Утвърждавам, възложителстраница1/3
Дата25.02.2017
Размер0.68 Mb.
#15764
  1   2   3
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-40, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

УТВЪРЖДАВАМ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….

КМЕТ НА СО - РАЙОН „НАДЕЖДА”

инж. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма “a” от ЗОП
Предмет:

Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Надежда”- парк „Надежда” и Северен парк”София, 2014г.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-40, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ І: Публична покана


РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на поръчката и технически спецификации

РАЗДЕЛ III : Изисквания на възложителя и указания за подготовка на офертата

РАЗДЕЛ IV: Заявление за участие в процедурата

РАЗДЕЛ V: Оферта на кандидата


РАЗДЕЛ VI: Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

РАЗДЕЛ VII: Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

РАЗДЕЛ VIII: Декларация за участие или не на подизпълнители


РАЗДЕЛ IX: Проект на договор

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

РАЗДЕЛ I: Публична покана


РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на поръчката и технически спецификации
I. Пълно описание на поръчката –
СО - район „Надежда” обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Надежда” - парк „Надежда” и Северен парк”, по реда на чл.14, ал.4, т.2 във вр. с чл. 101а и сл. от ЗОП.

Обща прогнозна стойност на поръчката: 65 999.00 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) без ДДС или 79 198.80 лв. (седемдесет и девет хиляди сто деветдесет и осем лева и 0,80стотинки) с ДДС.

1. Предмет на поръчката - Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на дейности по поддържане на обекти от зелената система на Столична община: парк „Надежда” и „Северен парк”, находящи се на територията на район “Надежда”, както следва:

- Косене на тревни площи и събиране на окосена трева;

- Грапане тревни площи;

- Резитба на храсти /ръчно/;

- Резитба на жив плет;

- Прекопаване на храсти в масив;

- Засаждане на едногодишни цветя;

- Засаждане на дървесна растителност;

- Отсичане на дървесна и храстова растителност;

- Кастрене на дървесна растителност;

- Поливане на дървесна и храстова растителонст и цветя;

- Ремонт на паркова мебел;

- Поддържане чистотата в масово посещавани места;

- Метене на алеи до началото на листопада;

- Измиване на алеи с водоноска.;

- Товарене и извозване на битови отпадъци до сметище (от оборки, кошчета, метене преди листопада);

- Товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище (клони, шума, трева, цветя и др.)

- Натоварване и извозване на камъни,бетонни отломки и други сторителни отпадъци до сметище2.  Място на изпълнение на поръчката – гр. София, район “Надежда”, „Северен парк” и парк „Надежда”.
3. Срок на изпълнение на поръчката – три месеца, считано от датата на сключване на договор с избрания за изпълнител участник.
II. Технически спецификации:


ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "НАДЕЖДА"- ПАРК "НАДЕЖДА" И СЕВЕРЕН ПАРК

 

 

МАНИПУЛАЦИОНЕН ПЛАН

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РАЙОН "НАДЕЖДА" СО

 

 

 

 

 

УЧАСТНИК: .......................................................

 

 

 

 

 

ЗОНА (ПОЗИЦИЯ): 42

 

 

 

 

 Видове работа

Единица

Коли-

Повтар-

Общо

Единична

Стойност

мярка

чество

яемост

количество

цена

лева

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I. Тревни площи

 

 

 

 

 

 

1

Косене на тревни площи и събиране на окосена трева

дка.

210.00

6

1260.00

 

 

2

Грапане тревни площи

дка.

210.00

3

630.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Растителност

 

 

 

 

 

 

1

Резитба на храсти /ръчно/

10 бр.

3200.00

8

25600.00

 

 

2

Резитба на жив плет

м²

3500.00

4

14000.00

 

 

3

Поливане на жив плет

л.м.

3500.00

24

84000.00

 

 

4

Резитба на вечнозелени растения по детайл /чемшир, тис и др./

10 л. м.

3500.00

4

14000.00

 

 

5

Плевене на вечнозелени храсти

кв.м

3500.00

6

21000.00

 

 

6

Прекопаване на храсти

дка.

3.50

3

129.07

 

 

7

Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене

куб.м

5.00

3

15.00

 

 

8

Резитба за просветление (оформяне) на короната на дървета без автовишка

10 бр.

10.00

8

80.00

 

 

9

Резитба на короната на дървета с автовишка

10 бр.

45.00

1

45.00

 

 

10

Почистване сухи клони на дървета

10 бр.

50.00

1

50.00

 

 

11

Замазване отрези на клони

10 бр.

50.00

1

50.00

 

 

12

Събиране на клони при резитба на дървета

10 бр.

50.00

1

50.00

 

 

13

Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. с автовишка (всички операции)

бр.

20.00

1

20.00

 

 

14

Отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. с автовишка (всички операции)

бр.

35.00

1

35.00

 

 

15

Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 100 см. с автовишка (всички операции)

бр.

40.00

1

40.00

 

 

16

Отсичане на дървета с диаметър над 100 см. с автовишка (всички операции)

бр.

35.00

1

35.00

 

 

17

Засаждане на стандартни едроразмерни широкористни дървета с бала (всички операции)

бр.

100.00

1

100.00

 

 

18

Поливане на единични дървета и храсти

10 бр.

10.00

24

240.00

 

 

19

Изкореняване на дънери с дебелина до 30 см.

бр.

20.00

1

20.00

 

 

20

Изкореняване на дънери с дебелина от 31 до 60 см.

бр.

35.00

1

35.00

 

 

21

Изкореняване на дънери с дебелина от 61 до 100 см.

бр.

40.00

1

40.00

 

 

22

Изкореняване на дънери с дебелина над 101 см.

бр.

35.00

1

35.00

 

 

 

III. Цветя

 

 

 

 

 

 

1

Засаждане с поливане за укрепване на 1 год. цветя І група- 45 бр/м² :
(антиринум, вербена, кларкия, матиола, перила, далия, салвия,петуния, газания и др.):

м²

460.00

1

460.00

 

 

2

Засаждане с поливане за укрепване на 1 год. цветя ІІІ група - 45 бр/м²: ( виола, миозотис, белис, силене, тропеолум и др.)

м²

460.00

1

460.00

 

 

3

Наторяване на цветни фигури с минерален тор (фосфатен)

10 м²

92.00

1

92.00

 

 

4

Плевене на цветни фигури

10 м²

92.00

6

552.00

 

 

5

Поливане с водоноска - трева, цветни фигури

дка.

92.00

24

2208.00

 

 

6

Прашене на цветни фигури

дка.

0.92

3

2.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Алеи

 

 

 

 

 

 

1

Третиране паркови настилки с препарати против плевели

дка.

5.00

3

15.00

 

 

2

Тесане на алеи и площадки

10 кв.м

4200.00

3

12600.00

 

 

3

Натоварване,превоз и разтоварване на земни маси с ръчна количка до 50 м.

куб.м

3.00

3

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ремонти

 

 

 

 

 

 

1

Пребоядисване на дървена повърхност двукратно (всички операции)

кв.м

100.00

1

100.00

 

 

2

Пребоядисване на метална повърхност двкукратно (всички операции)

кв.м

50.00

1

50.00

 

 

3

Пребоядисване на метални тръби двкукратно (всички операции)

л.м

50.00

1

50.00

 

 

4

Доставка и монтаж на летви за пейки с дължина 150 до 220 см

бр.

30.00

1

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Чистота

 

 

 

 

 

 

1

Поддържане чистота в масово посещавани места

дка.

210.00

90

18900.00

 

 

2

Метене на алеи до началото на листопада

дка.

42.00

45

1890.00

 

 

3

Почистване на жив плет и храсти в масив от шума и битови отпадъци

кв.м

3500.00

45

157500.00

 

 

4

Измиване на алеи с водоноска

дка.

42.00

3

126.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Транспорт,механизация и др.

 

 

 

 

 

 

1

Товарене и извозване на битови отпадъци до сметище (от оборки, кошчета, метене преди листопада)

м³

12.00

90

1080.00

 

 

2

Натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до сметище

куб.м

21.00

3

63.00

 

 

3

Товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище (клони, шума, трева, цветя и др.)

пр. м³

42.00

3

126.00

 

  

 

 

 

 

СТОЙНОСТ
 

 

 

 

 

20%ДДС
Изготвил......................................

 

 

 

ОБЩО
(подпис,печат)

 

 

 

 

 

 


Предложенията на участниците трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от възложителя в техническите спецификации, стандарти, сертификати и др.

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница