Уважаеми дами и господаДата11.01.2018
Размер88.61 Kb.
#44435
П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
на

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,


Имаме удоволствието да представим на вашето внимание основните насоки и методи на работа на представляваната от нас фирма „МЛ-България”АД,специализирана в събиране ,транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци.

При извършване на тази дейност основен принцип на всички служители на дружеството е спазване на всички здравни и екологични норми при извършване на тази дейност. Нашият екип е наясно с големите отговорности които поема всеки един от нас при работата с такъв специфичен бранш какъвто е събирането , транспортирането и обезвреждането на опасни болнични отпадъци . Основен принцип на работа на служителите на фирмата е , екологичното управление на дейностите събиране и транспортиране на отпадъците като съвкупност от права и задължения, с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на болничните отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.Фирмата предприема необходимите предпазни мерки при превоза на болнични и стоматологични отпадъци за недопускане на аварийни ситуации с които би се застрашило здравето на големи групи от хора. Поради големият риск от извършването на тази дейност в дружеството работи висококвалифициран екип от специалисти познаващи спецификата на работа ,и способни да поемат високата отговорност за спазване на всички законови изисквания на тази дейност
І. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
Инвестиционното намерение на дружеството относно извършване на дейности по събиране транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци започва реализация от края на 2005г. Тогава се взема решение за изграждане на „Цех за обезвреждане на опасни болнични отпадъци „ в помещение собственост на фирмата.През това време започна мащабна инвестиция с оглед изпълняване на всички изисквания за извършване на тази дейност.От момента на започване инвестицията до момента на реално започване на дейността на фирмата последователно бяха издадени следните документи и разрешителни :

 • Разрешително №07-ДО-138-00 /31.01.06 - издадено от РИОСВ гр.Пазарджик за събиране, и транспортиране на опасни болнични отпадъци от територията на Пазарджишка област.

 • Договор № 6022/08.06.07 с Инсенератора към /ПУДООС/ за изгаряне на опасни болнични отпадъци.

 • Санитарно разрешително N:47-22-ПСК-00034/30.03.2006г. на Министерството на здравеопазването получихме разрешение за изграждането на „цех за обезвреждане на опасни болнични отпадъци.

 • Разрешително N:00-ДО-206-03/15.0.2009г. на Министерството на околната среда и водите , за събиране , и транспортиране на опасни отпадъци от цялата страна.

 • Разрешително N:07-ДО-138-01/15.11.2006г. на РИОСВ гр.Пазарджик за обезвреждане на опасни болнични отпадъци на територията на изграденият от фирмата „Цех за обезвреждане на опасни болнични отпадъци”

Основната дейност по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци започна в края на месец ноември 2006г. след инсталирането на закупената от нас инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци /Sintion 1.1/, работеща чрез смесеният метод на автоклавиране и микровълново третиране на отпадъците.
ІІ. Обхват, цели и принципи на работа
Основният мотив за извършваната от нас инвестиция в този тип обезвреждане на опасни болнични отпадъци идва от възможността за внедряване на по екологична система за обработка на този вид отпадъци. На практика опасните болнични отпадъци в страната се изгарят в изградените Инсенератори в страната, този метод на изгаряне минимизира опасните отпадъци, но в крайна сметка остатъка след процеса на изгаряне продължава да се отнася към групата на опасните отпадъци. Освен това тази практика създава реална опасност от вторично замърсяване на околната среда , чрез изпусканите в атносферата на вредни емисии, което оказва негативно влияние върху хората и околната среда. В съответствие с Европейските директиви за третиране на опасни болнични отпадъци се препоръчва използване на метода автоклавиране съчетано с микровълново третиране , чрез този метод опасният отпадък се превръща в неопасен , като по-голяма част от третираният отпадък може да се преработи , с което се постига добър резултат при опазване на околната среда. В няколко болнични заведения в страната са внедрени този тип инсталации за автоклавиране и микровълново третиране на опасните болнични отпадъци , което представлява първи стъпки на съвременно решаване на проблема. Следвайки тези принципи , ние решихме да закупим инсталация която най-пълно отговаря на съвременните тенденции при обезвреждането на опасните болнични отпадъци. Внедрената от нас инсталация за обезвреждане на опасни болнични отпадъци „SINTION 1.1” притежава всички необходими разрешителни за извършване на тази специфична дейност. Техническите и микробиологични параметри на инсталацията са вписани и одобрени в Регистъра на Института „Роберт Кох” Германия, както и от Австрийското дружество по хигиена, както и от лабораторията по хигиена към Университета Йова , САЩ. Спазването на технологическите изисквания на действие на системата , гарантират ефикасно третиране и ефикасна обработка на отпадъците по критерий за инфекциозност клас А,В,С и резистентни нива от II до IV включително спори . Поради спецификата на тази инсталация , тя не може ефективно да обезврежда биологични отпадъци генерирани от болниците. Предвид това ние имаме сключен договор с Инсинератора към ПУООС гр.София ,като този вид отпадък генериран от нашита клиенти се предоставя за изгаряне.
ІII. Събиране и транспортиране на отпадъци, описание на системата за разделно събиране

С цел спазване на изискванията на указание № 1 от 21.04.2003г. на МЗ , ЗУО и ADR / европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе/ „МЛ-България” АД осигурява оборотни контейнери , с вместимост от 0,6л.: 5л.: 12л. и 60л. притежаващи съответните сертификати.

Контейнерите от 0,6л.: 5л. и 12л. са за събиране на остри, твърди и режещи отпадъци със специален жлеб за безконтактно разчленяване на иглата от спринцовката. Притежанието на сертификат по ADR не налага използването на дезинфекцираща течност в съдовете. Плътно прилепващите капаци на контейнерите предотвратяват разпространението на неприятни миризми.

60л. контейнери се предоставят със специален полиетиленов плик прилепен към отвора и кабелна превръзка/ прикрепена към капака/ с която лесно и удобно се завързва вече пълния чувал. Капака плътно прилепва и допълнително изолира опасния отпадък от околната среда. В този тип контейнери се събират меките опасни болнични отпадъци.

В зависимост от това какво количество опасни отпадъци се генерират на съответното работно място се поставят един от трите вида контейнери за остри, твърди и режещи и един от контейнерите за меки опасни отпадъци.

Когато в определено отделение е невъзможно да се напълни за 24 часа един 60л. контейнер за меки отпадъци, тогава се поставят обикновени кошчета с чувал и капак и по-малка вместимост , маркирани със знака за иифекциозни отпадъци. След напълването на този по-малък обем чувалчето се изважда и се поставя в 60л. контейнер.

След като се напълнят контейнерите се транспортират в затворено състояние до помещението за временно съхранение на опасните болнични отпадъци. При предаването на пълните контейнери се получават същия вид празни дезинфекцирани контейнери, а 60л.контейнери и оборудвани със специалния полиетиленов плик и кабелна превръзка за завързване на вече пълните чували. За осъществяване на по- добър контрол за несмесване на опасен и неопасен отпадък всички пълни контейнери се предават с надпис от кое отделение идват.

При извозване на събрания вече отпадък се измерва с мобилна везна, като се изваждат килограмите на контейнерите и в транспортната карта се записва само НЕТО тегло на отпадъка. Пълните контейнери се заменят със празни и дезинфекцирани.


Благодарение на притежава собствена инсталация „ SINTION 1.1” за обезвреждане на опасния болничен отпадък, контейнерите от 0,6л.: 5л. и 12л. , след като се отворят капаците се поставят в машината и се дезинфекцират заедно с отпадъците. От контейнерите от 60л. се изваждат специалните полиетиленови чували / издържащи на 134 градуса по целзий и 2,9 бара налягане/ , развръзват се и се поставят за обеззаразяване. След приключване на всеки цикъл машината принти разпечатка за правилно протекъл цикъл на обеззаразяване.

Всички дейности по събирането , транспортирането и обезвреждане на отпадъците се извършва със транспортни средства собственост на фирмата. С цел избягване на аварийни ситуации при превоз на опасни болнични отпадъци транспортни средства на фирмата са в добро технически състояние . За извършване на транспортирането на опасните отпадъци ние работим със следните транспортни средства а именно ;

1. Микробус марка Пежо „Боксер” с регистрационен номер РА 4926 АН .

2.Микробус марка Пежо „ J 5” с регистрационен номер ВТ 9913 АМ бял на цвят

Транспортните средство се управлява от Андрей Иванов Манов,и Георги Костадинов Бойчев , като и двамата притежават сертификати по АДР – свидетелства за водач, превозващ опасни товари.

За извършване и спазване на изискванията по събиране,транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци , отговаря нашият лицензиран консултант по безопасност на транспорта Елисавета Петрова Митева. Този наш служител отговаря за безопасността на превозвният отпадък , както основните му задължения са следните : • създава организация за съвместно изготвяне на най-подходящи системи и схеми за разделното събиране и транспортиране на болнични отпадъци;

 • отработи механизъм на взаимодействие с съответните контрагенти;

 • организира своевременно извозване на разделно събраните видове болнични отпадъци

 • въвеждане на отчетност за извозването на болничните отпадъциІV. ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ
Въпреки краткият срок на работа в този бранш , „МЛ-България” АД гр.Пазарджик успя да се наложи като солиден и надежден партньор за много от здравните заведения в страната. Основното конкурентно предимство на нашата фирма е преди всичко точност и прецизност при изпълнението на предоставяните услуги към нашите клиент, в съчетание с ниските цени . Всичко това за 6-те месеца в които работим на този пазар ние успяхме да се превърне в предпочитан партньор за много от здравните заведения в страната. Към момента ние работим с около 50 здравни заведения в страната като по-големи наши клиенти са следните:

 1. УМБАЛ „Г.Странски” – гр.Плевен

 2. МБАЛ”Пазарджик” – гр.Пазарджик

 3. МБАЛ”св.София” –гр.София

 4. МБАЛ”Проф.П.Стоянов”-гр.Ловеч

 5. МБАЛ „ св.Иван Рилски „ –гр.Разград

 6. МБАЛ „Братан Шукеров” гр.Смолян

 7. Втора МБАЛ – гр.София

 8. МБАЛ „Проф. д-р Д.Ранев”- гр.Пещера

 9. МБАЛ „Хигия” – Пазарджик

 10. МБАЛ „Здраве” – Пазарджик

 11. МБАЛ „Събо Николов” – гр.Панагюрище

 12. МБАЛ Кнежа – гр. Кнежа

 13. МБАЛ „ Света Петка”- гр. Видин

 14. МБАЛ” Сергей Ростовцев” – гр.Момчилград

 15. МБАЛ „ Света Екатерина” – гр. Пазарджик

 16. МБАЛ „ д-р Ангел Пешев” – гр. Тетевен

Наши клиенти са около 40 / четиредесет/ по-малки ДКЦ , лаборатории и МЦ в областите Пазарджик, Пловдив, София, Плевен, Ловеч и Разград.

Едно от основните предимства на нашата фирма е наличието на собствена инсталация за обезвреждане на опасни болнични отпадъци. С наличието на такава инсталация ние имаме възможност да предлагаме значително по-конкурентни условия от нашата конкуренция. Друго основно предимство при работа с нашата фирма е и непрекъснатост при изпълнение на поръчките. Другите транспортни фирми са зависими от работата на Инсенератора. Много често работата на съоръжението е прекъсвана за големи периоди , поради профилактика или авария , с което при здравните заведения се наблюдава натрупване на опасни отпадъци , което е опасно и нежелателно за тях.
Ние екипа на „МЛ-България” АД гр.Пазарджик осъзнаваме високата отговорност пред нашите клиенти и с готовност откликваме на всички предизвикателства пред всички бъдещи и настоящи трудности при извършване на нашата дейност.

Изп.Директор:/Р.Митев/Стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница