Уважаеми господин тошевДата06.11.2017
Размер19.93 Kb.
#33999
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОШЕВ,
Поставянето на монументално-декоративни елементи върху недвижими имоти е регламентирано в Закона за устройство на територията. Съгласно този закон, върху недвижими имоти такива обекти се поставят по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.
Бих искал да разделя отговора си на две части.
Със законодателните промени от началото на мандата на нашето правителство, създадохме нормативна рамка, с която поставянето на такива обекти трябва да бъде съгласувано с Министерството на културата. В края на 2009 г. в ЗУТ влиза в сила нов член, който казва, че върху недвижими имоти - културни ценности, в техните граници и охранителни зони, разрешение за поставяне се издава след съгласуване с Министерството на културата.
С измененията и допълненията на Закона за културното наследство от средата на 2011 г., се регламентира, че Министърът на културата съгласува „инвестиционните проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното премахване”, като съгласно закона, това става след решение на „Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства”, създаден към министъра на културата.
Това е едната част от отговора, която касае поставянето на нови паметници.
Обектите, които давате като пример обаче са създадени в миналото. След направена проверка в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство бе установено, че статут на недвижими културни ценности имат само „Мемориален комплекс Христо Ботев – историческо място” с категория „национално значение”. Комплексът включва: мемориална къща – музей „Христо Ботев”, мемориален паметник на Ботев, построен през 1930г. и „Ботевата градина”.

Паметникът – мемориал на Христо Ботев, издигащ се над центъра на град Калофер и паметникът на адмирал Ушаков в Калиакра нямат статут на недвижими културни ценности.


Като имам предвид законовата рамка, регулираща този тип казуси и описаните обстоятелства, смятам, че за паметниците, поставяни в миналото, отговорността за достоверността на информацията, отразена във въпросните надписи, се носи от техните възложители, а контролът относно тяхната достоверност би следвало да се осъществява от компетентния орган по одобряването на проекта, а именно - общините и общинските съвети.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница