Уведомление за план по чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програмиДата14.01.2017
Размер222.94 Kb.
ДО ДИРЕКТОРА

на РИОСВ, гр.БургасУВЕДОМЛЕНИЕ
за план по чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

(Д.В. бр.73 от 2007 г.)
От „Бендар 2” ЕООД

Пълен пощенски адрес: гр. Бургас, ул. „Волга” № 14
Уважаеми г-н Директор,
Уведомявам Ви за инвестиционно предложение: ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 021219, местност „Старо селище”, землище гр. Каблешково, община Поморие.

Пълен пощенски адрес:

гр. Бургас, ул. „Волга” № 14
Обща информация за инвестиционно предложение:

Предложението е свързано с промяна на предназначението на земеделска земя. Предвижда се имот № 021219, местност Старо селище, Каблешково да се раздели на 6 отделни урегулирани имота. Ще се изгради по една вилна сграда за 5 човека във всеки имот, при спазване на следните градоустройствени показатели: Кпл. – до 30 %; Кинт. – до 0,5; Нк – до 10,0 и минимално озеленяване 50 %.

Имотът е с обща площ 4246 кв.м., с начин на трайно ползване „нива“.

Транспортният достъп до имота ще се осигури от обслужващ път по трасето на полски път от изток с връзка с уличната регулация на гр. Каблешково.

Захранването с питейна вода ще осъществи от довеждащ тръбопровод, отклонение от водопроводната мрежа. Електроснабдяването ще се извършва от собствен трафопост в имота.

До изграждане на канализационна инфраструктура за района като временно техническо решение е предложен вариант с отвеждане на отпадъчните води във водоплътен черпателен резервоар в имота. Предвижда се черпателния резервоар да бъде изработен от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен монтаж, съобразен с чл.87 от ЗУТ, с обем съобразно натоварването на територията. Формираните отпадъчни води от резервоара, заедно с утайките периодично ще се изчерпват с фекална машина и извозват в най-близката ПСОВ от фирма, оторизирана за тази дейност, съгласно сключен договор.

При канализиране на района, ще бъде направено превключване към уличната канализация и централизирано пречистване на отпадъчните води в ПСОВ, с необходимия капацитет.
Строителството ще се извършва при реализиране на следните процеси:


 • Създаване на плътни ограждения преди започване на строителството около имота, с цел запазване състоянието на съседните парцели по време на строителството на сградите;

 • Извършване на строителните дейности при съблюдаване на всички действащи правилници, изисквания и нормативи за екологично строителство - Плътност=30%, Кинт=0,5, Оз=40%, Височина=10,00метра Полагане на топлоизолационни материали по външните стени за постигане на оптимални топлотехнически показатели на сградите, с цел икономия на енергия при климатизация на помещенията;

Строителството на сградите, включва следните процеси:

 • Подготвителни работи;

 • Изкопни работи за полагане основите;

 • Строителни работи, а именно полагане на арматура, изливане на бетони, съгласно конструкциите на сградите, зидарии и др. до изграждане на покривите. Измазване на сградите вътрешно и външно, като се следи за полагане на изискуемите топлоизолационни материали, с цел икономии на топлина през зимата и на електроенергия за поддържане на климатичните условия в сградите през лятото;

 • Довършителни работи във връзка с благоустрояване на район, почистване и превеждане в съответствие на евентуално засегнати съседни площи.


Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Предвидената дейност ще се осъществява в поземлен имот № 021219, местност „Старо селище”, землище гр. Каблешково, община Поморие. Площта на имота е 4246 дка и като обхват е напълно достатъчна за реализация на планираните дейности по време на строителството, като са предвидени места за обособяване на площадка за отделения хумус и площадка за строителните материали, като изключва възможността от засягане на територии извън площта на имота.Реализацията на ИП не предполага трансгранично въдействие.

Не се предвижда извършване на производствена дейност на територията на имота.

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали.

Транспортният достъп до имота ще се осигури от обслужващ път по трасето на полски път от изток с връзка с уличната регулация на гр. Каблешково.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали. Строителните материали ще бъдат закупени от лицензирани фирми.

При експолатацията на обекта ще се използват – питейна вода и електроенергия. Водата и електроенергията ще се ползват след сключване на договор с експлоатационните дружества, а именно – „ВиК” ЕАД и Електроразпределение. По време на строителството няма да се унищожава трайна растителност и се предвижда озеленяване.

Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране

Отпадъците от новото строителството ще бъдат извозени на депо за строителни отпадъци, посочено от Община Поморие или повторно използвани за насипвне след преработката им, а изкопаните земни маси ще бъдат депонирани на място определено от същата община, като направленията за извозване ще бъдат определени с издаването на разрешението за строеж и протокола за откриване на строителна площадка.

Металните отпадъци ще бъдат предадени на фирма притежаваща лиценз за оползотворяване на отпадъци от метали.

Пластмасовите и хартиените отпадъци ще се събират разделно и предават за рециклиране.

Битовите отпадъци се събират в съдове за смет, предоставени от фирмата по сметосъбиране, обслужваща района.

Отпадъците от парковете и градини се компостират на място и повторно използват в градинските площи.

Поради наличието на изграденна и надеждно функционираща организация за събиране, депониране и оползотворяване на отпадъците на територията на община Поморие негативни въздействия от генерирането на отпадъци в околната среда няма да има.
Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда

С цел да не се допуснат замърсяване на прилежащите терени по време на строителните работи, ще се предприемат съответните мерки, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005г. за ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали;

Третиране на отпадъците в съответствие с изискванията на ЗУО /ДВ, бр. 53/2012г./;

Организирано събиране и извозване на БО по съществуващата до сега схема.

Предаване на формираните строителни отпадъци, производствени и опасни за последващо третиране на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответиня код, съгласно Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)


 • Добив на строителни материали – НЕ

 • Нов водопровод – НЕ

 • Добив или пренасяне на енергия – НЕ

 • Други – ДА и изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 021219, местност „Старо селище”, землище гр. Каблешково, община Поморие.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение - Одобряването на инвестиционното предложение, предмет на ПУП завършва с издаване на Разрешение за строеж от гл. архитект на община Поморие.

Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Теренът, предвиден за реализация на ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона ЗЗ “Айтоска планина” с код BG0000151 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/2007г.).

Цели на опазване на ЗЗ “Айтоска планина”:


 • Запазване на площа на природните местообитания на видове и техните популации предмет на опазване в рамките на защитената зона;

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетните природни местообитания и местообитанията на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

На територията на ЗЗ “Айтоска планина” се срещат следните типове природни местообитания, посочени в Приложение №1 на ЗБР и видове, включени в Приложение №2 на ЗБР – предмет на опазване на защитена зона:

Местообитания, включени в Приложение №1 на ЗБР с код:

 • 1530* Панонски солени степи и солени блата;

 • 6220* Псевдостепи с житни и идногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea;

 • 6240* Субпанонски степни тревни съобщества;

 • 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

 • 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii;

 • 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори

 • Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС.

Бозайници:

 • Дългоух нощник /Myotis bechsteini/

 • Лалугер /Spermophilus citellus/

 • Видра /Lutra lutra/

 • Обикновен (голям) хомяк /Mesocricetus newtoni/

 • Мишевиден сънливец /Myomimus roachi/

Земноводни и влечуги:

 • Жълтокоремна бумка /Bombina variegate/

 • Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/

 • Шипобедрена костенурка /Testudo graeca/

 • Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/

Риби:

 • Горчивка /Rhodeus sericeus amarus/

 • Обикновен щипок /Cobitis taenia/

В ЗЗ „Айтоска планина“ като приоритетни защитени видове са включени:следните растения:

1. Оливеров минзухар /Crocus olivieri/

2. Диво цикламче /Ciklamen coum/

3. Румелийско подрумиче /Anthemis rumelica/

4. Черноморска ведрица /Fritillaria pontica/

5. Елвезиево кокиче /Galanthus elwesii/

6. Бяла змийска трева /Goniolimon collinum/

7. Широколистен опопанакс /Opopanax bulgaricum/

В района е формиран ксерофитен и ксеромезофитен ливадно пасищен тип растителност, близка по състав до растителността на антропогенните ландшафти. Доминантни видове във формиралото се синантропно растително съобщество са: Cynodon dactylon Pers. (троскот), Avena fatua L. (див овес), Cirsium arvense (L.) Scop. (полска паламида), Stellaria media L. (врабчови чревца), Lolium perenne L. (пасищен райграс) Papaver rhoeas (L.) (обикновен мак), Eryngium campestre L. (ветрогон) Cichorium intybus L. (синя жлъчка), Achillea millefolium L. (бял равнец), Bifora radians (M.) (лъчиста колянка) и др. На места се срещат и ниски и закелевяли храсти от Paliurus spina-christi (L.) (драка).

Предмет на защита в ЗЗ „Айтоска планина“ са 7 вида от клас бозайници включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС и още два допълнително включени като други значими. В Приложение II На Директива 92/43/ЕЕС са включени следните видове от клас бозайници: Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Лалугер (Spermophilus citellus), Видра (Lutra lutra), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Мишевиден сънливец (Myomimus roachi). В ЗЗ „Айтоска планина“ под защита са още три вида бозайници включени като „Други значими животински видове. Това са: Голяма /белокорема/ белозъбка (Crocidura leucodon), Малка белозъбка (Crocidura suaveolens) и Източноевропейски /белогръд/ таралеж (Erinaceus concolor).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, представлява урбанизирана територия. Теренът не представлява ценено местообитание по смисъла на НАТУРА зоните.

При изграждането на сградите ще се използват строителни машини и ще се създадат условия за възникване на шум и запрашеност. Този шум и запрашеност обаче ще бъдат за кратък период извън гнездовия сезон, в рамките на обичайния фон, създаван от трафика по съществуващия черен път, поради което не се очакват измененя в условията за обитаване на видовете.

Съгласно фитогеографското райониране на страната (Бондев, 2002), зоната на обекта и неговите околности попадат в Западнокрайбрежния Черноморски окръг, район Южно Черноморско крайбрежие от Евксинската провинция на Европейската широколистна горска област и се отнася към един основен тип фитоценози – Ксерофитна и мезоксерофитна микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини.

Коренната растителност от този тип е представена от смесени гори от цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto) и келяв габър (Carpinus orientalis) на места възникнали вторично. Освен доминиращите видове в дървесния етаж участват също Fraxinus ornus, Quercus dalechampii, Pyrus pyraster и др. На разсветлените места нерядко се развива Paliurus spina christi Mill, Crataegus monogryna, Viburnum lantana, Cotinus cоggygria, Ligustrum vulgare и др.

От тревните видове преобладават Dactylis glomerata, Teucrium chamaedrys, Clynopodium vulgare, Coronilla varia и др. Като съдоминанти се развиват редица тревни видове, обикновено участващи в съобществата от ливаден тип. В участъците, където ерозията на почвата е била относително по-слаба и са се запазили значително по-мощни почви се развиват храсталаци от шипка (Rosa cannina), дрян (Cornus mas), глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), повет (Clematis vitalba). На места има и закелявяли отделни екземпляри или групи от източен габър (Carpinus orientalis), граница (Quercus pubescens), цер (Quercus cerris) Към този тип фитоценози се числят още и ксеротермните тревни формации с производен произход и с преобладаване на белизма (Dichantitietum ischaemii), луковична ливадина (Poaetum bulbosae), садина (Chysopogonetum grylli) и ефемери (Ephemereta), каквито най-често се срещат по хълмовете в околностите на с. Банево. В тези фитоценози влизат почти всички производни тревни ксеротермни формации, възникнали вторично на мястото на ксеротермни горски коренни и производни формации и производните храстови формации на бивши широколистни гори от дъбовия пояс.

По следи и анкетни данни е установено, че територията се посещава от по-едрите бозайници: лисица (Vulpes vulpes), невестулка (Mustela nivalis), европейски заек (Lepus europaeus) и дива свиня (Sus scrofa).

Чрез улавяне с капани са установени в района и 5 вида дребни бозайници: източно европейската полевка (Microtus rossiae meridionalis), домашна мишка (Mus spicilegus), горска мишка (Apodemus sylvaticus), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) и малка белозъбка (Crocidura suaveolens) (Стефанов 1997). По характерните купчини изхвърлена пръст е установена европейската къртица (Talpa europaea), а в съседните на землището земи и европейският таралеж (Erinaceus concolor).

От влечугите в околностите на гр. Каблешково най-често се срещат представителите на гущерите (Sauria) жълтокоремник (Ophisaurus apodus) и същинските гущери от семейство (Lacertidae), представени от ливадния гущер (Lacerta agilis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata) и зеления гущер (Lacerta viridis). Другите видове като стенния гущер (Podarcis muralis) и кримския гущер (Podarcis taurica) обитават, главно скалисти и по-сухи местности. Търсят храната си главно на места с по-оскъдна растителност и се крият под камъни и дупки от гризачи. Прекарват зимата заровени в почвата във вцепенено състояние.

Храсталаците и сухите степи са естествени обитания на влечугите: смок мишкар (Elaphe longissima), смокът стрелец (Colubr caspius), шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo ehrmanni) и жълтокоремника (Ophisaurus apodus). От насекомоядните най-често се срещат представителите на синигерите (Parus) постоянни обитатели на открити пространства, паркове и градини, обикновената чинка (Fringilla colebs), селската лястовица (Hirundo rustica), сивата мухоловка (Muscicapa striata) и др.

От птиците хранещи се със семена най-често срещани са полското врабче (Paser montanus), домашното врабче (Paser domesticus), испанското врабче (Passer hispaniolensis), качулатата чучулига (Galerida krsistata) горската чучулига (Lullula arborea), червеногърбата сврачка (Lanius collurio), сивата овесарка (Miliaria calandra) и бялата стърчиопашка (Motacilla alba), които могат да се видят и в по-малките населени места.

Поради близостта си до морския бряг в района се среща жълтокраката чайка (Larus cachinnans), която е повсеместно разпространена по цялото Черноморско крайбрежие.

Всички тези видове птици са широко разпространени и се срещат в покрайнините на горите, полските райони и в урбанизирани територии.

От безгръбначните най-голяма е групата на членестоногите (Arthropoda), като почвеният слой е обитание на многоножките (Myriapoda), а тревостоя се населява от паякообразните (Arachnida) и насекомите (Insecta), чийто видово многообразие е силно повлияно от използваните препарати за растителна защита в обработваемите земи и близостта на Черно море. Най-често срещните представители от тази група са от твърдокрилите (Coleoptera), които заемат около 40% от инсектофауната. От тях най-често срещани са телените червеи (Elateridae), чиито ларви са широко разпространени в почвите, хоботниците (Curculionidae), листорогите бръмбари (Scarabeidae), представени от майския бръмбар (Melolontha melolontha), юнския бръмбар (Rhisotrogus aequinoctalis) и зеления бръмбар (Anomalasolida), калинките (Coccinellidae) и златките (Buprestidae). Съседството на новосъздадените черешови градини предполага наличие на плодовата мушица (Drosophila melanogaster), черешова черна листна въшка (Mizus cerasi Fab.) и голи охлюви (Limacidae).

От формуляра по чл.8, ал.1 от ЗБР, е видно, че реализирането на ИП може да окаже незначително въздействие върху птиците предмет на защита, т.к. предвидения за застрояване терен, както и околните терени не представляват местообитания за тях.

С реализирането на ИП в района, няма да има нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания. Очаква се запазване на биологичното разнообразие, на разнообразието от местообитания и на екосистемното равновесие в района.

Реализирането на ИП няма да попречи на постигане на целите на опазване на ЗЗ “Айтоска планина” за запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращи видове птици в района, запазване на естественото състояние на местообитанията на видовете, предмет на опазване. Проведената оценка показва, че реализирането на плана е допустимо при прилагане на мерки за предотвратяване и минимизиране на негативни въздействия върху видовете, обитаващи защитената зона.

Целостта на защитената зона, нейната структура, функции и природозащитни цели няма да бъдат нарушени с реализирането на обекта. Няма да бъдат унищожени ценни местообитания, обект на специална защита, няма да бъдат обезпокоявани и видовете птици, включени в Приложение 1 на Директивата за птиците 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност.

Всичко това показва, че на тази територия и около имотите няма редки, застрашени от изчезване защитени растения и растителни съобщества.

Общата оценка при огледа на терен е, че местообитанието е от вторичен тип, формирано е при непрекъсната човешка намеса и не попада в приоритетните за охрана хабитати в България, включени в Приложение № 1 към чл.6, ал.1, т.1 към Закона за биологично разнообразие.

Строителните дейности са свързани с незначителни изкопни работи. След пускане в експлоатация, обектът трайно ще се впише в природната обстановка. По тази причина не се очакват и трайни изменения в околния ландшафт. По отношение на фауната, също се отчита непосредствената близост до главен път и от там недобрите условия за трайно наличие на редки и защитени видове, включително и диви птици.

Описаното състояние на площта и подобието на околните терени изключва възможността за евентуално унищожаване или въздействие върху ценни животински екземпляри или природен хабитат, предмет на защита на ЗЗ „Айтоска планина”. Допуска се вероятност от степен на безпокойство на отделни екземпляри от видове на дивата фауна, случайно присъстващи на терена, но само по време на строителството. Не би следвало да има такова по време на експлоатацията на обекта.

Очаква се заселване на синантропни видове по сградите. Направеният общ преглед във връзка с разположението на ИП спрямо ЗЗ „Айтоска планина” показва, че на територията му няма видове и местообитания, които са предмет на опазване в тази защитена зона.

Предвижда се грубите строителни дейности да се извършат извън размножителния сезон на птиците, за да се избегне евентуално безпокойство на случайно присъстващи видове. Това следва и от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие, поставящ под защита по време на размножаване всички представители на дивата фауна.

Изводи от оценката: • С реализирането на ИП не се очаква загуба на местообитания. Ще бъдат частично засегнати местообитания без висока консервационна стойност.

 • Поради малката територия, на която ще се реализира ИП и малката допусната плътност на застрояване не се очаква фрагментация на местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

 • Не се очаква съществено негативно въздействие от строителството и обитаването на обекта върху птиците и техните местообитания, предмет на опазване на защитената зона.

 • Реализирането на ИП няма да наруши нормалния ход на миграцията на реещите се птици.

 • Реализирането на ИП няма да повлияе и върху зимуването на водолюбивите птици в тази част от Черноморското крайбрежие.

 • Реализирането на ИП няма да повлияе съществено и върху останалите групи гръбначни животни – бозайници, земноводни и влечуги.

 • ИП не е в остро противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона. Развитието на природосъобразен туризъм при предвиждане на мерки за предотвратяване и минимизиране на негативни въздействия върху средата е напълно съвместимо с предназначението на защитената зона.

С ИП се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и опазване на околната среда, основавайки се на следните принципи: • устойчиво развитие;

 • предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;

 • участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения;

 • съхраняване и опазване на екосистемите;

 • предотвратяване замърсяването и увреждането на този чист район.

 • По такъв начин ще се гарантира в максимална степен защитата на природната среда и здравето на хората, решавайки проблемите по урегулиране на територията в областта на околната среда.


Въздействие върху качеството на въздуха.

Може да се очакват промени в качеството на атмосферния въздух в района единствено при строителните дейности и по-точно по време на изкопните дейности и грубото строителство, преди монтиране на дограмата, но същите ще бъдат в границите на допустимите денонощни норми.От строителните машини

При използване на среден багер с производителност 50 куб м/час или по-голяма изкопните работи при предвидения обем следва да приключат в срок до 3 дни за сграда.

Предвиждат се изкопни работи през есеннозимния или пролетния сезон, когато изкопаните земни маси ще бъдат с голяма влажност без да се наблюдават наднормени стойности на ФПЧ.

Не се предвиждат взривни дейности и други такива, водещи до значително запрашаване и отделяне на ФПЧ. При максимално използване на строителна механизация при едновременна работа на 1 хидравличен багер, задвижван от дизелов мотор и 5 самосвала с обем на коша до 10 куб м, чрез използването на модула за изчисляване на емисиите Emissions от програмния продукт „Трафик оракул“, могат да се очакват следните емисии по време на строителните дейности.

Замърсител мг/м3

Сажди 0,0008

Азотни окиси 0,0010

ЛОС 0,00056

СО 0,00310

ПАН 2,8x10-7

Разпространение на замърсителите, емитирани с отработените газове на строителните машини: При използване на модула „Diffusion“ от програмния продукт „Трафик оракул“ и приемане за неблагоприятна за разсейване атмосфера в района и резултатите за очакваните емисии от горната таблица, са изчислени очакваните концентрации на замърсителите в приземния слой на атмосферата при строителни дейности. Разсейването на емитираните замърсители е апроксимирано като площен източник. Резултатите са представени в следващата текст таблица:

Концентрация

NOX

μg/m3ЛОС

μg/m3СО

μg/m3Тв. ч-ци

μg/m3ПДК

200

5(бензен)

10

0,15

Очаквана

16

0,56

3

1,4x10-6

При тази строителна механизация максимално еднократната концентрация на азотни окиси в района на строителния обект ще бъде в рамките на 16 μg/m3, при средночасова норма от 200μg/m3 и средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 40 μg/m3. С отдалечаването от строителния обект очакваните концентрации значително ще намаляват и ще бъдат до 3μg/m3 на 100 м от обекта.

Разсейването на останалите емитирани замърсители на въздуха, също ще доведе до много по-ниски от допустимите концентрации (за СО ще бъде 3μg/m3, при норма 10μg/m3). Тези емисии няма да доведат до промяна на качеството на въздуха в района, тъй като са с малка мащабност и за кратък период (1 ден по време на изкопните работи).

От строителните дейности на строителната площадка.

По данни от различни дейности очакваните емисии на прах и ФПЧ10 ще бъдат от порядъка на представените по-долу в таблицата:

Източник

Общ прах

ФПЧ10

г/м2с

г/м2с

ЕАОС

0,000005

0.00000022

ЕРА

0,000084

0,00000004

За определянето на разпространението на твърди частици е използвана компютърната програма за изчисляване имисиите от площни източници „Screening procedures for Estimating the Air Quality Impact of Stationary Sources, Revised“ EPA-450/R-92-019.От движението на МПС

Източник на емисии във въздуха от МПС ще бъдат: лекия автомобил на туристите (общо четиридесет МПС) и епизодичното използване на МПС за доставки на строителни материали по време на строителството. В случая неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух с емисии от посетителите ще бъде незначително, краткотрайно и с малък обхват.

В случая очакваните емисии от автомобилите на туристите ще бъдат съгласно европейските стандарти за емисии наложени на производителите и вносители на автомобили в България.

Източници на организирани емиси

С инвестиционния проект не се предвиждат горивни инсталации, организирани източници на емисии. За отопление и топла вода за битови нужди са предвидени електронагревателни уреди и климатици. Не се очакват емисии от монтираните в стаите климатици поради екологичните норми наложени от българското законодателство на производителите и вносителите на климатична техника.Сградите няма да бъдат значим източник на емисии на атмосферния въздух, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.

Формираните Битово-Фекални Води от сградите ще се отвеждат във водоплътен черпателен резервоар в имота. Предвижда се черпателния резервоар да бъде изработен от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен монтаж, съобразен с чл.87 от ЗУТ, с обем съобразно натоварването на територията. Формираните отпадъчни води от резервоара, заедно с утайките периодично ще се изчерпват с фекална машина и извозват в най-близката ПСОВ от фирма, оторизирана за тази дейност, съгласно сключен договор.Въздействие върху ландшафта

При реализиране на предвидените мероприятия, както по отношение на озеленяването, така и по отношение изгледа на обекта се очаква облагородяване и положително въздействие върху ландшафта.Въздействие върху историческите и културни паметници: На терена няма паметници на културата и обекта не засяга такива.

Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително и разположените в близост до обекта на ИП:

Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона „Айтоска планина” ВG0000151, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.).

Анализът на съвременното състояние на растителността и местообитанията (хабитатите) в района на предвидения план дава възможност да се направят следните изводи и препоръки:

На територията на разглеждания поземлен имот, не са установени редки, застрашени от изчезване и защитени растения и растителни съобщества;

На територията на проучения имот и на прилежащите към него терени няма местообитания от европейска значимост включени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т.1 (Изм., ДВ, бл. 88 от 2005 г.) към Закона за биологично разнообразие (Обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г. и последващи изменения);

На територията на имота и на прилежащите терени няма растителни видове включени в Приложение № 3 на ЗБР и в списъка на видовете - предмет на опазване на защитена зона „Айтоска планина” ВG0000151;

Препоръчва се при озеленяването на територията на ИП да се използват характерни растителни видове за района, с което ще се осигури по-голяма устойчивост на създаваните зелени площи и възстановяване на типична за района растителност. Препоръчва се и избягването и употребата на инвазивни и екзотични растителни видове при озеленяването.

През периода на строителните дейности се очаква въздействие върху растителността на съседни територии, произтичащо главно в резултат на отделяни във въздуха прахово-газови емисии от неорганизирани източници от строителна техника. Спазването на нормативните изисквания при строителството и предприетите превантивни мерки, с които може да се ограничи и предотврати негативно въздействие, ще гарантират доброто качество на санитарно-хигиенната обстановка на територията на строителните площадки, от което следва, че при добра строителна дисциплина не се очаква силно негативно въздействие върху прилежащите растителни съобщества и животински видове. Въздействието върху тях ще зависи от спазване на строително-технологичната дисциплина от строителите и контрола на органите по опазване на околната среда.

По време на експлоатацията на сградите не се предвижда генериране на отпадъчни води и отпадъчни газове над допустимите норми за страната, поради което не се очаква в това направление негативно въздействие върху растителността, местообитанията и животинските видове в съседните на имота територии. При увеличения туристически поток по време на сезонното ползване на предвидените сгради, потенциално са възможни различни форми на косвено антропогенно въздействие.

Дейностите от реализирането на ИП няма да предизвикат въздействия с трансграничен характер.

Отпадъците от новото строителството ще бъдат извозени на депо за строителни отпадъци, посочено от Община Поморие или повторно използвани за насипвне след преработката им, а изкопаните земни маси ще бъдат депонирани на място определено от същата община, като направленията за извозване ще бъдат определени с издаването на разрешението за строеж и протокола за откриване на строителна площадка.

Поради наличието на изграденна и надеждно функционираща организация за събиране, депониране и оползотворяване на отпадъците на територията на община Поморие негативни въздействия от генерирането на отпадъци в околната среда няма да има.


Шум и вибрации:

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортните машини по време на строителството. За изкопни и дейности ще бъдат използвани среден багер и до 5 самосвала с обем на кош/продължителност до 3 дни за сграда. Очакваното въздействие се определя като краткотрайно и периодично. По опитни данни източниците на шум и шумовите нива при строителството на една сграда са до 75 dB. Съгласно Приложение 3 на Наредба№6 /26.06.2006г за показателите за шум в околната среда на 50м от строителния обект намалението ᐎL на шумовото ниво ще бъде с 43 dB. При източник на шум с шумово ниво 75 dB след отчитане на намалението ᐎL, което е 43 dB шумовото ниво ще бъде за източника на шума 32 dB, което е под еквивалентното 55 dB за градска среда през деня и в границите на допустимото в най близките жилища на гр. Поморие.Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение

Одобряването на инвестиционното предложение ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон.Прилагам:

 1. Документ за платена такса;

 2. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти ПУП-ПРЗ за имота;

4. Диск, с настоящата информация на електронен носител.

Възложител: ..........................................
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница