Увод 2 I. Кадрова обезпеченостстраница5/5
Дата29.10.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5Окръжен съд – Пловдив
Към 01.01.2010 г. в Окръжен съд - Пловдив е имало 1176 висящи дела. Общият брой на постъпилите дела от всякакъв вид през годината е 8325. Постъпленията в съда през 2008 г. са били в размер на 7291 дела, а през 2009 г. – 8327. От постъпилите 8325 дела, 3474 са били наказателни, а 4851 – граждански и търговски.

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2010 г. са в общ размер на 9501. Този брой е сбор от постъпленията и заварените производства. За разглеждане през 2008 г. е имало 9235 дела, а през 2009 г. – 9953 дела. От всички 9501 дела, наказателни са 3607, а граждански – 5894.

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд Пловдив са свършили общо 8340 дела. Данните за свършените дела в сравнителен план са следните: 2008 г. – 7496, 2009 г. – 8777 дела. Приключените производства през отчетния период се разпределят по предмет така: наказателни – 3475 и граждански – 4865.

От всички свършени дела /8340/, 87% приключват в срок до 3 месеца от образуването им, при 79% за 2009 г. По групи дела, този показател е, както следва:

- наказателни дела – 96% /3350 от 3475/, при същия процент за 2009 г., от тях НОХД – 83% и ВНОХД – 81%;

- граждански и търговски дела – 81% /3936 от 4865/, при 66% за 2009 г., от тях граждански първа инстанция – 54%, търговски – 73% и ВГрД – 74%.

Към 31.12.2010 г. несвършени са останали 1161 дела от всякакъв вид.

При тези данни, натовареността на съдия за месец в Окръжния съд /по щат – при 58 щата/, за 2010 г. е:

- постъпления /8325/: 11,96 дела;

- за разглеждане /9501/: 13,65 дела;

- свършени /8340/: 11,98 дела.

Действителната натовареност по втория показател е в размер на 18,20 дела /при 18,64 за 2009 г./, а по третия /свършени/ - 15,98 дела /при 16,44 за 2009 г./. За 2008 г., тези цифри са били съответно 15,51 и 12,70 дела. Динамиката на средната натовареност за периода 2007 г. - 2009 г. и за отчетната година може да бъде илюстрирана по следния начин:година

постъпили

за разглеждане

свършени

2007 г.

18,00

22,33

20,13

2008 г.

9,71

12,41 /15,51/

10,00 /12,70/

2009 г.

11,96

14,30 /18,64/

12,61 /16,44/

2010 г.

11,96

13,65 /18,20/

11,98 /15,98/

/в скоби – действителна натовареност/

При тези данни, могат да се направят следните изводи:

- Постъпленията и натоварването през 2010 г. са близки до тези от предходния отчетен период т. е. налице е тенденция за стабилизиране на показателите и нормални обеми работа;

- Повишава се бързината на правораздаване – докато през 2009 г. 79% от всички дела са приключили в срок до 3 месеца, през отчетната година те са вече 87%;

- Съдът запазва второ място в страната /след Софийски градски съд/ по натовареност.

Административни дела.

Тези дела са предмет на разглеждане само с оглед довършването на висящите към 01.03.2007 г. производства, съобразно пар. 4 ПЗРАПК. И през 2010 г., при водената месечна отчетност в съда, тяхното движение е било постоянно наблюдавано, с цел предприемане на мерки за по-бързото им приключване. Остатъчния брой дела се разглежда от един граждански въззивен състав, ведно с другите възложени му дела в това отделение. В резултат на положените усилия през цялата 2008 г. са били свършени общо 389 такива производства, а през 2009 г. – 65. През отчетната година са свършени 24 административни дела и така висящите към 31.12.2010 г. са само 6.


Окръжен съд – Пазарджик

Към 01.01.2010 г. в Окръжен съд - Пазарджик е имало 204 висящи дела. Общият брой на постъпилите дела от всякакъв вид през годината е 2078. Постъпленията в съда през 2008 г. са били в размер на 2135 дела, а през 2009 г. – 2166. От постъпилите 2078 дела, 859 са били наказателни, а 1219 – граждански и търговски.

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2010 г. са в общ размер на 2282. Този брой е сбор от постъпленията и заварените производства. За разглеждане през 2008 г. е имало 2437 дела, а през 2009 г. – 2394 дела. От всички 2282 дела, наказателни са 885, а граждански – 1397.

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд Пазарджик са свършили общо 2058 дела. Данните за свършените дела в сравнителен план са следните: 2008 г. – 2209, 2009 г. – 2190 дела. Приключените производства през отчетния период се разпределят по предмет така: наказателни – 850 и граждански – 1208.

От всички свършени дела /2058/, 91% приключват в срок до 3 месеца от образуването им, при 90% за 2009 г. По групи дела, този показател е, както следва:

- наказателни дела – 97% /821 от 850/ за 2010 г., при 96% /884 от 920/ за 2009 г., от тях НОХД – 86% и ВНОХД – 95% за 2010 г.;

- граждански и търговски дела – 86% /1043 от 1208/ за 2010 г., при 85% за 2009 г., от тях граждански първа инстанция – 78%, търговски – 74% и ВГрД – 85% за 2010 г.

Към 31.12.2010 г. несвършени са останали 224 дела от всякакъв вид.

При тези данни, натовареността на съдия за месец в Окръжния съд /по щат – при 22 щата/, за 2010 г. е:

- постъпления /2078/: 7,87 дела;

- за разглеждане /2282/: 8,64 дела;

- свършени /2058/: 7,80 дела.

Действителната натовареност по втория показател е в размер на 9,92 дела /при 11,74 за 2009 г./, а по третия /свършени/ - 8,95 дела /при 10,74 за 2009 г./. За 2008 г., тези цифри са били съответно 17,04 и 15,45 дела. Динамиката на средната натовареност за периода 2008 г. - 2010 г. вкл. може да бъде илюстрирана по следния начин:

година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

8,09

9,23 /17,04/

8,37 /15,45/

2009 г.

8,20

9,07 /11,74 /

8,30 /10,74/

2010 г.

7,87

8,64 /9,92 /

7,80 /8,95/

/в скоби – действителна натовареност/

При тези данни, могат да се направят следните изводи:

- Постъпленията и натоварването през 2010 г. са близки до тези от предходния отчетен период (с леко снижаване), т. е. налице е тенденция за стабилизиране на показателите и нормални обеми работа;

- Относително стабилна е и бързината на правораздаване –през 2009 г. 90% от всички дела са приключили в срок до 3 месеца, през отчетната година те са вече 91%;Административни дела.

През отчетната година в Пазарджишкия окръжен съд все още е имало за разглеждане 4 административни дела, при 17 за 2009 г. и 27 за 2008 г. Свършени са и 4-те дела, от които 1 в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са свършени 2, прекратени са 2. Несвършени дела няма. През 2010 г. са обжалвани 10 административни дела, при 8 за 2009 г. и 19 за 2008 г. Резултатите от ревизираните съдебни актове, включващи и върнати дела и от предходни години, по определения и разпореждания, са както следва: 2 решения са потвърдени, 4 отменени изцяло.


Окръжен съд – Кърджали

Към 01.01.2010 г. в Окръжен съд - Кърджали е имало 69 висящи дела. Общият брой на постъпилите дела от всякакъв вид през годината е 794. Постъпленията в съда през 2008 г. са били в размер на 622 дела, а през 2009 г. – 662. От постъпилите през 2010 г. 794 дела, 303 са били наказателни, а 491– граждански и търговски.

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2010 г. са в общ размер на 863. Този брой е сбор от постъпленията и заварените производства. За разглеждане през 2008 г. е имало 727 дела, а през 2009 г. – 721 дела. От всички 863 дела през отчетната 2010 г., наказателни са 313, а граждански – 550.

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд Кърджали са свършили общо 745 дела. Данните за свършените дела в сравнителен план са следните: 2008 г. – 668, 2009 г. – 652 дела. Приключените производства през отчетния период се разпределят по предмет така: наказателни – 300 и граждански – 445.

От всички свършени дела /745/, 94% приключват в срок до 3 месеца от образуването им, при 91% за 2009 г. По групи дела, този показател е както следва:

- наказателни дела – 97% /292 от 300/ за 2010 г., при 98% /244 от 249/ за 2009 г., от тях НОХД – 91% и ВНОХД – 91% за 2010 г.;

- граждански и търговски дела – 93% /412 от 445/ за 2010 г., при 87% за 2009 г., от тях граждански първа инстанция – 84%, търговски – 77% и ВГрД – 95% за 2010 г.

Към 31.12.2010 г. несвършени са останали 118 дела от всякакъв вид.

При тези данни, натовареността на съдия за месец в Окръжния съд /по щат – при 11 щата/, за 2010 г. е:

- постъпления /794/: 6,01 дела;

- за разглеждане /863/: 6,54 дела;

- свършени /745/: 5,64 дела.

Действителната натовареност по втория показател е в размер на 6,54 дела /при 5,74 за 2009 г./, а по третия /свършени/ - 5,64 дела /при 5,19 за 2009 г./ Динамиката на средната натовареност за периода 2008 г. - 2010 г. вкл. може да бъде илюстрирана по следния начин:

година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

5,18

6,06

5,57

2009 г.

5,02

5,46 /5,74/

4,94 /5,19/

2010 г.

6,01

6,54 /6,54/

5,64 /5,64/

/в скоби – действителна натовареност/

При тези данни, могат да се направят следните изводи:

- Постъпленията и натоварването по отношение на делата за разглеждане през 2010 г. са по-високи тези от предходния отчетен период;

- Повишава се бързината на правораздаване – докато през 2009 г. 91% от всички дела са приключили в срок до 3 месеца, през отчетната година те са вече 94%;

- Увеличен е броя на свършените дела съответно – натоварването на един съдия спрямо тези дела,

- Увеличения е броя на висящите дела в края на ответния период спрямо началото.Административни дела.

През отчетната година в Кърджалийския окръжен съд все още е имало за разглеждане 1 административно дело, при 4 за 2009 г. и 9 за 2008 г. В началото на отчетната година е останало 1 висящо адм. дело, което е останало висящо и към края на отчетния период.


Окръжен съд – Хасково

Към 01.01.2010 г. в Окръжен съд - Хасково е имало 232 висящи дела. Общият брой на постъпилите дела от всякакъв вид през годината е 1787. Постъпленията в съда през 2008 г. са били в размер на 1691 дела, а през 2009 г. – 1763. От постъпилите през 2010 г. 1787 дела, 795 са били наказателни, а 992 – граждански и търговски.

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2010 г. са в общ размер на 2019. Този брой е сбор от постъпленията и заварените производства. За разглеждане през 2008 г. е имало 2104 дела, а през 2009 г. – 2054 дела. От всички 2019 дела през отчетната 2010 г., наказателни са 861, а граждански – 1158.

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд Хасково са свършили общо 1768 дела. Данните за свършените дела в сравнителен план са следните: 2008 г. – 1815, 2009 г. – 1822 дела. Приключените производства през отчетния период се разпределят по предмет така: наказателни – 792 и граждански – 976.

От всички свършени дела /1768/, 86% приключват в срок до 3 месеца от образуването им, при 89% за 2009 г. По групи дела, този показател е както следва:

- наказателни дела – 89% /704 от 792/ за 2010 г., при 92% /704 от 767/ за 2009 г., от тях НОХД – 76% и ВНОХД – 74% за 2010 г.;

- граждански и търговски дела – 84% /821 от 976/ за 2010 г., при 87% за 2009 г., от тях граждански първа инстанция – 72%, търговски – 83% и ВГрД – 76% за 2010 г.

Към 31.12.2010 г. несвършени са останали 251 дела от всякакъв вид.

При тези данни, натовареността на съдия за месец в Окръжния съд /по щат – при 22 щата/, за 2010 г. е:

- постъпления /1787/: 6,77 дела;

- за разглеждане /2019/: 7,65 дела;

- свършени /1768/: 6,70 дела.

Действителната натовареност по втория показател е в размер на 8,74 дела /при 8,25 за 2009 г./, а по третия /свършени/ - 7,65 дела /при 7,32 за 2009 г./ Динамиката на средната натовареност за периода 2008 г. - 2010 г. вкл. може да бъде илюстрирана по следния начин:

година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

7,50

8,35 /8,59/

7,20 /7,41/

2009 г.

6,67

7,78 /8,25/

6,90 /7,32/

2010 г.

6,76

7,65 /8,74/

6,70 /7,65/

/в скоби – действителна натовареност/

При тези данни, могат да се направят следните изводи:

- Постъпленията и натоварването през 2010 г. са близки до тези от предходния отчетен период (с леко снижаване), т. е. налице е тенденция за стабилизиране на показателите и нормални обеми работа;

- Налице е слабо снижаване бързината на правораздаване – докато през 2009 г. 89% от всички дела са приключили в срок до 3 месеца, през отчетната година те са 86%;

- Слабо е увеличен е броят на несвършените дела в края на отчетния период в сравнение с тези в началото на периода.

Административни дела.

През отчетната година в Хасковския окръжен съд все още е имало за разглеждане 7 административни дела, при 12 за 2009 г. и 40 за 2008 г. Свършени са 4 дела, от които 2 в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са свършени 4. Несвършени дела – 3 бр. През 2010 г. са обжалвани 4 административни дела, при 8 за 2009 г. и 39 за 2008 г.


Окръжен съд – Стара Загора

Към 01.01.2010 г. в Окръжен съд – Ст. Загора е имало 536 висящи дела. Общият брой на постъпилите дела от всякакъв вид през годината е 2662. Постъпленията в съда през 2008 г. са били в размер на 3065 дела, а през 2009 г. – 2723. От постъпилите 2662 дела, 1107 са били наказателни, а 1555 – граждански и търговски.

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2010 г. са в общ размер на 3198. Този брой е сбор от постъпленията и заварените производства. За разглеждане през 2008 г. е имало 3503 дела, а през 2009 г. – 3152 дела. От всички 3198 дела, наказателни са 1201, а граждански – 1997.

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд Ст. Загора са свършили общо 2640 дела. Данните за свършените дела в сравнителен план са следните: 2008 г. – 3074, 2009 г. – 2616 дела. Приключените производства през отчетния период се разпределят по предмет така: наказателни – 1104 и граждански – 1536.

От всички свършени дела през 2010 г. /2640/, 84% приключват в срок до 3 месеца от образуването им, при 84% за 2009 г. По групи дела, този показател е, както следва:

- наказателни дела – 90% /996 от 1104/ за 2010 г., при 91% /957 от 1049/ за 2009 г., от тях НОХД – 72% и ВНОХД – 60% за 2010 г.;

- граждански и търговски дела – 79% /1221 от 1536/ за 2010 г., при 79% за 2009 г., от тях граждански първа инстанция – 61%, търговски – 71% и ВГрД – 87% за 2010 г.

Към 31.12.2010 г. несвършени са останали 558 дела от всякакъв вид.

При тези данни, натовареността на съдия за месец в Окръжния съд /по щат – при 24 щата/, за 2010 г. е:

- постъпления /2662/: 9,24 дела;

- за разглеждане /3198/: 11,10 дела;

- свършени /2640/: 9,17 дела.

Действителната натовареност по втория показател е в размер на 11,59 дела /при 13,02 за 2009 г./, а по третия /свършени/ - 9,57 дела /при 10,81 за 2009 г./. За 2008 г., тези цифри са били съответно 13,96 и 12,25 дела. Динамиката на средната натовареност за периода 2008 г. - 2010 г. вкл. може да бъде илюстрирана по следния начин:

година

Постъпили

за разглеждане

Свършени

2008 г.

10,64

12,16 /13,96/

10,67 /12,25/

2009 г.

9,45

10,94 /13,02/

9,08 /10,81/

2010 г.

9,24

11,10 /11,59/

9,17 /9,57/

/в скоби – действителна натовареност/

При тези данни, могат да се направят следните изводи:

- Постъпленията и натоварването през 2010 г. са близки до тези от предходния отчетен период. Въпреки лекото снижаване на тези показатели и тук е налице тенденция за стабилизиране на показателите и нормални обеми работа;

- Запазена е бързината на правораздаване – тя е същата както през 2009 г. - 84% от всички дела са приключили в срок до 3 месеца и през двете години.Административни дела.

През отчетната година в Старозагорския окръжен съд все още е имало за разглеждане 3 административни дела, при 2 за 2009 г. и 10 за 2008 г. Свършени са и 2 дела. Със съдебен акт по същество са свършени 2. Несвършени дела - 1. През 2010 г. са обжалвани 2 административни дела, при 1 за 2009 г. и 4 за 2008 г. В края на периода остава 1 висящо адм. дело.


Окръжен съд – Смолян

Към 01.01.2010 г. в Окръжен съд - Смолян е имало 154 висящи дела. Общият брой на постъпилите дела от всякакъв вид през годината е 1096. Постъпленията в съда през 2008 г. са били в размер на 1225 дела, а през 2009 г. – 1036. От постъпилите 1096 дела, 277 са били наказателни, а 819 – граждански и търговски.

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2010 г. са в общ размер на 1250. Този брой е сбор от постъпленията и заварените производства. За разглеждане през 2008 г. е имало 1479 дела, а през 2009 г. – 1173 дела. От всички 1250 дела, наказателни са 303, а граждански – 947.

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд – Смолян са свършили общо 1101 дела. Данните за свършените дела в сравнителен план са следните: 2008 г. – 1342, 2009 г. – 1019 дела. Приключените производства през отчетния период се разпределят по предмет така: наказателни – 279 и граждански – 822.

От всички свършени дела /1101/, 86% приключват в срок до 3 месеца от образуването им, при 87% за 2009 г. По групи дела, този показател е, както следва:

- наказателни дела – 96% /268 от 279/ за 2010 г., при 97% /231 от 238/ за 2009 г., от тях НОХД – 85% и ВНОХД – 92% за 2010 г.;

- граждански и търговски дела – 82% /674 от 822/ за 2010 г., при 83% за 2009 г., от тях граждански първа инстанция – 56%, търговски – 44% и ВГрД – 79% за 2010 г.

Към 31.12.2010 г. несвършени са останали 149 дела от всякакъв вид.

При тези данни, натовареността на съдия за месец в Окръжния съд /по щат – при 15 щата/, за 2010 г. е:

- постъпления /1096/: 6,08 дела;

- за разглеждане /1250/: 6,94 дела;

- свършени /1101/: 6,12 дела.

Действителната натовареност по втория показател е в размер на 8,56 дела /при 7,23 за 2009 г./, а по третия /свършени/ - 7,54 дела /при 6,28 за 2009 г./. За 2008 г., тези цифри са били съответно 8,80 и 7,99 дела. Динамиката на средната натовареност за периода 2008 г. - 2010 г. вкл. може да бъде илюстрирана по следния начин:

Година

постъпили

за разглеждане

Свършени

2008 г.

7,29

8,80

7,99

2009 г.

5,75

6,52 /7,23/

5,66 /6,28/

2010 г.

7,87

6,94 /8,56 /

6,12 /7,54/

/в скоби – действителна натовареност/

При тези данни, могат да се направят следните изводи:

- Постъпленията и натоварването през 2010 г. са близки до тези от предходния отчетен период (с леко увеличение), т. е. налице е тенденция за стабилизиране на показателите и нормални обеми работа;

- Намалява бързината на правораздаване – докато през 2009 г. 87% от всички дела са приключили в срок до 3 месеца, през отчетната година те са 86%;

- Намалява броят на несвършените дела в края на отчетния период спрямо тези в началото.

Административни дела.

През отчетната година в Смолянския окръжен съд е имало за разглеждане 6 административни дела, при 12 за 2009 г. и 18 за 2008 г. Свършени са и 6-те дела, от които 3 в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са свършени 3, прекратени са 3. Несвършени дела няма. През 2010 г. няма обжалвани административни дела.

В обобщение се налага изводът, че в 2 от окръжните съдилища – Смолян и Кърджали е налице слабо увеличение на постъпленията спрямо предходната 2009 г., а в останалите съдилища продължава тенденцията постъпленията и натоварването през 2010 г. да запазят стойности близки до тези от предходния отчетен период за стабилизиране на показателите и нормални обеми работа. Съответно – във всеки от окръжни съдилища средномесечната натовареност на съдиите бележи лек спад спрямо предходната година, което е предпоставка за по-нормална и спокойна работа.

Разбира се следва да се отчете различната степен на натовареност в отделните съдилища от апелативния район, което налага на първо време провеждането на конкурси и назначаване на магистрати на свободните щатни бройки в съдилищата, в които все още има такива. Освен това, в изпълнение изискванията на чл. 30, ал. 1 т. 9 от ЗСВ е наложително, след анализ степента на натовареност на съдилищата, на базата на показателите за натовареността на всеки съд, ВСС да приеме решение за утвърждаване необходимия брой съдии за всеки съд, така щото натовареността там, поне по отношение брой дела, да бъде изравнена. Това решение следва да включва и последващо съкращаване на незаетите бройки в ненатоварените съдилища и пренасочване на свободните щатове за магистрати към най-натоварените звена.3. Практически проблеми и становища във връзка с действащата правна уредба.
В отчетните доклади на Окръжните съдилища се съдържат констатации относно съществуващи проблеми, основно свързани с приложението на процесуалните закони НПК и ГПК, с материалната и кадрова осигуреност, с организацията на работа и взаимодействието с други институции, както и предложения за промени в законодателството и практиката, чрез които биха могли да се преодолеят тези затруднения.

Най-сериозните и практически най-трайни проблеми на съдилищата и през изминалата 2010 г. са свързани с кадровата и финансова обезпеченост на дейността им.

Макар този проблем да е по-осезаем в по-големите съдилища, където натовареността е сравнително висока (Пловдивските окръжен и районен съд; съдилищата от Пазарджишкия район), от него са засегнати и по-малки съдилища в Апелативния район, които все още не са напълно кадрово обезпечени. Затова кадровото обезпечаване на тези съдилища с магистрати и служители, необходимо за нормалното осъществяване на правораздавателната им дейност, все още, и то за един продължителен период, се осъществява чрез командироване на съдии от по-малко натоварените съдилища. Тези временни мерки обаче не могат да решат трайно проблема, тъй като макар с командироването на съдии от един съд в друг да се подпомага организацията на работата в единия съд, това става за сметка на увеличаване натовареността и промяна на организацията в командироващия съд.

В тази насока се предлагат механизми, осигуряващи спешното и ефективно решаване на описаните по-горе проблеми. Някои от тези механизми, макар да бяха предложени и в предходните доклади, все още са актуални, тъй като през отчетния период някои от тях не бяха възприети и не намериха място в извършените изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, а други - в дейността на ВСС. Тези мерки могат да бъдат обобщени както следва:

- Висшият съдебен съвет, в изпълнение на правомощията си по чл. 30, ал. 1 т. 9 от ЗСВ, ежегодно да анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт. При този анализ следва да се вземат предвид не само статистическите показатели, но и всички обстоятелства, даващи отражение върху натовареността на съдиите в конкретния съд (напр. стаж и професионален опит на съдиите; проследяване на разликата между действителната натовареност и натовареността по щат за един по-продължителен период от 3 години; съотношението между броя на постъпилите и броя на свършените дела; брой и продължителност на отсъствие на съдии поради временна неработоспособност и ползване на отпуск за раждане и отглеждане на дете; вид и тежест на разглежданите дела и т.н).

- След анализа на данните, на базата на показателите за натовареността на всеки съд за страната спрямо средната натовареност за страната, съответна на вида и инстанционното ниво на съда, да се извършва окончателна преценка и да се взема съответното решение от ВСС за утвърждаване необходимия брой съдии за всеки орган на съдебната власт. Това решение следва да включва и последващо съкращаване на незаетите бройки в ненатоварените съдилища и пренасочване на свободните щатове за съдии към най-натоварените звена.

- Същият подход следва да се прилага и по отношение на съдебните служители - определяне на необходимия брой за всеки съд, с оглед натовареността му и преценка за оптималното съотношение магистрати/ служители; след което да се извършва трансформиране на щатове за служители /независимо заети или не/ на същия принцип. Това да се прави ежегодно или на определени периоди, за да се създаде кадрова стабилност поне за времетраенето им и да се решат част от кадровите проблеми на съдилищата.

- Във връзка с назначенията на младши съдии в окръжните съдилища, е направено предложение конкурсите за младши съдии да бъдат обявявани и провеждани с оглед назначаването в района на определен окръжен съд, където има кадрови дефицит. Следва да се предвиди и обяви предварително, след изтичане на срока, за който младши съдията е назначен и в случай, че същият желае да продължи кариерното си развитие в съдебната система, той да бъде назначаван в някое от районните съдилища от съответния съдебен район за определен срок. По този начин се цели гарантирането на пропорционална кадрова обезпеченост на съдилищата за един по-продължителен период.

- При определяне броя на заместниците на административните ръководители да се държи сметка за материята или важността на ръководеното отделение, както и дали в съответния орган на съдебната власт реално съществува такова отделение.

- Необходимо е да се създаде по-гъвкава и по-бърза процедура за назначаване на служители /на съществуващ, но по различни причини - освободен щат/. Съществуващата процедура освен, че е тромава и ненужно бюрократична, но и не съответства (по-скоро „дописва”) разпоредбите на ЗСВ, в които са посочени правомощията на административните ръководители от различните звена на съдебната система.

- След извършената законодателна промяна в процедурата за провеждане на конкурси за избор и назначаване на магистрати, е необходимо час по-скоро да се обявяват и проведат конкурси за свободните щатни бройки за съдии. Единно е становището, че командироването по реда на ЗСВ не решава проблемите, защото затрудненията на приемащия съд временно отпадат, но се създават в командироващия съд.

- С оглед съществуващата правна уредба, отделни административни ръководители да стопанисват и управляват сградния фонд, чийто титуляр е Министерството на правосъдие, и възложените в тази връзка правомощия и задължения, се поддържа предложението за приемане и оповестяване на механизъм за заявяване и осигуряване от страна на Министерство на правосъдието на средства за капиталови разходи за всеки съд, преди започване на бюджетната година, както и осигуряване на по-голяма оперативна самостоятелност на упълномощения ръководител във връзка с управлението и стопанисването на сградния фонд.

- Необходима е промяна в статута и организацията на работа на органите по охрана на съдебната власт, чрез създаване на задължителни механизми за координиране и съгласуване дейността на тези органи по охрана, пропускателен режим и т.н. с административните ръководители на съдилищата, включително и обсъждане на необходимостта от промяна в щатната численост на отделните звена, с оглед обезпечаване нормалното и ефективно функциониране на тези звена, съобразно с реалните потребности на съдилищата.

В заключение трябва да се посочи, че през отчетната 2010 г. дейността на съдиите и съдебните служителите от Апелативен съд Пловдив отново бе насочена към подобряване на правораздаването в Апелативния район. Резултатите от дейността сочат, че се поддържа много добра организация на съдопроизводството, при която по-голямата част от делата се образуват, разглеждат и решават в разумни срокове. Високият процент на приключилите в тримесечен срок дела и сравнително по-високият брой потвърдени съдебни актове показват добро качество на правораздаване.

От показателите, съдържащи се в годишните отчетни доклади на ръководителите на прилежащите окръжни съдилища от района на Апелативен съд – Пловдив и от постигнатите резултати, също може да се направи заключение за една много добра организация на работата и на тези съдилища, както и за добро качество на правораздаването в целия апелативния район.

В същото време постигнатото ни задължава не просто да поддържаме тези темп и ниво, но и да се развиваме, да подобряваме бързината и ефективността на съдебния процес, както и качеството на съдебни актове. Смятам, че за всички, които работим в съдебната система, е естествен стремежът към усъвършенстване, желанието да повишаваме квалификацията и уменията си, да бъдем уверени и компетентни в това което правим, и да даваме най-доброто от себе си в нашата работа.

Важно е също постоянно да следим, анализираме и уеднаквяваме съдебната практика в Апелативния район. Това несъмнено ще доведе до по-голяма предвидимост на резултатите от съдебната дейност, което е важен фактор за повишаване доверието на обществото в съдебната система.

През отчетния период продължи традиционно доброто взаимодействие между ръководството на Апелативния съд и административните ръководители на Окръжните съдилища. Такова взаимодействие е налице и между ръководството на Апелативния съд и това на Върховния касационен съд.

Затова, наред с удовлетвореността от добре свършената работа, бих искал да благодаря от сърце на всички съдии и съдебни служители от съдилищата в Апелативния район за проявения през годината висок професионализъм и всеотдайност, за положените усилия и добрите резултати.

Подобряване на кадровия подбор, осигуряване на кадрова стабилност в съдилищата, повишаване квалификацията на съдиите и съдебни служители; създаване и поддържане на добра организация в правораздавателната и административна дейност на съдилищата; разумно управление бюджета; обмяната на добри практики и активно взаимодействие не само между съдилищата, но и между институциите в страната и в ЕС, това са основните фактори, които ще спомогнат за реализирането на общите цели – осигуряване на бърз и справедлив процес, на достъпно и качествено правосъдие.
Пловдив, 30.03.2011 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ:

/ГЕОРГИ ЧАМБОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Движение на делата в Апелативен съд – Пловдив

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Наказателни дела
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Граждански дела
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Търговски дела
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница