Утвърждавам: ваня кастрева началник на риоДата25.06.2017
Размер25.29 Kb.
#24435
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I” № 17, тел.: 9356050, факс: 9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.comУТВЪРЖДАВАМ:

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО

СОФИЯ-ГРАД

ГОДИШЕН ПЛАН

за организиране и провеждане на заседания на Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО – София-град
1. Заседанията на Екипа за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) се провеждат в съответствие с Годишен план, утвърден от началника на РИО.

2. ЕКПО извършва първична оценка и препоръчва подходяща форма на обучение само на деца и ученици със специални образователни потребности, подали в РИО - София-град, комплект документи съгласно чл. 17 и чл. 21 от Наредба № 1/23.01.2009 г., от три до десет дни преди датите за провеждане на заседания.

3. Заседания извън утвърдения график се организират за не по-малко от 5 деца /ученици със СОП, след предварително подадени пълен набор от документи в ст.412, ет. 4 на РИО - София-град.

4. В изпълнение на чл. 37, ал.1 от ППЗНП и чл.17, ал.2 от Наредба №1/23.01.2009 г. на МОН за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, ЕКПО отлага от постъпване в първи клас по здравословни причини на основание медицински протокол, издаден от съответната ЛКК. Крайният срок за отлагане за учебната 2011/2012г. е 30.05.2012г.5. За извършване на първична оценка на общото развитие на деца/ученици със специални образователни потребности от ЕКПО към РИО – София-град се представят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следните документи:


 1. Молба от родител/настойник/попечител или от директор на специализирана институция за деца/ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

 2. Копие от удостоверението за раждане на детето/ученика.

 3. Изследване на психичните процеси на личността на детето/ученика, проведено от психолог до три месеца преди представянето на документите пред комисията.

 4. Логопедичен статус на детето /ученика.

 5. Лична амбулаторна карта, съдържаща необходимите изследвания, консултации и/или етапни епикризи от личен лекар и др. медицински документи, които удостоверяват заболяването/увреждането.

 6. Медицински документ, издаден от съответния лекар-специалист, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането/нарушението.

 7. Психолого-педагогическа характеристика на детето/ученика от учителя в ДГ/ училище.

 8. Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование,свидетелство за основно образование.

 9. Други материали – /контролни работи, тетрадки, рисунки/ на детето/ученика.

 10. Документ за настойничество, ако детето/ученика не е представен от родител.

 11. За отлагане от постъпване в първи клас задължително се представя и Протокол от специализирана по профила на заболяването Лекарска консултативна комисия.Първичната оценка се извършва задължително в присъствието на родител/настойник/попечител или от директор на специализирана институция за деца//ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
Заседанията на ЕКПО се провеждат по график, който следва да се счита за неразделна част от годишния план.

Председател на ЕКПО към РИО

Светла Бенина - старши експерт по ИОСУ

Каталог: web folders
web folders -> Заповед № рд 01 13/ 29. 01. 2009 г
web folders -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио софия-град към дата 04. 07. 2013
web folders -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
web folders -> Евгения вълкова началник на рио
web folders -> Списък на училищата-гнезда в софия-град
web folders -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
web folders -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
web folders -> Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница