Утвърждавам, възложителстраница1/3
Дата30.11.2017
Размер0.57 Mb.
#35762
  1   2   3


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район „Искър”

Сstraight connector 2офия, бул. ”Кръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел.: 979 13 10; 979 07 11


УТВЪРЖДАВАМ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….

КМЕТ НА СО - РАЙОН „ИСКЪР”

ИВАЙЛО ЕЛКОВ ЦЕКОВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма “a” от ЗОП

Предмет:

Строително-монтажни работи за изпълнение в следните обекти 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“, 85 ОДЗ „Звездичка“ и 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ находящи се на територията на СО район „Искър“ разделена на обособени позиции както следва:

 1. Обособена позиция № 1

ОБЕКТ 1- „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“

ОБЕКТ 2 „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 85 ОДЗ „Звездичка“

 1. Обособена позиция № 2 „Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 68 СОУ „Академик Никола Обрешков“


Прогнозна стойност на поръчката: 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС или 180 00лв. (сто и осемдесет хиляди лева) с ДДС.

Разпределена по обособени позиции както следва:

Обособена позиция №1 - 100 000лв. без ДДС или 120 000лв. с ДДС, от които

за ОБЕКТ 1 – 50 000 лв. без ДДС или 60 000 лв. с ДДС

за ОБЕКТ 2 – 50 000 лв. без ДДС или 60 000 лв. с ДДС

Обособена позиция №2- 50 000,00лв. без ДДС или 60 000,00лв. с ДДС

София, 2015г.С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Я Т А:

РАЗДЕЛ І: Публична покана


РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на поръчката и технически спецификации

РАЗДЕЛ III: Изисквания на възложителя и указания за подготовка на офертата

РАЗДЕЛ IV. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата

РАЗДЕЛ V. Необходими документи за участие

РАЗДЕЛ VI: Критерии за извършване на избора на Изпълнител

РАЗДЕЛ VII: Приложения

Приложение №1: Заявление за участие в процедурата

Приложение №2: Оферта


Приложение № 2а-1: Ценово предложение за обособена позиция №1

Приложение № 2а-2: Ценово предложение за обособена позиция №2

Приложение № 2б: Техническо предложение

Приложение № 3: Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Приложение № 4: Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП


Приложение № 5: Декларация за участие или не на подизпълнители

Приложение № 6: Декларация за наличие/липса на конфиденциална информация в офертата

Приложение № 7: Декларация по § 1, т. 12 от ДР на ЗОП

Приложение № 8: Справка по чл.51, ал.1 от ЗОП

Приложение № 9: Проект на договор

Приложение № 10: КСС за Обособена позиция №1- ОБЕКТ 1 „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“
Приложение № 11 КСС за Обособена позиция №1- ОБЕКТ 2 „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 85 ОДЗ „Звездичка“

РАЗДЕЛ I: Публична покана

РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на поръчката и технически спецификации

II. 1. Пълно описание на поръчката.

СО - район „Искър” обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за изпълнение в следните обекти 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“, 85 ОДЗ „Звездичка“ и 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“, находящи се на територията на СО район „Искър“ разделена на обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция № 1

ОБЕКТ 1 - „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“

ОБЕКТ 2 „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 85 ОДЗ „Звездичка“

 1. Обособена позиция № 2 - „Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 68 СОУ „Академик Никола Обрешков“

Процедурата се провежда по реда и в съответствие с услвията на чл.14, ал.4, т.1 във вр. с чл. 101а и сл. от ЗОП.

За целите на настоящата документация за краткост вместо израза “процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осма а от ЗОП -” ще бъде използван изразът „обществена поръчка”.
Прогнозна стойност на обществената поръчка е : 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС или 180 00лв. (сто и осемдесет хиляди лева) с ДДС.

Разпределена по обособени позиции както следва:

Обособена позиция №1 - 100 000лв. без ДДС или 120 000лв. с ДДС, от които

за ОБЕКТ 1 – 50 000 лв. без ДДС или 60 000 лв. с ДДС

за ОБЕКТ 2 – 50 000 лв. без ДДС или 60 000 лв. с ДДС

Обособена позиция №2- 50 000,00лв. без ДДС или 60 000,00лв. с ДДС
1. Предмет на поръчката
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършването на строително-монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва:


 1. Обособена позиция № 1

ОБЕКТ 1 - „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“

ОБЕКТ 2 „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 85 ОДЗ „Звездичка“ 1. Обособена позиция № 2 - „Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 68 СОУ „Академик Никола Обрешков“


2. Място на изпълнение:

По Обособена позиция № 1:

ОБЕКТ 1 - 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, ул. „Ханс Кристиян Андерсен“

ОБЕКТ 2 - 85 ОДЗ „Звездичка“, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, до бл.218

По Обособена позиция № 2:

68 СОУ „Академик Никола Обрешков“, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №122


3. Срок на изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е съгласно предложението на класирания на първо място и определен за изпълнител участник за съответната обособена позиция, но не по-късно 31.08.2015г.
4. Достъп до документацията за участие в обществената поръчка

Възложителт не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Пълен достъп до нея е осигурен на интернет страницата на Възложителя в Профил на купувача на интернет адрес: http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile&page=1&lang=bg , раздел Публични покани.


5. Финансиране:

Финансирането на обекта на обществената поръчка е осигурено от бюджета на Столична община за 2015г. В случай, че до три месеца от обявяването на настоящата обществена поръчка, не бъде осигурено финансиране за изпълнението на поръчката, процедурата ще бъде прекратена с мотивирано решение на Възложителя.


II. 2. Технически спецификации
Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършването на дейностите, подробно описани в представените по-долу технически спецификации по обособени позиции.


 1. Обособена позиция № 1

ОБЕКТ 1 - „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“

ОБЕКТ 2 „Хидроизалиране и топлоизолиране на покрив на 85 ОДЗ „Звездичка“


  1. Кратко описание на съществуващото положение.

Всяка от сградите е условно разделена на пет корпуса. Всеки корпус е със самостоятелен покрив, разположен на различна височина /2-3 етажа/. Свързването между отделните корпуси е осъществено посредством топли връзки със самостоятелни покриви – по 2бр. Стълбищните клетки и асансьорните – 2бр също имат самостоятелни покриви. Всички покриви са тип – плосък покрив. Оттичането на покривите на основните корпуси е с по два броя воронки - вътрешно към вертикалните канализационни клонове. Покривите на топлите връзки и асансьорните е чрез барбакани. Подпокривните пространства са с височина - 0.80 м. където са разположени отводнителните разводки от покривите. По таванната плоча на помещенията е положен керамзит – 100 мм.

Бетонните бордовете на покрива са облечени с външен щорц и шапка /около 500 мм./ от поцинкована ламарина.


  1. Техническо описание на поръчката.
 • Полагане на двата пласта полимерно битомна хидроизолационна мембрана – газопламъчно.

 • Ламаринена обшивка по бордове – изработена от поцинкована ламарина с необходимата ширина на шапката, вкючваща щорц /външен/ покриващ бъдещо полагане на топлоизилация – 100 мм. по външни стени.

 • Топлоизолация от минерална вата – 100мм. се полата по таванна плоча върху съществуваща топлоизолация от керамзит в подпокривно пространство.

 • Тръбите Ф110 и необходимия брой фитинги за връзка воронка-вертикален канализационен клон да бъдат закрепени към таванна плоча.

 • Монтаж на гипскартон по таван на 6 бр. помещения – монтаж на единична скара от профили-поцинкована ламарина на отстояние 10 см. от тавана. Гипскартон с дебелина -12,5 см. монтаж, шпакловка и шлайфане. Положена минерална вата между гипскартон и таванна плоча – 5 см.
  1. Материалите и предвидените видове СМР, предмет на поръчката са описани в Количествено стойностните сметки - Приложения №10 и №11 към натоящата документация.
  1. Гаранционни изисквания.

Гаранционният срок за извършените СМР не може да бъде по-кратък от предвидените в чл. 20, ал. 4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – минимум 5 години.
 1. Обособена позиция № 2 „Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 68 СОУ „Академик Никола Обрешков“  1. Кратко описание на съществуващото положение.
 • Отоплението на учебното заведение се извършва от две автономни отоплителни инсталации, захранвани от две автономни абонатни станции разположени в отделни помещения.

 • Абонатна станция с аб. №0003694 е в лошо техническо състояние: Наличните 3 бр. топлообменници Тип „тръба в тръба“, 1бр. за ВОИ, 1бр. за БВГ и 1бр. за подграване на басейна/не работещ/, физически и морално остаряли. Помпите – 2бр. на вътрешна отоплителна инсталация тип. 80 NTR 102, амортизирани и неподлежащи на ремонт. Вътрешната отоплителна инсталация е в добро състояние изградена през 1986 год.

 • Втората абонатна станция с аб. №0000744 е комплектована с 2 бр. топлообменници/ВОИ и БГВ/, от които топлообменника на ВОИ е Тип „тръба в тръба“ морално и физически остарял, топлообменника за БВГ е подменен с тип „пластинчат“, помпите на ВОИ – 2бр. от които функционира само 1 бр.
  1. Описание и обхват на поръчката.
 • Изготвяне на техническа документация и одобряване в съответните инстанции-2бр.

 • Демонтаж на съществуващи абонатни станции-2бр.

 • Ръчно изнасяне и извозване на строителни отпадъци.

 • Доставка и монтаж на нови абонатни станции-2бр.

 • Подвързване на нови абонатни станции към градската топлопреносна мрежа.

 • Подвързване на нови абонатни станции към вътрешна отоплителна инсталация.

 • Подвързване на нови абонатни станции към вътрешна водопроводна мрежа.

 • Електрическо захранване на нови абонатни станции и окабеляване на датчици за външна температура.

 • Изграждане на защитна заземителна инсталация към АС – 2бр.

 • Документално обезпечаване за узаконяване пред „Топлофикация – София” АД.


  1. Технически изисквания:
 • Доставените и монтирани нови абонатни станции трябва да отговарят на "Основните технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София" (в сила от 15.04.2008 г.) и "Промени и допълнения към основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София" (в сила от 01.03.2010 г.).

 • Новите абонатни станции трябва да покриват пълните отоплителни мощности на вътрешните отоплителни инсталации и нуждите от битово горещо водоснабдяване на сградата в сегашното й състояние.

 • Абонатната станция на училищния комплекс трябва да бъде присъединена към градската топлопреносна мрежа по индиректна схема с пластинчати топлообменници, като топлообменника за БГВ трябва да бъде присъединен по двустепенна (смесена) схема.

 • Абонатната станция на спортния комплекс трябва да бъде присъединена към градската топлопреносна мрежа по индиректна схема с пластинчати топлообменници, като топлообменника за БГВ трябва да бъде присъединен по двустепенна (смесена) схема. Да се предвиди и трети пластинчат топлообменник за бъдещо загряване на водата на плувния басейн.

 • Абонатните станции трябва да бъдат асемблирани от нови, заводско произведени елементи с необходимите доказани технически параметри, притежаващи съответните декларации за съответствие и сертификати за качество. Абонатните станции трябва да бъдат придружени с технически паспорти.

  1. Гаранционни изисквания:

Гаранционният срок за извършените СМР не може да бъде по-кратък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: • Гаранционен срок на доставеното оборудване - не по-малък от 2 години.

 • Гаранционен срок на строително-монтажните работи - минимум 5 години.


РАЗДЕЛ III: Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата
1. Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на предложението.
2. Всеки участник може да подаде само една оферта за пълния обем на обособената позиция от настоящата обществена поръчка, за която участва. Участник, подал оферта, съдържаща предложение за частично изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция, ще бъде отстранен.
2.1. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

2.2. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

2.3. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията, съдържащи се в настоящата документация, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП.

2.4. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано:

 • име на участника;

 • адрес за кореспонденция;

 • телефон;

 • факс;

 • електронен адрес;

 • наименование на поръчката и обособената позиция за която се участва;2.5. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, ако същият разполага с такъв.

Офертата се придружава от списък на документите и информацията съдържащи се в нея, номерирани по реда на тяхното представяне.

Офертата се представя в подвързан вид.
2.6. При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
3. Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, като срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.
4. Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите се приемат в деловодстсвото на СО - район „Искър” с адрес: гр.София, ж.к. „Дружба”, ул. „Кръстю Пастухов” № 18, всеки делничен ден от 8.30 часа на 15.05.2015г. до 17.00 часа на 25.05.2015г.
5. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 11:00ч. на 26.05.2015г. в заседателната зала 301 в сградата на СО - район „Искър”, с адрес: гр.София, ж.к. „Дружба” , ул. „Кръстю Пастухов” № 18.6. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на Възложителя. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
7. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4.
8. Комисията, назначена от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
10. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
11. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, публичната покана и настоящата документация, офертата и участникът се предлагат от комисията на Възложителя за отстраняване от процедурата.
12. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.
13. Длъжностните лица от състава на комисията приключват своята работа с приемане на протокола от Възложителя.
14. Възложителят сключва договори за изпълнение на поръчката с класираният на първо място участник. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в предвидените в ЗОП случаи.

15. Указания към участниците:
15.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, при спазване на всички изисквания, заложени в ЗОП. Участниците могат да предлагат неограничен брой подизпълнители.
15.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
15.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП.
15.4. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
15.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
15.6. Комуникация между Възложителя и участниците - всички съобщения на Възложителя към участниците и на участниците към Възложителя, са в писмен вид. Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
16. Указания за подготовка на офертата - Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

17. Изисквания към ценовото предложение - изготвя се по приложените към настоящата документация образци – Приложения № 2а-1 и №2а-2:
17.1. Всеки участник задължително включва в предложените единични цени всички разходи за изпълнение на пълния обем на поръчката по съответната обособена позиция, за която кандидатства, в т. ч. разходи за заплати, осигуровки, материали, транспорт, печалба и т. н. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
17.2. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР или дейност, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СМР или дейност и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
17.3. В единичните цени на видовете СМР от количествено - стойностните сметки участниците следва да включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване. /За обособена позиция №1 по приложения №10 и №11, за обособена позиция №2 по описаните точки в раздел II.2, т.2.2. от настоящата документация/.
17.4. Участникът попълва в приложените количествено-стойностни сметки единичните цени и стойностите на съответните видове работи без ДДС. /За обособена позиция №1 по приложения №10 и №11, за обособена позиция №2 по описаните точки в раздел II.2, т.2.2. от настоящата документация/.
17.5. След остойностяване на количествено-стойностните сметки, единичните цени и стойности се сумират общо, начисляват се непредвидени разходи – 5% и 20% ДДС. Общата стойност с включени непредвидени разходи и ДДС се попълват в Ценовото предложение. /За обособена позиция №1 по приложения №10 и №11, за обособена позиция №2 по описаните точки в раздел II.2, т.2.2. от насточщата документация/.
17.6. Включените в общата цена непредвидени разходи се разплащат по анализни цени само при появили се такива, които се доказват с тристранен констативен протокол.
17.7. Участник, предложил цена за изпълнение, надхвърляща посочената в публичната покана и настоящата документация прогнозна стойност за съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
18. Изисквания към техническото предложение /изготвя се по приложения към настоящата документация образец – Приложение № 2б/:техническото предложение за изпълнение предмета на конкретната обособена позиция от поръчката се изготвя от участника в съответствие с утвърдения от възложителя образец, при съблюдаване на техническата спецификация към настоящата документация. Техническите предложения на участниците следва да съдържат следното;

1. Участникът следва да изготви индикативен комплексен план-график за последователността на извършване на СМР, изготвен съгласно изискванията на Възложителя (изготвя се въз основа на общите количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага Участникът, също така въз основа на направения оглед на съществуващото положение и запознаване на място със специфичните условия за изпълнение. Участникът следва да отрази диаграма на работната ръка ).

2. Участникът следва да изготви Обяснителна записка - описание и начин на изпълнение на дейностите (писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на Участника и предвид изискванията от методиката за оценка). В обяснителна записка трябва подробно и детайлно е описан подхода на участника за изпълнение на дейностите, необходими за изпълнение предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, за която се участва, както и описание на това как ще бъдат постигнати изискванията на техническата спецификация. Участниците трябва да предложат всички дейности и съпътстващите ги етапи, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя разписани в техническата спецификация за конкретната обособена позиция. Всеки участник следва да аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности ако бъде избран за Изпълнител по обособена позиция от настоящата обществена поръчка. Всеки участник следва да направи предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Участникът трябва да предвиди адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни.


Каталог: data -> ufiles -> files -> articles -> attachments
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
attachments -> Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница