Утвърждавам: ректор (проф д. н. Любомир Халачев)страница1/3
Дата20.08.2018
Размер0.64 Mb.
#81245
  1   2   3
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

КРЪСТЬО САРАФОВ”

1000 София, ул. “Г.С. Раковски”№108А
УТВЪРЖДАВАМ:

РЕКТОР

(проф. д.н. Любомир Халачев)

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ” И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”София, 2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на

Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.І. Решение № 416/24.07.2015г. за откриване на обществена поръчка, чрез открита процедура

ІІ. Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Раздел І. Пълно описание на поръчката

Раздел II. Указания за подготовка и представяне на офертата

Раздел ІІI. Показатели и методика за оценка

Образци на документи:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в Плик № 1 от офертата;

2. Оферта за участие в процедурата;

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

4. Ценово предложение;

5. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;

6. Административни сведения за участника;

7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП;

9. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и;

10. Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП;

11. Декларация по чл.55, ал.6 от ЗОП;

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

13. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;

14. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

15. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

16. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” наричано по-нататък за краткост Възложител, провежда открита процедура за избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за 3 /три/ броя обекти, както следва:


Обект/място на доставка

Административен адрес на обекта

Идентификационен номер (N на място на доставка)

Ниво на напрежениеНаименование

Населено място, улица, №
1

НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

гр. София, ул. "Г.С. Раковски" № 108А

№ 32Z103000453532

средно

2

НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

гр. София, ул. "Г.С. Раковски" № 114

№ 32Z103000695350

средно

3

НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

гр. София, Студентски град, блок № 29

№ 32Z103000537457

ниско

Всеки участник може да участва при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и изискванията посочени в обявлението и настоящата документация.

Участниците в процедурата следва да отговарят и на минималните изисквания посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена, предложена от Участника, която трябва да включва както цената на енергията, така и разходите за балансиране.Възложителят няма да заплаща отделно такса за участие в балансираща група.

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия, Закона за Енергетиката ЗЕ/17.07.2013г. Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на Възложителя.

Потребление на ел. енергия за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г:

НАТФИЗ „Кр. Сарафов” - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 108А – ИТН № 32Z103000453532

МЕСЕЦИ 2014

Активна дневна (КВч)

Активна нощна (КВч)

Активна върхова (КВч)

Общо (КВч)

1

Януари 2014г.

10595

2025

6691

19311

2

Февруари 2014г.

8985

1750

5500

16235

3

Март 2014г.

9559

1803

6054

17416

4

Април 2014г.

9591

1397

5293

16281

5

Май 2014г.

9670

1658

5189

16517

6

Юни 2014г.

10666

2101

5527

18294

7

Юли 2014г.

4398

1402

2434

8234

8

Август 2014г.

3541

1271

1901

6713

9

Септември 2014г.

8276

1640

4983

14899

10

Октомври 2014г.

11228

2301

6329

19858

11

Ноември 2014г.

10117

2521

6162

18800

12

Декември 2014г.

9125

2226

5642

16993

 

ОБЩО:

105751

22095

61705

189551

НАТФИЗ „Кр. Сарафов” - гр. София, ул. "Г.С. Раковски" № 114 – ИТН № 32Z103000695350МЕСЕЦИ 2014

Активна дневна (КВч)

Активна нощна (КВч)

Активна върхова (КВч)

Общо (КВч)

1

Януари 2014г.

22520

8050

12660

43230

2

Февруари 2014г.

18780

6247

10691

35718

3

Март 2014г.

18500

6203

10757

35460

4

Април 2014г.

16701

4652

10443

31796

5

Май 2014г.

14294

4271

9113

27678

6

Юни 2014г.

12817

4114

8459

25390

7

Юли 2014г.

10382

4118

6803

21303

8

Август 2014г.

7439

3577

4132

15148

9

Септември 2014г.

13012

4796

8282

26090

10

Октомври 2014г.

17359

5064

10963

33386

11

Ноември 2014г.

17851

5981

10316

34148

12

Декември 2014г.

17780

6902

10147

34829

 

ОБЩО:

187435

63975

112766

364176

НАТФИЗ „Кр. Сарафов” - гр. София, Студентски град, блок № 29 – ИТН № 32Z103000537457МЕСЕЦИ 2014

Активна дневна (КВч)

Активна нощна (КВч)

Общо (КВч)

1

Януари 2014г.

11892

5434

17326

2

Февруари 2014г.

11009

4964

15973

3

Март 2014г.

11555

5439

16994

4

Април 2014г.

10495

4396

14891

5

Май 2014г.

10913

4796

15709

6

Юни 2014г.

9651

4043

13694

7

Юли 2014г.

7402

3306

10708

8

Август 2014г.

6708

2982

9690

9

Септември 2014г.

10720

4193

14913

10

Октомври 2014г.

16560

6972

23532

11

Ноември 2014г.

13183

6043

19226

12

Декември 2014г.

12175

5530

17705

 

ОБЩО:

132263

58098

190361

3. Място на доставка и срок на изпълнение на обществената поръчка:

3.1. Място на доставка – обектите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, описани в т.2.

3.2. Срок за изпълнение – 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора.
4. ПРИБЛИЗИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Прогнозната стойност на поръчката за срока на договора е 224 000,00 лева без ДДС.

Прогнозното количество за доставка на електрическа енергия за срока на действие на договора – 1 600 MWh, разпределена както следва:


 • електрическа енергия средно напрежение – 1 200 МWh.

 • електрическа енергия ниско напрежение – 400 МWh.


5. Критерий за оценка – Икономически най-изгодна оферта

6. Изисквания към участниците

Участниците в процедурата трябва да са лицензирани като търговец на електрическа енергия, съгласно чл.39, т.13, във връзка с чл.69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на стандартна балансираща група. 1. Изисквания към изпълнението

  1. Участникът, избран за изпълнител, трябва да предостави на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и да поеме за своя сметка разходите по балансирането.

  2. Участникът, избран за изпълнител, следва да има възможност за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

  3. По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електроенергия се прилагат Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ/2013г.). Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от Изпълнителя в качеството му на координатор на стандартната балансираща група.

 2. Условия и начин на плащане

  1. Заплащането ще се извършва ежемесечно, в срок до 15 дни след получаването на фактура от Изпълнителя.

  2. Дължимата от Възложителя сума ще се заплаща по банков път.

  3. Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва съгласно Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

РАЗДЕЛ ІI

Указания за подготовка и подаване на офертаTA

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията и изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), Закона за енергетиката, настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата.

Офертата се подписва от представляващия участника по регистрация или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно от представляващия участника. Всички копия на документи, приложени към офертата, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от участника с гриф «Вярно с оригинала», подпис на лицето, представляващо участника и мокър печат на участника.

Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече от 6 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.


 1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който са налице някое от обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4 , ал.2, ЗОП):

 1. В процедурата не могат да участват:

  1. участници, при които лицата по чл. 47, ал.4 ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация (чл.47, ал.5, т.1 ЗОП);

  2. участници, които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (чл.47, ал.5, т.2 ЗОП).

 2. В процедурата не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47 ал.1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП.

 3. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни, считано от крайната дата за получаване на офертите и е посочен в обявлението. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Всеки участник следва да представи доказателства, че покрива минималните изисквания, посочени в настоящата документация и в обявлението за обществената поръчка.

Към офертата се прилага списък на документите, приложени към офертата. Списъкът се подписва от представляващия участника.

Всички приложени документи трябва да са на български език или с превод на български език и да са четливи. Не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците. 1. При изготвяне на офертата, участниците трябва да се придържат точно към обявените от Възложителя условия.

 2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

 3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.


Офертата трябва да съдържа:

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ:

1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в Плик № 1 от офертата, подписан от представляващия участника, съгласно образеца от документацията за участие;

1.2. Оферта, съгласно образеца от документацията за участие;

1.3. Административни сведения за участника, съгласно образеца от документацията за участие;

1.4. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър, съгласно образеца от документацията за участие;

1.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

1.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгласно образеца от документацията за участие;

Декларациите се представят в оригинал от лицата, съгласно изискванията на чл. 47 от ЗОП.

1.7. Декларация за участието на подизпълнители съгласно образеца от документацията за участие;

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по точки 1.4, 1.6, 1.12 и 1.13 се представят за всеки един от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;

1.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца от документацията.

*Декларацията се подписва от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и и се представя от участника в оригинал или нотариално заверено копие.

*Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.9. Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП, съгласно образеца от документацията за участие;

1.10. Декларация по чл.55, ал.6 от ЗОП, съгласно образеца от документацията за участие;

1.11. Декларация по чл. 56. ал.1, т.6 от ЗОП, съгласно образеца от документацията за участие;

1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, съгласно образеца от документацията за участие;

1.13. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията на проекта на договора, съгласно образеца от документацията за участие;

1.14. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на 1 120,00 (хиляда сто и двадесет) лв.

Участникът избира сам една от посочените по долу форми за гаранция за участие:- парична сума (депозит), преведена по сметката на Възложителя, а именно:

- банков превод по набирателната сметка на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”:

Банка: БНБ ЦУ,

IBAN BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01,

BIC: BNBGBGSD

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, със срок на валидност минимум 90 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите, посочена в обявлението.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие следва да е от името на обединението.

Когато е учредена банкова гаранция, тя трябва да е със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато участник:

А)оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

Б)е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие:

А)на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

Б)на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.


1.15. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация, съгласно чл. 51 от ЗОП:

1.15.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три (2012г.; 2013г.; 2014г.) години, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружени с удостоверения за добро изпълнение за изпълнен и приключен договор, съгласно образеца от документацията за участие.

Минимално изискване:

За посочения период участникът да е изпълнил минимум три договора за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени.

*Като доказателство се прилагат удостоверения за добро изпълнение, издадени от съответните Възложители на договорите, участващи в покриването на минималното изискване.

1.15.2. Заверено копие от издаден от КЕВР Лиценз за търговия с електрическа енергия, в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите приложими нормативни актове;

1.15.3. Заверено копие от Сертификат за въведена интегрирана система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на дейностите по предмета на поръчката в съответствие с чл.53 от ЗОП.

1.15.4. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група – оригинал.

1.15.5. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество - свободен текст, оригинал.

1.16. Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6 ал.5 т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по образец);

1.17. Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по образец);

2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образеца от документацията за участие.
3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Ценово предложение, съгласно образеца от документацията за участие

* Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Пликове № 1, 2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” №108А, кабинет №А301 преди часа и датата, посочени в обявлението като краен срок за представяне на офертите.

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

Имената на участниците и съдържанието на офертите се запазват от Възложителя в тайна до деня, определен за отваряне и разглеждане на офертите.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

Крайният срок за получаване на офертите за участие в откритата процедура е посочен в обявлението за обществена поръчка. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

В случай, че офертата е изпратена по пощата, документ не се издава и възложителят няма задължение да изпраща такъв документ на участника. Офертата се подава на български език, независимо от това дали участникът в процедурата е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Изброените действия се извършват лично от участника или негов упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно. Допълнението или промяната се представят в отделен плик и важат същите изисквания, каквито към първоначално подадената оферта. Оттеглянето на офертата без подаване на нова оферта се извършва с изрично писмено заявление от участника или негов упълномощен представител, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисията по реда на глава пета, раздел ІІ от ЗОП.

Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък (присъствен лист), удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и проверява наличието на три отделни запечатани плика.

При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на гореописаните лица, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите и информацията, които той съдържа.

След извършване на по-горе описаните действия, приключва публичната част от работата на комисията.

Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на посочения в протокола срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Отварянето на плик №3 „Предлагана цена” се извършва, след като назначената от възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите е разгледала офертите по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата, участник:

- който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящите условия за участие;

- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка на участник и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2) предложеното техническо решение;

3) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5) получаване на държавна помощ;

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.


РАЗДЕЛ ІІI.

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Комисията класира участниците по критерий за оценка – „Икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели и тяхната тежест:    1. Цена (Ц) – 80%

    2. Количество доставена ел. енергия за периода 01.01.2014г.-31.12.2014г. (КЕ) – 20%

Всеки участник получава комплексна оценка на представената от него оферта, която се изчислява по следната формула:

КОi = 80%Цi+ 20%КЕi

където:

КОi – комплексна оценка в точки на офертата на i-тия участник
Цi Оценка на цената за доставка на 1 MWh, предложена от i-тия участник, изчислена по следната формула:КЕiОценка на количество доставена ел. енергия за периода 01.01.2014г.-31.12.2014г. посочено в офертата на i-тия участник, изчислена по следната формула:На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-висока комплексна оценка. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на чл.71, ал.4 и ал.5, т.2 от ЗОП.

Критерият за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите, които отговарят на предварително обявените условия от възложителя и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

Възложителят в срок до 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците, в 3 дневен срок от издаването му.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.


Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

В тези случаи, възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват, освен в случаите по чл. 43, ал.2 от ЗОП.

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойност на поръчката в една от посочените по долу форми:- парична сума (депозит), преведена по сметката на Възложителя, а именно:

- банков превод по набирателната сметка на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”:

Банка: БНБ ЦУ

IBAN BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01

BIC: BNBGBGSD

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, със срок на валидност не по-малко от 25 /двадесет и пет/ месеца.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за участие са съгласно ЗОП и посоченото по-горе в документацията, а за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение са съгласно посоченото в проекто-договора от документацията за участие.

При освобождаване на гаранциите Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Поставя се в плик №1

Образец № 1

СПИСЪК

на документите и информацията, съдържащи се в Плик № 1 от офертата на участника ................................................. в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

Документ

Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие/


Дата ______________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)


Поставя се в плик №1

Образец № 2

ОФЕРТА

ДО: НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, гр. София

От:__________________________________________ – гр._________________

(участник)

Адрес на управление: гр ______________________ ул. _________________________№. ____

тел.:______________________, факс:______________________, e-mail: _________________,

Единен идентификационен код: __________________________,

Представляван от _____________________________________ – ________________________

(име и фамилия) (длъжност)

Адрес за кореспонденция: гр._____________________ ул. ______________________№. ____

Лице за контакти: _________________________, тел.:_________________,

(име и фамилия)

факс:__________________, e-mail:_______________,УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от Вас условия в документацията и ги приемаме без възражения.

Настоящата оферта е валидна ……….. дни, считано от крайната дата за получаване на офертите, посочена в обявлението.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с представените от нас техническо и ценово предложение.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката …………

В случай, че бъдем определени за изпълнител, се задължаваме при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размера, посочен в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.
Дата ______________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Поставя се в плик №2

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДО: НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, гр. София

От:__________________________________________ – гр._________________

(участник)

Адрес на управление: гр ____________________ ул. ___________________________№. ____

тел.:______________________, факс:______________________, e-mail: _________________,

Единен идентификационен код: __________________________,

Представляван от _____________________________________ – ________________________

(име и фамилия) (длъжност)

Адрес за кореспонденция: гр._____________________ ул. ______________________№. ____

Лице за контакти: _________________________, тел.:_________________,

(име и фамилия)

факс:__________________, e-mail:_______________,УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

1. За изпълнението на поръчка предлагаме да извършим следното:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(общо описание на съпътстващите дейности за изпълнение предмета на поръчката)

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с предложението до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително, от датата на отваряне на подадените оферти.

3. За периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г., съгласно вътрешни графици, сме доставили количество ел.енергия към наши крайни клиенти на свободния пазар в Република България - .............. MWh. За установяване на това обстоятелство представяме документ-справка от ЕСО ЕАД за общото количество на доставената от нас за посочения период ел. енергия (MWh) към крайни клиенти на свободния пазар в Република България, изготвен на база изпратените от участника и регистрирани от ЕСО вътрешни графици.

4.Срок за изпълнение – 24 месеца, считано от датата на регистрация на първия график за доставка, но не по-рано от..........

5. Декларирам, че ще предоставим на Възложителя необходимото количество електрическа енергия в необходимите срокове и качество.

6. При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.


Приложение: съгласно текста

Дата ______________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)Поставя се в плик №3

Образец № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
относно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”ДО: НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, гр. София

от ......................................................................................................................................(наименованието на участника /подизпълнителя – юридическо лице)
Представляван от ......................................................................................................................

на длъжност ...............................................................................................................................

(управител, изпълнителен директор,съдружник, член на УС, член на борд на директорите и др)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Предлаганата от нас цена за един MWh нетна активна ел. енергия (без ДДС), включваща и разходите за балансиране е:


..............................................................................................................................................................

(посочва се цифром и словом цената в лева до втория знак след десетичната запетя)


В цената не са включени, мрежови такси, акциз и „задължения към обществото“
При така предложените условия от нас, в нашето Ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, включително разходите за балансиране и администриране на доставянето на електрическа енергия.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с предложението до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително, от датата на отваряне на подадените оферти.

Дата ______________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)Поставя се в плик №1

Образец № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за регистрация по Закона за търговския регистър

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,

в качеството ми на __________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,(участник)

със седалище и адрес на управление:

_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество е регистрирано по Закона за търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:..............................................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА ______________ г. ДЕКЛАРАТОР:

Поставя се в плик №1

Образец № 6
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.


Наименование на участника: ………………………………..

Седалище и адрес на управление: …………………………………………………..

Телефон ………………………….

Факс ………………………

E-mail: ……………………….

Лице за контакти: …………………………….

Длъжност: ……………………………………..

адрес за кореспонденция: …………………………………………….

Телефон …………………………..

Факс ………………………

E-mail: ………………………
Обслужваща банка: …………………………………..

сметка за възстановяване на гаранцията за участие:

IBAN …………………………….

BIC код: …………………………

Дата ______________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Поставя се в плик №1

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я*

по чл.47, ал.9 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,

в качеството ми на __________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,(участник)

със седалище и адрес на управление:

_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

ДЕКЛАРИРАМ

пред „…………………………” , че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК (в случай на реабилитация – посочва се изрично).

2. Представляваният и/или управляваният от мен участник/подизпълнител не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният и/или управляваният от мен участник/подизпълнител не е в производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният и/или управляваният от мен участник/подизпълнител няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният и/или управляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон /не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда / не е преустановил дейността си.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

7. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

8. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; (в случай на реабилитация – посочва се изрично).

9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т.23а от ДР на ЗОП.

11. Участникът ..................................................................... не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(посочва се информация относно съответния публичен регистър и към кое декларирано обстоятелство се отнася или се посочва компетентния орган който е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, ако е приложимо).

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

ДАТА ______________ г. ДЕКЛАРАТОР:

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника и за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.Поставя се в плик №1

Образец № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я*

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,

в качеството ми на __________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,(участник)

със седалище и адрес на управление:

_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

ДЕКЛАРИРАМ

пред „……………………..”, че:

1. Аз и представляваният от мен участник не сме свързани лица или свързани предприятия с друг участник в настоящата процедура.

2. За мен и за представлявания и/или управлявания от мен участник/подизпълнител не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 по отношение на настоящата процедура.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.ДАТА ______________ г. ДЕКЛАРАТОР:

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника и за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.Поставя се в плик №1

Образец № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за използване/неизползване на подизпълнители

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,

в качеството ми на __________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,(участник)

със седалище и адрес на управление:

_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

ДЕКЛАРИРАМ:

При изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.

...........................................................................................................................................;

...........................................................................................................................................;

..........................................................................................................................................,

които са запознати с предмета на поръчката и са изразили съгласие за участие в процедурата. Делът на участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката е ..................................% от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.

ДАТА ______________ г. ДЕКЛАРАТОР:

Представя се в случай, че ще се ползват подизпълнители


Поставя се в плик №1

Образец № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,

в качеството ми на __________________________________________________________ (съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,(участник)

със седалище и адрес на управление:

_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и избор на координатор на балансираща група”.
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


 1. Съм съгласен да участвам като подизпълнител на:

……………………………………………………........................................……………...........

(посочете името на участника)
в обявената обществена поръчка с посочения предмет.

2. Съм запознат с предмета и условията на настоящата поръчка, и ги приемам без възражения;

3. Съм запознат, че заявявайки желанието си да участвам като подизпълнител не мога да подавам самостоятелна оферта за участие в процедурата.

4. Не съм участвал в подготовката на процедурата като външен експерт.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в процеса на провеждане на обявената от НАТФИЗ „Кр.Сарафов” открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.ДАТА ______________ г. ДЕКЛАРАТОР:

Поставя се в плик №1

Образец № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Каталог: public
public -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
public -> Азбучен списък на преподавателите
public -> Отвънка зелено, отвътре червено, Що е то?
public -> Част пета: началото на края – след 10 ноември Глава Митингите Николай Колев – Босия
public -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
public -> Марин Цветков
public -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
public -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
public -> Декември 2005 г. No 14 / 2005


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница