Уважаема госпожо председателДата24.07.2016
Размер60.68 Kb.
ТипЗакон
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 73, ал. 1 от ПОДНС внасяме законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с мотиви към него.Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.


ВНОСИТЕЛИ:РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!
ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Обн. ДВ. бр.26 от 2 април 1968г., попр. ДВ. бр.29 от 12 април 1968г., изм. ДВ. бр.92 от 28 ноември 1969г., изм. ДВ. бр.26 от 30 март 1973г., изм. ДВ. бр.27 от 3 април 1973г., изм. ДВ. бр.89 от 15 ноември 1974г., изм. ДВ. бр.95 от 12 декември 1975г., изм. ДВ. бр.3 от 11 януари 1977г., изм. ДВ. бр.54 от 11 юли 1978г., изм. ДВ. бр.89 от 9 ноември 1979г., изм. ДВ. бр.28 от 9 април 1982г., попр. ДВ. бр.31 от 20 април 1982г., изм. ДВ. бр.44 от 5 юни 1984г., изм. ДВ. бр.41 от 28 май 1985г., изм. ДВ. бр.79 от 11 октомври 1985г., попр. ДВ. бр.80 от 15 октомври 1985г., изм. ДВ. бр.89 от 18 ноември 1986г., попр. ДВ. бр.90 от 21 ноември 1986г., изм. ДВ. бр.37 от 16 май 1989г., изм. ДВ. бр.91 от 24 ноември 1989г., изм. ДВ. бр.99 от 22 декември 1989г., изм. ДВ. бр.10 от 2 февруари 1990г., изм. ДВ. бр.31 от 17 април 1990г., изм. ДВ. бр.81 от 9 октомври 1990г., изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 1991г., изм. ДВ. бр.86 от 18 октомври 1991г., попр. ДВ. бр.90 от 1 ноември 1991г., изм. ДВ. бр.105 от 19 декември 1991г., доп. ДВ. бр.54 от 3 юли 1992г., изм. ДВ. бр.10 от 5 февруари 1993г., изм. ДВ. бр.50 от 1 юни 1995г., изм. ДВ. бр.97 от 3 ноември 1995г., изм. ДВ. бр.102 от 21 ноември 1995г., изм. ДВ. бр.107 от 17 декември 1996г., изм. ДВ. бр.62 от 5 август 1997г., изм. ДВ. бр.85 от 26 септември 1997г., изм. ДВ. бр.120 от 16 декември 1997г., доп. ДВ. бр.83 от 21 юли 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 24 юли 1998г., доп. ДВ. бр.132 от 10 ноември 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 ноември 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 декември 1998г., изм. ДВ. бр.7 от 26 януари 1999г., изм. ДВ. бр.51 от 4 юни 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 септември 1999г., изм. ДВ. бр.21 от 17 март 2000г., изм. ДВ. бр.51 от 23 юни 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 1 декември 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 април 2001г., изм. ДВ. бр.101 от 23 ноември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002г., изм. ДВ. бр.92 от 27 септември 2002г., изм. ДВ. бр.26 от 30 март 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 ноември 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 22 март 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 септември 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 28 октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 септември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 декември 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 август 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 23 октомври 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 ноември 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 ноември 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 22 февруари 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 юли 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 март 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 април 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 април 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 април 2010г., изм. ДВ. бр.33 от 26 април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 август 2011г., доп. ДВ. бр.19 от 6 март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 август 2012г., изм. ДВ. бр.17 от 21 февруари 2013г., доп. ДВ. бр.61 от 9 юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 юни 2014г., доп. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 март 2015г., доп. ДВ. бр.41 от 5 юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 26 септември 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015г., доп. ДВ. бр.102 от 29 декември 2015г., изм. ДВ. бр.32 от 22 април 2016г.

§ 1. В чл. 201 след думите „осем години” се добавя „и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7”, като думите „и да го лиши от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7” в края на текста се заличават.

§ 2. В чл. 205, ал. 2 думите „точки 2, 3 и 4” се заменят с „точки 1 – 4”.

§ 3. В чл. 219, ал. 3 думите „може да постанови“ се заменят с „постановява и“.

§ 4. В чл. 220, ал. 1 думите „може да постанови“ се заменят с „постановява и“.

§ 5. В чл. 226 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „с глоба от сто до триста лева“ се заменят с „и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7“;

2. В ал. 2 думите „с глоба от сто до триста лева“ се заменят с „и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7“;

3. В ал. 3 накрая на текста се поставя запетая и се добавят думите „като съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7”;

4. В ал. 4 накрая се добавя „и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7“;

5. В ал. 5 накрая се добавя „и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7“;§ 6. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 9 със следния текст:

„(9) Когато за престъпление по ал. 1 – 5 е осъдено длъжностно лице по чл. 93, т. 1, буква „а“, съдът налага на това лице и наказание лишаване от права по чл. 37, ал.1 точки 6 и 7“.

2. Досегашната ал. 9 става ал. 10.§ 7. В чл. 282, ал. 1 и 2 думите „може да постанови“ се заменят с „постановява“.

§ 8. В чл. 283 накрая на текста се добавят думите „и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7“.

§ 9. В чл. 284 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 накрая на такста се добавя „и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Недлъжностно лице, работещо в държавно учреждение, предприятие или обществена организация, на което във връзка с работата му е станала известна информация, представляваща служебна тайна, което извърши деяние по ал. 1 се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.“§ 10. В чл. 304б се създава нова ал. 3:

„(3) Когато деяние по този член е извършено от длъжностно лице, съдът постановява и лишава на това лице от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.“§ 11. В чл. 305а се правят следните изменения:

1. досегашният текст сатва ал.1.

2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:

„(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от длъжностно лице, съдът постановява и лишава на това лице от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.“


ВНОСИТЕЛИ:МОТИВИ
Настоящият законопроект предвижда засилване на наказанието „лишаване от права“ за т.нар. „корупционни“ престъпления – това са престъпления, свързани със службата на едно лице, които показват неговата нелоялност към заеманата длъжност и склонност към злоупотреби със служебно положение за лична облага. Тези престъпления показват сериозна опасност на дейците във връзка със заеманата от тях длъжности и би следвало да се наказват по начин, който не позволява на виновните лица да заемат отговорна служба за определен период от време.

В същото време в много случаи законът не предвижда наказване с лишаване от право в предвидените случаи, като вместо това разчита на наказанията с лишаване на свобода. Този подход води до сериозен натиск към осъждане на такива лица с лишаване от свобода, което рядко се случва при първо деяние. така осъдените се оказват с условни присъди и често ще могат да продължат да изпълняват сходни функции, въпреки че са се проявили като неблагонадеждни. Въвеждането на наказанието „лишаване от права“ в тези случаи ще доведе до по-ефективна охрана на обществените отношения, свързани с правилното изпълняване на служба в държавни или обществени инстутуции. Освен това рискът от загуба на работно място ще бъде много по-силен стимул за длъжностните лица да не извършват престъпления, въпреки че възможността да попаднат в затвора за това е малка. Засилването на наказанието лишаване от права има по-благоприятно въздействие за засилването на личната и генерална превенция на наказателната репресия, тъй като създава възможност едно лице да остане без трудови доходи, след като извърши престъпление. В същото време правата на поправилите се извършители не се засягат без ограничения във времето, тъй като лишаването от права по чл. 37 НК е винаги срочно.

Престъпленията, за които се предлага въвеждане на кумулативно наказание „лишаване от право да се заема длъжност“ са: използване на обществена организация в частна полза (чл. 226 НК); квалифицирана контрабанда, осъществена от длъжностно лице (чл. 242 НК); злоупотреба със служебно положение, за да се набави облага (чл. 283 НК); търговия с влияние (чл. 304б) и посредничество при подкуп (члр. 305а).

Същевременно в редица случаи, когато законът предвижда лишаването от право да се заема длъжност да е само факултативно наказание (ако съдът реши това), се предвижда налагането му като задължително кумулативно наказание (винаги при доказване на обвинението), тъй като деянията винаги засягат сериозно обществените отношения по правилно упражняване на обществени функции – така е при престъпбленията длъжностно приссвояване (по основния състав на чл. 201 НК); умишлена безстопанственост (чл. 219, ал. 3 НК); сключване на неизгодна сделка от длъжностно лице (чл. 220, ал. 1 НК), и т.нар. „общо длъжностно престъпление по чл. 282 НК (нарушаване на служебни задължения с цел лично обогатяване).

Очакваните резултати от прилагането на новата уредба са по-ефективна борба с корупционните престъпления чрез създаване на пречки за провинили се длъжностни лица да продължават да заемат публични постове.

Законопроектът не засяга прилагането на правото на Европейския съюз, нито се предвижда да създаде изменения в бюджета.ВНОСИТЕЛИ:
Каталог: bills
bills -> Република българия четиридесет и първо народно събрание проект! З а к о н за
bills -> Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи
bills -> Народно събрание проект з а к о н
bills -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
bills -> До г-жа цецка цачева председател на 43-то народно събрание
bills -> Закон за Българската академия на науките чл Българската академия на науките (бан) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на науките
bills -> Проект! Република българия четиридесет и първо народно събрание
bills -> Доклад за дейността на бан, академичните институти и другите самостоятелни звена, който съдържа отчет за
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница