Утвърждавам: /Тома Томов/ г о д и ш е н д о к л а дстраница1/2
Дата20.08.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2
Утвърждавам:

/Тома Томов/

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ,ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО


НА „БРАТЯ ТОМОВИ”АД,гр.ПОПОВО
за 2009 г.


1. Увод

Наименование на инсталациите,за които е издадено комплексното розрешителноПромишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

*отглеждане на свине за угояване/над 30 кг/;

*отглеждане на свине майки;

Адрес по местонахождение на инсталацията

7800,гр.Попово,общ.Попово,обл.Търговище, Северна Промишлена Зона;
Регистрационен номер на КР:№326-Н0-И0/2008 г.

Дата на подписване на КР:08.10.2008 г.

Дата на влизане в сила:15.11.2008 г.

Оператор:”Братя Томови”АД,гр.Попово,обл.Търговище

Адрес на оператора:7800,гр.Попово,обл.Търговище,ул.”Калакоч”№7;

Тел:0608/4 20 21;0608/4 20 42;

Тел/факс 0608/4 43 48

e-mail: tomovi@mbox.is-bg.net

Лице за контакти:Тома Томов-ИД

Адрес на лицето за контакти:гр.Попово,ул”Калакоч”№7,тел.0608 / 4 20 21;факс:0608/4 43 48;

Описание на дейностите:

„БРАТЯ ТОМОВИ”АД е специализирано в отглеждането на свине за месодобив и разплод.Извършването на дейностите се осъществява в съответствие с работни процедури за отглеждане на свине майки и свине за угояване от Интегрирана система за управление/ISU/. На свинекомплекс „БРАТЯ ТОМОВИ”АД е издадено ветеринарно медицинско разрешително за дейността от РВМС гр.Търговище.

Процесът на отглеждане на свине се осъществява в помещения,отговарящи на нормативните ветеринарно медицински изисквания и на изискванията за защита и хуманно отношение към животните.Помещенията са оборудвани с подходящи машини,съоръжения и техника за отглеждане на свине.


Основните етапи при отглеждането на свине майки са:

-планиране при отглеждането;

-заплождане;

-бременност;

-раждане и кърмене на прасетата в родилно отделение;

-отчет;


Видове контрол при отглеждането на свине майки;

*контрол на здравословното състояние на животните-от ветеринарен лекар/ВЛ/;

*контрол на репродуктивната сбособност на свинете майки-от Бригадир и Зам.Бригадир.

*краен контрол при продажбата на свинете;

Във връзка с оперативното управление и контрол на отглеждането на свине майки в свинекомплекс„Братя Томови”АД се водят” Картон на свиня майка”,”Дневник за ваксинации” и „Дневник за контрол на температурата в помещенията за отглеждане”.

Основните етапи при отглеждането на свине за угояване:


  • планиране при отглеждането на прасета за угояване;

  • раждане и отбиване;

  • подрастване;

  • угояване;

  • отчет;

Контрол по време на отглеждането на прасета за угоява не се осъществява по време на отглеждането,изразяващ се в контрол на здравословното състояние , краен контрол на здравословното състояние и контрол на тегленето на свинете при продажбата. Във връзка с оперативното управление и контрол на отглеждането на свине за угояване се води „Дневник наличност животни” и „Дневник за контрол на температурата в помещенията за отглеждане на животни.

Производствен капацитет на инсталацията

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине „Братя Томови”АД е с капацитет:

-отглеждане на свине за угояване над 30 кг -8 000 бр. места;

- отглеждане на свине майки – 1000 бр. места.
Реализирано производство през 2009 г.
-отглеждане на свине за угояване над 30 кг – 23 665 бр. ;

-свине майки – 735 бр.;


Организационна структура на фирмата,отнасяща се до управлението на околната средаИзпълнителния директор или упълномощено от него лице има задължението незабавно да уведомява общинските органи и РИОСВ за настъпили инциденти,които могат да доведат до негативно въздействие върху околната среда.


РИОСВ-9700 ,гр.Шумен

ул.”Съединение”№71,ет.3

тел.054/856512

Басейнова дирекция-гр.Плевен


2.Система за управление на околната среда

Структура и отговорности

Основна отговорност за организирането и провеждането на дейността по управление на околната среда носи Ръководител на Комисия за управление на околната среда,след съгласуване с Изпълнителния директор.

Управлението на околната среда с конкретните компетентности и отговорности е съгласно ОП 9”Управление на околната среда”. Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения,като при забелязване на грешки,пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани,ако е в пълномощията му или да уведоми прекият си ръководител за предприемане на съответни мерки.Изпълнителният директор делегира права за постигане на цели по опазване на околната среда на ръководния персонал. Политиката по Управление на околната среда е част от общата политика на СУ на „Братя томови” АД,за изпълнението на която ръководството разработи и внедри система за управление,отговаряща на стандартите ISO9001:2000; ISO 22000:2005; ISO 14001:2004 г.Целите,набелязани от ръководството при управлението на околната среда са:намаляване на нивото на значимост на съществените аспекти,свързани със замърсяване на околната среда и изчерпване на природни ресурси.


Със заповед на Изпълнителния директор е създадена комисия, занимаваща се пряко с изпълнение на задачите, свързани с управление на околната среда и Условията от Комплексното разрешително. Веднъж в годината при провеждане на преглед на ръководството КУОС извършва оценка на съответствието но СУ с нормативните изисквания,приложими в дейността на „Братя Томови”АД.Преглед на съответствието се извършва при всяка промяна в държавната нормативна уредба.

Определен е персонал,който да извършва конкретни дейности по изпълнение на Условие 5.1.1 и 5.1.2 на КР.Разработени са оперативни документи -„Списък на лицата,отговорни за условиятао в разрешителното” и „Списък на лицата,отговорни за изпълнение на условията в разрешителното”.•Обучение

Според изискванията на ОП 2 „Осигуряване на ресурсите.Обучения,познания и компетентност”.Всяка година се изтотвя „Заявка за обучение” и „Годишна програма за обучение”-оперативни документи от Интегрирана система за управление/ИСУ/.Определен е отговорник за обучение на персонала,който осъществява организацията и следи за спазване на реда за обучение на персонала/ОбП/.При подготовката на обученията, ОбП съгласува с ръководителите на звена:

-начална дата и продължителност на обучението;

-тема;


-участници;

-вид и начин на провеждане ;

-лектори,които ще извършат обучението;

-начин на приключване-тест,събеседване,изпит и т.н.;

-комисия за провеждане на изпита,ако обучението завършва с изпит;

Лекторът,който провежда обучението съставя Програма за обучение и се изготвя Отчет за проведения курс,който се утвърждава от ИД.•Обмен на информация

Фирмата е възприела ред за вътрешен обмен на информация с персонала чрез представяне на материали,свързани със състоянието на околната среда.В „Братя Томови”АД има изграден метод за получаване,документиране и даване на отговор за искания от външни заинтересовани страни,съгласно Работна процедура „Деловодство и архив.Контрол на решенията.Комуникации ” от Интегрирана система за управление /ISU /.Изпълнителния директор или упълномощено от него лице има задължението незабавно да уведомява общинските органи и РИОСВ за настъпили инциденти,които могат да доведат до негативно въздействие върху околната среда.Във връзка с това са изготвени :

-„Списък на лицата,отговорни за условията в разрешителното”

-„Списък на лицата,отговорни за изпълнение на условията в разрешителното”

-„Списък на органите и лицата,които трябва да бъдат уведомявани за условията в разрешителното,вкл. при спешни случаи”;
• Документиране

Според изискванията на ОП 9 „Управление на околната среда” е

изготвен и е поставен на площадката Списък с нормативните актове по околна среда,които се отнасят до работата на инсталацията.

Съгласно ОП 1 „Управление на документите.Идентификация и проследимост” е изготвен „Списък на документите от ИСУ”,включващ всички инструкции в настоящото разрешително.

Списъкът е поставен на площадката и до него имат достъп всички служители и лица,отговорни за изпълнение на условията в КР.Води се „Дневник за разпространение на документите от ИСУ”.
• Управление на документите

Документите,използвани в „Братя томови”АД са разделени на 5 групи:

-Документи от Интегрирана система за управление /ИСУ/-Наръчник по качеството,сновни процедури /ОП/и работни процедури/РП/,пререквизитни програми /ПРП/и оперативни пререквизитни програми/ОПРП/.Записите са специален вид документи-доклади,отчети от вътрешни одити,проведени проучвания и анализи и т.н.

-технически документи-техн.документация,инструкции за извършване на вид дейност,методики.

-търговско-икономически документи-заявки,оферти,договори,доклади от пазарни проучвания.

-документи с външен произход-нормативни документи/стандарти,национални и международни закони,наредби и правилници към тях,споразумения/

-административни документи-заповеди,длъжностни характеристики,пълномощни,удостоверения и др.

Етапите при създаването и въвеждането в действие на документите в „Братя Томови „АД са следните:

-Заявяване;

-Разработване.

-Утвърждаване;

-Съхранение и архивиране;

-Разпространение.

-Изменение;

-Изземване на неактуални документи;
Всички документи,използвани във фирмата са ясни,еднозначно определящи дейностите и длъжностните лица,които ги изпълняват.Съхраняват се при условия,позволяващи лесното им ползване и запазване от повреди.

Оперативно управление

В съответствие с ОП 1”Управление на основните процеси” и ОП 9 „Управление на околната среда”от Интегрирана система за управление.

Оригиналите на оперативните документи,използвани в „Братя Томови”АД се съхраняват в отделна папка от определено за това лице-Представител на ръководството.•Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия

Контрол върху нивото на замърсяване на околната среда в резултат от дейността на „Братя Томови”АД се осъществява чрез:

-контролни измервания от компетентните органи или от акредитирани лаборатории,по тяхна поръчка;

-собствени наблюдения и измервания от фирмата;

Контролните измервания в рамките на една календарна година се извършват по предварително изготвени годишни графици,които са в обхвата на КР. Собствените измервания на замърсяванията се извършват съгласно Условията в разрешителното,по утвърдена от ИД годишен „План за собствен мониторинг”,чрез използване на външни акредитирани лаборатории.

Собствените наблюдения и измервания ,извършвани от специалисти на фирмата се планират от утвърден „План за вътрешно-фирмени наблюдения и измервания”.Фирмата извършва периодична оценка на съответствието с приложимите нормативни и други изисквания,възприети от фирмата.Резултатите от оценката се отразяват в оперативен документ /ОД 9.5/ „Оценка на съответствието”.Извършват се годишни прегледи на ръководството,които включват и преглед на управлението на околната среда,като част от системата за управление.

Резултатите от извършените наблюдения и измервания се отразяват в „Контролен лист”.

С цел подобряване на дейността в „Братя Томови”АД се осъществява целенасочена и системна коригираща и превантивна дейност./съгласно РП 10-2/.Етапите за осъществяване на коригиращи и превантивни дейности са следните:

-събиране на информация за проблемите;

-оценка значимостта на проблема;

-определяне на отговорностите за разрешаване на конкретно възникнал проблем;

-анализиране на причините;

-изпълнение на взетото решение;

-контрол на получените резултати;

-отразяване на трайните изменения в резултат на проведените коригиращи и превантивни дейности;

При възникване на несъответствия в резултат на управлението на околната среда се провеждат коригиращи действия за решаване на проблема от текущ или оперативен характер.Коригиращите действия се извършват от специалист непосредствено след констатиране на несъответствието.При евентуална поява на по-сложни проблеми,за чието решаване са необходими допълнителни проучвания и анализи се действа по следният начин:

-Лицето,при което е възникнал проблема попълва „Лист за коригиращи действия” в един екземпляр и го адресира до Представителя на ръководстквото,като записва името,времето,мястото и същността на възникналия проблем.Представителя на ръководството извършва анализ на причините за възникване на проблема и прави съответния запис в Листа за коригиращи дейности.В случай на необходимост се назначава Работен екип,който да анализира проблема и да вземе решение.Задълженията на Работния екип се определят със Заповед на ИД.Работният екип извършва анализ и изготвя доклад за резултатите и предложените мероприятия за отстраняване на причините на проблема.След постигане на съгласие относно причините за възникване на проблема и необходимите мероприятия за тяхното отстраняване,Представителят на ръководството нанася необходимите данни в Листа за коригиращи дейности и в „Дневник за проведените коригиращи дейности”,като съвместно с Работният екип определя сроковете и отговорниците за изпълнението на мероприятията.Лицата ,отговорни за необходимите мероприятия се запознават с взетите решения срещу подпис в „Лист за коригиращи дейности”.
•Предотвратявани и контрол на аварийни ситуации

Съгласно ОП 9 „Управление на околната среда”от Интегрирана система за управление при евентуални аварии и инциденти са предвидени следните мерки:

-описание на аварийни замърсявания на околната следа;

-приложени системи за управление на аварии;

-планове за бързо реагиране,сигурност и безопасност.;

Прилага се работна инструкция за действия при извънредни ситуации/РИ 9-0-8/,имащи въздействие върху околната среда.Потенциални извънредни ситуации в „Братя Томови”АД са:

-пожар;

-разливи;Изтотвен е План за действие при извънредни ситуации/възникване на пожар,при разливи на химически вещества и при разливи на сухи вещества и отпадъци./

Във фирмата има създаден ред за провеждане на практически обучения и реални проигравания на инструкциите за реагиране при извънредни ситуации

Води се оперативен документ „План за вътрешно- фирмени наблюдения и измервания”.

Водят се „Дневник за проверка на пожарогасители” /ОД 9.11/и е изготвен „Списък на лицата,отговорни за Плана за действия при аварии”/ОД 9.12/.


•Записи

Контролът за правилното съставяне и състояние на записите се осъществява от ръководителя на звеното,което го съставя.Записите в „Братя Томови”АД се водят по реда на РП 1-1 и отразяват следните дейности:

-преглед на Интегрираната система за управление;

-определяне,управление и контрол на продуктите;

-планиране на дейностите;

-планиране на качеството;

-оценка на опасностите и определяне на критични точки;

-управление на околната среда;

-договаряне на закупуването и продажба на продукт;

-контрол на съответствията,коригиращите и превантивни действия;

-вътрешни и външни одити на ИСУ;

-обучение и т.н.

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и оценката на съответствието им с условията на КР се документират и съхраняват в ОД 9.4-„Дневник за наблюдение на използваните ресурси,суровини и спомагателни материали” , ОД 9.5 „Оценка на съответствието”и ОД 9.14 „Контролен лист”.Във фирмата е изготвен „Списък на документите,доказавщи съответствие с условията в комплексното разрешително”.Записите се съхраняват в звеното,използвало последно дадения оперативен документ .Срокът на архивиране е съгласно РП 1-1 „Управление на записите”.

•Докладване

„Братя Томови”АД като оператор докладва резултатите от собств. си мониторинг ежегодно и представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено КР.•Актуализиране на СУОС

С цел гарантиране на актуалността на използваните в дейността документи,свързани с опазаване на околната среда всеки абонат на документи от ИСУ,притежава и копие от актуалния” Списък на документите от ИСУ”.Разпространението на списъка от документи се документира в „Дневник за разпространение на документите”.В процеса на работа /при възникнали промени/ всички документи от СУ в „Братя Томови”АД се актуализират.


3.Използване на ресурси

3.1Използване на вода

Използването на вода става съгласно изискванията на Закона за водите,и при спазване на условията в него.

В „Братя Томови”АД се използва вода за производствени нужди от собствен водоизточник -сондажен кладенец,за което има издадено Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция гр.Плевен .Съгласно Условие 8.1.2 от КР в „Братя Томови”АД не се надвишават количествата използвана вода за производствени нужди,от посочените в Таблица 8.1.2 от КР.

Табл.8.1.2

Инсталация

Количество,cub.m/единица продукт

Инсталация за интензивно отглеждане на свине

Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)

6,32

Отглеждане на свине майки

6,32

Има разработена Работна инструкция за експлоатация и поддръжка на поилната система и система за измиване на помещенията,които са основен консуматор на вода за производствени нужди.Съгласно РИ 9-0-1 лицето ,отговорно за поддръжка на поилната инсталация прави записи в ОД 2-1.2.Разработена е и Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа.Количеството използвана вода за производствени нужди се отчита ежемесечно чрез измервателни устройства. Резултатите се отразяват в ОД 9.4/1.

Използването на вода за производствени нужди се докладва в таблица 3.1 Табл.3.1

Източник

на вода


Годишно к-во съгласно КР

Количество за единица продукт съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано

количество за единица продуктСъответс

Твие


да/не

Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)

149 563

6,32

111 699

4.72

да

Отглеждане на свине майки

4 645

6,32

3 469

4.72

да

От посоченото в таблицата става ясно ,че за периода януари-декември 2009 г. няма несъответствия на количествата изразходвана вода за производствени нужди за единица продукт с количеството, посочено в КР.
3.2 Използване на енергия

При измерването на количествата изразходвана електроенергия се спазват разпоредбите на действащото законодателство .Разработена е Инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилационните системи/РИ9-0-3/, които са основен консуматор на енергия,според която се водят записи в ОД 2-1.1.Съставен е План за вътрешно-фирмени наблюдения и измервания и се води ежемесечно „Дневник на използваните суровини,ресурси и спомагателни материали”/ОД 9.4/1/.

Измерването на изразходваното количество електроенергия се извършва посредством измервателно устройство,отбелязано в Приложение 60 на Заявлението.

Съгласно издаденото КР на „Братя Томови”АД,общото количество консумирана енергия,използвана за производствена дейност,не трябва да надвишава следните количества:Наименование на инсталацията

Електроенергия kWh/едиинца продуктИнсталация за интензивноотгл.на свине

Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)

24.37

Отглеждане на свине майки

24,37

Годишната консумация на електроенергия на инсталацията по Условие 2 за производството на единица продукт е както следва:

Таблица 3.2
Електроенергия/

топлоенергияКоличество за единица продукт,съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие
да/не

Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)

24,37

20.96 kW

да

Отглеждане на свине майки

24,37

20.96 kW

да

Води се ОД 9.5 „Оценка на съответствието”.От посочените резултати в таблицата става ясно ,че за периода януари-декември 2009 няма несъответствия.3.3.Използване на суровини,спомагателни материали и горива

Във връзка с използването на суровини , спомагателни материали и горива при работа на инсталацията по Условие 2 в „Братя Томови АД” има разработена инструкция /_9-0-4/.По Условие 8.3.2.1 са разработени оперативни документи-ОД 9.4/1-„Дневник за наблюдение на използваните ресурси,суровини и спомагателни материали”,„ОД 9.10 „План за вътрешно-фирмени наблюдения и измервания” и ОД 6.1 „Складова книга”.По Условие 8.3.2.2 се прилага ОП 9 „ Управление на околната среда” и е разработен оператевен документ „Оценка на съответствието”/ОД9.5/.


Използваните суровини,спомагателни материали и горива са отразени в таблица 3.3.1,3.3.2,3.3.3.

таблица 3.3.1СуровиниГодишно

количество

,съгласно КР


Количество за единица продукт,

съгласно КРУпот

ребено годишно

количество


Количество за единица продукт

Съответствие

да/неФуражни смески /за

отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)/7000 t/y

0,305 t/y

5915 t/y

0,250 t/y

да

Фуражни смески /за отглеждане на свине майки/

1000 t/y

1 t/y

729 t/y

0,992 t/y

да

таблица 3.3.2

Спомагателни материалиГодишно

количество

,съгласно КР


Количество за единица продукт,

съгласно КРУпот

ребено годишно

количество


Количество за единица продукт

Съответствие
да/не

дезинфектанти

/за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)/280L

0,014 L

60 L

0,002535 L

да

дезинфектанти /за отглеждане на свине майки/

14L

0,014 L

3 L

0,00408 L

да

таблица 3.3.3Горива

Годишно

количество

,съгласно КР


Количество за единица продукт,

съгласно КРУпот

ребено годишно

количество


Количество за единица продукт

Съответствие

няма

-

-

-

-

-

При работа на инсталацията по Условие 2,попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС не се различават по вид и не превишават количествата на суровините и спомагателните материали,посочени в таблици 8.3.1.1 и 8.3.1.2 от КР.3.4.Съхранение на суровини ,спомагателни материали и продукти

Съгласно РИ 9-0-4;

-Суровините/фуражни смески в насипен вид/ се съхраняват в стоманенобетонни силози,при зареждането на които и при транспортирането на фуражите до оборите се избягва всякакво разпилаване и запрашване на околната среда.

-Спомагателните материали/дезинфектанти/ се съхраняват в определено и обозначено за целта помещение.Съхраняват се според указанията на производителя,подреждат се на стилажи в плътно затворени оригинални опаковки.Складовете са осигурени с подова и странична трайна настилка,която предотвратява просмукването на химически вещества в почвата в случай на разлив и няма връзка с канализацията.За всички използвани дезинфиктанти има Информационни листове за безопасност,които се изискват от доставчиците.

Състоянието на складовете за суровини и спомагателни материали се проверява веднъж на тримесечие от определено за целта лице,съгласно ОД 9.10”План за вътрешно-фирмени наблюдения и измервания”,като резултатите се отразяват в ОД 9.14” Контролен лист”

-За периода 01.01.2009 г -31.12.2009 г. В „Братя Томови”АД има направени четири проверки и четири записа в „Контролен лист”.Няма установени несъответствия.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Отчета на емисиите от вредни и опасни вещества в околната среда е съобразен с изискванията на европейския регистър на емисиите на вредни вещества /EREBB/ и нормите, отразени в комплексното разрешително.Това е отразено в приложените таблици.

4Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества и PRTR

В таблица 1 са дадени веществата,контролирани по КР


Tаблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR
CAS №

Замър

сител

Емисионни

прагове

Праг за пренос на замърсители извън площ.

/колона 2/

Праг за производство,обработка или употреба

/колона 3/


във въздух

/колона 1а/

във води

/колона 1b/

в почва

/колона 1c/


Kg/год

Kg/год

Kg/год

Kg/год

Kg/год

1#

74-82-8

Метан

(CH4)--(97 600)

-

-

-

-

5#

10024-97-2

Диазотен оксид

(N2O)


--(24.40)

-

-

-

-

6#

7664-41-7

Амоняк

NH3163 295 общо за годината

-

-

-

-

12#
Общ азот

-

--(861)

-

-

-

13#
Общ фосфор

-

10610-преви-шение над прага

-

-

-

76#
Общ органичен въглерод

(ТСО)


(като общ С или ХПК/3)

-

183 960

-

-

-

86#
Фини прахови частици<10мm(PM 10)

--(1520)

-

-

-

-Емисии в атмосферния въздух

Всички емисии на вредни вещества на територията на инсталацията ,образувани в резултат жизнената дейност на животните, се изпускат в атмосферата организирано.Разработена е РИ 9-0-5 за предотвратяване/намаляване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества.Периодично се извършва органолептична оценка за наличие на неорганизирани емисии на територията на обекта и веднъж на 6 месеца се прави органолептична оценка за наличие на миризми извън границите на производствената площадка.Записите от извършените оценки на интензивно миришещи вещества и на неорганизирани емисии се отразяват в ОД 9.14 „Контролен лист”. Извършването на собствени измерванията на вредните вещества ,изпускани в атмосферния въздух се осъществява по наше искане ,веднъж годишно от акредитирана лаборатория „Пехливанов инжинеринг”ООД,”Лаборатория за изпитване и калибриране-ЛИПГЕИ” гр.София,,ул.Мърфи”№16.Пробовземането и измерването се извършва по БДС17.2.4.02.Таблица 2.1

Емисии в атмосферата-изпускащи устройства /186 бр вентилатори сектор „Угояване”/

Параметър


Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от мониторинг
Непрекъснат

мониторинг

Резултати от мониторинг

Периодичен мониторинг

Честота

на мониторинг


Съответствие
Брой/%

Диазотен оксид

(N2O)


-

-

-

0

Веднъж годишно

100

Амоняк

NH3


kg/y

-

-

4 130

Веднъж годишно

100

Метан

(CH4)-

-

-

0

Веднъж годишно

100

Прах/ФПЧ/PM10/

kg/y

-

-

1 116

Веднъж годишно

100Таблица 2.2 Емисии в атмосферата-изпускащи устройства /32 бр вентилатори сектор „Заплождане”

Параметър


Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от мониторинг
Непрекъснат

мониторинг

Резултати от мониторинг

Периодичен мониторинг

Честота

на мониторинг


Съответствие
Брой/%

Диазотен оксид

(N2O)


-

-

-

0

Веднъж годишно

100

Амоняк

NH3


kg/y

-

-

268

Веднъж годишно

100

Метан

(CH4)-

-

-

0

Веднъж годишно

100

Прах/ФПЧ/PM10/

kg/y

-

-

115

Веднъж годишно

100


Таблица 2.3 Емисии в атмосферата-изпускащи устройства /48 бр вентилатори сектор„Родилно”


Параметър


Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от мониторинг
Непрекъснат

мониторинг

Резултати от мониторинг

Периодичен мониторинг

Честота

на мониторинг


Съответствие
Брой/%

Диазотен оксид

(N2O)


-

-

-

0

Веднъж годишно

100

Амоняк

NH3


kg/y

-

-

1 267

Веднъж годишно

100

Метан

(CH4)-

-

-

0

Веднъж годишно

100

Прах/ФПЧ/PM10/

kg/y

-

-

288

Веднъж годишно

100


Емисии в атмосферата-изпускащи устройства/48 бр вентилатори сектор „Подрастващи”

Таблица 2.4


Параметър


Единица

НДЕ,

съгласно КР

Резултати от мониторинг
Непрекъснат

мониторинг

Резултати от мониторинг

Периодичен мониторинг

Честота

на мониторинг


Съответствие
Брой/%

Диазотен оксид

(N2O)


-

-

-

0

Веднъж годишно

100

Амоняк

NH3


kg/y

-

-

1 267

Веднъж годишно

100

Метан

(CH4)-

-

-

0

Веднъж годишно

100

Прах/ФПЧ/PM10/

kg/y

-

-

288

Веднъж годишно

100

Докладваните резултати в Таблици 2.1,2.2,2.3,2.4 са на база получените данни от проведените изследвания от независима акредитирана лаборатория.(протоколите от изследванията са дадени в приложение). Неорганизирани емисии на площадката няма. Характерът на технологията на производствения процес обуславя и липса на каквито и да е миризми и разпространението им извън територията на инсталацията.


Емисии в отпадъчни води/производствени,отпадъчни,битово-фекални и/или дъждовнивъв водни обекти/канализация

Фирмата има скрлючен Дотовор № ВК 03-512/19.08.2008 год.с „Водоснабдяване-Дунав”ЕООД,гр.Разград за приемане и пречистване на битово-фекални отпадъчни води.

В „Братя томови”АД е изготвен ОД 9.10 „План за вътрешно фирмени наблюдения и измервания”,в който се отразяват резултатите от проверките на техн.състояние и почистване водоплътните бетонови резорвоари/9 броя//1 път годишно от външна фирма/,обозначени на план на площадката в приложение № 5 от заявлението,установяване на течове/1 път седмично от специалист от фирмата/ и предприетите дейности за тяхното отстраняване.

Относно отпадъчните води от производството същите се предават за наторяване на фирма ЕТ „ Агроцентър – Георги Георгиев” , гр. Попово , по силата на споразумение за сътрудничество касаещо площ от 10 000 дка. ( споразумението е дадено като приложение).

Относно битово-фекалните , отпадъчните и дъждовните води се прилага инструкция РИ 9-07 и се води контролна карта ОД 9.14 за наблюдения на съоръженията и коригиращи действия.

Таблица 3

Съгласно протокол 491/12.09.2008 г.от акредитирана лаборатория по екология гр.Пловдив

Параметър

Единица


НДЕ,

съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Общ фосфор

Mg/dm

-

223,0

веднъж годишно

да

Общ азот

Mg/dm

-

12,3

веднъж годишно

да

Дебит на отпадъчните води

Cub.m

-

70 000

веднъж годишно

да

pH

-

-

8,25

веднъж годишно

да

Неразтворени вещества

Mg/dm

-

2430,0

веднъж годишно

да

БПК

Mg/dm

-

5580,0

веднъж годишно

да

ХПК

Mg/dm

-

7884,0

веднъж годишно

да

Разтворени в-ва

Mg/dm

-

48,5
да

Поддържат се пясъчни филтри за дъждовни води,обозначени на площадката в приложение 50 към заявлението в съответствие с изискванията на Условие 10.3.1.1.от КР.5. Управление на отпадъците

Отпадъците във фирмата се събират по схема за разделно събиране на отпадъци,представена в Заявлението , Приложение №52 и в съответствие с нормативната уредба на околната среда.Транспортирането на всичкси отпадъци,определени с Условие 11.1 извън територията на площадката се извършва от фирми,притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност,рег.документ по чл.12 от ЗУО или комплексно разрешително,въз основа на писмен договор за конкр.вид отпадък.Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница