растения - хистологична характеристика: епидерма, първична кора, централен цилиндър и сърцевина.Вторично устройство на стъблото. Метаморфози – коренища, грудки, луковици,грудколуковици, столони, тръни, мустачета.

Лист /Folium/ Определение и функции на листа. Морфология на листа. Части на листа. Видове листа. Прости листа – видове и характеристика. Жилкуване /нерватура / на листа. Листна мозайка. Хетерофилия и анизофилия. Размери и трайност на листата. Листапад. Метаморфози на листата- мустачки, бодли /листни тръни/, филодии, люспи, сукулентни листа; метаморфози на листата при насекомоядните растения. Анатомия на листа. Анатомично устройство при двусемеделните растения – хистологична и микроскопска характеристика. Анатомичното устройство на лист от иглолистно растение. Анатомични синдроми за ксероморфност и мезоморфност.................................................................. 2часа.
Лекция VІІ

ИЗМЕНЕНИЯ НА ВЕГЕТАТИВНИТЕ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

Понятие за екологични групи, жизнени форми и метаморфози. Изменение на вегетативните органи във връзка с водите, като екологичен фактор. Четири основни екологични групи: мезофити, ксерофити, хидрофити и хигрофити. Изменение на вегетативните органи във връзка със светлината, като екологичен фактор. Три екологични групи: хелиофити, сциофити и междинни групи – сенкоиздръжливи. Изменения на вегетативните органи във връзка с температурата, като екологичен фактор. Четири групи: коренища, луковици, грудки и кореноплоди. Изменения на вегетативните органи под влияние на почвени (едофични) фактори. Различанани три категории растения. Растения привързани към определен тип почва; предпочитащи даден тип почва; безразлични към типа почва. Халофити и псамофити. Изменения на вегетативните органи във връзка с преминаване към хетеротрофно хранене. Бактериофория и микотрофия. Растения: паразити, полупаразити, хищници.

Сезонни изменения, Фенология. Изменения на растенията под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост. ..................................... 2часа.


Лекция VІІІ

Генеративни органиЦвят/Flos/. Части на цвета: околоцветник, андроцей и гинеций. Видове цветове. Полови форми при растенията. Закономерности в разположението на цветните части. Цветни формоли и диаграми. Съцветия. Видове съцветия

Опрашване. Опрашване при растенията. Видове опрашване. Понятие за опрашване и оплождане in vitro. Същност на двойното оплождане, развитие на зародиша. Апомиксис, полиембриония и партенокарпия-значение за селскостопанската практика.

Плод /Fructus/ и семе /Semen/. Устройство на плода и видове плодове. Устройство на семето и видове семена. Разпространение на плодовете и семената. .......................................................................................................................................2часа.
Лекция ­ІХ

Размножаване на растенията

Определение на размножаването като всеобщо биологично явление. Моногенно или неполово размножаване – чрез разделяне на клетката, пъпкуване, разпадане на талуса на клетки, чрез хормогонии, соредии и изидии, чрез резници, отводи, присаждане, луковици и грудки. Практическо значение на вегетативното размножаване за селското стопанство. Нови виотехнологии за вегетативно размножаване на растенията: тъканни култури.

Безполово размножаване. Спорангии ивидове спори. Дигенно /полово/ размножаване при растенията. Агаметогамия, гаметогамия-изогамия, хетерогамия, оогамия и сифоногамия. Връзка между половото размножаване и нормалното плододаване на културните растения.Смяна на поколенията. Понятие за “смяна” на поколенията на растенията”. Характеристика на гаметофита и спорофита. Изоморфна и хетероморфна смяна на поколенията. Еволюционно направление в смяната на поколенията.

Въведение в систематиката

Същност, развитие и задачи на систематиката. Методи на систематичните изследвания, таксономия и номенклатура на растенията. Същност на бинарната номенклатура. Таксономи и таксономични белези. Учението за вида.Таксономични единици. Класификация на организмовия свят. Разлика между надцарствата Procariota и Eucariota. Значение на систематиката..................................................2часа.


Лекция Х

Надцарство Eucaryota /Ядрени организми/.Отд. Myxomycota, Отд. Mycomycota. Царство Mycetalia /гъбни организми. Подцарство Mycobionta. Произход. Отдел Myсomycota /Същински гъби/. Строеж на клетката и мицела. Паразитно и сапрофитно хранене. Начини на размножаване – вегетативно, безполово и полово /гаметогамия, ангиогамия, соматогамия/.Значение на гъбите за природата и човека. Произход и класификация. Клас Chytridiomycetes /хитридиеви гъби. Представители. Клас Oomycetes/оомицетови гъби/. Особености в строежа на клетката и мицела. Размножаване – зооспори и оогамия. Представители със селскостопанско значение. Клас Zygomycetes /Зигомицетови гъби/. Особеност в строежа на клетката и мицела. Разпространение, размножаване: ендоспори и зигогамия. Представители. Клас Ascomycetes /Торбести гъби/. Клетъчен мицел. Размножаване чрез конидии и ангиогамия. Химениален пласт. Видове плодни тела. Класификация: подкл. Ascosphaeridae, Pezizidae и Histeridae. Клас Basidiomycetes /Базидиеви гъби/.

Клетъчен мицел. Размножаване: вегетативно, безполово и полово /соматогамия/.Плодни тела. Разлика между торбести и базидиеви гъби. Видове базидии /неначленен, хетеробазидий и начленен/. Класификация: подкл. Holobasidiomycetidae, Heterobasidiomycetidae и Teliobasidiomycetidae. Представители от отделните семейства и тяхното значение за човека и селското стопанство Lichenes /Лихенизирани гъби/.Взаимоотношенията между микобионт и фикобионт............................................ 2часа.


Лекция ХІ

Подцарство Magnoliobionta /Висши спорови растения/.Обща характеристика. Цикъл на развитие – хаплодиплонтен. Хетероморфна смяна на генерациите. Структура на гаметофита и спорофита. Спорови и семенни растения. Особености на половия процес при семенните растения / сифоногамия/. Спорови растения. Отдел Rhyniophyta /Безлистни растения/. Фосили. Талус: ризоиди, ризомоид, мезоми, теломи и спорангии. Отдел Bryophyta/Мъхообразни растения/. Произход и значение. Мъхообразните като клон на еволюцията. Отдел Lycopodiophyda /Плаунообразни/. Усъвършенствуване на спорофита. Поява на придатъчни корени, стъбла и листа. Редукция на гаметофита. Спорофит, спорангии, спори, протал. Отдел Equisetophyta /Хвощообразни/. Морфология на стъблото – възли и междувъзлия. Спороносно класче /стробила, шишарка/. Отдел Polypodiophyta / Папратообразни/. Разпространение. Екологична пластичност. Структура на спорофита / корен, стъбло, лист/. Функция на листата. Спорангии и сори. Индузии

Отдел Pinophyta /Голосеменни растения/. Анатомична и морфологична характеристика на спорофита. Степен на редукция на мъжкия и женски гаметофит. Опрашване и оплождане. Образуване на зародиша и семето. Клас Pinopsida – характеристика и класификация. Стопанско значение на голосеменните растения. Отдел Magnoliophyta. Сравнителна характеристика........…………….................. 2часа.Лекция ХІІ

Magnoliopsida /Двусемеделни растения/. Подклас Ranunculidae. Разред Ranunculales /сем. Ranunculaceae /. Характеристика на семействата, представители и тяхното значение. Разред Papaverales / сем. Papaveraceae и сем. Fumariaceae/

Поклас Hamamelididae. Разред Urticales /сем. Cannabaceae и сем. Urticaceae/. Разред Fagales / сем. Fagaceae и сем. Betulaceae/. Разред Juglandales / сем. Juglandaceae/. Характеристика на семействата, ареал, представители и стопаско значение. Подклас Caryophyllidae. Разред Caryophyllales / сем.Portulacaceae, сем. Caryophyllaceae, сем. Amaranthaceae и сем. Chenopodiaceae/. Разред Polygonales / сем. Polygonaceae/. Характеристика на семействата, ареал, представители и значение. Подклас Dileniidae. Разред Ericares/ сем. Ericaceae/, разред Primulares /сем. Primulaceae/, разред Violales /сем. Violaceae и сем. Cucurbitaceaе/. Разред Capparales /сем. Brassicaceae/. Разред Salicales / сем. Salicaceae/. Разред Malvales / сем. Tiliaceae и сем. Malvaceae/. Разр. Euphorbiales / сем. Euphorbiaceae/. Характеристика на семействата, ареал, представители и стопанско значение. ..........................................................................................................2часа.
Лекция ХІІІ

Подклас Rosidae. Разред Rosales / сем. Rosaceae/, разр. Fabales/ сем. Fabaceae/. Разр. Rutales/ сем. Rutaceae/. Разр. Gerantiales / сем. Linaceae, сем. Oxalidaceae,

сем. Geraniaceae, ,сем. Apiaceae/. Разр. Rhamnales / сем.Vitaceae/. Характеристика на семействата, ареал, представители и стапанско значение....................................……………………………………………........2часа.


Лекция ХІV

Подклас Asteridae. Разред Gentianales/ сем. Rubiaceae /. Разред Oleales /сем. Oleaceae/. Разред Polemoneales / сем. Convolvulaceae, сем. Cuscutaceae и сем.Boraginaceae/. Разр. Lameales/ сем. Lamiaceae/. Разред Scrophulariales /сем. Solanaceae , сем.Scrophulariaceae, сем. Pedaliaceae /. Характеристика на семействата, ареал, представители, стопанско занчение. Подклас Asteridae. Разред Asterales / сем. Asteraceae/. Морфологична характеристика на семействата, ареал, представители и стопанско значение...................................................................2часа.
Лекция ХV

Клас Liliopsida /Едносемеделни растения/. Икономическо значение и разпространение. Филогенетични връзки с отдел Magnoliopsida. Подкл. Liliidae. Разр. Liliales/ сем. Liliaceae, сем. Aliaceae, сем. Amaryllidaceae, сем. Asparagaceae, сем. Iridaceae/. Разред Juncales / сем. Juncaceae/. Разред Cyperales / сем.Cyperaceae/. Разред Poales/ сем. Poaceae /. Подкл. Arecidae. Разред Typhales / сем. Typhaceae/. Морфологична характеристика на семействата, филогенетични връзки, разпространение, представители и стопаско значение.

Елементи на растителната география. Задачи на фитогеографията. Флористична география: флора и ареал / цялостен и разкъсан/. Космополити и ендемити / палеоендемити и неиендемити/. Реликти и реликтни ареали. Центрове на произход на културните растения. Типове растителна покривка /lignosa,herbosa, desecta/. Флористично райониране на България според флора на НР на България.............................................2часа.

ІІІ.2. УПРАЖНЕНИЕ- 30 часа


Ботаника І и ІІ ч.
Упражнение № 1 – 2 ч.

Микроскоп. съставни части на растителната клетка


1. Устройство на светлинния микроскоп и работа с него.

2. Устройство и съставни части на растителната клетка:

-епидерма на лист от съмни-мръкни ( TRADESCANTIA VIRGINICA)

-хлоропласти ротационно движение на цитоплазмата в клетки на лист от

водна чума (ELODEA CANADENSIS)

-хромопласти в клетки на плод от пипер (CAPSICUM ANNUUM)


Упражнение № 2 – 2ч.

Продукти от жизнената дийност на протопласта.

1. Резервна скорбяла.

-скорбялни зърна от картоф (SOLANUM TUBEROSUM)

-скорбялни зърна от фасул (PHASEOLUS VULGARIS)

-скорбялни зърна от овес (AVENA SATIVA)

2. Резервни белтъчини.

-прости алейронови зърна от мека пшеница (TRITICUM AESTIVUM)

3. Клетъчна обвивка.

-лентовидни надебелявания на трахеи в надлъжен пререз от стъбло на

тиква (CUCURBITA PEPO)

-порести надебелявания на паренхимни клетки в напречен пререз от

стъбло на повет (CLEMATIS VITALBA)

-трахеиди в надлъжен пререз от стъбло на черен бор (PINUS NIGRA)


Упражнение№ 3 – 2ч.

Растителни тъкани


1. Митоза при лук (ALLIUM CEPA)

2. Първична покривна тъкан – епидерма

-епидерма от лист на мушкато, жлезисти власинки (PELARGOHIUM ZONALE)

3. Механични тъкани.

-коленхима и склеренхима в напречен пререз от стъбло на тиква

(CUCURBITA PEPO)

4. Проводяща тъкан в стъбло на тиква (CUCURBITA PEPO) – флоема, ксилема

Упражнение № 4 – 2ч.


Вегетативни органи

Първично анатомично устройство на корен и стъбло

1. Устойство на корен.Напречен пререз на корен от синя перуника (IRIS GERMANIKA)

2. Напречен пререз на стъбло от царевица (ZEA MAYS)

3. Напречен пререз на стъбло от бяла детелина (TRIFOLIUM REPENS)
Упражнение № 5 – 2ч.

Вторично анатомично устройство на стъбло


1.Напречен пререз на стъбло от липа (TILIA CORDATA) анатомия на лист

2. Дорзовентрално устройство на лист от японски чашкодрян (EUONYMUS

JAPONICUS)

3. Устойство на игловиден лист на черен бор (PINUS NIGRA)

4. Устройство на лист от ежова главица (DACTYLIS GLOMERATA)
Упражнение №6 – 2ч.

1.Морфология на цвета и видове съцветия


Упражнение №7 – 2ч.

Плод и семе


1.Семе:

-семена без ендосперм на фасул (PHASEOLUS VULGARIS)

-семена с ендосперм на мека пшеница (TRITICUM AESTIVUM)
8.Упражнение №8 – 2ч.

Кл. Oomycetes – Plasmopara viticola

Кл.Ascomycetes 1.Erysiphe graminis 2. Claviceps purpurea

3.Sarcoscipha coccinea

Кл.Basidiomycetes 1.Agaricus campestris 2.Fomes fomentarius

3.Ustilago maydis 4.Tiletia levis

5.Puccinia graminis
9.Упражнение № 9 – 2ч.

Отд. Lycopodiophyta 1.Lycopodium clavatum

2.Selaginella helvetica

Отд.Equisetophyta – Equisetum arvense

Отд.Polypodiophyta – Polypodium vulgare
Упражнение № 10 – 2ч.

Отдел Pinophyta – голосеменни растения

1.Устройство на мъжката шишарка. Микроспорогенеза и развитие на мъжкия гаметофит.

2.Устройство на женска шишарка. Макроспорогенеза и развитие на женския гаметофит.

3. Сем. Pindceae, сем. Cupresaceae, сем. Taxaceae
Упражнение № 11 – 2ч.

Сем. Ranunculaceae, Papaveraceae, Fumariaceae


Упражнение № 12 – 2ч.

Сем. Fagaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae


Упражнение № 13 – 2ч.

Сем.Rosaceae, сем. Fabaceae- характеристика и представители


Упражнение № 14 – 2ч.

Сем. Lamiaceae, Malvaceae, Urticaceae


Упражнение № 15 – 2ч.

Сем. Asteraceae, PoaceaeІV.ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекционното обучение по ботаника се провежда чрез актуализация на класическата форма за университетско преподаване в съответствие със съвременните изисквания. Актуализацията е направена в няколко направления: максимална редукция на второстепенните теми и въпроси. Акцентиране на входните и изходни връзки с изучаваните технологични дисциплини. Възможности за най-пълно онагледяване и акцентиране върху бъдещите и стратегически проблеми, свързани с използваните на растителни ресурси, екологичните проблеми и др.

За онагледяване в лекциите широко се използва мултимедия.

Лабораторно практическите упражнения са подчинени строго на основната концепция: максимално освобождаване от теоретичните въпроси и активна самостоятелна работа. В упражненията широко се използват цитологични, анатомични, морфологични препарати, табла и сбирки от живи и хербаризирани растения. Провежда се самостоятелна работа с определителите, микроскопите и лупите.Заверката на семестъра се извършва на базата на редовност на участие в занятията. Изпитат е писмен и устен.

V.ПРОГРАМА /КОНСПЕКТ/


 1. Устройство и съставни части на растителната клетка. Типове клетъчна организация.Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж.

 2. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции. Увреждане на ядрото. Хромозоми – строеж и функции.

 3. Пластиди и митохондрии - строеж и функции. Патологични промени.

 4. Физиологично активни вещества – видове и характеристика.

 5. Вакуоли и клетъчен сок. Включения в пластидите.

 6. Клетъчната обвивка. Химичен състав и строеж. Изменения в химичния състав.

 7. Митоза.

 8. Мейоза.

 9. Образувателни тъкани - видове и характеристика.

 10. Паренхимни тъкани - видове и характеристика.

 11. Покривни тъкани – епидерма и образуванията и. Изменения в кутикулата и восъчните формации. Вторична покривна тъкан – корк.

 12. Механични тъкани - видове и характеристика.

 13. Проводяща тъкан – ксилема. Ликова проводяща тъкан – флоема.Проводящи снопчета – видове и характеристика.

 14. Отделителни тъкани - видове и характеристика.

 15. Морфология на корена. Метаморфози. Изменения във връзка с хетеротрофно хранене.

 16. Първично и вторично анатомично устройство на корена.

 17. Морфология на стъблото.Метаморфози на стъблото.

 18. Първично анатомично устройство на стъблото.Вторично анатомично устройство на стъблото.

 19. Морфология на листа. Метаморфози на листа. Изменения във връзка с хетеротрофно хранене.

 20. Анатомично устройство на листа.

 21. Изменения на вегетативните органи / във връзка с водата, като екологичен фактор.

 22. Изменения на вегетативните органи / във връзка със светлината, като екологичен фактор.

 23. Изменения на вегетативните органи / във връзка с температурата, като екологичен фактор.

 24. Изменения на вегетативните органи / под влияние на почвените (едафични) фактори, като екологичен фактор.

 25. Структури и морфологични изменения на растенията под влияние на антропогенен фактор.

 26. Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми на растенията.

 27. Изменения на растенията под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост.

 28. Размножаване на растенията.

 29. Устройство на цвета.

 30. Съцветия – видове и характеристика.

 31. Развитие на мъжкия гаметофит. Развитие на женския гаметофит.

 32. Опрашване на растенията.Оплождане при растенията.

 33. Морфологично и анатомично устройство на семето.

 34. Плод – строеж и класификация.

35. Разпространение на плодовете и семената.

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.

Отдел mycomycota – характеристика, размножаване, екологични групи, значение.

38. Клас oomycetes, клас zygomycetes - характеристика, размножаване,

класификация.


 1. Клас ascomycetes- характеристика, размножаване, класификация.

Клас basidiomycetes - характеристика, размножаване, класификация.

Подцарство magnoliobionta – характеристика и еволюция.

Отдел bryophyta – обща характеристика, класификация, екология.

Отдел lycopodiophyta - обща характеристика, класификация.

Отдел equisetophyta - обща характеристика, класификация.

Отдел polypodiophyta. Редки и защитени видове. Разпространение, екология.

Отдел pinophyta – обща характеристика и класификация.

Клас Cycadopsida, Gnetopsida, Ginkgopsida – характеристика и класификация.

Клас Pinopsida – характеристика, класификация, редки и защитени видове

Отдел magnoliophyta – характеристика и класификация.

Сем. magnoliaceae, Aristolochiaceae, Nymphaеаceae

Сем. Ranunculaceae, berberidaceae

Сем. Paeoniaceae, papaveraceae, fumariaceae

Сем. caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, polygonaceae

Сем. Fagaceae, betulaceae, juglandaceaeсем. Clusiaceae, Ericaceae, primulaceae, Violaceae

Сем. salicaceae, cucurbitaceae

Сем. Brassicaceae, tiliaceae, Malvaceae

Сем. ulmaceae, Moraceae, cannabaceae, urticaceae

Сем. Euphorbiaceae, Saxifragaceae, Crassulaceae, Droseraceaeсем. Rosaceae

Сем. Caesalpiniaceae, mimosaceae, fabaceae

Сем. Aceraceae, rutaceae, Zygophyllaceae, Anacardiaceae

Сем. linaceae, geraniaceae, vitaceae , cornaceaeСем. Araliaceae, Apiaceae

Сем. caprifoliaceae , viburnaceae, sambucaceae, Valerianaceae, Dipsacace

Сем. Rubiaceae, gentianaceae, apocynaceae

Сем. Oleaceae, solanaceae, convolvulaceae, CuscutaceaeСем. Boraginaceae, scrophulariaceae, orobanchaceae

Сем., pedaliacea, Plantaginaceae, Lamiaceae

Сем. Campanulaceae, Asteraceae

Сем. Alismataceae, Melantiaceae, Iridaceae, Liliaceae

Сем. Hyacinthaceae, alliaceae, amaryllidaceaeСем. Convallariaceae, ruscaceae,asparagaceae

сем. Orchidaceae, Juncaceae, Cyperaceae

Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация.

Сем. Araceae , Lemnaceae, typhaceae

Ареали. Произход на културните растения.

Реликти, ендемити и космополити.


VІ. ЛИТЕРАТУРА

 1. Анатомия и морфология на растенията – Д.Терзийски, М.Попова, Ил.Чешмеджиев, 1998.

Анатомия и морфология на растенията – Г.Георгиев, Е.Чакалова, 1986.

Анатомия и морфология на растенията. Д. Нинова, 1995.

Ръководство за упражнение по Ботаника – Г.Стойчев, К.Кожухарова, А.Николова, Хр.Анастасов, 1997.

Ръководство за учебна практика по Ботаника – М.Попова, Ил.Чешмеджиев, Г.Стойчев, 1992./1999 /. 1. Ръководство за упражнение по Ботаника – Г.Стойчев, К.Кожухарова, Хр.Анастасов, 2006.

 2. Систематика на растенията – М.Попова,Ил.Чешмеджиев, Д.Терзийски, 2001.

Ботаника – Ст.Димитров, Д.Делипавлов, М.Попова, Ив.Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 1988.

Определител на растенията в България – Д.Делипавлов, Ил.Чешмеджиев, М.Попова, Д.Терзийски, Ив.Ковачев, 2003.

Флора на България – Н.Стоянов, Б.Стефанов, Б.Китанов, І, ІІ част, 1966, 1967.

Систематика на висшите растения – Е. Божилова, Н.Коева, С. Томов, 1999.

Ръководство за учебна практика по Ботаника, 2000.

Съставили:/Доц.д-р К. Кожухарова/
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
U programi RZA -> Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница