Утвърждавам, възложителстраница2/13
Дата06.04.2017
Размер1.97 Mb.
#18554
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Лице за контакт от администрацията на СО – район „Надежда” във връзка с извършването на оглед на строителната площадка – инж. Спас Спасов; тел. за връзка: 02/495-11-41; служебен адрес: гр. София, район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, стая 302.
9. За неуредените в настоящата документация обстоятелства се прилагат Законът за обществените поръчки, Прaвилникът за прилагане на закона за обществените поръчки и съотносимото действащо в Република България законодателство.

Подраздел V.2. Разходи във връзка с участието в процедурата.
Всички разходи, свързани с участието в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на предложеното изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.
Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции спрямо Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

Подраздел V.3. Обмен на информация за процедурата между Възложителя и участниците в процедурата/заинтересованите лица.
1. Възложителят на обществената поръчка задължително уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

2. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица, респ. участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

А) връчване лично срещу подпис;

Б) по факс на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

В) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

Г) в електронен вариант на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците е-mail адреси;

Д) чрез комбинация от средствата по букви „А” - „Г”.

2.1. При обмен на информация чрез връчването й лично срещу подпис съответните съобщения се приемат от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, респ. в офертата на участника.
2.2. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на номерата в съответствие с т. 2, б. „Б” и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
2.3. При уведомяване по email, при изпращане на съобщения до посочените от участниците/заинтересованите лица email-адреси, Възложителят приема, че съответният участник/заинтересовано лице е уведомен от момента на изпращане на съобщението.
2.4. При промяна в посочения адрес/факс/e-mail за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, както и участниците, са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.
2.5. Неправилно посочен адрес/факс/e-mail за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса/факса/e-mail адреса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.
2.6. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

2.7. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:А) чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

Б) чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

В) чл. 121а, ал. 2 от ЗОП, когато Възложителят следва да представи изискани от КЗК документи и информация.

Подраздел V.4. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и представяне на допълнителни документи.

1. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:
А) разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

Б) поисканите допълнителни документи, с които разполага и които не са класифицирана информация.

В) Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до изтичането на срока за закупуване на документацията за участие (до 16:00 ч. на 17.04.2014 г.).
2. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

3. В случай, че от предоставянето на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по – малко от 6 /шест/ дни, Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото дни е забавата /чл.29, ал.2 от ЗОП/. Удължаването на срока за подаване на оферти става чрез публикуване в Регистъра на обществените поръчки на решение за промяна.
Подраздел V.5. Представяне и приемане на офертите. Съдържание на офертите.

1. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. на 17.04.2014 г. до 16:00 ч. на 27.05.2014 г. в деловодството на Столична община – район „Надежда” с адрес: гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов № 55. Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка.

2. При приемане на офертите върху плика Възложителят отбелязва входящия номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или с нарушена цялост плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

3. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид, преди изтичането на срока за получаване на офертите. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

5. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение / Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.
6. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, в запечатан общ непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон.
Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана следната информация:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”. Обособена позиция № ……..
Върху същия плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъдат изписани наименование и адрес на участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.
Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.
Документите и приложенията, изискващи се съгласно настоящата документация, се представят в три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и данни за фирмата на участника, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т. 1—6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документи по чл.56, ал.1, т.7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.
Всички документи, съдържащи се в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3, следва да бъдат подредени и номерирани.
6.1. Офертата и приложенията към нея се изготвят съобразно представените в настоящата документация образци. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал.
Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като приложените документи трябва да отговарят на изискванията по чл. 56, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
6.2. Документи за подбор - Плик № 1
1/ Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират. Изготвя се съобразно образец – Приложение № 1 от документацията.
2/ Декларация за запознаване с условията на поръчката, изготвена съобразно образец – Приложение № 3.
3/ Административни сведения на участника, изготвени съобразно образец – Приложение № 4.
4/ Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя в официален превод.
Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – в оригинал или заверено копие, като удостоверението следва да бъде издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законния/те представител/и на участника.
Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, необходимите документи се представят за всяко физическо или юридическо лице в обединението.
5/ Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, съгласно Раздел VIИзисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата”.
6/ Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация, в това число изискуемите справки по чл. 51, ал. 1 от ЗОП /Приложение № 8.1 и 8.2/.
7/ Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП – Приложениe № 5 и Приложениe № 6.
8/ Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Приложение № 10Б.
9/ Декларация за участие или не на подизпълнител/и - Приложение № 7. В случай че участникът предвижда участието на подизпълнител/и, е необходимо да представи и списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, съдържащ наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.
10/ Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката - Приложение № 7А;
11/ Документ за внесена гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата документация - /Образец на банкова гаранция за участие - Приложение № 12/
12/ Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; при обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно.
13/ Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие);
14/ Декларация за посещение на обекта на място - Приложение № 9;
15/ Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 2;
16/ Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

 • Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.


17/ Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка - съгласно изискванията на настоящите указания (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис, в който задължително се посочва представляващият и разпределение на дейностите между членовете.
18/ Подписан и подпечатан от участника проект на договора /Приложение № 14/;
19/ Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в документацията за участие.
6.3. Предложение за изпълнение на поръчката – Плик № 2
Предложението за изпълнение на поръчката следва да бъде съобразено с изискванията, установени в Раздел IV „Технически спецификации”, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. Техническата оферта следва да бъде изготвена по образец, съобразно Приложение № 11.
Всеки участник следва да посочи в Техническата си оферта срок за изпълнение на предмета на съответната обособена позиция, за която кандидатства.
Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.)

Всеки участник трябва да разработи и приложи към Техническата си оферта „Линеен календарен график за последователността на извършване на СМР”, който следва да се изготви въз основа на общите количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участникът, също въз основа на направения оглед на съществуващото положение и запознаване на място със специфичните условия за изпълнение. Графикът следва да съдържа две части:
А) Графична част (графичната част включва линеен график и трябва да съдържа: време за подготовка, началото на СМР, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР (всички видове СМР, предмет на поръчката), общо времетраене на СМР, диаграма на работната сила, краен срок за приемане на обекта като цяло).
Б) Обяснителна записка – описание на начина на изпълнение на дейностите, в която участникът следва да аргументира определената от него продължителност на всяка една дейност от предмета на поръчката, както и да мотивира и докаже последователността на изпълнението и хронологичната приемственост на отделните дейности, които са част от предмета на поръчката и допълнителни писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на Участника.
Помощната комисия на Възложителя ще приеме, че предложеното от участника планиране на изпълнението на СМР е реалистично, когато представеният линеен график е изготвен в съответствие със законово определените срокове и съобразно спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации. Предложението на участниците за срок за изпълнение на поръчката следва да бъде съобразено със изискванията на Възложителя.
В случай че техническата оферта и/или графикът на изпълнение, предложени от съответния участник, не са съобразени с изискванията на Възложителя, описани в настоящата документация, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
6.4. Предлагана цена – Плик № 3, който съдържа един оригинал на ценовото предложение на участника по образец Приложение № 10 – Ценова оферта и Приложение №10А - Количествено-стойностна сметка.
Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Предлагана цена”. Извън Плик № 3 „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.
Всеки участник следва да представи комплексна ценова оферта за изпълнение на целия обем на съответната обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка.
1/ Ценовата оферта се изготвя съгласно приложените към документацията образци.
2/ Към ценовото предложение се прилага попълнена на хартиен и магнитен носител във формат „Excel” или еквивалентен количествено - стойностна сметка за съответната оферта, в която се посочват единични цени и стойност на всяка позиция.
3/ Цената, предлагана от участника за изпълнение на настоящата обществена поръчка, се определя в лева без ДДС.
4/ Извън Плик № 3 „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.
5/ Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.
6/ Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка.
7/ Оферираната от участника цена следва да включва и 10 % непредвидени разходи.
8/ Комисията може да проверява ценовите предложения, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. В случай на констатиране на аритметични грешки в предложението, те се отстраняват при следните правила:

 • при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за верен се приема записът с думи;

 • ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от участника, комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума. Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата грешка и изисква от кандидата да потвърди коригираната сума. Участникът в този случай: а/ приема корекциите и продължава участието си в процедурата; б/ ако не е съгласен с корекциите на комисията и докаже, че комисията не е изчислила правилно сумата, комисията приема сумата, посочена от участника и той продължава по – нататъшното си участие в процедурата; в/ ако не е съгласен с корекциите на комисията и отказва да ги приеме, но не успее да докаже, че посочената от комисията сума не е правилно изчислена, то той отпада от по – нататъшното участие в процедурата.


9/ Всяко ценово предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва:

 • Не е упомената общата стойност;

 • Участникът е включил някъде в офертата си извън „Плик № 3” с надпис „Предлагана цена” елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

 • Участникът е представил непълно, частично и/или неясно ценово предложение;

 • Участникът е предложил цена, надвишаваща прогнозната!

 • Участникът не е представил някое от описаните по-горе приложения към ценовото предложение и/или е представил непълно, частично и/или неясно ценово предложение и/или приложения към него.


При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя, като отговорност за правилното разучаване на документацията носи единствено участникът.

Оферти, които не отговарят и не са изготвени съгласно изискванията на Възложителя или са непълни или частични, водят до отстраняване на участника.
6.5. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1/ Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2/ Документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6.

Важно: Участниците следва да съобразят изискването, заложено в чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а именно: „При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.”

3/ Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя /освен изискуемите и изброени по-горе документи/ и нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на целия договор;

2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.6.6. Когато е предвидено участието на подизпълнители изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

6.7. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи чрез „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който върху копието е извършено следното отбелязване:

 • „Вярно с оригинала“;

 • Печат на участника

 • Собственоръчен подпис на лицето, извършило заверката, положен със син цвят под заверката.


6.8. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

6.9. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български.

Подраздел V.6. Изисквания към офертата

1. За участие в настоящата процедура се подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

2. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение №2). Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

3. Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на съответната обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка.

Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в процедурата.

Офертата и всички документи, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и Възложителя следва да бъдат на български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на който отговаря участникът, освен в случаите, когато по ЗОП се изисква превода да е официален, извършен от заклет преводач.

4. Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявлението. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. Участникът в процедурата ще бъде отстранен от участие, в случай че откаже да удължи срока на валидност на офертата си.

5. Невъзможността на даден участник да предостави цялата изискана информация, или представянето на оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, при всички случаи води до отстраняване на съответния участник.

РАЗДЕЛ VІ. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата. Други изисквания.
Подраздел VI.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

1. Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

1.1. Да има минимален документално доказан общ оборот от извършени СМР, с предмет идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиция, за предходните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.), в размер на:

1/ 600 000.00лв. /шестотин хиляди лева/ без начислено ДДС за Обособена позиция № 1;

2/ 2 100 000.00лв. /два милиона и сто хиляди лева/ без начислено ДДС за Обособена позиция № 2;

3/ 2 700 000.00лв. /два милиона и седемстотин хиляди лева/ без начислено ДДС за Обособена позиция № 3;

4/ 900 000.00лв. /деветстотин хиляди лева/ без начислено ДДС за Обособена позиция № 4;

5/ 2 400 000.00лв. /два милиона и четиристотин хиляди лева/ без начислено ДДС за Обособена позиция № 5;

6/ 450 000.00лв. /четиристотин и петдесет хиляди лева/ без начислено ДДС за Обособена позиция № 6;

Ако участникът е обединение, изискването важи за Обединението като цяло.2. Документи които участникът следва да представи за доказване покриването на минималните изисквания по отношение на икономическото и финансовото си състояние.

Участниците следва да представят следните документи:

2.1. Заверени копия от годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години /2011, 2012 и 2013г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Представянето на отчети за приходите и разходите и баланси не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. В последния случай съответното обстоятелство следва да бъде изрично посочено от участника.Когато публикуването на финансовите отчети се изисква от законодателството на държавата, в която те са установени, данните могат да са ползват от публикацията. В случай, че публикуването на съответните документи не се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, необходимо е да се представят еквивалентни документи, доказващи финансовото му състояние.

За физическите лица: Официални документи (в оригинал или заверено копие), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три приключени финансови години /2011, 2012 и 2013г./.

2.2. Справка/информация (свободен текст) за оборота от договори за извършени СМР, с предмет идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиция, за която кандидатства участникът, за последните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, за съответната обособена позиция.

3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи по т.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 2 документи, той следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда, установен в настоящата документация.

Подраздел VI.2. Минимални технически възможности и квалификация на участниците в процедурата.

1. Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

1.1. Участникът трябва да има опит в извършването на подобен вид строително - монтажни работи - през последните 5 /пет/ години /2009г., 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г./ - към 31.12.2013 г., участникът следва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор, на стойност без начислено ДДС не по-ниска от прогнозната стойност на съответната обособена позиция от настоящата поръчка и с предмет, сходен с предмета на поръчката.

Забележка: Под „сходен” с предмета на настоящата поръчка договор се разбира договор за СМР, с предмет ремонтни дейности на паркове, зелени площи, дворове на училища, детски заведения, ясли и др., по части ВиК, Конструктивна, Геодезия и/илиили Паркоустройство, според обособената позиция, за която кандидатства участникът. Изпълнените договор/и следва да имат за предмет извършването на строително - монтажни работи, като това обстоятелство следва да се докаже с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

1.2. Участникът следва да разполага с екип, предвиден за изпълнение на обекта, включващ работници/служители, наети на трудов/граждански договор, както следва:

1.2.1. Ръководител екип – със строително инженерно образование; стаж минимум 5 /пет/ години.

1.2.2. Експерти „Строителство” (изпълнителят следва да разполага с един или повече от изброените по-долу експерти, съорабразно обособената позиция, за която кандидатства):

 • Експерт по специалност „ВиК” - инженер, който да има минимум 3 (три) години трудов стаж в областта на строителството (за Обособена позиция № 1);

 • Инженер-конструктор – инженер, който да има минимум 3 (три) години трудов стаж в областта на строителството (за Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4);

 • Експерт по специалност „Геодезия” – инженер, който да има минимум 3 (три) години трудов став в областта на строителството (за Обособена позиция № 5);

Експерт по специалност „Ландшафтен архитект” - архитект, който да има минимум 3 (три) години трудов стаж в областта на строителството (за Обособена позиция №6);

Експерт по специалност „Координатор по безопасни и здравословни условия на труд” - инженер със строително инженерно образование със стаж минимум 2 /две/ години (за Обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6).1.3. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, ІV категория по ЗУТ.

1.4. Всеки участник следва да е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, с предметен обхват, съответстващ на предмета на съответната обособена позиция от настоящата обществена поръчка, за която кандидатства участникът.

1.5. Всеки участник следва да е внедрил система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентна, с предметен обхват, съответстващ на предмета на съответната обособена позиция от настоящата обществена поръчка, за която кандидатства участникът.

2. Документи, които участникът следва да представи за доказване покриването на минималните изисквания по отношение на техническите възможности и квалификация:

2.1. За доказване на опитасписък по образец, изготвен съобразно Приложение № 8.1, с не по-малко от 1 /един/ договор за извършени строително – монтажни работи съобразно изискванията, посочени в т.1. Всеки от посочените в списъка договори трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, в която се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

2.2. За доказване на възможност за осигуряване на квалифициран персонал за изпълнение на СМР участниците трябва да представят:

2.2.1. За доказване на квалификацията на работниците/служителите, участникът представя списък по образец, съгласно Приложение № 8.2, придружен с официални документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения, сертификати, автобиографии и други, по преценка на участника.

2.2.2. Когато участникът е чуждестранно лице, възможността за осигуряване на квалифициран персонал за изпълнение на поръчката се доказва с документ, издаден от орган на съответната държава, в която участникът е регистриран, удостоверяващ наличието на трудови правоотношения или с нотариално заверена декларация на лицата, които ще бъдат членове на екипа.

2.3. За доказване на обстоятелството по т. 1.3. участникът следва да представи заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, ІV категория по ЗУТ.

Ако участникът е чуждестранно лице, следва да представи валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията на участника в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.Участникът следва да представи и валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна.

2.4. Обстоятелството по т. 1.4. се доказва с представяне на заверено копие на сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитиран сертифициращ орган.
2.5. Обстоятелството по т. 1.5. се доказва с представяне на заверено копие на сертификат за управление на качеството по OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, издаден от акредитиран сертифициращ орган.
Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии.

Участник, който не отговаря на изискванията, подробно посочени в настоящия раздел от документацията се отстранява от участие в процедурата.

РАЗДЕЛ VII. Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса.
Подраздел VII.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.
1. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

1.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодек;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1.2. обявен е в несъстоятелност ;

1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони на държавата по регистрация и съответните подзаконови актове;

1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони на държавата по регистрация и съответните подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

1.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

1.7 има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално – осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен;

1.8 има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

1.9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
1.10. Отстраняването на участник при наличието на обстоятелствата по т. 1.1, т. 1.5 и т.1.9 се прилагат, както следва:

А) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

Б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

В) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

Г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

Д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

Е) при едноличен търговец – за физическото лице –търговец;

Ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

З) в случаите по б. А) до б. Ж) - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 1 . Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

2.1. при които лицата по т.1.10. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация8;

2.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси .
Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в настоящия подраздел, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.
Подраздел VII.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, подробно описани в предходния подраздел с декларации по образец, съгласно Приложения № 5 и 6.
Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


РАЗДЕЛ VIII. Критерии и методика за оценка на офертите.
1. Критерий за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура, съгласно чл.37, ал.1, т. 1 от ЗОП, е „най- ниска цена” - общата стойност на обекта с включени непредвидени разходи без ДДС.
2. Критерият се прилага за оценяване само на оферти, които:

1/отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, и

2/ са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.
3. Преди извършване на оценката на предложената цена от участниците по всяка отделна обособена позиция, Помощната комисия на Възложителя извършва следните проверки:

3.1. Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя /стр. 19 и 20 от настоящата документация/. В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен.

2. Ако участник е предложил цена за изпълнение, надхвърляща прогнозната стойност, то същият ще бъде отстранен.

3. Ако помощната комисия на Възложителя констатира, че участникът не е спазил в предложената цена изискването за минимална цена труда, съгласно &1, т.12 от Допълнителните разборедби на ЗОП, то същият ще бъде отстранен.

След извършването на действията по т.1, 2 и 3, комисията продължава с оценката на ценовите оферти на участниците.


Оценката се извършва по следната формула:

П1 = Цmin x 100/ Ц

където


Цмин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на пълния обем на съответната обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка;

Ц е общата цена за изпълнение на пълния обем на съответната обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка, предложена от участника.

П1 се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на П1 е 100 точки.
Участникът, получил най-висока оценка по показател П1 се класира на първо място.
РАЗДЕЛ IХ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.
1. Удължаване сроковете за подаване на оферти:
1.1. Ако няма получени оферти, или е получена само една оферта, Възложителят може да удължи обявените срокове или да прекрати процедурата с мотивирано решение по реда, установен в ЗОП.
1.2. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията, както и в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница