Увод 3 Глава първа: Маркетинг микс и комуникационна политика 6страница1/10
Дата27.10.2018
Размер1.97 Mb.
#101697
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Съдържание
Съдържание 1

Увод 3

Глава първа: Маркетинг микс и комуникационна политика 6

1. Комуникационен процес 7

Фигура 1 7

2. Комуникационна политика 7

3. Функции на рекламата. 9

3.1 Макрофункции на рекламата 9

3.2 Микрофункции на рекламата 11

4. Рекламата като обществена комуникация 12

5. Рекламодатели, адресати, видове реклама, рекламни константи. 14

Рекламни константи 28Глава втора: Рекламата като част от комуникационната политика на фирмата. 34

1. Планиране на рекламна стратегия на фирмата 34

2.Рекламно проучване и проучвателни техники в рекламата 42

3. Алгоритъм за разработване на рекламна стратегия. 45

3.1 Принципи на формулиране на рекламната цел 49

3.2 Определяне на целевите рекламни аудитории 51

3.3 Определяне на рекламния бюджет 54

3.4 Определяне ефективността от рекламата 55

4. Изграждане на индивидуализиран контакт с клиентите 57

5. Технология на ONLINE- проучванията. 59

6. Стратегии и етапи при изграждане и поддържане на силна марка. 61

Глава трета. Анализ и оценка на рекламната стратегия на “Lucy fashion "ЕООД. 63

1. Характеристика на обекта, анализ на продажбите. 63

1.1 Цели 66

1.2 Организационна структура 67

3. Особености в дистрибуционната политика на “ Lucy fashion "ЕООД 70

4. Търговска марка 70

5. Разработване на рекламната стратегия на “ Lucy fashion ”. 71

5.1 Стратегията, която марката налага 73

5.2 Образ на марката - светът на Lucy fashion 74

5.3 Рекламната стратегия на " Lucy Fachion ". 74

6. Рекламен бюджет. 76

7. Изграждане и поддържане на марката "online " 79

8.Препоръки: 83

Заключение 84

Използвана литература и източници 86Увод


Рекламата е част от всекидневието на всеки един и ролята й в стопанския, обществения и културния живот забележимо нараства. Тя е обект на всеобщи препоръки и критики, на масово одобрение или отрицание.

Рекламата просмуква ежедневния ни живот. Понякога хората я разглеждат положително, понякога не. Някои реклами информират, убеждават или ни забавляват, други ни отегчават, дори обиждат.

Мотивите, които ме ръководеха при избора на темата е важното място, което рекламата заема сред елементите на маркетинг - микса.

Разглеждайки темата за Рекламна дейност на индустриалната фирма имам възможност в различни аспекти да установя въздействието й върху адресата чрез средствата за масова комуникация и постигането на пласмента на рекламираната стока и услуга.

Индустриалните фирми използват рекламата, за да промоцират продуктите си, да стимулират търсенето, да противодействат на рекламата на конкурентите, да увеличат използването на продукта, да напомнят и насърчат потребителите.

Основаната теза разглеждана в настоящата разработка е свързана с формирането на рекламна стратегия, и важността от правилното определяне на целите и начините за постигането им и тяхното огромно значение за развитието и успеха на „Lucy fashion”.

„ Lucy fashion” е марка наложена във времето и е символ на качество, модерност и креативност. За да се създаде този имидж във годините 2000-2015г. от създаването си до днес, рекламната им стратегия е последователна и е изцяло подчинена на главните стратегически маркетингови цели. През този период с всяка една от колекциите, а те са най-малко пет на година, се представя с рекламна кампания. Използваните средства и медии евоюлират през годините и от хартиената дипляна днес вече рекламата е изнесена почти на 70% в електронните медии. „ Lucy fashion” има сайт в който представят своите нови колекции и представят дистрибуторската си мрежа актуално.

В този смисъл анализирането на процеса за изграждането на рекламната политика на фирма „ Lucy fashion” може да се приеме като актуално.Обект на настоящото изследване е процесът на създаване на рекламна стратегия на фирма “Lucy fashion”, а негов предмет е комуникационната и рекламна политика на фирмата с цел привличане и задържане на клиенти.

Цел на дипломната работа е да се направи анализ на процеса на осъществяване на рекламна политика и значението й за комуникацията на фирмата с бъдещите и настоящи клиенти..

Задачите, чрез които ще докажа своята теза са:

  • да се анализира в теоретичен аспект принципите и функциите на рекламата;

  • изграждането и поддържането на силна марка;

  • да се представят механизми и методи за привличане на клиенти;

  • да се систематизират и представят перспективи и иновации при механизмите за привличане на клиенти;

  • да се представи процесът на провеждане на рекламната политика на фирмата;

  • да се представи механизмите използване за привличане на клиенти от “Lucy fashion;

За решаване на така посочените цели са използвани следните методи: анализ и синтез, индукция и дедукция, системен и исторически подход, статистически изчисления и др.

Дипломната ми работа е структурирана в три глави.

Първата глава разглеждам функционалността на рекламата и основните й характеристики, както и начините за реализация.

В общ смисъл целта на рекламната кампания на индустриалната фирма се състои в популяризирането на обекта на рекламата, било то стока или услуга сред определена аудитория. Тя е вторична и производна от общата търговска цел на рекламодателя и зависи от маркетинг-микса.

Рекламата стимулира постоянното подобряване качеството на предлаганите стоки и услуги. Въздействието на рекламата не е идентично със стопанския ефект от рекламата. То води до изменения в съзнанието и поведението на адресатите вследствие на проведените кампании за постигане на рекламната цел.

Във втора глава на дипломната си работа съм разгледала рекламата като част от комуникационната политика на фирмата и нейните нови проявления чрез реализирането й в Интернет.

Изграждането на вярна рекламна стратегия на която й да е фирма трябва да премине през няколко основни стъпки- поставяне на цел, стратегически цели, краткосрочни цели, задачи, приоритети.

Изграждането на web сайт е част от рекламната стратегия на всяка фирма. Облъчването на аудиторията и определени сегменти от пазара е много по-бързо и резултатно. Правилната комуникация чрез мейлинга и социалните мрежи води до по-близка връзка с потенциалните и настоящи клиенти. Провеждането на всяка една рекламна кампания на “Lucy fashion” се реализира главно чрез електронните медии и социални мрежи. Резултатите винаги надминават очакванията, тъй като на практика тази среда е доста чувствителна и динамично непредвидима.

В трета глава изцяло разглеждам рекламната стратегия за изграждане на имидж на фирма „Lucy fashion” като успешна и модерна марка.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница