Уважаема Госпожо Караджова, Обръщаме се към Вас като обикновен гражданин на основание чл. 83 от апк и чл. 9, ал. 3 на Конвенцията за достъпа до информация с жалба по административен път срещу решениеДата31.03.2018
Размер29.46 Kb.
ТипРешение
Чрез Директора на РИОСВ – гр. Перник

Адрес: Перник 2304, п.к. 102, ул. "Благой Гебрев" №15, ет. 1


До Г-жа Нона Караджова

Министъра по околна среда и води


Жалба
От:

Адрес:
Против: Решение №ПЕ-02 ОС/2010 г. на Директора на РИОСВ Перник за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на проект за изграждане на МВЕЦ „Енерджи-Говедарци” в землището на с. Говедарци, община Самоков, с възложител „Рила еко енерджи” ООД – гр. София.
Уважаема Госпожо Караджова,

Обръщаме се към Вас като обикновен гражданин на основание чл.83 от АПК и чл. 9, ал. 3 на Конвенцията за достъпа до информация с жалба по административен път срещу Решение №ПЕ-02-ОС/2010 г. на РИОСВ Перник за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на проект за изграждане на МВЕЦ „Енерджи-Говедарци” в землището на с. Говедарци, община Самоков, с възложител „Рила еко енерджи” ООД – гр. София.


Моля да отмените решението на РИОСВ Перник като незаконосъобразно предвид следните съображения:
В мотивите при взимането на решението №ПЕ-02-ОС/2010 г. Директорът на РИОСВ – гр. Перник не се е съобразал със следните конкретни критерии на чл. 16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОСПППИППЦОЗЗ) (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.):


  1. Чл. 16, т. 2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ:
  • Не е оценено потенциалното въздействието на мВЕЦ по отношение на природните ресурси необходими за работата на мВЕЦ. Водите на реките Черни Искър, Горна Прека, Мальовица, Лопушница се ползват доколкото дебитът им позволява за водоснабдяване на с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква и с. Бели искър чрез водохващания на същите реки.

  • Не е оценено кумулативното въздействие на ИП за изграждането на мВЕЦ върху защитена зона Рила (BG0000495) по отношение на процедирания в настоящия момент общ устройствен план на Община Самоков за развитието на курортно-туристическата локализация Говедарци-Искровете-Бели искър, предвиждащ изграждането на голям ски курорт в землищата на село Говедарци и Маджаре, включително в района на мВЕЦ. Най-малкото ИП за мВЕЦ и проектът за ски курорт се очаква да имат кумулативно въздейство върху водните ресурси на р. Черни искър (за изграждането на нови водохващания, пречиствателни станции), както и върху горските местообитания в района ИП – изсичане на гори за строителство на мВЕЦ, инфраструктура, пътища, сгради към ски курорта и т.н.
  1. Чл. 16 т. 3б,в от НУРИОСПППИППЦОЗЗ:
  • Не е оценено вероятното въздействието на ИП върху популациите на целеви видове от Прил. 2 от ЗБР, предмет на опазване в Защитена зона „Рила” (BG0000495), чиито местообитания се разпростират отвъд границите на защитената зона и унищожаването им би могло да доведе до фрагментация на популациите им или прогонване на отделни екземпляри. При реализацията на ИП се предвижда изсичане на старите иглолистни гори в района на ИП, които са местообитание на чувствителни към човешкото присъствие кафява мечка, видра, глухар, лещарка, черен и трипръст кълвач, пернатонога кукумявка и др. Реките Черни искър, Прека и Мальовица са ключово местообитание за световно застрашеня вид главоч и приоритетния за опазване в Европейската общност поточен рак.
  1. Чл. 16 т.3а и 4 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ:
  • С оглед на гореказаното е необходимо да бъде взето под внимание най-малко природозащитното състояние на двата застрашени речни целеви вида – главоч и поточен рак, на локално и национално ниво.

По отношение на Европейското законодателство и една от наказателните процедури срещу България, ние настояваме да бъде оценено доколко директорът на РИОСВ Перник е длъжен да се съобразява с чл. 4 (4) от Директива 79/409/ЕЕС, която задължава страните членки да избягват влошаването на местообитанията или значително безпокойство на птиците в територии, които би трябвало, но не са обявени за Специално защитени зони за птиците (виж дело на ЕСС - C-374/98). В случая - територията на инвестиционното предложение попада в границите на Орнитологично важно място (ОВМ) „Рила” (BG055), одобрено от БърдЛайф Интернешънъл на 1 октомври 2005 г., поради значението му за Европейския съюз за опазване на видове от приложение І на Директива 79/409/ЕЕС.


С уважение,

/ /
Приложения:

  1. Решение №ПЕ-02 ОС/2010 г. на Директора на РИОСВ Перник

  2. Копие от жалбата и приложението за ответника

Каталог: upload -> documents -> 2010
documents -> Българско дружество за защита на птиците
documents -> Д-р Росен Цонев, н с. Чавдар Гусев Описание на целите на изследването и използваната методика
2010 -> Доклад по проект Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове птици
documents -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
documents -> Preliminary contract for establishment of right of building and provision of building services
2010 -> Заповед № рд-751 от 16 август 2010 г
2010 -> „Обща кауза”1
2010 -> Неделя, 28 февруари, от 12 до 15 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски” българия свободна от гмо


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница