Утвърждавам: ректор: Декан: /Доц. Димитър Греков / /Доц. Янко Димитров/ у ч е б н а п р о г р а м аДата16.10.2017
Размер106.07 Kb.
#32477
ТипЛекции

Аграрен университет- Пловдив

Факултет по растителна защита и агроекология
УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР: Декан:

/Доц. Димитър Греков / /Доц. Янко Димитров/

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за дисциплината 04.01.10 "Ненасекомни неприятели"
включена като задължителна в учебния план на
специалността Растителна защита
област 6.0 – “аграрни науки и ветиринарна медицина”
професионално направление 6.1 – “РАСТЕНИЕВЪДСТВО”
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”
форма на обучение: редовно
Преподавател: доц. д-р Х. Самалиев

П л о в д и в, 2008 г.

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


КодВодещ преподавател

Основна


форма на контрол

Часове

Кредитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения,

семинари


Учебни практики

Други форми

03.06.29

Доц. д-р Х. Самалиев

/писмен изпит/

30

15

12

68

125

5II. АНОТАЦИЯ

Дисциплината “Ненасекомни неприятели” изучава неприятелите по основните земеделски култури. Тя дава възможност на студентите да изградят познания за влиянието на биотичните фактори на околната среда, възможностите за тяхното оптимизиране с оглед създаването на висок агрофон при отглеждането на земеделските култури. Студентите се запознават с видовия на състав, биоекологичните особености, повредите които вредните видове нематоди, акари, гризачи, голи охлюви, стоножки и мокрици нанасят по културните растения и възможностите за извеждането на борба с тях в рамките на интегрираните системи. В екологичен аспект се прави анализ на параметрите на отделните растително защитни мероприятия с оглед прецизирането на тяхната необходимост.III. Съдържание на учебната програма

III.1. ЛЕКЦИИ – 30 часа
А. Раздел Нематоди
Лекции – 14 часа


 1. Разпространение, стопанско значение на фитонематодите. Повреди и вреда от нематодите.

 2. Анатомо-морфологично устройство на фитонематодите. орма, размери на тялото. Устройство на кутикулата, хиподермата мускулатурата и техните функции.

 3. Устройство на органите на хранителната система (специално се обръща внимание на различните по своето устройство стома и хранопроводи, свързани с начина на хранене и вида на храната). Отделителна, нервна и полова система.

 4. Систематика на фитонематодите.

 5. Биология и екология на фитонематодите. Устройство на половата система - мъжка и женска. Репродукция и видове размножаване, свързани с морфологическите особености на половата система. Екологична класификация.

 6. Начини на хранене и поведение на фитонематодите свързани с техните трофични и биотични потребности. Ензимна активност. Взаимоотношения между фитонематодите и техните растителни гостоприемници.

 7. Съвременни методи и средства за борба с вредните нематоди по културните растения. Агроекологични и профилактични мероприятия, соларизация, стерилизация. Химически и биотехнически средства.

 8. Вредни видове цистообразуващи нематоди (род Globodera и Herorodera) по картофите, тютюна, захарното цвекло и пшеницата. Биология, екология и борба.

 9. Вредни видове галообразуващи нематоди от род Meloidogyne по зеленчуковите култури (отглеждани при оранжерийни условия и на открито). Биология, екология и борба.

 10. Вредни видове стъблени нематоди от род Ditylenchus по зеленчуковите и полските култури. Биология, екология и борба.

 11. Вредни видове листни нематоди от род Aphelenchoides по ориза и ягодата.

 12. Вредни видове нематоди от сем. Anguinidae, образуващи гали по листата и стъблата на житните растения. Биология, екология и борба.


Б. Раздел гризачи
Лекции - 4 часа


 1. Стопанско и здравословно значение на гризачите. Вредна дейност.
  Морфологични, анатомични и физиологични особености на гризачите. Систематично положение на отделните видове.

 2. Биологични особености при гризачите. Причини за масовото им намножаване.
  Популационна плътност и динамика.

 3. Вредни видове гризачи- обикновена полевка, воден плъх. Морфологични, екологични особености, развитие и средства за борба.

 4. Вредни видове гризачи - обикновен хомяк, обикновен лалугер, сляпо куче.

 5. Вредни видове гризачи - обикновена полска мишка, домашна мишка, сив плъх. Морфологични, екологични особености, развитие и средства за борба.

 6. Вредни видове голи охлюви по зеленчуковите култури: полски гол охлюв, градински орион – морфологични, биологични особености и борбата с тях.

 7. Вредни видове мокрици по зеленчуковите култури: обикновена кълбеста, обикновена зимнична - морфологични, биологични особености и борбата с тях.

В. Раздел други ненасекомни неприятели по културните растения
Лекции - 2 часа

1. Голи охлюви, стоножки и мокрици. Биология екология и борба с тях.


Г. Раздел Акари
Лекции – 10 часа


 1. Произход, разпространение, стопанско значение и вредност.

 2. Морфологично и анатомично устройство на акарите. Устройство на телесната покривка, краката и придатъци към тях. Видове системи (храносмилателна система. кръвоносна система, дихателна система, отделителна система, нервна система и сетивни органи, полова система).

 3. Систематика на акарите. Биология на акарите.

 4. Екологични особености на акарите и причини за масовото им размножаване.

 5. Вредни видове акари по полските (и етерично-маслените) култури (обикновен паяжинообразуващ акар, обикновен червен акар, зърнов акар, луков акар, доматов акар и ментов акари. Биология, екология и борба с тях.

 6. Вредни видове акари по зеленчуковите култури: обикновен паяжинообразуващ акар, атлантически акар, Tetranychus turkestani, ръждивочервен (червено-кафяв) оранжериен акар, доматов акар. Биология, екология и борба.

 7. Вредни видове акари по складираните храни и продукти: брашнест, сиринов акар, удължен акар, власат акар, сърбежен акар. Биология екология и борба.III.2. Лабораторни упражнения - 15 часа
А. Раздел Нематоди – 8 часа


 1. Морфология (общо устройство на тялото и кожно-мускулния мех), анатомия (храносмилателна, отделителна, нервната и половата системи) и биология на нематодите.

 2. Систематика на растителните нематоди. Таксономични особености на основните подкласове. Таксономични особености на основните разреди.

 3. Екстрахиране на нематодите от почвата и растенията и обработка след изолирането им. Измерване на нематодите /Де Ман/. Специфика при измерването на отделните групи нематоди.

 4. Цистообразуващи коренови ендопаразитни нематоди от род Globodera и Herorodera.

 5. Галообразуващи кореновн ендопаразитни нематоди от род Meloidogyne.

 6. Стъблени нематоди от род Ditylenchus.

 7. Листни нематоди от род Aphelenchoides и нематоди, образуващи гали по листата и стъблата от сем. Anguinidae.

 8. Типове повреди по растенията от растително-паразитни видове нематоди.
  Наблюдение на жив материал.


Б. Раздел гризачи и други ненасекомни неприятели по културните растения – 2 часа

 1. Морфологични особености на най-важните видове гризачи.

 2. Морфологични особености на най-важните видове, голи охлюви, стоножки и
  мокрици.


В. Раздел Акари – 5 часа


 1. Телесни дялови при тетраниховите и ериофидните акари. Типове устни органи.
  Устройство на краката Амбулакри. Придатъци на телесната покривка и хемотаксия на тялото.

 2. Размножаване и развитие при акарите. Форма на копулационния апарат.

 3. Морфологични особености на отделните видове тетранихови и ериофидни акари.


IV. 3. Форми на извънаудиторна работа
IV.3.1. Учебни практики - 12 часа

 1. Запознаване с неприятелите (вредните видове нематоди, акари, гризачи, голи охлюви, стоножки и мокрици) и повредите от тях при полски насаждения, зеленчукови култури отлиждани в оранжерийни условия.

IV. 3.2. Разработка и защита на курсова работа – 30 часа

Цели придобиване и демонстриране на познания по отношение на екологичен подход при борбата с неприятелите по селскостопанските култури.

Разработката е с обем 3-4 стандартни машинописни страници.

IV.3.4. Самоподготовка /за текущия контрол и изпита/ – 38 часа
V. Технология на обучението

Обучението включва стандартни лекции, четени от хабилитиран преподавател, лабораторни и практическите упражнения, както и учебни практики - извеждани от преподаватели с научна степен доктор и други извънаудиторни ангажименти на студентите /самоподготовка/.Лекционният материал се изнася в аудитории, като се онагледява чрез шрайбпроектор, видеофилми.

Упражненията се извеждат в лаборатории, като студентите се запознават с видовия състав от предварително изготвени сбирки. За морфологичните особености на видовете и тяхното определяне се използват ръководства с определителни таблици. Изготвят се протоколи, в които се скицират и описват най-важните белези на изучаваните видове и повредите, които причиняват техните стадии.

Учебните практики се провеждат в учебно-експерименталната база на катедрата, Университета и др.

За максимална усвояване на материала, предвиден като практически упражнения и учебни практики, студентите работят самостоятелно под методичното ръководство на преподаватели с дългогодишен опит.Текущият контрол се осъществява устно върху материала от практически упражнения.

Заверка на семестъра се извършва при 100% посетени лекции и отработени упражнения и учебни практики, с изключение на случаите, регламентирани с решения на АС и Правилника за УД на АУ-Пловдив.Изпитът се провежда на два етапа - практически (оценка на знанията върху оценка на знанията върху материала от упражненията и учебните практики) и теоретичен – писмен върху знания от лекционния материал, допълнени с тези от препоръчаните литературни източници.

Оценяването е по шестобалната система.

VI. Изпитна програма по „Ненасекомни неприятели” за студентите от АУ-ПЛОВДИВ, специалност “Растителна защита”, окс “Магистър”


 1. Морфология нематодите: Общо устройство на тялото и кожно-мускулния мех.

 2. Анатомия на нематодите: Храносмилателна /стома и хранопровод/, отделителна, нервната и половата системи.

 3. Биология на нематодите: Оогенеза, сперматогенеза, излюпване, линеене, растеж и развитие.

 4. Влияние на екологичните фактори върху разпространението и развитието на паразитните видове нематоди по растенията.

 5. Екологична класификация на растителните нематоди.

 6. Основни методи за борба с паразитните видове нематоди по растенията.

 7. Вредни видове цистообразуващи нематоди (род Globodera и Herorodera) по картофите, тютюна, захарното цвекло, зелето и пшеницата. Биология, екология и борба.

 8. Вредни видове галообразуващи нематоди от род Meloidogyne по зеленчуковите култури (отглеждани при оранжерийни условия и на открито). Биология, екология и борба.

 9. Вредни видове стъблени нематоди от род Ditylenchus по зеленчуковите и полските култури. Биология, екология и борба.

 10. Вредни видове листни нематоди от род Aphelenchoides по ориза и ягодата.

 11. Вредни видове нематоди от сем. Anguinidae, образуващи гали по листата и стъблата на житните растения. Биология, екология и борба.

 12. Морфология на акарите. Общо устройство на тялото. Типове устни органи. Телесна покривка и придатъци към телесната покривка.

 13. Анатомия на акарите. Храносмилателна система. Кръвоносна система. Дихателна система. Отделителна система. Нервна система и сетивни органи. Полова система.

 14. Размножаване и развитие при акарите.

 15. Екология на акарите и значение на отделните екологични фактори.

 16. Вредни видове акари по полските (и етерично-маслените) култури (обикновен паяжинообразуващ акар, обикновен червен акар, зърнов акар, луков акар, доматов акар и ментов акар. Биология, екология и борба с тях.

 17. Вредни видове акари по зеленчуковите култури: обикновен паяжинообразуващ акар, атлантически акар, Tetranychus turkestani, ръждивочервен (червено-кафяв) оранжериен акар, доматов акар. Биология, екология и борба.

 18. Вредни видове акари по складираните храни и продукти: брашнест, сиринов акар, удължен акар, власат акар, сърбежен акар. Биология екология и борба.

 19. Морфология, анатомията и физиология на гризачите.

 20. Екология на гризачите.Екологични адаптации при гризачите.

 21. Вредни видове гризачи- обикновена полевка, воден плъх. Морфологични, екологични особености, развитие и средства за борба.

 22. Вредни видове гризачи - обикновен хомяк, обикновен лалугер, сляпо куче.

 23. Вредни видове гризачи - обикновена полска мишка, домашна мишка, сив плъх. Морфологични, екологични особености, развитие и средства за борба.

 24. Вредни видове голи охлюви по зеленчуковите култури: полски гол охлюв, градински орион – морфологични, биологични особености и борбата с тях.

 25. Вредни видове мокрици по зеленчуковите култури: обикновена кълбеста, обикновена зимнична - морфологични, биологични особености и борбата с тях.


Литература
А. Основна.

 • Записки от лекции.

 • Буров, Д. 1978 / 1982. Ненасекомни неприятели, София.

 • Матеева, А. 2005. Ненасекомни неприятели, Пловдив.

 • Балевски. А, П. Начев, С. Симова 1982. Акари по селскостопанските растения. Земиздат, София.

 • Стоянов, Д. 1980. Растително-паразитни нематоди и бобата с тях. София.

 • Самалиев Х. и Д. Стоянов 2007. Паразитни нематоди по културните растения и борбата с тях. Академично и-во Аграрен Университет, Пловдив.

 • Парамонов, А. 1964. Основь фитогельминтологии - I, II и III том. Изд. Наука.

 • Gommers, J. and W. Th. Maas. 1992. Nematology from Molecule to Ecosystem. Europien Society of Nematologists.

 • Sadek, A. 1980. Plant Nematology. Nema Aid Publication.

 • Webster, J. 1972. Economic Nematology. Academic Press.

 • Evans, K., D. Trudgill, J. Webster. 1993. Plant Parasitic Nematodes in Temperate Agriculture. CAB International.

Б. Допълнителна

 • Veech, J., D. Dickson. 1987. Vistas On Nematology: A Commemoration of the Twenty-fifth Anniversary of the Society of Nematoligists

 • Stirling, G R. 1991. Biological control of plant parasitic nematodes. Progress, problems and prospects. CAB International.

 • Sasser J, C. Carter. 1985. An Advanced Treatise on - vol. I and II. North Carolina Stare University Graphics.

 • United States Department of agriculture, 1979. Integrated pest management programs. Science and Education Administration IPM Coordination Report. Washiungton, D.C.Съставил:

/доц. д-р Х. Самалиев/
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница