Утвърждавам, УправителДата28.09.2017
Размер47.47 Kb.
#31195

Утвърждавам,

Управител: ……...............……


/ ….................... /

И Н С Т Р У К Ц И Я

за безопасна работа

със стерилизатор


І. Общи разпоредби


1. До работа със стерилизатора да се допускат само длъжностни лица от фирмата, които са:

 • преминали предварителен медицински преглед и нямат противопоказания спрямо условията на работа;

 • в добро физическо състояние и нямат контакт със заразно-болни;

 • навършили 18 години (изключения се допускат само за неквалифицирани работи при спазване на санитарно-хигиенните и по трудовото законодателство изисквания за работа с ненавършили 18 години);

 • обучени и инструктирани за безопасни начини на работа съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на пери­одично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • запознати с настоящата инструкция, ръководството за техническа експлоатация и с устройството и действието на стерилизатора.

2. Работещите със стерилизатора да бъдат винаги с работното си облекло, със закопчани дрехи и с прибрана коса.

3. Забранява се на неупълномощени лица да ремонтират стерилизатора.

4. Забранява се да се работи с неизправен стерилизатор.

5. При забелязване на неизправност, миризма на изгоряла изолация да се спре веднага стерилизатора и се извика техника по поддръжка.

6. Работещият със стерилизатор:


 • да поддържа хигиена на работното си място, по машината, да я почиства само при изключено ел.захранване;

 • да поддържа ръцете си чисти по време на работа, като ги измива често и грижливо с миещ препарат под обилно течаща топла вода;

 • да носи на работа работното си облекло и да го пази от повреждане или изгубване;

 • да не предприема по свой почин работа, за която не му е наредено или с която не е запознат и за която е необходима предварителна подготовка;

 • да идва на работа в трезво състояние и да не употребява алкохол или други упойващи вещества по време на работа.

 • да спазва трудовия ред и дисциплина във фирмата.ІІ. Изисквания за безопасна работа Със стерилизатор


 • след затваряне на стерилизатора да се подаде необходимата температура и времетраене;

 • да се включи в режим на работа и се следи индикатора;

 • по време на светлинната индикация вратата да не се отваря;

 • при изтичане на времето светлинния индикатор започва да мига, времето за стерилизация е изтекло и стерилизаторът може да бъде изключен;

 • да не отваря веднага, а да се изчака охлаждането на стерилизатора.

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СУХ СТЕРИЛИЗАТОР

Сухият стерилизатор представлява металически шкаф с двойни стени, изолирани с термоустойчив топлоизолационен материал. Загряването на въздуха става с реотанови нагреватели, а температурата се регулира от терморегулатор. Наречен е така, защото се използва сух горещ въздух.


Техника – правила за работа

 1. Нареждат се съдовете, които ще се стерилизират, преди да се включи стерилизатора. Времето за стерилизиране от 2 часа се отчита, след като температурата стигне 160 0С.

 2. След изтичане на времето за стерилизация, лампичката изгасва и следва изключване на уреда от електрическата мрежа.

 3. Не се разрешава:

  • След започване на загряването да се отваря стерилизатора;

  • Отварянето и изваждането на стерилизираните съдове, преди пълното изстиване на стерилизатора;

  • Стерилизиране на хранителни продукти, гумени предмети;

  • Да се работи с температури, по-високи от 175 0С, тъй като хартията и памукът се овъгляват и запалват.


Технически фиш за работа със сух стерилизатор

 1. Включва се в щепсела на електрическата мрежа за захранване.

 2. Ключът, предназначен за включване на сухия стерилизатор се намира в долния десен край на същия.

 3. Инструментите, които са за стерилизиране се нареждат изцедени от вода и подсушени.

 4. При нареждането се внимава да не се счупи термометъра.

 5. Терморегулатора се нагласява на 170 0С.

 6. Стерилизацията продължава 1 час при тази температура.

 7. След приключване на стерилизацията, стерилизатора да се изключи от електрическата мрежа.ІV. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С АВТОКЛАВ

 1. Нареждат се материалите за стерилизация, така, че да не се опират в стените на уреда. Малки стъклени шишета или марли се поставят в специални метални барабани.

 2. Поставят се индикаторите за съответната температура на различни нива.

 3. Затваря се плътно капака, като се завиват винтовете.

 4. Затварят се всички кранове – входящи и изходящи.

 5. Наблюдава се манометъра кога налягането ще се вдигне до 1.5 атмосфери.

 6. Отваря се крана за въздух

 7. Изключва се от електрическата мрежа.

 8. След 20 минути се затваря въздушния кран и се пуска изпускателния кран.

 9. Оставя се да спадне налягането на 0.

 10. Отваря се капака и се изваждат материалите.

 11. Уредът е свързан постоянно към мрежата, но не се изключва и включва посредством шалтер

 12. Ремонт на апарата се извършва само от специалист!V. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СТЕРИЛИЗАТОР „КОХ”

 1. Нареждат се материалите за стерилизация така, че да се опират в стените на уреда.

 2. Затваря се плътно капака.

 3. Уредът се включва към електрическата мрежа

 4. След престояване определено време на продуктите за стерилизация, апарата се изключва от мрежата.

 5. Отваря се капака, за да излезе парата и се изваждат банките.Каталог: documents -> documenti -> vhod -> 19 Zdraveopazvane soc deinosti
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
19 Zdraveopazvane soc deinosti -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
19 Zdraveopazvane soc deinosti -> В отделенията за физикална терапия и рехабилитация инхалационно лечение
19 Zdraveopazvane soc deinosti -> Физикална и рехабилитационна медицина
19 Zdraveopazvane soc deinosti -> Правила за осигуряване на безопасност и здраве при работа в лабораториите на здравните заведения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница