Увод 2 I. Кадрова обезпеченостстраница3/5
Дата29.10.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5

Налице е значително подобрение относно срочността при разглеждането на делата и постановяването на съдебните актове, въпреки че натовареността на наказателните съдии за 2010 г. леко се е повишила спрямо предходната 2009 г. От свършените 214 бр. ВНОХД, 201 бр. са свършени в тримесечен срок, което съставлява 94 % от свършените въззивни наказателни дела от общ характер. Съответно, разгледаните и приключили 440 бр. ВЧНД съставляват 98,5 % от общо подлежащите на разглеждане през годината 444 бр. ВЧНД. Това сочи на добра ефективност на правораздаването във въззивната инстанция. Изолирани са случаите на забавяне изготвянето на мотивите на съдебните актове, отнасящи се за дела с фактическа и правна сложност и голям брой подсъдими лица.

Пловдивският апелативен съд се е произнесъл по 214 бр. ВНОХД, като е потвърдил присъдата по 94 бр. от тях. Съдът е изменил присъдата по 79 бр. дела, като от тях: по 4 бр. е приложил условно осъждане, по 3 бр. е отменил условното осъждане, по 24 бр. е намалил наказанието, по 5 бр. е увеличил наказанието и по 43 бр. е постановил други изменения по присъдата.

Пловдивският апелативен съд е отменил присъдата и е върнал делата за ново разглеждане по 23 бр. ВНОХД, от които 7 бр. на съответната окръжната прокуратура и 16 бр. дела на съответния първоинстанционен окръжен съд. По 16 бр. дела е постановил нова присъда, като е осъдил оправдан подсъдим по 12 бр. дела и е оправдал осъден подсъдим по 4 бр. дела.

През 2010 г. Пловдивският апелативен съд е потвърдил 2 бр. постановени от Окръжните съдилища оправдателни присъди. По ВНОХД № 541/2009 г. с обвинение по чл. 115 НК и по ВНОХД № 357/2010 г. с обвинение по чл. 123 НК.

През 2010 г. съдът е отменил съдебни актове по 17 бр. дела, по които е постановил нови присъди. По 4 бр. ВНОХД е отменена осъдителната и е постановена нова оправдателна присъда. По тези дела са били внесени обвинения по чл. 255 НК, чл. 242 НК и чл. 311 НК. По 12 бр. ВНОХД е била отменена оправдателната и е постановена нова, осъдителна присъда за престъпления по чл. 214 НК, чл. 116 НК, чл. 343 НК, чл. 313НК, чл. 212 НК, чл. 142а НК, чл. 242 НК, чл. 115 НК и чл. 220 НК.

По ВНОХД № 159/2010г., след постъпил протест, Пловдивският апелативен съд е постановил нова присъда, като е преквалифицирал деянието и е наложил по-тежко наказание.

Най-важният статистически показател за качеството на работата на съдиите от окръжните съдилища са броят и процентът на отменените изцяло присъди, при които Пловдивският апелативен съд е върнал делото за ново разглеждане или е постановил нова присъда. Преобладаващо тези дела са по обвинения по чл. 255 НК, чл. 116 НК, чл. 282 НК и чл. 214 НК, по които в обвинителния акт са преписвани буквално членове и алинеи от нормативни актове, без ясно да е посочено конкретното изпълнително деяние и причинната връзка с твърдения престъпен резултат, а по делата за данъчните престъпления буквално са преписвани ревизионните актове, които ангажират административната, но не и наказателна отговорност.

Основанията, посочени от съдиите от наказателното отделение за отмяна на присъдите по ВНОХД и връщането им, са били свързани предимно с недостатъци на обвинителния акт, с допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на досъдебната и в съдебната фаза на процеса, довели до нарушаване на правото на защита на подсъдимите, нарушено право на защита на другите страни в наказателния процес и /или практическа липса на мотиви.

Отменените изцяло присъди на окръжните съдилища от Апелативен район – Пловдив изглеждат в табличен вид по следния начин:

Окръжен съд


Разгледани през 2010 г. дела /бр./


Изцяло отменени присъди /бр./Процентно съотношение

Пазарджишки ОС

42

13

30,95%

Смолянски ОС

13

4

30,77%

Старозагорски ОС

37

9

24,32%

Пловдивски ОС

100

12

12%

Хасковски ОС

39

2

5,12%

Кърджалийски ОС

5

0

0%


Забележка: Кърджалийският окръжен съд има 1 бр. отменена отчасти присъда, с връщане за ново разглеждане. Няма изцяло отменена присъда.
Пред ВКС за отчетния период 2010 г. са били обжалвани и протестирани съдебни актове по 142 бр. ВНОХД.

Върнатите от ВКС дела през 2010 г. са 135 бр., като в това число влизат и постановени съдебни актове на ПАС и от предходни години. От тях по 104 дела е потвърдено решението на ПАС, 16 бр. са отменени и върнати за ново разглеждане от друг състав на ПАС, 2 бр. са отменени и върнати на първоинстанционния съд, по 12 бр. дела е изменен съдебният акт в наказателната част и по 1 бр. дело е изменен съдебният акт в гражданската част.


3. 2. Относно делата с особен обществен интерес:
През 2010 г. в Пловдивския апелативен съд са водени на отчет 11 дела с особен обществен интерес.

1./ ВНОХД № 18/2010 г. е образувано след отмяна на въззивен съдебен акт с осъдителна присъда по чл. 212 ал. 5 във вр. с ал. 3 вр. ал. 1 НК. Подсъдимият е признат за виновен за престъпление по чл. 254, ал. 3 НК /отм./, идентичен с чл. 248а, ал. 2 от действащия НК, във вр. с чл. 2 ал. 2 от НК. На основание чл. 78 А от НК подсъдимият е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 750 лева, като е признат за невинен и е оправдан по първоначално повдигнатите му обвинения по чл. 212, ал. 5, вр. с ал. З, вр. с ал. 1 НК и по чл. 212, ал. 5 вр. с ал. 1 от НК. Присъдата е влязла в сила.
2./ ВНОХД № 78/2010 г. е образувано след отмяна на оправдателна присъда на въззивния съд по чл. 225в ал. 1 НК от ВКС по протест на прокурора. По делото ПАС е постановил решение, като е преквалифицирал деянието, извършено от подсъдимия, от престъпление по чл. 225в ал. 1 НК в престъпление по чл. 225б ал. 1 НК, признал го е за невинен и го е оправдавал за извършено престъпление по чл. 225в ал. 1 НК и на основание чл. 78А от НК го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложил административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. Решението е влязло в сила.
3./ ВНОХД № 100/2010 г. е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Пазарджик. С решение Пловдивският апелативен съд е потвърдил първоинстанционния съдебен акт, с който подсъдимата е призната е за виновна за извършено деяние по чл. 248а ал. 2 вр. с ал. 1 НК и на основание чл. 78А ал. 1 от НК е освободена от наказателна отговорност с наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2 000 лв. Решението е влязло в сила.
4./ ВНОХД № 114/2010 г. е образувано по жалба срещу осъдителен съдебен акт. Подсъдимите са двама и са признати за виновни в това да са извършили престъпления по чл. 302 т. 1 б. Б вр. чл. 301 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК за единия и по чл. 301 ал. 3 пр. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1от НК - за другия, както и по чл. 288 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл.18 ал.1 от НК и за двамата подсъдими. Наложени са им следните общи най-тежки наказания: 4 години и 6 месеца лишаване от свобода и 3 години лишаване от свобода и двете с реално изтърпяване; глоби и конфискация, както и лишаване от права. С Решение ПАС е потвърдил присъдата на ОС – Пловдив. По жалба на подсъдимите въззивният акт е обжалван пред ВКС и решението на ПАС е изменено в наказателно-осъдителната част. Подсъдимите са признати за невинни и оправдани в това да са извършили престъпленията по чл. 302 т. 1 б. Б вр. чл. 301 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, съответно за единия подсъдим и по чл. 301 ал. 3 пр. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК за другия подсъдим, при условията на чл. 26 ал. 1 НК. Намален е размерът на наложените наказания на единия от подсъдимите, както следва: от 4 години и 6 месеца на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода; лишаване от права за срок от 6 години /от постановени 7 години и 6 месеца/ и отменява наложеното спрямо същия подсъдим наказание – конфискация. Присъдата е влязла в сила.

5./ ВНОХД № 224/2010 г. е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Пазарджик против осъдителна присъда по чл. 248а ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 НК. С Решение ПАС е изменил първоинстанционната присъда като на основание чл. 78а, ал. 1 НК е освободил подсъдимия от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание ГЛОБА в размер на 2 000 лева. Решението е влязло в сила.

6./ ВНОХД № 303/2010 г. е образувано по жалба на подсъдим срещу осъдителна присъда по чл. 253 ал. 4 вр. с ал. 1 НК. С Решение ПАС е отменил първоинстанционната присъда и е върнал делото на съответната Окръжна прокуратура за допуснати съществени процесуални нарушения на досъдебното производство.

7./ ВНОХД № 305/2010 г. е образувано по жалба срещу осъдителна присъда по чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. с ал. 1 НК, във вр. с чл. 213а ал. 3 т. 5 НК. С Решение ПАС е отменил първоинстанционната присъда и е върнал делото на съответната Окръжна прокуратура за допуснати съществени процесуални нарушения на досъдебното производство.
8./ ВНОХД № 386/2010 г. е образувано по жалба на подсъдимите против осъдителна присъда за престъпления по чл. 321 НК и чл. 354а ал. 2 НК. С Решение ПАС е изменил присъдата, като е намалил размера на наложените наказания на някои от подсъдимите, с приложението на чл. 58а НК /редакция ДВ бр. 27 от 2009 г/. Решението е обжалвано пред ВКС. ВКС е изменил Решението на ПАС, като е намалил сроковете на наказанията, наложени на няколко от подсъдимите за престъплението по чл. 321 НК. Присъдата е влязла в сила.

9./ ВНОХД № 395/2010 г. е образувано по жалба на осъденото лице срещу осъдителна присъда по чл. 329 ал. 1 НК и по чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 НК. В ПАС делото е обявено за решаване.

10./ ВНОХД № 400/2010 г. е образувано по жалба на подсъдим за извършено престъпление по чл. 116 ал. 2 вр. ал. 1, т. 4, 6, 11 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 НК и осъден на 19 години лишаване от свобода. ПАС е постановил решение, с което е потвърдил първоинстанционната присъда. Същото е обжалвано пред ВКС. Присъдата не е влязла в сила.
11./ ВНОХД № 401/2010 г. е образувано по жалба срещу присъда, с която подсъдимият е осъден на основание чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2 и т. 7 във вр. с чл. 26 ал. 1 НК и чл. 58а /редакция ДВ бр. 27/2009 г./ във вр. с чл. 2 ал. 2 НК на две години лишаване от свобода, с реално изтърпяване на наказанието. Присъдата е потвърдена от ПАС. Решението на ПАС е обжалвано пред ВКС. Присъдата не е влязла в сила.
В Апелативен съд – Пловдив и през 2010 г. продължава наложената със Заповед 346/28.10.2008 г. на председателя на ПАС практика по изпълнение на решението /протокол № 39/08.10.2008 г./ на ВСС за приемане на мерки по организация на работата по дела с особен обществен интерес. Служител от наказателно отделение ежемесечно изготвя справки и отчети за движението на този вид дела, същите се докладват на зам.-председателя на Наказателното отделение и се изпращат до Инспектората на ВСС. Съдиите, разглеждащи наказателни дела, изпълняват задълженията си да насрочват дела с особен обществен интерес в кратки срокове, включително и в съдебната ваканция. Тези дела в деловодната програма на съда се завеждат с този признак.

Във връзка с решение на ВСС от м. април 2010 г., за създаване на по-добра организация по наблюдение и контрол на делата с ООИ, председателят на АС – Пловдив, с писмо с изх. № 1736/26.05.2010 г., адресирано до председателите на окръжните съдилища от Пловдивския апелативен район, изисква ежемесечни справки за движението на тези дела и причините за тяхното отлагане, ако има такива. Указано е, че при възникване на евентуални затруднения за срочното приключване на този род дела, може да се потърси съдействие от Апелативния съд.

Основните проблеми, свързани с движението и приключването на производството по наказателните дела в Апелативния съд, са идентични с тези на другите съдилища в страната. Доколкото е налице забавяне на движението по някои от тези дела, основни фактори за това забавяне се свеждат до две основни групи:
1. Произтичащи от процесуалното поведение на участниците в процеса: неявяване на подсъдими, на защитници, на вещи лица, свързано със заболяване, с нередовно призоваване или с други ангажименти.
2. Произтичащи от необходимостта за събиране на нови доказателства, както по искане на страните, така и служебно от съда. Тази необходимост най-често следва от допуснати пропуски в досъдебното и/или в първоинстанционното производството по събирането на доказателства и назначаването на експертизи.

Допусканите в досъдебното и/или в първоинстанционното производството пропуски по събирането на доказателства и назначаването на експертизи, генерират още един проблем във въззивното производство, което в крайна сметка рефлектира и върху бюджета на съда. Това е проблемът с финансовото обезпечаване на експертизите. През отчетния период, по данни на счетоводството, разходите за експертизи по наказателни дела, разгледани от ПАС, възлизат на 33 401 лв. и са отразени по параграфите на ЕБК като Текуща издръжка. Същите разходи през 2009 г. са били 32 212 лв. Този разход, както и изплатените суми за командировъчни разходи на вещите лица - 4 153 лв., представляват 18,52% от общите разходи за текуща издръжка. Така, за предходната 2010 г. почти 1/5 от средствата за текущата издръжка за съда са били изразходвани за възнаграждения и командировъчни разходи на вещите лица по наказателните дела.

Явно е, че на фона на отпуснатия бюджет за издръжката на съда това е доста значителна сума, което налага предприемането на мерки размерът на тези разходи да бъде намален. Разбира се това не означава, че не следва да се назначават необходимите за решаването на делото експертизи и разпити на свидетели. По-скоро трябва да се търсят ресурси за ограничаването на тези разходи, чрез по-добрата организация на съдопроизводството (както в досъдебното, така и в първоинстанционното), както и чрез завишен контрол върху отчетите, представяни от експертите по всяко конкретно дело. Така спестените разходи ще могат да се пренасочат към осигуряването на други дейност (напр. към осигуряване на повече средства за повишаване квалификацията на магистратите и служителите, за закупуване на специализирана литература и пр.).
4. Въззивни граждански и търговски дела
През отчетната 2010 г. в Пловдивския апелативен съд за постъпили за разглеждане общо 1278 въззивни граждански, въззивни търговски и въззивни частни граждански дела.

Динамиката на правораздаването по въззивни граждански и търговски дела в сравнение с предходните години е, както следва:
Година

Постъпили въззивни граждански и въззивни търговски дела

Постъпили частни граждански и частни

търговски дела

2007 год.

963

461

2008 год.

713

587

2009 год.

610

632

2010 год.

595

683


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница