Утвърждавам: ректор: /доц д-р Димитър ГрековДата09.01.2018
Размер95.71 Kb.
#42174
ТипЛекции


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:

/доц.д-р Димитър Греков/

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М АЗА ДИСЦИПЛИНАТА “ВИНАРСТВО”

ВКЛЮЧЕНА КАТО ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН


НА СПЕЦИАЛНОСТТА “АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО”
ОБЛАСТ 5 – “ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ”
ПРОФ. НАПРАВЛЕНИЕ 5.13 – “ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО”
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН”БАКАЛАВЪР”
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - РЕДОВНА

КАТЕДРА “ЛОЗАРСТВО”

Утвърдена на заседание на КС на катедра “Лозарство” протокол №2 /31.01.2008г.

ПЛОВДИВ, 2008г.У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАНКод

Водещ преподавател

Основна форма на контрол


Часове

Кредитни точкиАудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения,

семинари


Учебни

практики


Други

форми040721


гл.ас.д-р

В.Бамбалов


изпит

15 ч.

15 ч.
45 ч.

75 ч.

3

II. АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Винопроизводство” цели създаване у студентите на теоретични и практически познания за преработката на винени сортове грозде и производството на различни типове вина.

Лекционният курс и курса упражнения на студентите от специалността “Лозаро-градинарство”, ще обогати техните знания за връзката между качеството на изходната суровина – гроздето и отражението й върху крайното качество на получаваните вина. Също така студентите ще бъдат запознати в теоретичен аспект с различните технологични схеми за преработка на гроздето, както и тяхното практическо приложение в различни винарски предприятия. Ще бъде разгледано подробно отражението на различни технологични практики за качеството на виното.

Студентите ще получат необходимата практическа подготовка за методите на анализ и окачествяване, както на изходната суровина, така и на получаваните вина.

Учебната програма ще застъпи тематиката за органолептичен анализ за качеството на виното, както и възможността за оползотворяване на вторичните продукти от винопроизводството.

Курса на обучение ще разшири кръгозора на студентите от специалност “Лозаро-градинарство” и ще създаде допълнителни възможности за тяхната реализация в сферата на лозарството и винопроизводството.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
III.1. ЛЕКЦИИ – 15 часа
Тема I. – 2 часа : Гроздето-суровина за винопроизводството. Отражение на различните фактори, влияещи върху качеството на гроздето, върху качеството на получаваните вина. Изменение на химичния състав на гроздето по време на зреене. Технологична зрялост на гроздето. Определяне датата за гроздобера.
Тема II. – 2 часа: Видове гроздобер. Организация на гроздобера. Транспортиране на гроздето. Винарски изби. Общи технологични изисквания към винарските изби. Разпределение на отделенията във винарските изби. Винарски съдове. Технологични изисквания към винарските съдове.
Тема III. – 2 часа: Обща технологична схема за производство на червени вина. Същност на технологичните операции “приемане” и “окачествяване” на гроздето. Смачкване и ронкане на гроздето. Транспортиране на гроздовата каша. Обурудване, необходимо за обезпечаване на технологичната схема.
Тема IV. – 2 часа: Серният двуокис във винопроизводството. Действие на серния двуокис. Форми на серния двуокис, използвани във винопроизводството. Дози и място на сулфитирането в технологичния процес. Серният двуокис и здравето.

.
Тема V. – 2 часа: Алкохолна ферментация. Химизъм на процеса. Влияние на вида и щама на дрождите върху хода на алкохолната ферментация. Алкохолна ферментация, осъществена от ЧКД. Спонтанна ферментация. Фактори, които оказват влияние върху развитието на дрождите и хода на алкохолната ферментация.


Тема VI. – 2 часа: Видове ферментация на гроздовата каша. Контрол на ферментационните процеси. Най-чести причини за спиране на алкохолната ферментация. Мацерация на гроздовата каша. Фактори, влияещи върху мацерацията на гроздовата каша. Определяне на момента за отделяне на виното от джибрите. Тиха и яблъчно-млечно кисела ферментация.
Тема VII. – 2 часа: Обща технологична схема за производството на бели вина. Същност на технологичните операции. Отделяне на мъстта чрез оцеждане и пресуване на гроздовата каша. Бистрене и откаляване на мъстта. Обурудване, необходимо за обезпечаване на технологичната схема при производство на бели вина.
Тема VIII. – 1 час: Грижи за младите вина. Същност на технологичните операции “доливане” и “претакане”. Условия за правилното съхранение на младите вина.

Причини за размътвания и утайки във виното. Възможности за избистряне и стабилизиране на вината.

III.2. УПРАЖНЕНИЯ – 15 часа
Тема I. – 3 часа: Определяне на захарното съдържание на гроздето по ареометричен и рефрактометричен метод. Определяне технологичната зрялост на гроздето. Необходимост и възможности за корекция на захарното съдържание на гроздето.
Тема II. – 3 часа: Определяне на съдържанието на титруеми (общи) киселини в гроздето и виното. Определяне съдържанието на летливи киселини във виното. Необходимост и възможности за корекция на съдържанието на киселини в мъстта и виното.
Тема III. – 3 часа: Определяне на алкохолното съдържание на виното по ебулиометричен метод. Определяне на алкохолното съдържание на виното със стъклен спиртомер чрез предварителна дестилация.
Тема IV. – 3 часа: Йодометрично определяне на съдържанието на свободен и общ серен двуокис. Определяне на възможността и необходимостта от досулфитиране на вината.
Тема V. – 3 часа: Органолептична оценка на качеството на бели и червени сухи, полусухи и десертни вина.

/Практическо упражнение/


III.3. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА
III.4.1. Разработка на индивидуален проект - 20 часа

III.4.2. Самоподготовка за текущия контрол и изпита – 30 часа


III.4.3. Консултации – 5 часа

IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО


Обучението на студентите се извършва в един семестър. Учебният материал се изнася под формата на лекции, лабораторни упражнения и практически занятия.

Лекциите се провеждат в аудитория, чрез използването на всички възможни средства за унагледяване(шрайбпроектор, аспектомат, мултимедия).

Лабораторните упражнения се провеждат в специално обурудвана лаборатория по винарство в АУ – Пловдив. Всеки студент получава индивидуална мостра вино, с което провежда изучавания анализ. При постигане на прецизен резултат, получава заверка за даденото лабораторно упражнение.

Практическите упражнения се провеждат в УОВИ в с.Брестник.

Заверката на студентските книжки по дисциплината се прави в съответствие със закона за висшето образование и правилника на Аграрния университет.

Изпитът е писмен – устен.Оценяването е по шестобалната система.
V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО”ВИНАРСТВО” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ АУ – ПЛОВДИВ, СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО” ОКС “БАКАЛАВЪР”, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 2007 – 2008 УЧЕБНА ГОДИНА.
1. Гроздето като суровина за винопроизводството. Фактори които оказват влияние върху качеството на гроздето като суровина за винопроизводството.
2. Промени в химичния състав на гроздето по време на зреене.Технологична зрялост на гроздето. Определяне на технологичната зрялост на гроздето. Определяне датата на гроздобера.
3. Определяне на захарното съдържание на гроздето по ареометричен и рефрактометричен метод. Корекция на захарното съдържание на гроздето.
4. Планиране и организиране на гроздобера. Фактори, оказващи влияние върху планирането на гроздобера. Причини за нарушаване на предварителната организация. Транспортиране на гроздето до винарските изби.
5. Винарски изби. Видове винарски изби и изисквания по построяването и експлоатацията им. Видове винарски съдове. Изисквания към експлоатацията и подържането на винарските съдове.
6. Определяне съдържанието на титруеми и летливи киселини в гроздето и виното. Същност на методите.
7. Обща технологична схема за производство на червени вина. Същност и общи изисквания към технологичните операции.
8. Същност и изисквания към технологичните операции: приемане и окачествяване на гроздето, ронкане и смачкване на гроздето, транспортиране на гроздовата каша. Машини за ронкане и смачкване на гроздето и транспортиране на гроздовата каша.
9.Серния двуокис във винопроизводството. Действие и значение на серния двуокис. Форми на серния двуокис, използвани във винопроизводството.
10.Същност на технологичната операция сулфитиране. Дози и място на сулфитирането в технологичния процес.
11. Йодометричен метод за определяне на серния двуокис. Същност на метода. Определяне на свободен и общ серен двуокис. Определяне на необходимостта от досулфитиране на вината.
12. Алкохолна ферментация. Същност на процеса. Спонтанна ферментация и ферментация под действие на ЧКД.
13. Ферментация на гроздовата каша при производството на червени вина. Видове ферментация. Фактори които оказват влияние върху развитието на дрождите и хода на ферментационните процеси. Контрол на алкохолната ферментация. Най-чести причини за спиране на алкохолната ферментация.
14. Видове ферментационни съдове за производството на червени вина. Изисквания към ферментационните съдове. Управление на процесите на алкохолна ферментация и мацерация при различните видове ферментационни съдове.
15. Мацерация на гроздовата каша. Фактори които оказват влияние на хода на мацерационните процеси. Определяне на момента за отделяне на младото вино от джибрите.
16. Определяне на алкохолното съдържание на виното по ебулиометричен метод и чрез стъклен спиртомер при предварителна дестилация.
17. Тиха и яблъчно-млечнокисела ферментация. Същност на процеса. Възможности за провеждане на яблъчно-млечнокисела ферментация(спонтанна и чрез ЧКБ).
18. Технологична схема за производство на бели вина. Същност и общи изисквания към технологичните операции.
19. Същност на технологичните операции оцеждане и пресоване на гроздовата каша. Видове оцедително-пресови съоръжения. Методи за избистряне и откаляване на мъстта.
20. Алкохолна ферментация при производството на бели вина. Влияние на температурата на ферментация върху органолептичните качества на вината. Възможности за контрол на температурата при производството на бели вина. Приложение на настойването на мъстта с твърдите части на гроздето при производството на бели вина. Пеликуларна мацерация.
21. Грижи за младите вина. Същност на технологичните операции доливане и претакане на вината. Оптимални условия за съхранение на вината.
Литература

А. Основна


1. Янков, Ат. “Технология на винопроизводството” Земиздат, 1992

2. Радулов, Л., Д.Бабриков, С.Георгиев “Ампелография с основи на винарство” Земиздат, 1992

3. Иванов,Тр., Ст.Геров, Г.Бамбалов “Практикум по винарска технология” Хр.Г.Данов, 1979


Б. Допълнителна

1. Маринов, М. “Технология на виното и ВАН” Земиздат, 1990

Съставил :

Пловдив


Февруари, 2008 (Доц. д-р В.Бамбалов)

Ръководител катедра:

( доц. д-р В. Ройчев)

Декан:


( Доц. д-р А. Иванов)


Каталог: cntnr -> uchebni programi -> lozarstvo
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
lozarstvo -> Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство I част включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината: лозарство ІІ ра част включена като задължителна в учебния план
lozarstvo -> Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината селекция на трайните култури включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината: лозарство включена като задължителна в учебния план
lozarstvo -> Програма за дисциплината: лозарство І ва част включена като задължителна в учебния план
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство II част включена като задължителна в учебния план на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница