Утвърждавам зам. Министър на транспорта и гл. Директор гд “гва”



страница1/3
Дата05.03.2018
Размер0.62 Mb.
ТипИнструкция
  1   2   3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ'
УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА

И ГЛ. ДИРЕКТОР ГД “ГВА”

АПИК ГАРАБЕДЯН


ИНСТРУКЦИЯ RVSM


за сертифициране на въздухоплавателни средства /ВС/ и на оператори за изпълнение на полети в Европейското въздушно пространство с редуцирано минимално вертикално ешелониране между ешелони FL290 и FL410
1. Цел

Настоящият документ съдържа изискванния за сертифициране на ВС и на оператори за изпълнение на полети в Европейското въздушно пространство с редуцирано минимално вертикално ешелониране между ешелони FL290 и FL410 /цитирано по-нататък като Европейско RVSM пространство/. Описание на Европейското RVSM пространство е дадено в документа на IСАО Document 7030/4 и в АIС 08/99 от 03.09.1999 г. на ГД “РВД”.



2. Въведение

След широки и задълбочени многогодишни проучвания Международната организация за гражданска авиация /ИКАО/ реши, че е технически възможно и икономически оправдано намаляване на минималното сепариране на ВС между ешелони FL290 и FL410 от 2000 ft на 1000ft. Препоръчано бе въвеждането на редуцирано минимално вертикално ешелониране на ВС да става на регионална основа. През 1997 г. RVSM бе въведено в част от въздушното пространство над Атлантическия регион на ИКАО.

През 1997 г. ЕВРОКОНТРОЛ започна разработването на програма за въвеждане на редуцирано минимално вертикално ешелониране на ВС в Европейския регион на ИКАО. През 1998 г. 39 страни от Европейския регион и съседни с него /между които и България/ решиха да участват в програмата и да въведат редуцирано минимално вертикално ешелониране на ВС във въздушното си пространство между.ешелони FL290 и FL410 от 24.01.2002 г. Информация за графика на внедряване, включително основните етапи от него са представени в АIС 08/99 от 03.09.1999г. на ГД"РВД". За да могат да изпълняват полети в Европейското RVSM въздушно пространство ВС и операторите трябва да са съответно сертифицирани.

3. Връзка с други документи

Настоящият документ е разработен на основата на документа на .Joint Aviation Authorities /JАА/ - „Temporary Guidance Leaflet No. 6”, Revision 1.

Други документи, свързани със сертифицирането на ВС и на операторите за изпълняване на полети в Европейското RVSM въздушно пространство са:

- IСАО Guidance Material on the Implementation of a ЗООm (1000 ft) Vertical Separation Minimum in the European RVSM Airspace;

- EUROCONTROL Guidance Material on the Implementation and Application of ЗООm (1000 ft) Vertical Minimum;

- IСАО Document 7030, Regional Supplementary Procedures – European Region;

- EUROCONTROL ATC Manual for a Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) in Europe.

4. Определения и съкращения

Aircraft Group - Група въздухоплавателни средства: Група от въздухоплавателни средства с номинално идентична конструкция и начин на производство по отношение на всички детайли и елементи, които могат да влияят на точността на летателните характеристики за поддържане на височина.


Altimetry System Error (АSЕ) - Системна грешка при измерване на височина: Разликата между барометричната височина, индицирана на приборите на летателния екипаж спрямо земно налягане

1013.2 hРА/29.92 in.Нg съгласно Международната стандартна атмосфера и барометричната височина на свободен въздушен поток.

Assigned Altitude Deviation (ААD) - Отклонение спрямо предписаната височина: Разликата между предадената в Режим С височина и предписаната височина/ешелон.

Automatic Altitude Control System - Автоматична система за управление на височината: Всяка система, която е предназначена за автоматично управление на въздухоплавателно средство спрямо отправна барометрична височина.



Avionics Error (АVЕ) - Грешка от бордното електронно оборудване: Грешката от процесите на преобразуване на приетото въздушно налягане в електрически изходен сигнал, от прилагането на всяка корекция на грешката от източника за статично налягане (SSЕС) и от индицирането на съответната височина на приборите на екипажа.

Basic RVSM Envelope - Основен диапазон на редуцираното минимално вертикално сепариране: Диапазонът от числа на Мах и брутни тегла в рамкитена обхватите от височини от ешелон 290 до ешелон 410 (или максимално възможната за достигане височина), където е логично да се очаква да оперира най-често въздухоплавателното средство.

Full RVSM Envelope - Пълен диапазон на редуцираното минимално вертикално сепариране: Пълният диапазон от операционни числа на Мах, W/б, и стойностите на височини, в които въздухоплавателното средство може да оперира в рамките на въздушно пространство с редуцирано минимално вертикално сепариране.

General Air Traffic (GАТ) - Общ въздушен трафик: Полети, провеждани в съответствие с правила и изисквания на ИКАО.

Height Keeping Capability - Способност за поддържане на височина: Очакваната способност да се поддържа предписана височина на полета от въздухоплавателно средство при номинални условия на околната среда при опериране и при правилни практики на опериране на въздухоплавателното средство и техническото му обслужване.

Height Keeping Performance - Храктеристики на поддържане на височина: Способността за поддържане на височина от въздухоплавателно средство по отношение на придържане към ешелона, констатирана при контролните наблюдения.

Non-group Aircraft - Негрупово въздухоплавателно средство: Въздухоплавателно средство за което операторът подава заявление за сертифициране на базата на характеристиките на уникална авиационна конструкция, а не на основата на характеристиките на група въздухоплавателни средства.

Operational Air Traffic (ОАТ) - Операционен въздушен трафик: Полети, които не се провеждат в съответствие с изискванията, предвидени за GАТ и за които правилата и процедурите са установени от съответните авиационни власти.

Residual Static Source Error - Остатъчна грешка от източника за статично налягане: Стойността, с която грешката от източника за статично налягане (SSЕ) остава недокоригирана или прекоригирана след прилагане на корекция за грешката от източника за статично налягане (SSЕС).

Static Source Error - Грешка от източник за статично налягане: Разликата между налягането, прието от системата за статично налягане при отвора на приемника за статично налягане и несмутеното околно налягане.

Static Source Error Correction (SSЕС) - Корекция на грешката от източника за статично налягане: Корекцията на грешката от източника за статично налягане.

Total Vertival Error (ТVЕ) - Сумарна вертикална грешка: Вертикалната геометрична разлика между действителната барометрична височина, на която въздухоплавателното средство лети и предписаната барометрична височина (ешелон).

W/б: Теглото на въздухоплавателното средство W, разделено на градиента на атмосферното налягане б


Съкращение

Значение на английски език

Значение на български език

ААD


Assigned Altitude Deviation

Отклонение от предписаната височина

АDС

Air Data Computer

Компютър за барометричните данни

АОА

Angle of Attack

Ъгъл на атака

АОС

Air Operators Certificate

Сертификат на въздушен оператор

АSЕ
АТS

Altimetry System Error
Air Traffic Service

Системна грешка при измерване на височина

Служба въздушно движение



GАТ

General Air Traffic

Общ въздушен трафик

б

Atmospheric Pressure Ratio

Градиент на атмосферното налягане

Нр

Pressure Altitude

Барометрична височина

hРа

Hecto-Pascals

Хекто-паскали

in.Hg

Inches of Mercury

Инча живачен стълб

М
MASPS

MEL
MMEL


Mmo

MNPS


NAT
NOTAM
OAT
OTS
QFE

QNH

RTF
SSE
SSEC

TVE
VMO

W


Mach number
Minimum Aircraft System Performance Specification

Minimum Equipment List


Master Minimum Equipment List
Maximum Operating Limit Mach

Minimum Navigation Performance Specification


North Atlantic
Notice to Airmen
Operational Air Traffic
Organised Track Structure
Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshhold
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on ground

Radio Telephony


Static Source Error
Static Source Error Correction

Total Vertical Error


Maximum Operating Limit Velocity

Weight


Число на Мах
Минимални летателно технически характеристики на системите навъздухо-плавателните средства
Списък на минималното оборудване
Главен списък на минималното оборудване
Максимална граница на опериране по число на Мах
Минимални навигационни летателно технически характеристики
Северен атлантик
Известия за авиаторите
Операционен въздушен трафик
Организирана структура от маршрути
Атмосферно налягане при надморската височина на летището (или прага на пистата)
Зададена стойност на допълнителната скала на

висотомера, за да се получи надморската височина, когато ВС е на земята


Радиотелефония
Грешка от източник за статично налягане
Корекция на грешка от източник за статично налягане
Сумарна вертикална грешка
Максимална гранична скорост на опериране
Тегло

5. Сертификационен процес

5.1 Общи положения

Европейското въздушно пространство, в което се прилага редуцирано минимално вертикално сепариране следва да се счита за въздушно пространство със специални изисквания. Конкретният тип или типове въздухоплавателни средства, които операторът възнамерява да използва следва да бъдат сертифицирани от ГВА преди операторът да може да изпълнява полети във въздушно пространство с редуцирано минимално вертикално сепариране. Освен това, в съответствие с Европейското регионално навигационно споразумение на Международната организация за гражданската авиация, се изисква сертифициране на авиационните оператори за изпълняване на полети в това пространство. Настоящият документ съдържа изискванията за сертифициране на определен тип или типове въздухоплавателни средства и на оператори за опериране в Европейското RVSM пространство.

5.2. Сертифициране на въздухоплавателни средства 5.2.1. Всеки тип въздухоплавателно средство, който даден оператор възнамерява да използва във въздушно пространство с редуцирано минимално вертикално сепариране трябва да притежава сертификат за RVSM летателна годност , издаден от ГВА в съответствие с т. 8, преди издаване на сертификат на оператора за опериране при редуцирано минимално вертикално сепариране. Процесът на сертифициране включва и одобряване на програмите за поддържане на RVSM летаталната годност. В т. 8 са представени изискванията за сертифициране на ново-конструирани въздухоплавателни средства и на въздухоплавателни средства, които вече са в експлоатация. Точка 9 съдържа изискванията по поддържане на RVSM летателната годност -програми за техническо обслужване и ремонт при опериране в Европейското RVSM пространство.

5.3. Сертифициране на оператори за опериране

За определени въздушни пространства, както са дефинирани от Регионалните навигационни споразумения на Международната организация за гражданската авиация, се изисква операторите да притежават Държавен сертификат за да оперират в такова въздушно пространство, което може да включва или не редуцирано минимално вертикално сепариране. Европейското въздушно пространство с редуцирано минимално вертиклно сепариране е от горепосочената категория. В т. 10 са дадени изискванията към операционните процедури, които операторът трябва да въведе за Европейското въздушно пространство с редуцирано минимално вертикално сепариране,включително и документите по летателна експлотация, които трябва да се представят в ГВА.

6. Изисквания към летателно-техническите характеристики на ВС

6.1. Общи положения

Стандартите за RVSM летателна годност са разработени на основа на оценка на характеристиките на Системната грешка при измерване на височина (АSЕ) и автоматичното управление на височината.

6.2. Диапазони на режима на полет при редуцирано минимално вертикалнo cепариране.

За целите на RVSM сертифициране , диапазонът на режима на полет на въздухоплавателното средство може да се разглежда като състоящ се от две части: основният планиран диапазон на режима на полет при редуцирано минимално вертикално сепариране и пълният диапазон на режима на полет при редуцирано минимално вертикално сепариране (наричани съответно Основнен диапазон и Пълен диапазон) според дефиницията от т. 4 и обясненията от т. 8.4. При пълния диапазон се допуска по-голяма системна грешка при измерване на височина /АSЕ/

6.3.Системна грешка при измерване на височина

6.3.1. За да се оцени системата за измерване на височина на ВС спрямо изискванията към летателните характеристики, разработени от ИКАО е необходимо да се определят количествено средната стойност на отклонение и три стандартни стойности на отклонение на системната грешка при измерване на височина, изразени като АSЕmean (АSЕсредно) и АSЕЗsd (АSЕЗст). За да се постигне това е необходимо да се вземат под внимание различните начини на пораждане на промени в АSЕ.

Следните фактори влияят на АSЕ:

(а) Различия в отделните комплекти бордно електронно оборудване.

(б) Влиянието на работните условия в околната среда върху бордното електронно оборудване.

(в) Разлики в грешките от източника на статично налягане между различните въздухоплавателни средства.

(г) Влияние на експлоатационните условия в полет върху грешката източника на статично налягане.

6.3.2. За да се направи оценка на системната грешка при измерване на височина /АSЕ/, основавайки се на измерени или на предсказани данни, е необходимо да се оценят факторите, описани в подточки от (а) до (г) на т. 6.3.1. Влиянието на фактора от подточка (г) като променлива може да се елиминира, като се изчисли АSЕ за най-неблагоприятните условия на полет в диапазона на режим на полет при редуцирано минимално вертикално сепариране.

6.3.3. Критериите, на които трябва да отговаря ВС при Основния диапазон са следните:

(а) В точката от диапазона, в която средната АSЕ достига до най-голямата си абсолютна стойност, последната не трябва да превишава 25 m (80ft).

(б) В точката от диапазона, където сумата от абсолютната средна АSЕ плюс три стандартни отклонения от АSЕ достига до най-голямата си абсолютна стойност, тази абсолютна стойност не трябва да надвишава 60 m (200 ft).

6.3.4. Критериите, на които трябва да отговаря ВС при Пълния диапазон са следните:

(а) В най-неблагоприятната точка на Пълния диапазон, където средната АSЕ достига до най-голямата си абсолютва стойност, тази абсолютна стойност не трябва да надвишава 37 m (120 ft).

(б) В точката на Пълния диапазон, където сумата от средната АSЕ плюс три стандартни отклонения от АSЕ достига до най-голямата си абсолютна стойност, тази абсолютна стойност не трябва да надвишава 75 m (245 ft).

(в) При необходимост за целите на постигане на сертифиране за опериране при редуцирано минимално вертикално сепариране за група въздухоплавателни средства, (виж т. 8.3.), може да се въведе оперативно ограничение към въздухоплавателно средство да оперира при редуцирано минимално вертикално сепариране в участъци от Пълния диапазон, където абсолютната стойност на средната АSЕ надвишава 37 m (120 ft) и/или абсолютната стойност на сумата от средната АSЕ плюс три стандартни отклонения от АSЕ превишава 75 m (245 ft). Когато такова ограничение е въведено, то следва да бъде идентифицирано в приложените данни в подкрепа на заявката за сертифициране и документирано в съответните ръководства за летателна експлоатация. Не е необходимо обаче да се осигуряват във въздухоплавателното средство визуални или звукови предупреждения/индикации, свързани с това ограничение.

6.3.5. Типове въздухоплавателни средства, за които е подадено заявление за сертифициране на типа след 1 януари 1997 г. следва да отговарят на критериите за Основния диапазон в Пълния диапазон на редуцираното минимално въздушно сепариране.

6.3.6. Изискванията към въздухоплавателно средство, представено за сертифициране като не-групово въздухоплавателно средство както е определено според т. 8.3.2. са както следва:

(а) За всички условия в Основния диапазон: абсолютната стойност на сумата от остатъчната грешка от статичния източник на налягане плюс грешката, предизвикана от бордното оборудване, вземайки най неблагоприятния случай, не трябва да превишава 50 m (160ft).

(б) За всички условия в Пълния диапазон: абсолютната стойност на сумата от остатъчната грешка от статичния източник на налягане плюс грешката, предизвикана от бордното оборудване, вземайки най неблагоприятния случай, не трябва да превишава 60 m (200ft).

Забележка: Най неблагоприятният случай на бордно електронно оборудване е когато комбинацията от стойности на допуските, специфицирани от конструктура на въздухоплавателното средство, на апаратурата за измерване на височина, монтирана на въздухоплавателното средство, дава най-голямата комбинирана абсолютна стойност на остатъчна грешка от източника за статично налягане /SSЕ/ плюс грешките от самото бордно оборудване.

б.4.Поддържане на височина

Изисква се автоматична система за управление на височината, която да може да управлява височина в рамките на +- 20 m (+-65 ft) спрямо избраната височина, когато въздухоплавателното средство оперира в хоризонтален праволинеен полет при условия на отсъствие на турбуленция и пориви .

Забележка: Не е необходима подмяна или модификация на автоматичните системи за управление на височината с входни сигнали от системи за управление на полета/системи за управление на летателните характеристики, които позволяват вариации до +-40 m (+-130 ft) при условия на отсъствие на турбуленция и пориви, монтирани на типове въздухоплавателни средства за които са подадени заявления за сертифициране на типа преди 1 януари 1997 г.


7. Изисквания към оборудването и системите на ВС

7.1. Оборудване за работа при редуцирано минимално вертикално сепариране.

Мимимумът монтирано оборудване е както следва:

7.1.1. Две независими системи за измерване на височина. Всяка от системите следва да съдържа следните елементи:

(а) Система за статично налягане с два свързани помежду си източника, със защита от обледяване, ако е разположена на места, подложени на ледообразуване;

(б) Апаратура за измерване на статичното налягане, възприето от източника за статично налягане, която да го преобразува в барометрична височина и да изобрази визуално за летателния екипаж барометричната височина;

(в) Апаратура, която да осигури цифрово кодиран сигнал, който съответства на визуално изобразената барометрична височина, за целите на автоматичното докладване на височината;

(г) Корекция на грешката от източниците за статично налягане (SSЕС) при необходимост, за отговаряне на критериите за летателно-технически характеристики от приложимите според случая точки 6.3.3., 6.3.4. или 6.3.6.;

(д) Сигнали, отнасящи се към височината, избрана от пилота, за автоматично управление и предупреждение. Тези сигнали трябва да произлизат от система за измерване на височината, отговаряща на изискванията на този документ и даваща във всички случаи възможност да се удовлетворят изискванията от точки 7.2.6. и 7.3.

7.1.2. Един вторичен обзорен радиолокационен приемо-предавател /транспондер/ със система за докладване /съобщаване/ на височината, който може да се свърже със системата за измерване, използвана за поддържане на височината.

7.1.3. Система за сигнализация на зададената височина.

7.1.4. Автоматична система за управление на височината.

7.2. Измерване на височината.

7.2.1. Състав на системата.

Системата за измерване на височина на въздухоплавателно средство се състои от всички елементи, свързани с процеса на приемане на статичното налягане при свободен поток и преобразуването му в изходен сигнал за барометрична височина. Елементите на системата за измерване на височина се разделят на две главни групи:

(а) Елементите от конструкцията на ВС плюс източниците за статично налягане.

(б) Бордното електронно оборудване и/или прибори.

7.2.2. Изходни сигнали на системата за измерване на височина.

Следните изходни сигнали от системата за измерване на височина са от важно значение за опериране при редуцирано минимално вертикално сепариране:

(а) Барометричната височина (с барометрична корекция) за визуална индикация.

(б) Данни за докладване на барометричната височина.

(в) Барометрична височина или отклонение от барометричната височина за устройството за автоматично управление на височината.

7.2.3. Точност на системата за измерване на височина. Сумарната точност на системата трябва да отговаря на изискванията от приложимите според случая точки 6.3.3., 6.3.4. или 6.3.6.

7.2.4. Корекция на грешката от източника за статично налягане. Когато конструкцията и характеристиките на въздухоплавателното средство са такива, че изискванията от точки 6.3.3., 6.3.4. и 6.3.6. не се удовлетворяват единствено от местоположението и геометрията на източниците за статично налягане, в електронното бордно оборудване на системата за измерване на височина трябва автоматично да се приложи подходяща корекция на грешката от източника за статично налягане (SSЕС) . Целта на въвеждане корекция на грешката от източника за статично налягане, изпълнена чрез аеродинамични/геометрични средства или в самата апаратура от бордното електронно оборудване е да се достигне до минимална остатъчна грешка от източника за статично налягане, като във всички случаи трябва да се достигне до отговаряне на изискванията от приложимите според случая точки 6.3.3., 6.3.4. или 6.3.6.

7.2.5. Способност за докладване на височината. Системата за измерване на височина на въздухоплавателното средство трябва да е снабдена с изход за транспондера на въздухоплавателното средство.

7.2.6. Изходен сигнал за управление на височината.

(а) Системата за измерване на височина трябва да осигурява сигнал, който да може да се използва от автоматичната система за управление на височината за да се управлява въздухоплавателното средство по предписаната височина. Сигналът може да се използва директно или в комбинация с други сигнали от датчици. Ако за удовлетворяване на изискванията от точки 6.3.3., 6.3.4. или 6.3.6. е необходима корекция за грешката от източника за статично налягане (SSЕС), то може да се приложи еквивалентна SSЕС към сигнала за управление на височината. Сигналът може да бъде сигнал на отклонението от височината спрямо предписаната височина или подходящ сигнал за абсолютна височина.

(б) Каквато и да е архитектурата на системата за измерване на височина и системата за корекция за грешката от източника за статично налягане /SSЕС /, разликата между изходния сигнал за системата за управление на височината и височината, индицирана на приборите на летателния екипаж трябва да е сведена до минимум.

7.2.7. Интегритет на системата за измерване на височина. В процеса на серитфициране за опериране при редуцирано минимално вертикално сепариране трябва да се докаже, че предсказаната честота на проявление на отказ в системата за измерване на височина, който не може обективно да се констатира от екипажа по време на полет, не надвишава 1 х 10-5 на летателен час. Всички откази и комбинации от откази, чиито проявления не биха били видни от кръстосани проверки на приборите в пилотската кабина и които могат да доведат до грешки в измерването/визуалната индикация на височината извън определените граници, следва да бъдат оценени спрямо посочената стойност. Не е необходимо да се разглеждат други откази или комбинации от откази.

7.3. Сигнализация за предписана височина Системата за отклонение от височината трябва да изработва предупреждаващ сигнал, когато височината, индицирана на приборите на летателния екипаж се отклонява от предписаната височина с повече от номинална прагова стойност. За въздухоплавателни средства, за които е подадена заявка за сертификация на типа преди 1 януари 1997 г., номиналната прагова стойност не трабва да надвишава +-90 m (+-300 ft). За въздухоплавателни средства, за които заявката за сертификация на типа е подадена на или след 1 януари 1997 г. тази стойност не трябва да превишава +-60 m (+-200 ft). Толерансът на цялото оборудване при прилагане на тези номинални стойности не трябва да превишава +-15 m (+-50 ft).

7.4. Система за автоматично управление на височината.

7.4.1. Като минимум ВС трябва да има една система за автоматично управление на височина с характеристики за поддържане на височина, съответстнащи на изискванията от точка 6.4.

7.4.2. Когато системата за автоматично управление на височината има функция за задаване/захват на височина, пултът за управление на функцията трябва да бъде така конфигуриран, че да няма грешка по-голяма от +-8 m (+-25 ft) между стойността, зададена от летателния екипаж и изведена на дисплей за него и стойността на съответния изходен сигнал към системата за управление.

7.5 Ограничения към системата.

7.5.1 В Ръководството за летателна експлоатация на ВС трябва да е включено потвърждение, че ВС отговаря на настоящите изисквания, или на изисквания, равностойни или превъзхождащи настоящите, като се цитира съответния Сервис бюлетин или производствен стандарт на ВС.

7.5.2 В утвърденото изменение/допълнение към Ръководството за летателна експлоатация на ВС трябва да се отбележат онези части от системите на ВС, които не отговарят на изискванията за RVSM и всички наложени ограничения, като например: неотговарящ на изискванията резервен висотомер; неотговарящи на изискванията режими на автопилота като „захват на височина", „VNAV", „избор на височина"; ограничения по тегло на ВС; ограничения по число на Мах; ограничения по височина на опериране.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница