Утвърждавам ректор: /проф д-р Камен ВеселиновДата02.10.2017
Размер158.11 Kb.
#31436
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

УТВЪРЖДАВАМ

Ректор:

/проф. д-р Камен Веселинов/

Дата:

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионална квалификация: Магистър - инженер

Срок на обучение: 1.5 години

Форма на обучение: редовна

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

на специалността “Електроника”

Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър”специалност “Електроника”

I. ФОНД НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Брой седмици

Курс


Ауди-

торна


заетост

Изпитни сесии

Учебна практика

Учебно-производ-ствена практика

Специали-зираща практика

Дипломно проектиране

Ваканции

Всичко

I

30

10

-

-

-

-

10

50

II

-

-

-

-

1

15

-

16


II. ПЛАН НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Код на дисциплините съгласно ЕСТК T AICE No

T – тип на образователно-квалификационната степен: B - “бакалаври”, M - “магистри”;

Е – “Електроника”

 No – пореден номер на дисциплината;

Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично;изпит (И), текуща оценка (ТО); курсов проект (КП), курсова работа (КР)


No

ДИСЦИПЛИНА

Седмичен хорариум

Контрол

Код на дисцип-лините

Кре­дити по ЕСТК

Л

СУ

ЛУ

Аудит. общо

Само подг.

Общо

И

ТО

КП

КР


СЕМЕСТЪР i

1

Математически методи за цифрова обработка

2

1

0

3

4

7
1
1

ME01

4

2

Проектиране на вградени микропроцесорни системи

2

0

2

4

5

9

1
1*
ME02

5

3

Системи за проектиране в микроелектрониката

2

0

2

4

5

9

1
1*
ME03

5

4

Електронни енергийни преобразуватели

2

0

2

4

5

9

1
1*
ME04

5

5

Приложни електронни схеми и устройства

2

0

2

4

5

9

1
1*
ME05

5

6

Управление на проекти

2

1

0

3

4

7
1ME06

4
Общо

12

2

8

22

28

50

4

2

1

1
30


СЕМЕСТЪР iI

7

Програмиране за вградени микропроцесорни системи

2

0

1

3

4

7

1


ME07

4

Задължителна избираема специализираща група дисциплини от списъци 1а, 1б, 1в или 1г:

Списък „1а” – магистърска програма “Биомедицинско инженерство”

Списък „1б” – магистърска програма “Електронни средства за контрол и управление”

Списък „1в” – магистърска програма “Микроелектроника”

Списък „1г” – магистърска програма “Силова електроника”

8

Избираема дисциплина Nо 1

2

0

2

4

4

8

1
1*

1*

ME08

5

9

Избираема дисциплина Nо 2

2

0

2

4

4

8

1
1*

1*

ME09

5

10

Избираема дисциплина Nо 3

2

0

2

4

4

8

1
1*

1*

ME10

5

Избираема специализираща дисциплина от списъци 2а, 2б, 2в или 2г:**

11

Избираема дисциплина

2

0

2

4

4

8
1ME11

4

Избираеми дисциплини от списък 3:

12

Избираема дисциплина

2

0

1

3

4

7
1ME12

5

13

Специализиращ практикум

0

0

2

2

2

4
1ME13

2
Общо

12

0

12

24

26

50

4

3

1

1
30СЕМЕСТЪР iII

14

Дипломно проектиране

Дипломна защита

ME14

15
Общо
15*Студентите изработват един курсов проект /курсова работа/ по избор.

** Студентите избират една дисциплина от списъка на изучаваната от тях магистърска програма.

ІІІ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

 1. Срок на обучение – 1.5 години, 3 семестъра

 2. Аудиторна заетост по учебен план

Общо - 690 часа.

От тях:


Лекции – 360 часа

Семинарни упр. – 30 часа

Лабораторни упр. – 300 часа


 1. Общ брой на учебните дисциплини 13

  1. Задължителни 8

3.2. Избираеми 5

 1. Контрол

  1. . Изпити - 8 бр.

  1. Текущи оценки – 5 бр.

  2. Курсови проекти – 2 бр.

  3. Курсови работи – 2 бр.

5. Практическо обучение – 1 седмици

Дата: 19.05.2009 г. Декан на ФЕТТ…………………….(проф. д-р Марин Христов)

Приет от ФС на ФЕТТ на 19.05.2009 г. с Протокол No. 16.Утвърден от АС на ТУ - София на 27.05.2009 г. с Протокол No.6.

СПИСЪЦИ НА ИЗБИРАЕМИTE ДИСЦИПЛИНИ

Списък 1а (магистърска програма “Биомедицинско инженерство”)

1

Апаратура за регистриране, обработка и анализ на биомедицински сигнали

ME8а

2

Апаратура за мониторинг и интензивно лечение

ME9а

3

Методи и апаратура за измерване на ядрени лъчения

ME10а

Списък 1б (магистърска програма “Електронни средства за контрол и управление”)

1

Автоматизирани системи за измерване и контрол

ME8b

2

Системи за управление

ME9b

3

Проектиране на специализирани интегрални схеми

ME10b

Списък 1в (магистърска програма “Микроелектроника”)

1

Функционална микроелектроника

ME8c

2

Свръхголеми интегрални схеми

ME9c

3

Дисплеи

ME10c

Списък 1г (магистърска програма“Силова електроника”)

1

Проектиране и конструиране на силови електронни и технологични устройства

ME8d

2

Промишлени електронни схеми и устройства

ME9d

3

Електронни преобразуватели за управление на електрически двигатели

ME10dСписък 2а (магистърска програма “Биомедицинско инженерство”)

1

Дозиметрия на йонизиращи лъчения

МЕ11а.1

2

Информационни технологии в медицината

МЕ11а.2

3

Обработка на медицински образи

МЕ11а.3

Списък 2б (магистърска програма “Електронни средства за контрол и управление”)

1

Електронни устройства за контрол в земеделието и околната среда

МЕ11b.1

2

Електронни аналогови устройства с цифрово управление

МЕ11b.2

3

Електрометрични измервателни уреди и системи

МЕ11b.3

4

Управление на промишлени обекти

МЕ11b.4

Списък 2в (магистърска програма “Микроелектроника”)

1

Тестване и диагностика на свръхголеми интегрални схеми

МЕ11c.1

2

Електронни технологии за кодиране, запис и четене на информация

МЕ11c.4

3

Инфрачервена техника

МЕ11c.5

Списък 2г (магистърска програма “Силова електроника”)

1

Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства

МЕ11d.1

2

Динамика на силови електронни устройства

МЕ11d.2
Списък 3

1

Методи за нанасяне на слоеве в електрониката

ME12.1

2

Интелигентни сензорни и актуаторни системи

ME12.2

3

Информационни и управляващи системи в силовите електронни устройства

ME12.3

4

Компютърна графика

ME12.4

5

Компютърна симулация на електронни схеми и устройства

ME12.5

6

Интегрирани микропроцесорни системи в промишлеността

ME12.6

7

Планиране на експеримента и анализ на данни в областта на електрониката

МЕ12.7

8

Електронни и йонни технологии

МЕ12.8

Забележка: Съдържанието на списъците от избираеми дисциплини и техните наименования подлежат на актуализация преди започването на учебната година.


Дата: 19.05.2009 г. Декан на ФЕТТ…………………….

(проф. д-р Марин Христов)
Приет от ФС на ФЕТТ на 19.05.2009 г. с Протокол No 16.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница