Уве­ли­ча­ва­не и раз­ви­тие на член­с­т­во­тостраница1/3
Дата31.03.2018
Размер0.54 Mb.
#64538
  1   2   3

  1. Въ­ве­де­ние

За да мо­же Ро­та­ри ин­тер­не­шъ­нъл да про­дъл­жи сво­я­та ху­ма­ни­тар­на дей­ност и да раз­ши­ри сво­я­та служ­ба в об­щ­нос­ти­те в стра­на­та и чуж­би­на, не­го­ва­та член­с­ка ба­за тряб­ва пос­то­ян­но да на­рас­т­ва. По­ве­че чле­но­ве оз­на­ча­ва по­ве­че зна­ние, по­ве­че та­лант и по­ве­че енер­гия, не­об­хо­ди­ми за ус­пе­ха на ху­ма­ни­тар­на­та дей­ност на Ро­та­ри и за про­веж­да­не на стой­нос­т­ни про­ек­ти, ко­и­то се от­на­сят до жи­во­та на сто­ти­ци и хи­ля­ди хо­ра. Все­ки нов ро­та­ри­а­нец доп­ри­на­ся с лич­ни и про­фе­си­о­нал­ни ре­сур­си и уме­ния, ко­и­то мо­гат да уве­ли­чат въз­мож­ност­та на Ро­та­ри клу­ба за служ­ба на об­щ­ност­та и на све­та.


Уве­ли­ча­ва­не и раз­ви­тие на член­с­т­во­то

Всич­ки ро­та­ри­ан­ци имат от­го­вор­ност за на­сър­ча­ва­не уве­ли­ча­ва­не­то и раз­ви­ти­е­то на член­с­т­во­то чрез три ос­нов­ни фун­к­ции:

● За­дър­жа­не на нас­то­я­щи­те чле­но­ве

● На­би­ра­не на но­ви чле­но­ве

● Съз­да­ва­не на но­ви Ро­та­ри клу­бо­ве

По­ра­ди то­ва, че и три­те фун­к­ции са ед­нак­во важ­ни за под­дър­жа­не на­рас­т­ва­не­то и раз­ви­ти­е­то на член­с­т­во­то, вър­ху вся­ка от тях тряб­ва да се ак­цен­ти­ра на клуб­но и дис­т­рикт ни­во, за да се оси­гу­ри Ро­та­ри клу­бо­ве­те да про­дъл­жат да бъ­дат сил­ни, адек­ват­ни и ефек­тив­ни. Адек­ват­ни­те Ро­та­ри клу­бо­ве:

● Под­дър­жат и/или уве­ли­ча­ват сво­я­та член­с­ка ба­за

● Осъ­щес­т­вя­ват ус­пеш­ни про­ек­ти, ко­и­то са свър­за­ни с пот­реб­нос­ти­те на тех­ни­те об­щ­нос­ти и об­щ­нос­ти­те в дру­ги­те дър­жа­ви

● Под­дър­жат Фон­да­ция „Ро­та­ри” чрез учас­тие в прог­ра­ми и па­рич­ни внос­ки

● Раз­ви­ват ли­де­ри, спо­соб­ни да слу­жат на Ро­та­ри над клуб­но ни­во

В ня­кои слу­чаи за Ро­та­ри клу­бо­ве­те е не­въз­мож­но да уве­ли­чат броя на сво­и­те чле­но­ве. Нап­ри­мер съ­о­ръ­же­ни­я­та, не­об­хо­ди­ми за сбир­ки­те е въз­мож­но да не поз­во­ля­ват си­би­ра­не на го­ля­ма гру­па от хо­ра или вре­ме­то на сбир­ка­та мо­же да не е под­хо­дя­що за но­ви­те чле­но­ве. При та­ки­ва об­с­то­я­тел­с­т­ва клу­бо­ве­те би­ват на­сър­ча­ва­ни да съ­дейс­т­ват при съз­да­ва­не­то на но­ви Ро­та­ри клу­бо­ве. През пос­лед­ни­те го­ди­ни чле­но­ве­те на но­ви­те Ро­та­ри клу­бо­ве са ос­но­вен еле­мент на уве­ли­ча­ва­не член­с­т­во­то в ро­та­ри. Про­я­вя­ва­щи ин­те­рес към съз­да­ва­не на но­ви клу­бо­ве, тряб­ва да се обър­нат към своя дис­т­рикт гу­вер­ньор и към пред­с­та­ви­те­ля на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на своя клуб и дис­т­рикт в меж­ду­на­род­ния офис, об­с­луж­ващ тях­на­та об­ласт. За по­ве­че ин­фор­ма­ция, про­че­те­те гла­ва 2 – „Дис­т­рик­тът” от Ма­ну­е­ла по про­це­ду­ри­те (035). Ва­ши­ят пред­с­та­ви­тел на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на клу­ба и дис­т­рик­та мо­же да от­го­ва­ря и на въп­ро­си от­нос­но ор­га­ни­зи­ра­не­то на но­ви клу­бо­ве.
Ор­га­ни­зи­ра­не­то на нов Ро­та­ри клуб изис­к­ва мно­го вре­ме и ра­бо­та, но за мно­го ро­та­ри­ан­ци то­ва е из­точ­ник на це­нен опит. То­зи на­ръч­ник пре­дос­та­вя изис­к­ва­ни­те фор­му­ля­ри и ин­фор­ма­ция, свър­за­ни с про­це­са по съз­да­ва­не на нов клуб, как­то и не­об­хо­ди­ми­те ма­те­ри­а­ли и стъп­ки при съз­да­ва­не­то. Съз­да­ва­не­то на нов клуб е мно­го ди­на­ми­чен и про­мен­лив про­цес. По­ра­ди то­ва, че мес­т­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва се про­ме­нят в це­лия свят на Ро­та­ри, про­це­сът по ор­га­ни­зи­ра­не на нов клуб, опи­сан в то­зи на­ръч­ник, слу­жи за на­чал­на ин­фор­ма­ция, ко­я­то да оси­гу­ри спаз­ва­не­то на изис­к­ва­ни­я­та от стра­на на РИ. Въз­мож­но е да са не­об­хо­ди­ми до­пъл­ни­тел­ни дейс­т­вия, на­ло­же­ни от мес­т­ни­те ро­та­ри­ан­с­ки тра­ди­ции и юри­ди­чес­ки изис­к­ва­ния на спе­ци­фич­ни юрис­дик­ции.

2. Про­цес на ор­га­ни­зи­ра­не на нов клуб

При съз­да­ва­не на нов Ро­та­ри клуб РИ изис­к­ва раз­лич­ни стъп­ки. Тук са пред­с­та­ве­ни не­об­хо­ди­ми­те стъп­ки и фор­ми.

1. От дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра се под­пис­ва Про­уч­ва­не за съз­да­ва­не на нов клуб, ко­е­то се пре­дос­та­вя на Ро­та­ри ин­тер­не­шъ­нъл. Дис­т­рикт гу­вер­ньо­рът оп­ре­де­ля спе­ци­ал­ния пред­с­та­ви­тел, кой­то да ра­бо­ти с чар­тър­на­та гру­па при ор­га­ни­зи­ра­не­то на клу­ба.

2. Фор­му­ля­рът за спон­со­ра на но­вия клуб се по­да­ва на РИ от клу­ба(клу­бо­ве­те), съг­ла­сил(и) се да бъ­дат спон­сор(и). Не е за­дъл­жи­тел­но, но се пре­по­ръч­ва да има клуб спон­сор.

3. На­би­рат се чле­но­ве за чар­ти­ра­не на клу­ба.

4. До бор­да на РИ се из­п­ра­щат за одоб­ре­ние Фор­му­ляр за кан­ди­дат­с­т­ва­не за нов клуб с чар­тър­на­та так­са и спи­сък на чле­но­ве­те, под­пи­са­ни от дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра и спе­ци­а­лен пред­с­та­ви­тел.

5. Връч­ва се хар­та­та на но­вия клуб.
По­тен­ци­ал­но мес­то­по­ло­же­ние
Мес­то­по­ло­же­ни­е­то на но­ви­те клу­бо­ве мо­же да бъ­де един от два­та ви­да:

● Об­ласт, в ко­я­то има Ро­та­ри клу­бо­ве. Ако в рам­ки­те на мес­т­ност­та има съ­щес­т­ву­ва­щи клу­бо­о­ве, тряб­ва да се оси­гу­ри на­ли­чи­е­то на дос­та­тъч­но ква­ли­фи­ци­ра­ни хо­ра от биз­не­са и про­фе­си­и­те, ко­и­то да спа­дат към ми­ни­мум 40 кла­си­фи­ка­ции за под­дър­жа­не на нов клуб от най-мал­ко 20 ак­тив­ни чле­но­ве по кла­си­фи­ка­ци­он­на сис­те­ма на Ро­та­ри.

● Об­ласт, в ко­я­то ня­ма Ро­та­ри клу­бо­ве. В об­ласт, в ко­я­то ня­ма Ро­та­ри клу­бо­ве, тряб­ва да се оси­гу­ри на­ли­чи­е­то на дос­та­тъч­но ква­ли­фи­ци­ра­ни хо­ра от биз­не­са и про­фе­си­и­те, ко­и­то да спа­дат към ми­ни­мум 40 кла­си­фи­ка­ции. То­зи ми­ни­мум се изис­к­ва, за да се съз­да­де ус­пе­шен клуб от най-мал­ко 20 ак­тив­ни чле­но­ве по кла­си­фи­ка­ци­он­на­та сис­те­ма на Ро­та­ри.
Не­ро­та­ри­ан­с­ки дър­жа­ви
Раз­ши­ря­ва­не­то към не­ро­та­ри­ан­с­ки дър­жа­ви мо­же да се осъ­щес­т­ви са­мо с пред­ва­ри­тел­но одоб­ре­ние от бор­да на РИ. За по­ве­че ин­фор­ма­ция от­нос­но раз­ши­ря­ва­не­то в не­ро­та­ри­ан­с­ки дър­жа­ви, осъ­щес­т­ве­те кон­такт със своя дис­т­рикт гу­вер­ньор или пред­с­та­ви­те­ля на клуб­на­та и дис­т­рикт ад­ми­нис­т­ра­ция.
Про­уч­ва­не за съз­да­ва­не на нов клуб

Ако е въз­мож­но съз­да­ва­не­то на нов клуб, дис­т­рикт гу­вер­ньо­рът тряб­ва да ини­ци­и­ра Про­уч­ва­не за съз­да­ва­не на но­ви клу­бо­ве за та­зи мес­т­ност. Ръ­ко­во­ди­те­лят тряб­ва да по­се­ти съ­от­вет­на­та мес­т­ност, за да оп­ре­де­ли да­ли тя е под­хо­дя­ща за нов клуб. То­ва е осо­бе­но важ­но за мес­т­нос­ти с по-мал­ко от 5000 жи­те­ли. Пре­ди на­би­ра­не­то на по­тен­ци­ал­ни чле­но­ве за но­вия клуб, гу­вер­ньо­рът тряб­ва да уве­ри, че про­уч­ва­не­то и фор­му­ля­рът за спон­со­ра, ако се изис­к­ва та­къв, са по­пъл­не­ни и по­да­де­ни на РИ. Ако клу­бът не бъ­де съз­да­ден през съ­ща­та го­ди­на, про­уч­ва­не­то тряб­ва да бъ­де пре­да­де­но на след­ва­щия гу­вер­ньор.
На­би­ра­не на чле­но­ве за чар­ти­ра­не­то
При из­гот­вя­не­то на спи­сък с по­тен­ци­ал­ни­те чле­но­ве, взе­ме­те под вни­ма­ние след­ни­те ре­сур­си:
● Во­де­щи сфе­ри на биз­нес и ор­га­ни­за­ции в об­ласт­та и хо­ра, свър­за­ни с тях, ко­и­то са ква­ли­фи­ци­ра­ни за член­с­т­во в Ро­та­ри

● Нас­то­я­щи ро­та­ри­ан­ци от съ­сед­ни клу­бо­ве, за ко­и­то ча­сът на сбир­ка­та на но­вия клуб е по-удо­бен

● Бив­ши ро­та­ри­ан­ци в об­ласт­та

● Пен­си­о­не­ри ро­та­ри­ан­ци, ко­и­то пре­ди са за­е­ма­ли ръ­ко­вод­ни по­зи­ции

● Ли­ца, фи­гу­ри­ра­щи в мес­т­ни и биз­нес те­ле­фон­ни ука­за­те­ли

● Ли­ца, фи­гу­ри­ра­щи в спра­воч­ни­ци с дру­ги про­фе­си­о­нал­ни гру­пи в мес­т­ност­та
3. Ро­ли и от­го­вор­нос­ти
Дис­т­рикт гу­вер­ньор

Съз­да­ва­не­то на но­ви клу­бо­ве е от­го­вор­ност на дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра (Пра­вил­ни­ка на РИ, раз­дел 15.090), под об­що­то ръ­ко­вод­с­т­во на бор­да на РИ. Съз­да­ва­не­то на но­ви Ро­та­ри клу­бо­ве, е ед­но от най-го­ле­ми­те пос­ти­же­ния на един дис­т­рикт гу­вер­ньор и мо­же да бъ­де важ­на част от оп­ре­де­ля­не­то на го­диш­ни­те це­ли на дис­т­рик­та. Съз­да­ва­не­то на но­ви клу­бо­ве е дей­ност, ко­я­то изис­к­ва вре­ме, вни­ма­тел­но ръ­ко­вод­с­т­во и ко­о­пе­ри­ра­не на мно­го хо­ра.


При съз­да­ва­не­то на нов клуб дис­т­рикт гу­вер­ньо­рът е от­го­во­рен за:

● Оп­ре­де­ля­не на чле­но­ве, ко­и­то да слу­жат в дис­т­рикт ко­ми­те­та по раз­ши­ря­ва­не­то и ръ­ко­во­де­не на тях­на­та дей­ност

● Одоб­ря­ва­не на офи­ци­ал­но про­уч­ва­не за съз­да­ва­не на но­ви клу­бо­ве в мес­т­ност­та, на­бе­ля­за­на за мес­то­по­ло­же­ние на но­вия клуб и, ако е въз­мож­но, из­п­ра­ща­не на по­пъл­не­ния фор­му­ляр в дис­т­рикт офи­са на РИ

● Оп­ре­де­ля­не на спе­ци­а­лен пред­с­та­ви­тел, кой­то да съ­дейс­т­ва при из­вър­ш­ва­не на про­це­са по съз­да­ва­не на нов клуб

● Раз­г­леж­да­не и под­пис­ва­не на фор­му­ля­ра за кан­ди­дат­с­т­ва­не за нов клуб и из­п­ра­ща­не­то му до дис­т­рикт офи­са на РИ за одоб­ре­ние от бор­да на РИ

● Връч­ва­не на хар­та­та на но­вия Ро­та­ри клуб


За­вър­ш­ва­щи­ят своя ман­дат гу­вер­ньор тряб­ва да пре­дос­та­ви на елект гу­вер­ньо­ра спи­сък на спе­ци­ал­ни­те пред­с­та­ви­те­ли, ко­и­то ра­бо­тят с пред­ва­ри­тел­ни клу­бо­ве.
Дис­т­рикт ко­ми­тет по раз­ши­ре­ни­е­то
Все­ки гу­вер­ньор тряб­ва да оп­ре­де­ли екип от три­ма съ­вет­ни­ци по раз­ши­ре­ни­е­то в дис­т­рик­та, ко­и­то да със­та­вят дис­т­рикт ко­ми­тет по раз­ши­ре­ни­е­то. Все­ки съ­вет­ник тряб­ва да слу­жи за пе­ри­од от три го­ди­ни, ка­то то­зи, слу­жещ тре­та го­ди­на, да бъ­де пред­се­да­тел на ко­ми­те­та (пър­во­на­чал­но се пра­ви наз­на­че­ние на ед­но ли­це за срок от ед­на го­ди­на, ед­но ли­це за срок от две го­ди­ни и ед­но ли­це за срок от три го­ди­ни). (Ко­декс на ро­та­ри­ан­с­ка­та прак­ти­ка, част 18.020)
Под ръ­ко­вод­с­т­во­то на дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра дис­т­рикт ко­ми­те­та по раз­ши­ре­ни­е­то тряб­ва да раз­ра­бо­ти и осъ­щес­т­ви план за съз­да­ва­не на Ро­та­ри клу­бо­ве в дис­т­рик­та.
Дис­т­рикт ко­ми­те­та по раз­ши­ре­ни­е­то е от­го­во­рен за:
● Оп­ре­де­ля­не­то на об­щ­нос­ти, в ко­и­то ня­ма Ро­та­ри клу­бо­ве, ко­и­то мо­гат да чар­ти­рат нов клуб.

● Оп­ре­де­ля­не на об­щ­нос­ти, в ко­и­то мо­гат да бъ­дат съз­да­де­ни но­ви Ро­та­ри клу­бо­ве без то­ва да се от­ра­зи не­га­тив­но вър­ху съ­щес­т­ву­ва­щия(съ­щес­т­ву­ва­щи­те) клуб (ове) или вър­ху от­к­ло­ня­ва­не на съ­щес­т­ву­ва­щия (те) клуб(ове) от осъ­щес­т­вя­ва­не на служ­ба към об­щ­ност­та. Съз­да­ва­не­то на но­ви Ро­та­ри клу­бо­ве в мес­т­нос­ти, в ко­и­то има съ­щес­т­ву­ва­щи клу­бо­ве с по-мал­ко от 25 чле­на, не се счи­та за бла­гоп­ри­ят­но.


● Съ­дейс­т­вие при ор­га­ни­зи­ра­не и съз­да­ва­не на но­ви клу­бо­ве, как­то е оп­ре­де­ле­но от дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра.
Спе­ци­а­лен пред­с­та­ви­тел
Дис­т­рикт гу­вер­ньо­рът оп­ре­де­ля доб­ре ин­фор­ми­ран ро­та­ри­а­нец от бли­зък клуб, за пред­по­чи­та­не от клу­ба спон­сор, кой­то да бъ­де спе­ци­а­лен пред­с­та­ви­тел за съз­да­ва­не­то на но­вия клуб. Спе­ци­ал­ни­ят пред­с­та­ви­тел има пра­во­мо­щи­е­то да пред­с­тав­ля­ва гу­вер­ньо­ра при ор­га­ни­зи­ра­не­то на клу­ба. Гу­вер­ньо­рът оп­ре­де­ля как­ви точ­но да бъ­дат за­дъл­же­ни­я­та и пра­во­мо­щи­я­та на пред­с­та­ви­те­ля спо­ред то­ва кое е най-под­хо­дя­що за дис­т­рик­та.

При ор­га­ни­зи­ра­не­то на нов Ро­та­ри клуб спе­ци­ал­ни­ят пред­с­та­ви­тел на гу­вер­ньо­ра е ка­то ця­ло от­го­во­рен за:

● Про­веж­да­не­то на сре­ща за пла­ни­ра­не с чле­но­ве­те на клу­ба спон­сор или ор­га­ни­зи­ра­не­то на гру­па, след ка­то бъ­де одоб­ре­но про­уч­ва­не­то за съз­да­ва­не на нов клуб, но пре­ди да бъ­де за­поч­на­та ра­бо­та­та по ор­га­ни­зи­ра­не­то.

● Оп­ре­де­ля­не раз­де­ля­не­то на от­го­вор­нос­ти­те меж­ду спе­ци­ал­ния пред­с­та­ви­тел и клу­ба спон­сор или ор­га­ни­за­ци­он­на­та гру­па с ог­лед на след­но­то:

○ Пла­на за ус­та­но­вя­ва­не на чле­но­ве за чар­ти­ра­не­то, кой­то да от­го­ва­ря на изис­к­ва­ни­я­та на бор­да и кон­с­ти­ту­ци­он­ни­те до­ку­мен­ти на РИ.

○ Про­це­ду­ри­те по съз­да­ва­не­то на нов клуб

○ Съ­дейс­т­ви­е­то, от ко­е­то ще се нуж­дае но­ви­ят клуб по вре­ме на ме­се­ци­те, през ко­и­то е в про­цес на фор­ми­ра­не
Ро­та­ри клуб спон­сор
Ро­та­ри клуб спон­сор не е за­дъл­жи­те­лен, но пре­по­ръ­чи­те­лен. Ако съ­щес­т­ву­ва Ро­та­ри клуб спон­сор, той тряб­ва да:

● слу­жи ка­то въз­пи­та­тел на но­вия клуб за най-мал­ко ед­на го­ди­на след при­е­ма­не­то на но­вия клуб за член­с­т­во в РИ

● Тряб­ва да бъ­де в доб­ри фи­нан­со­ви от­но­ше­ния с РИ

● Тряб­ва да има най-мал­ко 25 ак­тив­ни чле­но­ве

● Тряб­ва да има доб­ре раз­ра­бо­те­на прог­ра­ма за ро­та­ри­ан­с­ка служ­ба

Но­ви­те клу­бо­ве мо­гат да имат по­ве­че от един Ро­та­ри клуб спон­сор, но един от клу­бо­ве­те спон­со­ри тряб­ва да се със­тои от най-мал­ко 25 ак­тив­ни чле­но­ве.

При съз­да­ва­не­то на нов клуб клу­бът спон­сор е от­го­во­рен за:

● Оказ­ва­не на сът­руд­ни­чес­т­во на спе­ци­ал­ния пред­с­та­ви­тел при пла­ни­ра­не­то и ор­га­ни­зи­ра­не­то на ад­ми­нис­т­ра­тив­ния про­цес за но­вия клуб

● Оказ­ва­не на по­мощ за ор­га­ни­зи­ра­не­то на ос­нов­ни­те прог­ра­ми и про­ек­ти на но­вия клуб

● Оказ­ва­не на на­со­ки на но­вия клуб при не­го­во­то раз­ви­тие в ка­чес­т­во­то на член на РИ

● Док­лад­ва­не пред дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра, как­то се изис­к­ва през пър­ва­та го­ди­на от съ­щес­т­ву­ва­не­то на клу­ба.
За­бе­леж­ка: Всич­ки ро­та­ри­ан­ци, учас­т­ва­щи в съз­да­ва­не­то на нов клуб, тряб­ва да зна­ят, че всич­ки ре­ше­ния, взе­ти от­нос­но но­вия клуб, са не­о­кон­ча­тел­ни и не об­вър­з­ват не­го­ви­те чле­но­ве.
Чле­но­ве при чар­ти­ра­не­то
Чле­но­ве­те при чар­ти­ра­не­то са те­зи, ко­и­то ос­но­ва­ват клу­ба. Те би­ват из­б­ра­ни за чле­но­ве пре­ди клу­бът да бъ­де при­ет за член­с­т­во в РИ.
Чле­но­ве­те при чар­ти­ра­не­то тряб­ва да:

● да оп­ре­де­лят мес­то­по­ло­же­ни­е­то на клу­ба

● да ре­шат как­во да бъ­де име­то на клу­ба

● да при­е­мат стан­дар­т­на­та кон­с­ти­ту­ция на Ро­та­ри клуб

● да оп­ре­де­лят вре­ме­то и мяс­то­то на сбир­ки­те

● да при­е­мат ръ­ко­вод­с­т­во на клу­ба и ко­ми­тет­на струк­ту­ра

● да из­бе­рат борд на клу­ба и клуб­ни офи­це­ри

● да ус­та­но­вят раз­ме­ра на встъ­пи­тел­на­та так­са и член­с­кия вносПри­ло­же­ние 1:

Дей­нос­ти на спе­ци­ал­ния пред­с­та­ви­тел
При съз­да­ва­не­то на нов клуб до­пъл­ни­тел­ни­те за­дъл­же­ния на спе­ци­ал­ния пред­с­та­ви­тел на дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра включ­ват след­ни­те дей­нос­ти:

● Свик­ва­не на пър­ва­та сре­ща на ор­га­ни­за­ци­он­на­та гру­па, ко­га­то от че­ти­ри до шест ква­ли­фи­ци­ра­ни ду­ши се съг­ла­сят да ста­нат чле­но­ве при чар­ти­ра­не­то на но­вия клуб. Уве­до­мя­ва­не на по­тен­ци­ал­ни­те чле­но­ве, дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра и пре­зи­ден­та на клу­ба спон­сор за да­та­та, ча­са и мяс­то­то на пър­ва­та сре­ща на ор­га­ни­за­ци­он­на­та гру­па. Те­ми­те на сре­ща­та са след­ни­те:

○ Раз­г­леж­да­не на кла­у­зи­те от­нос­но член­с­т­во­то и кла­си­фи­ка­ци­и­те в Стан­дар­т­на­та кон­с­ти­ту­ция на Ро­та­ри клуб съв­мес­т­но с всич­ки, ко­и­то пред­с­тои да бъ­дат чле­но­ве на клу­ба.1 Ак­цен­ти­ра­не вър­ху не­об­хо­ди­мост­та от раз­но­род­на гру­па чле­но­ве при чар­ти­ра­не­то по от­но­ше­ние на биз­нес и про­фе­си­о­нал­ни ин­те­ре­си.

○ Раз­г­леж­да­не на спи­съ­ка с по­тен­ци­ал­ни­те чле­но­ве, ко­и­то мо­же да бъ­дат по­ка­не­ни на след­ва­щи­те сре­щи и на­сър­ча­ва­не на по­тен­ци­ал­ни­те чле­но­ве при чар­ти­ра­не­то да се вклю­чат в спи­съ­ка, ка­то се наб­лег­не на то­ва, че те са ос­но­ва­те­ли­те на своя клуб. Да се обяс­ни, че:

а. Все­ки член ще бъ­де впи­сан в съ­от­вет­на­та кла­си­фи­ка­ция, ко­я­то опис­ва или ос­нов­на­та и офи­ци­ал­на дей­ност на фир­ма­та, ком­па­ни­я­та или ин­с­ти­ту­ци­я­та, в ко­я­то ра­бо­ти или не­го­ви­те ос­нов­ни офи­ци­ал­ни биз­нес или про­фе­си­о­нал­ни дей­нос­ти.

b. На­ли­чи­е­то на чле­но­ве за чар­ти­ра­не­то с раз­лич­ни биз­нес и про­фе­си­о­нал­ни ин­те­ре­си, е важ­но ус­ло­вия. За­то­ва е пре­по­ръ­чи­тел­но от вся­ка кла­си­фи­ка­ци­он­на гру­па да има по един пред­с­та­ви­тел, но клу­бът мо­же да из­пол­з­ва пра­ви­ло­то за де­сет­те про­цен­та, спо­ред ко­е­то не по­ве­че от де­сет про­цен­та от чле­но­ве­те при чар­ти­ра­не­то мо­гат да бъ­дат с ед­нак­ва кла­си­фи­ка­ция, ка­то об­ра­зо­ва­ние, пра­во или ме­ди­ци­на.


● Раз­п­рос­т­ра­ня­ва­не на ек­зем­п­ля­ри от „То­ва е Ро­та­ри” (001) за по­тен­ци­ал­ни­те чле­но­ве. 2

● Оп­ре­де­ля­не на дейс­т­ващ ков­чеж­ник, кой­то да за­поч­не съ­би­ра­не­то на встъ­пи­тел­ни­те так­си и член­с­кия внос от по­тен­ци­ал­ни­те чле­но­ве. 3

● Об­съж­да­не на въп­ро­си­те, свър­за­ни със сед­мич­на­та сбир­ка, клуб­ни­те офи­це­ри, клуб­но­то ръ­ко­вод­с­т­во и ор­га­ни­за­ци­я­та на клуб­ни­те ко­ми­те­ти.

1. Ек­зем­п­ля­ри от Стан­дар­т­на­та кон­с­ти­ту­ция на Ро­та­ри клуб и Пре­по­ръ­чи­тел­но­то ръ­ко­вод­с­т­во за Ро­та­ри клу­бо­ве мо­гат да бъ­дат на­ба­ве­ни от уеб сай­та на РИ www.rotary.org Мо­же да ги на­ме­ри­те и в Про­це­дур­ния на­ръч­ник (035).
2. “То­ва е Ро­та­ри” мо­же да се на­ба­ви по по­ръч­ка чрез имейл: pbos@rotaryintl.org ; факс: (847) 866-3276; тел.: (847) 866-4600; www.rotary.org
3. Клу­бо­ве­те в САЩ, American Samoa, Guam, Northern Marinas, Poerto Rico и U.S. Virgin Islands тряб­ва да имат иден­ти­фи­ка­ци­о­нен но­мер на ра­бо­то­да­те­ля (EIN), из­да­ден от Вът­реш­на­та служ­ба по взе­ма­ни­я­та. В те­зи мес­т­нос­ти РИ кан­ди­дат­с­т­ва за EIN за но­ви клу­бо­ве вед­на­га след ка­то клу­бо­ве­те бъ­дат при­е­ти за член­с­т­во. Ако но­ме­рът бъ­де не­об­хо­дим за от­к­ри­ва­не на бан­ко­ва смет­ка пре­ди при­е­ма­не­то на клу­ба за член­с­т­во в РИ, клу­бът мо­же да по­лу­чи свой соб­с­т­вен EIN, за кой­то тряб­ва да уве­до­ми РИ. На клу­бо­ве­те в те­зи мес­т­нос­ти се из­п­ра­ща ин­фор­ма­ция от­нос­но клуб­ния ста­тут във Вът­реш­на­та служ­ба по взе­ма­ни­я­та (501с4), след ка­то бъ­дат при­е­ти за член­с­т­во в РИ, но е въз­мож­но да бъ­де по­ис­ка­на и пре­ди то­зи мо­мент.
● Ра­зяс­ня­ва­не пла­на на бъ­де­щи­те сре­щи и уточ­ня­ва­не на ре­дов­ни­те сед­мич­ни сбир­ки.

● Ор­га­ни­зи­ра­не и пред­се­да­тел­с­т­ва­не до­пъл­ни­тел­ни сре­щи с по­тен­ци­ал­ни­те чле­но­ве при чар­ти­ра­не­то и клу­ба спон­сор, за да се уточ­нят след­ни­те не­ща:


○ Ден, час и мяс­то на сед­мич­на­та сбир­ка на клу­ба

○ Клуб­на встъ­пи­тел­на так­са и член­с­ки внос

○ При­е­ма­не на Стан­дар­т­на­та кон­с­ти­ту­ция на Ро­та­ри клуб и ком­п­лект ръ­ко­вод­с­т­ва

○ Пред­ва­ри­тел­ни клуб­ни офи­це­ри.

○ Уве­до­мя­ва­не на чле­но­ве­те при чар­ти­ра­не­то от­нос­но пра­ви­ла­та за клуб­но член­с­т­во и кла­си­фи­ка­ци­он­ния прин­цип.
● Оказ­ва­не на съ­дейс­т­вие на ор­га­ни­за­ци­он­на­та гру­па за по­пъл­ва­не­то и из­п­ра­ща­не­то на фор­му­ля­ра за кан­ди­дат­с­т­ва­не за нов клуб и так­са­та за чар­ти­ра­не­то на дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра.

● Пред­се­да­тел­с­т­во на пър­ви­те две сре­щи на пред­ва­ри­тел­ния Ро­та­ри клуб и на пър­ва­та сре­ща на бор­да на но­вия клуб. За под­роб­на ин­фор­ма­ция от­нос­но те­зи сре­щи, виж­те Гла­ва 4 от то­ва ръ­ко­вод­с­т­во – „Но­ви Ро­та­ри клу­бо­ве”.

● Оказ­ва­не на на­со­ки на но­вия клуб, съв­мес­т­но с клу­ба спон­сор през пър­ва­та го­ди­на след връч­ва­не на хар­та­та на клу­ба. След фор­ми­ра­не на пред­ва­ри­тел­ния клуб, оказ­ва­не съ­дейс­т­вие на но­ви­те ро­та­ри­ан­ци чрез пъл­на ин­фор­ма­ция за Ро­та­ри, при­със­т­вие на сед­мич­ни­те сбир­ки и на­сър­ча­ва­не на клу­ба спон­сор, дру­ги клу­бо­ве в дис­т­рик­та и чле­но­ве­те на дис­т­рикт ко­ми­те­та да съ­дейс­т­ват за обу­че­ние на но­ви­те чле­но­ве.

При­ло­же­ние 2:

Дей­нос­ти на клу­ба спон­сор
Ус­пе­хът на но­вия клуб за­ви­си от то­ва да­ли е доб­ре ор­га­ни­зи­ран и как фун­к­ци­о­ни­ра през пър­ви­те ня­кол­ко ме­се­ца. След ка­то но­ви­ят клуб по­лу­чи сво­я­та хар­та, клу­бът спон­сор има ро­ля­та на мен­тор, ка­то да­ва на­път­с­т­вия през пър­ва­та го­ди­на от чар­ти­ра­не­то на клу­ба. До­пъл­ни­тел­ни­те от­го­вор­нос­ти на клу­ба(ове­те) спон­сор(и) мо­же вклю­чат след­но­то:

● Оп­ре­де­ля член на клу­ба, кой­то да бъ­де от­го­во­рен за то­ва кам­ба­на­та и чук­че­то, знач­ки­те, член­с­ки­те кар­ти, Ро­та­ри зна­ме­то и дру­ги ро­та­ри­ан­с­ки ак­се­со­а­ри да при­със­т­ват на вся­ка клуб­на сбир­ка на но­вия клуб.

● Съ­дейс­т­ва за то­ва клуб­ни­ят сек­ре­тар да слу­жи ка­то съ­вет­ник на сек­ре­та­ря на но­вия клуб по вре­ме на пър­ви­те клуб­ни сбир­ки. .

● Съ­дейс­т­ва за то­ва клуб­ни­ят пре­зи­дент да при­със­т­ва на пър­ва­та ре­дов­на сре­ща на бор­да на но­вия клуб за­ед­но със спе­ци­ал­ния пред­с­та­ви­тел.

● На­сър­ча­ва опит­ни чле­но­ве да по­ма­гат на чле­но­ве­те на но­вия клуб, ка­то ги ори­ен­ти­рат по от­но­ше­ние на ин­фор­ма­ция, прак­ти­ки и про­це­ду­ри на РИ.

● Съ­дейс­т­ва на но­вия клуб при пла­ни­ра­не­то на не­го­ви­те прог­ра­ми през пър­ви­те ня­кол­ко ме­се­ца.


Ор­га­ни­зи­ра­не на ко­ми­те­ти
Клу­бът спон­сор и спе­ци­ал­ни­ят пред­с­та­ви­тел на дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра тряб­ва да ра­бо­тят с чар­тър чле­но­ве­те за раз­ра­бот­ва­не­то на ко­ми­тет­на струк­ту­ра, ко­я­то да съ­дейс­т­ва за клуб­ни­те це­ли. Ко­ми­те­ти­те се из­г­раж­дат, за да слу­жат за из­пъл­не­ни­е­то на оп­ре­де­ле­на цел. Част VII (Ко­ми­те­ти) и VIII (За­дъл­же­ния на ко­ми­те­ти­те) от Пре­по­ръ­чи­тел­но­то ръ­ко­вод­с­т­во за Ро­та­ри клу­бо­ве­те очер­та­ват струк­ту­ра­та и за­дъл­же­ни­я­та на ко­ми­те­ти­те. Клуб­ни­те ко­ми­те­ти и от­го­вор­нос­ти са опи­са­ни и в Ко­дек­са на ро­та­ри­ан­с­ка­та прак­ти­ка. Раз­г­ле­дай­те с пре­зи­ден­та ко­ми­тет­на­та струк­ту­ра и об­съ­де­те да­ли тя е съ­об­ра­зе­на с нас­то­я­щи­те и бъ­де­щи­те це­ли на клу­ба.

На­сър­ча­вай­те пред­се­да­те­ли­те на ко­ми­те­ти­те на клу­ба спон­сор да се сре­щат със сво­и­те ко­ле­ги от ко­ми­те­ти­те на но­вия клуб. По­ка­не­те чле­но­ве на ко­ми­те­ти на но­вия клуб да при­със­т­ват на ре­дов­на сре­ща на ко­ми­те­ти­те на клу­ба спон­сор, за да мо­гат да раз­бе­рат по-доб­ре как фун­к­ци­о­ни­ра един опи­тен ко­ми­тет.


Съх­ра­ня­ва­не на пъ­лен ар­хив

Сек­ре­та­ря на клу­ба спон­сор мо­же да съ­дейс­т­ва на сек­ре­та­ря на но­вия клуб за из­г­раж­да­не на сис­те­ма за пос­то­ян­но ар­хи­ви­ра­не, за да се оси­гу­ри пъ­лен ар­хив от на­ча­ло­то на фун­к­ци­о­ни­ра­не на клу­ба. Ин­фор­ма­ци­я­та от­нос­но съз­да­ва­не­то на нов клуб и спи­съ­кът с чар­тър чле­но­ве­те са важ­ни ис­то­ри­чес­ки до­ку­мен­ти. Тряб­ва да се оси­гу­ри но­ви­ят сек­ре­тар да има ек­зем­п­ляр от пра­вил­ни­ка на клу­ба и клуб­на­та кон­с­ти­ту­ция с част II и III пра­вил­но ком­п­лек­то­ва­ни. Те­зи до­ку­мен­ти тряб­ва да бъ­дат съх­ра­ня­ва­ни ка­то пос­то­я­нен клу­бен ар­хив. Съ­дейс­т­вай­те на сек­ре­та­ря да из­г­ра­ди лес­на сис­те­ма за под­дър­жа­не на ар­хив с при­със­т­ве­ни спи­съ­ци и зна­чи­тел­ни съ­би­тия, ко­и­то тряб­ва да са част от ис­то­ри­я­та на клу­ба. Оси­гу­ре­те клу­бът да има ек­зем­п­ляр от Про­це­дур­ния на­ръч­ник (035).


Със­то­я­ни­е­то на член­с­т­во­то се про­ме­ня и тряб­ва вни­ма­тел­но да се во­ди ар­хив и док­лад от­нос­но на­пус­на­ли­те чле­но­ве или чрез биз­нес пор­та­ла в уеб сай­та на РИ или чрез фор­му­ля­ри­те за док­лад­ва­не на но­воп­ри­е­ти­те и на­пус­на­ли­те клу­ба чле­но­ве. Та­зи ин­фор­ма­ция тряб­ва да бъ­де пре­дос­та­ве­на и на дис­т­рик­та. Ли­це от клу­ба спон­сор тряб­ва да съ­дейс­т­ва на сек­ре­та­ря за из­гот­вя­не­то на ме­се­чен от­чет за по­се­ща­е­мост­та на сбир­ки­те и за не­го­во­то из­п­ра­ща­не на дис­т­рикт гу­вер­ньо­ра до пет­на­де­се­то чис­ло на след­ва­щия ме­сец.Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница