Увод 2 I. Кадрова обезпеченостстраница1/5
Дата29.10.2018
Размер0.79 Mb.
  1   2   3   4   5С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД 2
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 4

1. Съдии 4

2. Съдебна администрация 4

3. Предложения за промени в щата 6

4. Квалификация на магистратите и служителите 9

5. Дисциплинарна отговорност. Поощрения и наказания 10


II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 10


 1. Организация на правораздавателната дейност 10

2. Постъпили, разгледани и решени дела 12

3. Наказателни дела. Дела с ООИ 12

Наказателни дела 12

Дела с ООИ 18

4. Въззивни граждански и въззивни търговски дела 22

Граждански дела 22

Търговски дела 25
III. СГРАДЕН ФОНД И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. БЮДЖЕТ 28


 1. Сграден фонд 28

 2. Информационно осигуряване 29

 3. Бюджетна сметка на съда през 2010 г. 31


IV. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ 33


 1. Кадрова обезпеченост 33

 2. Движение на делата в ОС 40

3. Практически проблеми и становища във

връзка с действащата правна уредба. 51


У В О Д

Дейността на Апелативен съд - Пловдив се осъществява в изпълнение на конституционните и законови задължения за защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят.

Пловдивският апелативен съд осъществява своята дейност на територия, включваща 6 административни области в съдебните райони на прилежащите в Апелативния район Окръжни съдилища – Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Той е вторият по големина в страната апелативен съд след Софийски апелативен съд, както по щатна численост на съдии и съдебни служители, така и по обхват и обем на правораздавателната дейност. Тази дейност е обусловена от динамиката и особеностите на географските, демографските и икономически характеристики на отделните административни области в съдебния район. Този район съвпада с административно-териториалните граници на 6 области от централната южна част на страната: Пловдивска, Пазарджишка, Старозагорска, Хасковска, Кърджалийска и Смолянска. В тези области е съсредоточена немалка част от населението и икономиката на страната, което обуславя наличието на значителни по брой и сложност гражданскоправни и търговски спорове.

Същите демографски, географски и икономически особености на съдебния район обуславят и динамиката на наказателните дела. Съсредоточаването на хора и капитали в района, както и наличието на два ключови трансконтинентални пътя, пресичащи територията на съдебния район, съответно наличието на няколко ГКПП, обуславят до голяма степен броя, вида и тежестта на престъпленията в района и оттам - броя и тежестта на наказателните производства, постъпващи и провеждани от съдилищата.

През отчетния период дейността на съда бе съобразена и с предприетите от Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието актуални и неотложните мерки и действия за изпълнение на препоръките в доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка за напредъка на България в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпност и корупцията.

Съдържащите се в отчетния доклад данни относно дейността на съда и на съдиите през отчетната година са извлечени от актуализираните и унифицирани статистически отчети по разглеждането и решаването на делата, както и от годишните статистически отчети и сведения за дейността на Апелативния съд и Окръжните съдилища през последните 3 години и са съобразени с решение по протокол № 1 от 11.01.2010 г. и утвърдените с него указания относно обхват и структура на обобщения годишен Доклад за прилагане на Закона и дейността на съдилищата в Република България.
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
В началото на 2010 г. щатната численост на Апелативен съд – Пловдив е била общо 63 щатни бройки, от които 28 (двадесет и осем) броя за съдии и 35 броя за съдебни служители.
1. Съдии
В началото на 2010 г., както и през предходната 2009 г., съдът е разполагал с 28 щатни бройки за магистрати, разпределени по длъжности, както следва:

- административен ръководител (председател);

- заместници на административния ръководител – 3;

- съдии в Апелативен съд – 24.
Щатна численост Общо

I. Административни ръководители и техните заместници

1. Председател - АС

2. Зам.-председател - АС

II. Магистратски длъжности

3. Съдии - АС • 28

 • 4

 • 1

 • 3

 • 24

 • 24

От общата численост 28 бр. през месеците януари, февруари и март 2010 г. са били заети 26 щатни бройки, от които 1 председател; 3-ма заместник-председатели и 22-ма съдии.

С решение по Протокол № 11/18.03.2010 г. на ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, бе освободен от длъжност съдията Станко Кидиков.

Така от 18.03.2010 г. до 31.12.2010 г. от общата численост 28 щатни бройки, са били заети 25, от които 1 председател; 3-ма заместник-председатели и 21 съдии.

До края на 2010 г., поради липсата на обявени и проведени конкурси от ВСС, в съда останаха незаети 3 щатни бройки за магистрати.

2. Съдебна администрация
В началото на 2010 г. щатната численост на Апелативен съд – Пловдив е включвала 35 броя съдебни служители. Наличните бройки по щат в администрацията на съда са били общо разпределени, както следва:


Съдебна администрация

А. Ръководни длъжности

1. съдебен администратор

2. главен счетоводител

3. административен секретар

Б. Длъжности в админ. на органите на съдебната власт

2. системен администратор

3. ст. специалист-касиер

4. мл. специалист-домакин

5. съдебен секретар-протоколист

6. комп. оператор, изпълняващ деловодни функции

7. съдебен архивар

8. съдебен помощник

Д. Технически длъжности

1. шофьор

2. чистач /прислужник/

3.пазач невъоръжена охрана


35

3

1

11

26

1

11

9

71

6

6

2

3

1
Към 01.01.2010 г. в Апелативен съд – Пловдив е имало общо 33 (тридесет и три) действително заети щатни бройки за съдебни служители, като заеманите от тях длъжности са, както следва:


Длъжност

брой

Съдебен администратор

1 бр.

Главен счетоводител

1 бр.

Административен секретар

1 бр.

Съдебен помощник

4 бр.

Системен администратор

1 бр.

Старши специалист-касиер

1 бр.

Младши специалист-домакин

1 бр.

Съдебен секретар-протоколист

9 бр.

Компютърен оператор с деловодни функции

7 бр.

Съдебен архивар

1 бр.

Шофьор

2 бр.

Невъоръжена охрана

1 бр.

Чистач

3 бр.

Със заповед № ЛС-403/27.12.2010 г. на председателя на АС – Пловдив беше прекратен трудовият договор на съдебния служител Златка Дечева, изпълняваща длъжността „съдебен архивар” в АС – Пловдив, на осн. чл. 328 ал. 1 т. 10 КТ (поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст). Към настоящия момент нуждата от такава длъжност отпада, тъй като в съда няма служба „Съдебен архив”.

Към 31.12.2010 г. щатните бройки за съдебни служители в АС – Пловдив са 35, от които 2 (две) щатни бройки за длъжността „съдебен помощник” и 1 (една) щатна бройка за „съдебен архивар” са останали незаети.
3. Предложения за промени в щата
Динамиката на правораздавателната дейност през последните 3 години показва известна устойчивост в трите основни показателя за движението на делата – постъпили, за разглеждане, свършени, и може да се илюстрира със следната таблица:


година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

2112

2745

2418

2009 г.

1820

2141

1882

2010 г.

1916

2085

1935Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница