Утвърждаването на фирма "Каолин" ад на международния пазарстраница1/4
Дата19.11.2018
Размер467 Kb.
#105555
  1   2   3   4


Стопанска академия “Д. А. Ценов”

Център за магистърско и дистанционно обучение

Катедра “Международни икономически отношения”

Магистърска програма : Международен бизнес и мениджмънтНА ТЕМА:
Утвърждаването на фирма “Каолин” АД на международния пазар

Дипломант: Научен ръководител:

Невена Боянова Карабашева проф. д-р ик. н Ат. Дамянов


Магистърски № М072026
Свищов

2010

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Основно обобщение (Резюме) 3

 2. Преглед на компанията 5

2.1 Произход на индустрията 6

2.2 История на компанията 7

2.3 Текуща ситуация и оперативна среда 8


 1. Корпоративна структура 12

3.1 Корпоративна организация 12

3.2 Собственост 14

3.3 Корпоративна култура 15

3.4 Мисия 18 • Цели 18

 • Стратегии и изпълнение 19

 1. Пазарен SWOT анализ 20

4.1 Външни възможности и заплахи и вътрешни силни страни и недостатъци 20

4.2 Маркетингово проучване 22 • Потребители 22

 • Конкуренция 24

 • Бариери за навлизане 26

4.3 Основни финанси 26

 1. Препоръки и заключение 31


 1. Основно обобщение (Резюме)

Водеща тенденция в световната икономика през последните десетилетия е интернационализирането на стопанската дейност. На равнище фирма тази тенденция се проявява в активизиране на външнотърговския бизнес. Връзките с международния пазар помагат на фирмите по-бързо да се адаптират към динамичните промени на деловата среда, за да обновяват и разширяват своята дейност.

Активизирането на външнотърговския бизнес се превърна в ключов фактор за оцеляването, стабилизирането и просперитета на българските фирми в условията на тежка криза на националната икономика.

Успешното излизане на съвременната фирма на международния пазар предполага избор на подходяща организационно-управленска структура, подходи, методи, средства за осъществяване на задгранична дейност и форми като експорт, франчайзинг, съвместно предприемачество, международни придобивания, субконтракторство, лицензиране, преки инвестиции в чужбина. И на тази база трябва да се изследват тези външни пазари и да се разбере коя форма е използвана в предстоящото изследване.

Изборът за ефективен начин за навлизане на нови пазари особено на нововъзникващи е водещо стратегическо решение за международния бизнес и по-конкретно за лидерите в тази област. В литературата се разграничават два първични начина за инвестиране – “зелена поляна” и придобиване. В проектът на “зелена поляна” включва изграждане на филиали за осигуряване на продажба или проиводство в чужбина. Реалната собственост се купува на местно ниво, наемат се работници и се обучават от инвеститора в неговото управление, технологии и ноу-хау. Местната дейност става високо интегрирана с глобалната дейност на инвеститора. Придобиванията са купуване на акции от вече съществуваща компания в количества, достатъчни за упражняване на контрол. Новият филиал започва като работещо предприятие, което нормално притежава производствени мощности, дистрибутори и пазарен дял. Придобиването използва предимно ресурси на местната фирма и ги комбинира с ресурси на инвеститора, особено упрвленски умения.

Именно придобиванията са пътя, който е избрала фирма “Каолин” АД за да атакува междунродните пазари едновременно с продуктите си и с наличието на голяма суровинна база. Компанията, по настоящем, оперира над 30 находища на индустриални минерали и 10 преработвателни мощности в България, Сърбия и Украйна.

В тази дипломна работа ще разгледаме стъпките по дългия път на утвърждаване и разрастване, връзката между темповете на развитие на българската икономика и решението на Дружеството да атакува международния пазар.

Като първа стъпка за утвърждаване на позициите си на междунродния пазар “Каолин” АД предприема придобиването на предприятията в Сърбия. През 2003 г. дружеството придобива и модернизира производствените мощности на “Сърбокварц” (с. Роготина) –най-големия производител на кварцови пясъци на територията на бивша Югославия както и контрол върху дружеството “Копови” (гр. Уб) – втория по големина производител на кварцови пясъци в Сърбия.. Инвестицията за тази експанзия възлиза на 2.5 млн. евро. Чрез тези придобивки “Каолин” АД разшири геогравските си пазари за кварцов пясък и в момента е основен доставчик на този продукт на територията на Сърбия, Босна и Херцеговина и Македония, като активно развива и пазарите в Хърватия, Словения и Унгария. През 2004 г. дружеството инвестира отново около 100 000 евро в модернизиране на минната инфраструктура, автоматизиране на производствените процеси, компютъризиране и лабораторни уреди.

Чрез дъщерното си дружество “Юго Каолин” дружеството придобива контрол на “Копови” АД и става стратегически коректор на пазарите и ресурсите в регионален мащаб.

Но инвестиционните намерения на “Каолин” АД не спират до тук. Дружеството си поставя стратегическа цел да се утвърди на украинския пазар. През 2006 г. “Каолин” стартира два проекта в процес на развитие: единият е находище на висококачествен кварцов пясък, другият - за висококачествени каолини. Производството на пясък ще бъде изцяло фокусирано към местния пазар, който се харктеризира с растящо потребление на амбалажно стъкло. Производството на каолин ще бъде изцяло ориентирано към износ за всички пазари, на които дружеството и в момента присъства, както и ще направи опит да развие продажби в страните от ОНД. На 13 юни 2007 г. Каолин АД подписа договор за придобиване на 51 % от дяловете на украинската ПКСП-ООО, занимаваща се с добив на кварцови пясъци. За 2006 г. ПКСП-ООО е реализирало оборот от близо 3 млн. евро и печалба от 450 хил. евро. След тази сделка международната експанзия на “Каолин”АД ще продължи с увеличение на капитала на ПКСП-ООО, средствата от което ще се насочат за финансиране на строителството на преработвателна фабрика за обогатяване на кварцов пясък.

В периода 2004-2007 г.”Каолин” създава/а в края на 2007 г. отново придоби по схемата “дълг срещу собственост”/ “Kaolin Endustriyel Mineraller” (Турция), “Каолин минерал”(Румъния), “Проминерал”(Украйна) и “Каолин Азов”(Украйна).

В последните дни на изминалата година “Каолин” АД придоби 100 % от капитала на “M.I.D. AL” Shpk., Албания. Дружеството е с предмет на дейност – добив на индустриални минерали и е един от водещите производители на варовици в страната. Дружеството оперира кариера в непосредствена близост до Тирана. Основната част от продукцията е предназначена за строителството.

През м.01.2008 г. успешно приключи сделката по придобиване на 98.98 % на сръбското находище за кварцов пясък Рудник Неметала Вальево от страна на Юго Каолин – 100% дъщерно дружество на “Каолин” АД. Стойността на сделката е в размер на около 974 000 евро. Придобиването е част от стратегията на “Каолин” АД за разширяване на пазарното му присъствие чрез дъщерните си дружества в динамично развиващите се пазари в района на Югоизточна Европа.


 1. Преглед на компанията

“Каолин” АД е най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна Европа с предмет на дейност добив на каолини, шамот, кварцови пясъци, доломит, глини, варовици, фелдшапови пясъци, фелдшап, керамични преспрахове и др.

“Каолин” АД се развива като независима водеща международна компания в сектора на индустриалните минерали, с висок продуктово-иновационен и логистичен потенциал и мотивирани сътрудници. Компанията упражнява още геолого-проучвателна дейност, посредничество и външнотърговска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и за която не се изисква лиценз от държавен орган.

Сблъсъкът с реалността и ускореното развитие на фирмите в следприватизационния период е от значение за икономическия растеж на България.

Фактите говорят по неуспорим начин за силата и инерцията на развитие на българската икономика. Показателен е примера с развитието и стратегическата атака на “Каолин” АД в междунродните пазари. Групата на “Каолин” включва 13 фирми, 36 рудника и 14 фабрики за прерботка на индустрилни минерли разположени в Бългрия, Сърбия, Румъния, Украйна и Албания. Поради факта, че дружеството експлоатира специфични находища на каолин, кварцови пясъци и други индустриални минерали намиращи се в районите на градовете Вятово, Каолиново, Игнатиево, Димитровград, Тополовград и др., “Каолин” АД има водещи позиции в сектора на индустриалните минерали, както на територията на Р България, така и на Балканския полуостров. Клиенти на “Каолин” са всички големи производители на стъкло, подова, стенна и санитарна керамика и порцелан в региона, включително компании като "Идеал Стандарт", "Хан Аспарух", "Шишеджам", "Екзашибаши", "Юла глас", "Сейнт Гобен", "Пликингтон" и много други. Основните външни пазари на дружеството са Египет, Италия, Румъния и Турция.

Всички дейности на компанията получават сертификат ISO 9001/2000 през 2001 година, а в момента фирмата кандидатства за получаването на сертификат ISO 14001 което ще гарантира че дейноста на компанията е съобразена с международните екологичните изисквания.

Следвайки политика на разширяване на дейността си извън Бългрия, дружеството диверсифицира продуктовия си портфейл и оптимизира логистичните схеми до клиентите, целящи навременна доставка на качествена продукция и превръщането на “Каолин” АД в регионален лидер в областта на индустриалните минерали.
2.1 Произход на индустрията
“Каолин” е създаден през 1924 г. в град Варна. Дружеството е разработило находища в областта, разположени около сегашния град Каолоново. През 1936 година друга минна акционерна компания “Дунав” със седалище град Русе започва разработване на находища във Ветово и Сеново. Двете дружества продължават своята дейност до края на 1947 година, когато е извършена национализация на каолинодобива в България. Тогава се създават две държавни минни предприятия със седалища Сеново (Русенска област) и Каолиново (Варненска област). Тяхното обединение става с образуването на Държавно минно предприятие “Димитър Благоев” (по-късно Миннообогатителен комбинат “Димитър Благоев”), а управлението се устновява в Сеново, област Русенска.
2.2 История на компанията
До влизане в сила на указ №56 за стопанската дейност, “Каолин” АД е влизало в няколко държавни стопански обединения, след което с решение №50/30.03.1989 г. на Министерски съвет неговото съществуване се прекратява, като се образува фирма с държавно имущество с наименование “Каолин”, която поема всички активи и пасиви на прекратеното юридическо лице.

С разпореждане от 1992 г. на МС държавна фирма “Колин” е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование “Каолин” ЕАД със седалище град Сеново, Русенска област с едностепенна система на управление. Предмета на дейност е добив на пясъци и нерудни суровини.

С решение от 2000 г. на Разградския окръжен съд е регистрирна промяна в наименованието на дружеството “Каолин” АД в резултат на сключен приватизационен договор между Агенция по приватизация и “РМД Каолин – 98” АД за продажба на 425,404 акции, които са 75% от капитала на Каолин ЕАД.

През 2001 г. е присъединено предприятието „Магма 97“, мина за фелдшпат и доломит. Следват придобивки на заводи за различни нерудни изкопаеми, през 2002 г. е придобита фабриката за преработка на фелдшпат „Устрем“ в Тополовград и „Керамични Материали“ - Горна Оряховица. В същата година се открива мина за глина и кварцов пясък в покрайнините на Белград в партньорство със УБ - Сърбия и е създадена дъщерната компания Каолин Европа в Италия. Следва поглъщането на друг завод за кварцов пясък „Сърбокварц“ в близост до Зайчар, Сърбия през 2004. През същата година е установена и друга дъщерна компания на дружеството в Турция под името „Kaolin Endustriyel Mineraller“. Последните придобивки на Каолин АД са „Огнеупорни Глини“ – Плевен в края на 2006 г. и закупуването на 50% дял във украинската мина за добив на кварцов пясък „Папернянски“ през април 2007 година.

Днес “Каолин” АД включва шест компании които извършват всички основни дейности на компанията – геоложки проучвания, както и добив, преработка и търговия на индустриални материали. Средното годишно производство на Каолин прехвърля 1.5 милиона тона годишно.
2.3 Текуща ситуация и оперативна среда
Секторът на добив и преработка на индустриални минерали в Р България е зависим от общото ниво на икономическа активност в страната. Дейността на “Каолин” АД, резултатите от неговите операции и финансово състояние до голяма степен зависят от състоянието на българската икономика. Всяка отрицателна промяна в един или повече макроикономически фактори, като лихвен процент, инфлация, ниво на работните заплати, безработица, чуждестранните инвестиции, международна търговия и т. н. Могат да имат съществен неблагоприятен ефект върху дейността на дружеството.

След финансовата криза през 1996-1997 г., БВП нараства постоянно, главно в резултат на повишеното потребителско търсене, вътрешните и преки чуждестранни инвестиции, както и увеличения износ. Има очакване в следващите години растежа на БВП да се запази в предвид прилагането на правителствена програма за икономическа реформа.2003

2004

2005

2006

2007

Номинален БВП

млн. лв


34,547

38,275

41,948

48,672

55,346

Номинален БВП

$ млн.


19,936

24,300

26,651

31,200

35,478

Реален БВП

в % промяна4.5

5.7

5.5

5.3

5.8

Номинален БВП

на глава от населението $2,548

3,123

3,444

4,087

4,730

Източник: Националния сатистически институт, Economist Intelligence Unit (EIU)


БВП на България е балансиран между сектора на индустрията и услугите с подчертана тенденция към нарастване на сектора на услугите. Първите три тримесечия на 2006 г. сектора на услугите възлиза на 49,% от БВП, сектора на индустрията възлиза на 28,5%, а аграрния сектор – на 7,7%. Произведен в частния сектор е 69,3% от БВП.

През 2006 г. дефицитът по текущата сметка на Р България достига рекордно ниво от 3,9 млрд.€ или 16% от БВП. Търговският дефицит също достигна рекордно ниво от 21,8 от БВП в сравнение с 20,2% година по-рано, основно поради отрицателния баланс в търговията със суров петрол, петролни продукти и природен газ. Положителен прираст в данните по текущата сметка са по-бързите темпове на растеж на износа спрямо вноса. През 2006 г. износа нараства със 26,6% от 12 млрд.€ годишна основа, докато ръста на вноса е 25% от 17,3 млрд. €.

За януари 2007 г. текущата сметка има дефицит в размер на 489.1 млн. евро (1.8% от прогнозния БВП за 2007 г.) при дефицит от 407.8 млн. евро (1.7% от БВП) за същия месец на 2006 година.

Търговското салдо за януари 2007 г. е отрицателно в размер на 470.6 млн. евро (1.8% от прогнозния БВП за 2007 г.), като дефицитът се увеличава със 125 млн. евро спрямо същия месец на 2006 година (дефицит в размер на 345.5 млн. евро, 1.4% от БВП).

През първия месец на 2007 г. износът възлиза на 865.9 млн. евро, като се увеличава с 5.7% (46.9 млн. евро) в сравнение с този за януари 2006 година. Вносът e 1 336.5 млн. евро, като нараства с 14.8% (172 млн. евро) спрямо януари 2006 година.

По предварителни данни през януари 2007 г. Преките инвестиции в чужбина са 4.9 млн. евро при 3.8 млн. евро за януари 2006 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 119.6 млн. евро (0.4% от прогнозния БВП за 2007 г.) при 200.2 млн. евро (0.8% от БВП) за същия месец на 2006 година. Те покриват 24.4% от дефицита на текущата сметка за отчетния период при 49.1% за януари 2006 година. През януари 2007 г. портфейлните инвестиции- активи намаляват с 31.8 млн. евро, а за същия месец на 2006 г. те намаляват с 0.5 млн. евро. Портфейлните инвестиции-пасиви намаляват с 21.1 млн. евро, докато за януари 2006 г. те нарастват с 18 млн. евро.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2006 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 3 826.25 млн. лева стойностния обем на износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот е нараснал реално с 11.0%. Износът на стоки и услуги е нараснал с 5.4%, докато увеличението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2005 г. е 14.0%.

През януари 2008 г., в сравнение със същия месец на предходната година, индексът на промишленото производство се увеличава с 8.5 пункта. Спрямо януари 2007 г. ръст има в преработващата промишленост и в производството и разпределението на електроенергия, газ и вода - съответно с 10.1 и 7.9 пункта, докато в добивната промишленост е регистриран спад от 7.6 пункта. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2007 г. възлиза на 16 346.4 млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 123.2 лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.350679 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 12 102.4 млн. долара и съответно 1 571.9 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8 357.8 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 085.6 евро. Спрямо четвъртото тримесечие на 2006 г. реалният обем на БВП е с 6.9% повече.

В една такава динамично развиваща се икономическа среда “Каолин” предприема стъпки към завладяване и утвърждаване на позициите си като лидер на Балканите и в Черноморския регион. Ясната и опоследователна стратегия, отразяваща сериозността и дългосрочните намерения на “Каолин” вдъхва доверие в инвеститорите.

Съгласно данните от публикуваната ежегодна класация на фирмите публикувн в Р България по индекс Актив http://www.activ.bg/class-activ.php през 2006 година, “Каолин” се нарежда на 76 място по размер на приходите от продажби, 64 място по размер на финансовия резултат, 91 място по размер на собствения капитал, на 62 място в класацията по индекс Актив на база неконсолидирани данни за дружеството. Всички тези данни са в резултат на икономическия напредък на Бългрия в последните 5-6 години.

В тази икономическа среда стъпките по които тръгва Каолин са следните:

През януари 2001 г. Каолин придобива мажоритарен дял – 75% в “Магма – 97” АД, Тополовград, а през Февруари 2003 г. 85.53 % от акциите на “Устрем 2001” АД, през март 2006 г. остатъчния пакет до 100% от акциите на “Устрем 2001” АД.

“Магма – 97” АД е дружество с основен предмет на дейност добив и преработка на фелдшпат и доломит. Дружеството притежава концесии за находища на фелдшпатова суровина Канарата, Канарата-запад, Устрем и
Мелница /находище за доломит/, както и е в процес на получаване на концесии за находище за фелдшпатови пясъци Белослав и Белослав Север.

“Устрем 2001” ЕАД е дружество, което разполага с флотационна фабрика и съоръжения за сухо смилане на нерудни суровини, които ще се използват за допълнителна преработка на суровините добивани от “Магма - 97” АД – фелдшпат и доломит. През февруари 2003 г. са придобити 85.53% от акциите на “Устрем 2001”, като през 2006 г. “Каолин” АД вече е единствен акционер в това свое дъщерно дружество, което през м.11.2007 г. се вля в “Каолин” АД.

През ноември 2006 г. Каолин придоби 91.67% от капитала на “Огнеупорни Глини” АД. Основния предмет на дейност на дружеството е добив и преработка на огнеупорни глини, кварцови пясъци и креда за нуждите на индустриалното производство, селското стопанство, строителството и козметиката.

Други значими ангажименти, за които дружеството е извършило капиталови разходи, са свързани с развитието на суровинната база – строителство на рудниците “Есенниците – 8 участък” до фабриката в град Вятово и “Саръгьол – 21 гнездо” в град Каолиново – за осигуряване на необходимата каолинова суровина.

През третото тримесечие на 2007 г. дружеството отново увеличи капитала на дъщерните си дружества в чужбина – Юго Каолин и Каолин Минерал, Румъния чрез парични вноски. През м.12.2007 г. “Каолин” АД извърши още една парична вноска в капитала на сръбското “Юго Каолин”.

През последното тримесечие на 2007 г. “Каолин” АД учреди “Соларпро” АД съвместно с едно физическо лице. Собствеността на “Каолин” АД в новото дъщерно дружество е в размер на 90% от капитала на същото.

Освен това в края на годинта “Каолин” АД разшири присъствието си н Балканите с още една придобивка, този път в Албания. Там дружеството закупи 100% от капитала на “М.И.Д АЛ”.

Също в края на 2007 г. отново в групата на “Каолин” АД се включи и турското дружество „Kaolin Endustriyel Mineraller“, което за кратко време беше директно част от групата на “Алфа Финанс Холдинг” АД.

Към момента “Каолин” АД е водещ доставчик в Италия, Северна Африка и Близкия изток.

Съответствието между заявени намерения и реални действия осигурява подобряване на инвестиционния климат за дружеството. Резултатът от последователната политика на фирмата е излизането и на Българската Фондова Борса с публично предлагане на 5 000 000 обикновени акции.

След съгласуване на основните моменти от политиката на “Каолин” през май 2006 г. завърши процедурата по увеличение на капитала с първично публично предлагане. В унисон с нея акционерите на дружеството гласуваха да не се разпределя дивидент за финансовата 2006 г. и да се капитализира цялата нетна печалба в размер на 8 912 хил. лв. Това решение е в основата на стратегията на “Каолин” АД да акумулира достатъчно собствен финансов ресурс за изпълнение на мащабната си инвестиционна програма, в т. ч. осъществяващата се експанзия в региона на Югоизточна Европа.


 1. Корпоративна структура

Усвояването на непознатия международен пазар е скъпо и рисковано начинание за всяка фирма. Успешните инвестиционни решения винаги са предшествани от обстойни анализи, проучвания и сравнения на възможните алтернативи. Добрият предварителен анализ е необходима предпоставка за по-бързото и ефективно постигане на конкретните инвестиционни цели, а понякога и за тяхното идентифициране.

В съвременната икономика няма прости, еднозначни и завинаги валидни връзки, но тук ще се опитаме да дадем експанзията на една българска фирма, която е в унисон с темповете на развитие на Р България.
3.1 Корпоративна организация
Каолин АД има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен и Надзорен съвет.

Управителният и Надзорният съвет провеждат редовните си заседания най-малко веднъж на всеки три месеца, в съответствие с устава на Дружеството и Търговския закон.

Двустепенната система на управление предоставя най-съвършения модел за прилагане на принципите за корпоративно управление, поради разделението на управленските от контролните функции в дружеството.

Процесът на вземане на решения е разпределен между две структури, като по този начин се дава възможност за вземане на по-прецизни решения, редуциране на грешки и пропуски.

Ясното разграничаване между функциите и правомощията, както и отговорностите на НС и УС дава възможност за по-ефективното управление на компанията.

Каолин притежава следните дъщерни дружества, консолидирани във финансовите му отчети:
 • Магма 97” АД, гр.София, с предмет на дейност: разработване на находища на подземни богатства;

 • Устрем 2001” ЕАД, гр.София, с предмет на дейност: преработка на фелдшпат;

 • Огнеупорни глини” АД, гр. Плевен, предмет на дейност: добив на глина и каолин;

 • Юго Каолин” Сърбия, гр. Зайчар; с предмет на дейност: добив и търговия с пясъци и глини;

 • Копови” Сърбия, гр. Уб; предмет на дейност: добив и търговия с индустриални минерали;

 • Каолин Азов” Украйна, гр. Азов; предмет на дейност: добив и търговия с индустриални минерали;

 • Каолин Минерал” Румъния, гр. Калараш; предмет на дейност: добив и търговия с индустриални минерали;

 • Проминерал” Украйна, гр. Мариупол , Донецка обл.; предмет на дейност: добив и търговия с индустриални минерали.

 • ПКСП” Украйна, предмет на дейност: добив и търговия с индустриални минерали.


Списъкът на основните акционери на Дружеството към 31.03.2008 г. е предстaвен както следва:

31.03.2008

Брой акции

31.03.2008

%

31.12.2007

Брой акции

31.12.2007

%

Име


Алфа Финанс Холдинг АД

16,963,008

67.85

16,963,008

67.85

Mauve Clover Ltd.

2,552,424

10.21

2,552,424

10.21

Други

5,484,568

21.94

5,484,568

21.94
25,000,000

100

25,000,000

100


3.2 Собственост

“Каолин” АД е собственик на 13 фирми, 36 рудника и 14 фабрики за преработка на индустриални минерли разположени в Бългрия, Сърбия, Румъния, Украйна и Албания. Основните производства са съсредоточени в пет основни района на територията на страната: • Район Вятово: На територията на район Вятово се намирт три рудника с една обогатителна фабрика;

 • Район Сеново: Обогатителна фабрика, която се захранва със суровина от находищата в район Вятово;

 • Район Каолиново: На територията има четири с една обогатителна фабрика;

 • Район Варна: Една кариера и две преработвателни фабрики;

 • Район Тополовгрд: три кариери и една преработвателна фабрика.

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни дружества:


Име на дъщерното

дружество

Страна на

учредяване

2008

участие %

2007

участие %
Инвестиции в страната


"Магма 97" АД

България

84.79

84.79

"Керамични материали" ЕООД

България

-

-

"Устрем 2001" ЕАД

България

-

-

"БРП Инвест" ЕООД

България

-

-

"Огнеупорни глини" АД

България

91.67

91.67

"Соларпро" АД

България

90.00

90.00
Инвестиции в чужбина


"Юго Каолин"

Сърбия

100.00

100.00

"КоповиУб"

Сърбия

69.18

69.18

"Каолин Азов"

Украйна

100.00

100.00

"Проминерал"

Украйна

93.00

93.00

"Каолин минерал"

Румъния

100.00

100.00

„Kaolin Endustriyel Mineraller“

Турция

80.00

80.00

"ПКСП"

Украйна

50.80

50.80

"М.И.Д. АЛ"

Албания

100.00

100.00

"IMG Yugo - Kaolin"

Сърбия

100.00

100.00

"Srbokvarc"

Сърбия

100.00

100.00

"Рудник Неметала Вальево"

Сърбия

100.00

-


3.3 Корпоративна култура
Мениджмънта на “Каолин” АД има основни корпоративни цели, които иска да постигне. От гледна точка на работата с клиентите, целите са свързани с диверсифициране на продуктовата гама, чрез внедрявне на иновативни продукти и цялостни решения – технологични и логистични. Удовлетвореност на клиентите, чрез поддържне на постоянно ниво н високо качество на произвежданите от “Каолин” продукти.

През последните години “Каолин” инвестира сериозни средства в развитието на своя изследовтелски потенциал, както в оборудване, така и в отношение н човешки ресурси. Това е основен фокус на мениджмънта като в момента се изпълнява амбициозна програма за развитие на нови продукти и производства. Друг начин за повишаване стойността на компанията е ефективността на управлението на човешките ресурси. Осъзнаването, че организацията не е материален феномен, т.е. сбор от машини, съоръжения, сгради и технологии. Цялата техника и технология са само средството, като в центъра стои човешкия фактор. Става дума за мотивирания, активния и инициативния трудов ресурс и стремежа да мотивира сътрудника на организацията, да създаде възможности за разкриване на физическия, умствения и творческия му потенциал са осъзната цел на отдел човешки ресурси.

От гледна точка на производството, целите, които си е поставило дружеството са свързани с увеличаване на надеждността и ефективността на процесите, чрез анализ, подобряване на поддръжката и оптимизиране на оперативните процеси. От гледна точка на оборудването целите са свързани с надеждност, достъпност, възможност за поддръжка, разход, време за въвеждане в/ извеждане от експлоатация.

От гледна точка на развитие на иновациите, целите са свърани с увеличение на персонала зает с развойна дейност, ускорено внедряване на иновативни решения, постоянно обучение и преквалификация на заетите.

Към края на 2007 година дружеството има 1226 щатни служители на територията на Бългрия, а към момента над 1400.

Данни за състава и квалификацията на персонала:


(Данни към 31 декември на 2007 година)

2005

2006

2007
Висше

Средно

Основно

Висше

Средно

Основно

Висше

Средно

Основно

Ръководни служители

30

6

0

37

4

0

69

2

0

Аналитични

49

7

0

67

33

0

97

35

0

Приложни

32

92

0

20

66

0

60

73

0

Помощен персонал

3

50

0

2

59

0

10

60

0

Нискоквали-фицирани

0

775

46

0

882

34

0

782

38

Общо

114

930

46

126

1044

34

236

952

38

Квалификацията на персонала и непрекъснатото обучение са един от факторите на които залага компанията. Има мениджър отговрящ за програмите по обучението и преквалификацията на служителите, открит център за обучение, както н мениджърите на компнията така и нискоквалифицираните работници и служители. Средствата изразходени за обучение на персонала към края на 2007 година са:
Разходи за служители

2004

2005

2006

2007

Брой служители

1122

1090

1204

1226

Разходи за персонала (хил. лв)

7599

69113

8066

11332

Разходи за обучение (хил. лв)

94664

58337

70000

89769

А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което представлява новопроизводствен потенциал и инвестиционен капитал.

Предвид амбициозните си бизнес планове “Каолин” АД, ще реализира проект „Развитие на компетентностите”, по който ще бъдат обучени над 70 служители на дружеството. Проектът стартира в Сеново на16 април 2008 г. Той има за цел да подобри качеството на човешките ресурси, перспективите за работа, да гарантира устойчива заетост на служителите, да подобри производителността и да повиши конкурентноспособността.

Проектът на Каолин „Развитие на компетентностите” е с продължителност 12 месеца и е одобрен по първата схема за финансиране на Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси.

В рамките на разработката, мениджъри от “Каолин” ще бъдат обучени по ключови компетентности, съгласно утвърден „Компетентностен модел”. Курсовете ще бъдат насочени към усвояване на знания и умения за ефективна комуникация, лидерство и мотивация, работа в екип, целеполагане, управление на трудовото изпълнение, управление на конфликти и др.

Част от екипа на добивната компания за индустриални материали, ще се обучава на английски език, а друга - на румънски. Планираната чуждоезикова подготовка се налага от навлизането на важни за дружеството външни пазари и ще обхване специалисти, в тясна връзка с клиенти и доставчици. Професионални умения по специалността. Проучвателно сондиране ще придобият други служители, които ще получат и удостоверение за професионална квалификация. Занятията ще се провеждат в новосформирания Център за Професионално Обучение на Каолин АД, който е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение.

Подходът за непрекъснато развитие на човешките ресурси, който ще се приложи в компанията, е базиран на успешните Европейски практики за обучение на персонала и следва принципите за учене през целия живот.
3.4 Мисия
Стимулиращата проява на макро и микроравнище в регионален и стоков аспект и провеждащата се държавна политика са предпоставка за изграждане на дългосрочна стратегия и визия за развитието на “Каолин” АД.

Основната мисия на компанията е да предлага продукти с висока добавена стойност и решения, базирайки се на по-ефективно използване на ресурсите и суровините и да се развие като независима водеща компания в сектора на индустриалните минерали, с висок продуктово-иновативен и логистичен потенциал, мотивирани сътрудници/служители и лоялни клиенти.


ЦЕЛИ

Стратегическите цели, които си е поставило ръководството на “Каолин” АД са: • Развитие и предлагане на нови продукти и решения за санитарна керамика, с цел запазване и увеличаване на водещата роля на дружеството в този сектор в района на Югоизточна Европа;

 • Развитие на продуктовия микс в сектора строителство, като стратегическата цел е създаване на значим пазарен дял на дружеството в този най-динамично развиващ се сектор;

 • Предлагане на пазара на качествено нови материали за пълнители в каучукувата и PVC индустрия;

 • Стратегическо позициониране в сектора на фотоволтаничните панели и изграждане на соларни централи;

 • Осъществяване на прехода към “зелена компания” – икономически субект с нетно положително въздействие върху околната среда;

 • Внедряване на поредица от мерки, които подобряват енергийната ефективност и намаляват енергийната зависимост от фисилни горива;

 • Развитие на логистичния капацитет на компанията.

За постигането на тези цели се предвижда:

 • Завършване на инвестиции в основни производствени мощности на дружеството в Бългрия;

 • Продължаване на геогравската експанзия;

 • Пускане в действие на две тухларни фабрики в Сърбия и инвестиция в подобно производство в България;

 • Внедряване в производството на нови материали – пълнители в каучукувата и PVC индустрия през втората половина на 2008 г.

 • Изграждане на фабрика за фотоволтанични панели в Силистра и пуск на производството в началото на 2009 г.

 • Завършване на инвестиции в технологии, които водят до драстично снижаване на отпадъци и емисии в околната среда;

 • Инвестиции в автомобилния парк на дружеството и оптимизация на логистични решения, използвани към момента.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница