Утвърждавам: /Тома Томов/ г о д и ш е н д о к л а дстраница2/2
Дата20.08.2018
Размер0.54 Mb.
1   2

Таблица 4

Отпадък

Код

Годишно количество

Годишно количество за единица продукт

Временно

съхранение

на площадката*


Транспортиран

е-собствен транспорт/външна фирмаСъответствие

Количества

определени с КРРеално измерено

Количества

определени

с КР

Реално


измерено

Отпадъци,съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/метални, от дезин

Фектанти,пласмасови от дезинфектанти,стъклени от дезинфектанти /150110

0.047t/y

0.010 t/y

-

-

Да-площадка на инсталацията,съгласно приложение 52;Условие 11.3.6.4

„HMI”ЕООД B.ТЪРНОВО

да

Отпадъци,чието събиране и обезвреждане е обект на спец.изисквания,с оглед предотвратяване на инфекции/инж.игли,стъклени флакони от лекарства/

180202

0,065t/y

0.001t/y

-

-

Да-площадка на инсталацията,съгласно приложение 52;Условие 11.3.6.4

„Жоси-Р”ЕООД

гр.София


да

Битови отпадъци

200301

58,8cub.m

18 cub.m

-

-

Да-на площадката на инсталацията

„ТИТАН-Чистота”ООД,гр.София

да

Метални отпадъци

020110

10t/y

0,251 t/y

-

-

Да-площадка на инсталацията,съгласно приложение 52;Условие 11.3.7.

В.Е.К.О.Трейд 2000ЕООД гр.София

да

Металните отпадъци са добити от излезли от употреба, бракувани машини и съоръжения, които не влизат в технологичен поток.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък

Код

Оползотворяване

на площадкатаОбезвреждане

на площадкатаИме на външната фирма, извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане

Съответствие

Отпадъци,съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва

150110

не

не

„HMI”ЕООД B.ТЪРНОВО

да

Отпадъци,чието събиране и обезвреждане е обект на спец.изисквания,с оглед предотвратяване на инфекции

180202

не

не

„Жоси-Р”ЕООД

гр.София


да

Битови отпадъци

200301

не

не

„ТИТАН-Чистота”ООД,гр.София

да

Метални отпадъци

020110

не

не

В.Е.К.О.Трейд 2000ЕООД гр.София

да

От посоченото в Таблица 4 и 5 ства ясно ,че е налице съответствие на количествата образувани отпадъци с определените в КР.,поради което не се налагало да се предприемат коригиращи действия.

Във фирмата се води Отчетна книга /Приложение №3 към чл. 6 т.3 от Наредба №9/28.09.2004/за образуване на отпадъците.
Във връзка с условието по т.11.1.2 от КР има утвърдена програма за управление на дейностите по отпадъците изискваща се по чл.29 от ЗУО.
Отпадъците предадени на външни фирми за обезвреждане и оползотваряване са както следва :


  • 020110 (метални отпадъци) – 4 000 кг. на В.Е.К.О.Трейд 2000ЕООД гр.София за оползотворяване

  • 180202 – 0.001 тона на „Жоси-Р”ЕООД гр.София за обезвреждане

  • 150110- 0.010 тона на „HMI”ЕООД B.ТЪРНОВО за обезвреждане

  • 200301 – 18 куб.м.на „ТИТАН-Чистота”ООД,гр.София за обезвреждане

По условие 11.2.5 от КР се води контролен лист ОД 9.14 – през 2009 г. са извършени 12 броя проверки за оценка на съответствието-не са установени несъответствия. Налице е съответствие с условието по комплексното разрешително;

По условие 11.3.7 от КР се води инструкция РИ 9-0-6– са извършени 12 броя проверки за оценка на съответствието-не са установени несъответствия. Налице е съответствие с условието по комплексното разрешително;
По условие 11.4.5 от КР се води контролен лист ОД 9.14 и се издава търговски документ за транспортиране на СЖП и умрели животни, а опасните отпадъци се предават с транспортна карта в 6 екземпляра. – Умрелите животни и СЖП се предават един път седмично. Проверката се извършва с предаването им. Опасните отпадъци се предават един път годишно като проверката за съответствие се извършва при получаването на обратния екземпляр от транспортната карта. Не са установени несъответствия.

По условие 11.5.2 от КР се води инструкция РИ 9-0-6 за предаване на метални отпадъци, опасни отпадъци , сжп , битови отпадъци , фекални води– Умрелите животни и СЖП се предават един път седмично. Проверката се извършва с предаването им. Опасните отпадъци се предават един път годишно като проверката за съответствие се извършва при получаването на обратния екземпляр от транспортната карта..Металните отпадъци се предават един път годишно и проверката за съответствие се извършва при предаването им. Битовите отпадъци ифекалните води се предават на оползотворяващите фирми и проверката за съответствие се извършва при предаването им (приблизително 5 бр.за 2009г.). Не са установени несъответствия

По условие 11.6.2 от КР не обезвреждаме отпадъци а временно съхраняваме. Опасните отпадъци се предават един път годишно като проверката за съответствие се извършва при получаването на обратния екземпляр от транспортната карта..(един брой за 2009г.)

По условие 11.7.3 от КР се води контролна карта за наблюдение на образуваните отпадъци и отчетна книга за опасните отпадъци. – един път месечно се извършва проверка ,като не са установени несъответствия.

По дейностите за временно съхранение , транспортиране , са извършвани проверки веднъж месечно като не са установени несъответствия , записите са водени в контролен лист ОД 9.14
6.Шум

На база Протокол от изпитване №384 от 09.07.2009 г. От Акредитирана лаборатория по екология-РИОСВ Шумен


Таблица 6 Нива на Шум

Резултатите са взети от Протокол от изпитване № 384 от 09.07.2009 г. От Акредитирана лаборатория по екология-РИОСВ Шумен

Не са установени несъответствия през изтекл.период,поради което не са предприемани коригиращи действия.-

За отчетния период няма постъпили жалби и оплаквания от живущи или работещи в близост до района на площадката.


7.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По условията на КР не е предвиден мониторинг ,по Условие 13.1 на притежателя на настоящето разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.


Изготвен е ОД 9.10”План за вътрешно-фирмени наблюдения и измервания”.Резултатите се отразяват в ОД 9.14 „Контролен лист”.Разработена е Инструкция РИ 9-0-5,в която са описани мерките за опазване на околната среда при евентуални разливи на вредни вещества.

Таблица 7 Опазване на подземните води
Показател

Точка на пробовземане

Концентрация в подземните води, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

--

-

-

-

-

-

Таблица 8

Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

-

-

-

-

-

-

8.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР/ИППСУКР/
За периода януари-декември 2009 год. в дружеството няма разработена и утвърдена инвестиционна програма.
9.Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

До момента не се е налагало да бъде прекратявана работата на инсталацията или части от нея.


10.Свързани с околната среда аварии,оплаквания,възражения
Таблица 9.Аварийни ситуации

Дата на инцид

ента


Описание на инцидента

Причини

Предприети действия

Планирани

д-я


Органи,които са уведомени

-

-

-

-

-

-

За отчетения период няма регистрирани и отчетени аварии,свързани с дейността на инсталацията. Взети бяха всички необходими превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации, нарушаване на производствения ритъм и замърсяване на околната среда и здравето на населението.При евентуални аварии са предвидени мерки ,съгласно Условие 13.8 на КР.Разработена е Инструкция 9-0-8 за действия при извънредни ситуации,имащи въздействие върху околната среда.Разработен е вътрешен авариен план,утвърден от ръководството.


Таблица 10 Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията,за която е предоставено КР

Дата на оплакване или възражение

Приноси

тел на оплакване

то


Причини

Предприети действия

Планирани

д-я


Органи,които са уведомени

-

-

-

-

-

-

По време на експлоатация на инсталацията през януари-декември 2009 година няма постъпили и регистрирани оплаквания, възражения и други, свързани с дейността на същата или свързани с изпълнение на Условията на КР.11. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №:№326-Н0-И0/2008 г. на „БРАТЯ ТОМОВИ”АД,гр.Попово.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.
Подпис:_________________________________ Дата:______________

(упълномощено от организацията лице)Име на подписващия :Тома Томов

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница