Утвърждавам: румен овчаров министър на икономиката и енергетикатаДата04.08.2018
Размер130.5 Kb.
УТВЪРЖДАВАМ:

РУМЕН ОВЧАРОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ТАБЛИЦА
С ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ ЗА ОФСЕТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, КЛАСИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО НКПИД - 2003

Цел по правителствената програма


Сектор по

НКИД - 2003

Съдържание

1.


Подобряване и развитие на базисната инфраструктура

E


Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода40
40.1

40.2

40.3
41

41.0


СРЕДНО-ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия;

Производство и разпределение на газообразни горива;

Производство и разпределение на топлинна енергия;
Събиране, пречистване и разпределение на вода

Събиране, пречистване и разпределение на вода
F

Строителство45

45.2

45.23

45.24

45.3

45.33

СРЕДНО-ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
Строителство

Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях

Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени

Строителство на хидротехнически съоръжения

Строителство на инсталации

Строителство на тръбопроводни инсталации
I

Транспорт, складиране и съобщения


64

64.1


64.2
60

60.1

60.2

60.3

61

61.1

61.2

62

62.1

62.2

62.3

63

63.1

63.2

63.3

63.4


НАУКОЕМКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Поща и далекосъобщения

Дейност на националната поща, куриерска дейност

Далекосъобщения

ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА И НАУКОЕМКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен

Железопътен транспорт

Друг сухопътен транспорт, бъз тръбопроводен

Тръбопроводен транспорт

Воден транспорт

Морски и крайбрежен транспорт

Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища

Въздушен транспорт

Въздушен транспорт по разписание

Въздушен транспорт без разписание

Космически транспорт

Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции

Обработка и складиране на товари

Други спомагателни дейности в транспорта

Дейности на туроператори и туристически агенции

Дейности на агенции, свързани с превоз на товариО

Други дейности обслужващи обществото и личността


92

92.1


92.2

92.3


92.4

92.5


92.6

92.7


90

90.0

91
91.1
91.2

91.3

НАУКОЕМКИ УСЛУГИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ
Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията

Разпространение и прожектиране на кино- и видеофилми

Радио- и телевизионна дейност

Артистична, творческа и развлекателна дейност

Дейности на информационни агенции

Дейности на библиотеки, архиви, музеи и галерии

Дейности в областта на физическата култура и спорта

Други дейности, свързани със свободното време
СРЕДНО-НАУКОЕМКИ УСЛУГИ
Други дейности, обслужващи обществото и личността
Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване

Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване

Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации

Дейности на бизнес организации, организации на работодатели и професионални организации;

Дейности на синдикални организации

Дейности на религиозни, политически и други организации с нестопанска цел

2.

Развитие на човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура

М

80

80.1

80.2

80.3

80.4

Образование

НАУКОЕМКИ УСЛУГИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ
Образование

Предучилищно и основно образование

Средно общо и професионално образование

Висше образование

Образование за възрастни и друга образователна дейност

N


85

85.1

85.2

85.3

Здравеопазване и социални дейности
НАУКОЕМКИ УСЛУГИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ
Здравеопазване и социални дейности

Хуманитарно здравеопазване

Ветеринарна лечебна дейност

Социални дейности


3.

Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика

D

Преработваща промишленостDM

35

35.3

DG

24

24.4

DL

30

30.0

32

32.1

32.2
32.3
33
33.1

33.2
33.3

33.4

33.5DL

31

31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

DM

34

34.1

34.2
34.3

DG

24

24.1

24.2

24.3

24.5
24.6

24.7

DM

35

35.1

25.2

35.4

35.5

DK

29

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

DE
23

23.1

23.2

23.3

DH

25

25.1

25.2

DI

26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

DJ
27

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

28

28.1

28.2
28.3

28.4

28.5

28.6

28.7


DN

36

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

37

37.1


37.2

DD

20

20.1

20.2

20.3
20.4

20.5
DE

21

21.1

21.2

22

22.1

22.2

22.3

DA

15

15.1


15.2

15.3


15.4

15.5


15.6

15.7


15.8

15.9


16

16.0


DB

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18

18.1

18.2

18.3

DC

19
19.1

19.2
19.3


ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
Производство на превозни средства

Производство на превозни средства, без автомобили

Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

Производство на химически вещества, продукти и влакна

Производство на химически продукти

Производство на лекарствени вещества и продукти

Производство на електро-, оптично и друго оборудване

Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника

Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника

Производство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника

Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи

Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника

Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ

Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници

Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати

Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели

Производство на оборудване за контрол на производствените процеси

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

Производство на часовници и часовникови механизми
СРЕДНО-ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
Производство на електро-оптично и друго оборудване

Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде

Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори

Производство на електроразпределителни и контролни апарати

Производство на изолирани проводници и кабели

Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи

Производство на осветители и лампи

Производство на електрически съоръжения, некласифицирани другаде

Производство на превозни средства

Производство на автомобили , ремаркета и полуремаркета

Производство на автомобили и двигатели за моторни превозни средства

Производство на каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета

Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели

Производство на химически вещества, продукти и влакна

Производство на химически продукти

Производство на основни химически вещества

Производство на пестициди и други агрохимикали

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти

Производство на други химически продукти

Производство на изкуствени и синтетични влакна

Производство на превозни средства

Производство на превозни средства без автомобили

Строителство и ремонт на плавателни съдове

Производство на локомотиви, мотриси и вагони

Производство на мотоциклети и велосипеди

Производство на превозни средства, некласифицирани другаде

Производство на машини и оборудване, без класифицираните в под сектор DL

Производство на машини, оборудване и домакински уреди

Производство на машини за произвеждане и използване на механична енергия

Производство на машини с общо предназначение

Производство на машини за селското и горското стопанство

Производство на обработващи машини

Производство на други машини със специално предназначение

Производство на въоръжение и боеприпаси

Производство на домакински уреди

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво

Производство на кокс и продукти на коксуването

Производство на рафинирани нефтопродукти

Производство и преработка на ядрено гориво

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Производство на изделия от каучук

Производство на изделия от пластмаси

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

Производство на стъкло и изделия от стъкло

Производство на керамични изделия, без неогнеупорните за строителството

Производство на керамични плочки

Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина

Производство на цимент, вар и гипс

Производство на изделия от бетон, гипс и цимент

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

Производство на продукти от други неметални минерали

Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване

Производство и леене на метали

Производство на чугун, стомана и феросплави

Производство на тръби

Друга първична обработка на стомана

Производство на благородни и цветни метали

Леене на метали

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Производство на метални изделия за строителството

Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал; производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване

Производство на парни котли, без котли за отопление

Коване, пресоване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

Друго металообработване

Производство на кухненски прибори, инструменти и железария

Производство на други метални изделия
НИСКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
Преработваща промишленост, некласифицирана другаде

Производство на мебели; производство некласифицирано другаде

Производство на мебели

Производство на бижута и подобни изделия

Производство на музикални инструменти

Производство на спортни стоки

Производство на игри и детски играчки

Разнообразни производства, некласифицирани другаде

Рециклиране на отпадъци

Рециклиране на метални отпадъци

Рециклиране на неметални отпадъци

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

Производство на фурнир и дървесни плочки

Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството

Производство на амбалаж от дървен материал

Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон

Производство на дървесна маса, хартия и картон и изделия от хартия и картон

Производство на дървесна маса, хартия и картон

Производство на изделия от хартия и картон

Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане на записани носители

Издателска дейност

Полиграфическа и други дейности, свързани с печатането

Възпроизвеждане на записани носители

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

Производство на хранителни продукти и напитки

Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти

Преработка и консервиране на риба и други водни животни

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци

Производство на растителни и животински масла и мазнини

Производство на мляко и млечни продукти

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Производство на готови храни за животни

Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти

Производство на напитки

Производство на тютюневи изделия

Производство на тютюневи изделия

Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло

Производство на текстил и изделия от текстил без облекло

Подготовка и предене на текстилни влакна и прежди

Производство на тъкани

Облагородяване на прежди, тъкани и облекло

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

Производство на други текстилни изделия

Производство на плетени платове

Производство на трикотажни изделия

Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи

Производство на облекло от обработени меки кожи

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

Обработка на кожухарски кожи и производство на изделия от тях

Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях

Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки

Производство на обработени кожи без косъм

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

Производство на обувки


G

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството50
50.1

50.2

50.3

50.4
50.5

51
51.1

51.2

51.3

51.4

51.5
51.8

51.9

52
52.1

52.2
52.3
52.4

52.5

52.6

52.7


СРЕДНО-НАУКОЕМКИ УСЛУГИ
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството

Търговия с автомобили

Техническо обслужване и ремонт на автомобили

Търговия с части и принадлежности за автомобили

Търговия с мотоциклети, части и принадлежности за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети

Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети

Търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети

Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни

Търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

Търговия на едро със стоки за домакинството

Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти (суровини, материали, горива), отпадъци и скрап

Търговия на едро с машини и оборудване и части за тях

Друга търговия на едро

Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домакинството

Търговия на дребно в неспециализирани магазини

Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности

Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки

Търговия на дребно с употребявани стоки в магазини

Търговия на дребно, извършвана извън магазини

Поправка и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството

К


Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги


72

72.1

72.2

72.3

72.4

72.5
72.6

73

73.1
73.2
НАУКОЕМКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Дейности в областта на компютърните технологии

Консултации по хардуер

Разработване на софтуер

Обработка на данни

Дейности, свързани с база от данни

Поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника

Други дейности в областта на компютърните технологии

Научно-изследователска и развойна дейност

Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки

Научно-изследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки

J


Финансово посредничество
65
65.1

65.2

66
66.0
67

67.1
67.2

НАУКОЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСИТЕ
Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове

Парично посредничество

Друго финансово посредничество

Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване

Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване

Спомагателни дейности по финансово посредничество

Спомагателни дейности по финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове

Спомагателни дейности по застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове


4.

Развитие на селските райони и земеделието

А

Селско, ловно и горско стопанство

29.32


35.11

29.12


29.55


СРЕДНО-ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
Други машини за селското и горското стопанство

Риболовни кораби и други кораби със специално предназначение

Помпи и компресори

Машини за дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон
В

Рибно стопанство05.01

05.02


Риболов

Рибовъдство

Одобрил:


Корнелия Нинова, заместник министър

Изготвил:Иван Жерков, и.д. директор дирекция „ОП”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница